تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در شهریور ماه 1398به منابع کتابخانه)

 

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

۱

ک‍ارب‍رد ع‍ل‍م‌ اص‍ول‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌

م‍ص‍دق‌، م‍ح‍م‍د

۲

گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ان‍ق‍لاب‌

 

۳

ک‍ال‍ب‍دش‍ک‍اف‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ه‍ا در ای‍ران‌

ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ال‍ب‍دش‍ک‍اف‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ه‍ا در ای‍ران‌ ۲۰۱۲ -۱۸۰۰ م‌ (۱۳۹۲: ت‍ه‍ران‌)

۴

ت‍ف‍اوت‌ م‍ی‍ان‌ دس‍ت‍گ‍اه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ف‍ی‍خ‍ت‍ه‌ و ش‍ل‍ی‍ن‍گ‌: در راب‍طه‌ ب‍ا م‍ق‍الات‌ رای‍ن‌ه‍ول‍د درب‍اره‌ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‍ری‌ از وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در آغ‍از ق‍رن‌ ن‍وزده‍م‌

ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌ , ۱۷۷۰-۱۸۴۱ م‌,Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

۵

ت‍ک‍اپ‍وه‍ای‌ آرم‍ان‍گ‍رای‍ان‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ (ف‍دائ‍ی‍ان‌ اس‍لام‌ از زب‍ان‌ م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ع‍ب‍دخ‍دای‍ی‌)

ع‍ب‍دخ‍دای‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌, ۱۳۱۵-

۶

م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ ن‍رم‌ در ت‍لاق‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و اق‍ت‍ص‍اد (دلال‍ت‍ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌)

پ‍ی‍غ‍ام‍ی‌، ع‍ادل‌, ۱۳۵۲-

۷

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌: پ‍ی‍ون‍د ف‍ره‍ن‍گ‌، س‍ی‍اس‍ت‌ و اق‍ت‍ص‍اد

ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌: پ‍ی‍ون‍د ف‍ره‍ن‍گ‌، س‍ی‍اس‍ت‌ و اق‍ت‍ص‍اد (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۹۵ : ت‍ه‍ران‌)

۸

چ‍ال‍ش‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌

ن‍ب‍وی‍ان‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۴۴-

۹

ت‍اری‍خ‌ ت‍ق‍ل‍ی‍د در ش‍ی‍ع‍ه‌ و س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ آن‌

ق‍رب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۳-

۱۰

ن‍ظام‌ م‍ال‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ و ری‍س‍ک‌ م‍ع‍ام‍لات‌

س‍رآب‍ادان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا, ۱۳۴۲-

۱۱

راه‌ راس‍ت‍ی‌: ب‍ررس‍ی‌ و ن‍ق‍د ب‍اوره‍ای‌ زرت‍ش‍ت‍ی‍ان‌ و ب‍اس‍ت‍ان‌ س‍ت‍ای‍ان‌

ف‍اطم‍ی‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۴۵-

۱۲

ق‍اع‍ده‌ م‍ن‌ م‍ل‍ک‌: ب‍رداش‍ت‍ی‌ از دروس‌ خ‍ارج‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍ت‍اد م‍ع‍ظم‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ح‍اج‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍دج‍واد ف‍اض‍ل‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌

ف‍اض‍ل‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد, ۱۳۴۱-

۱۳

ام‍ام‍ت‌ و دلائ‍ل‌ ان‍ت‍ص‍اب‍ی‌ ب‍ودن‌ آن‌

ام‍ی‍ری‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌, ۱۳۴۷-

۱۴

ف‍ار: وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ه‍دای‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌

ش‍ک‍ی‍ب‌زاده‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۳۶-

۱۵

ف‍رش‍ت‍ه‌ای‌ از غ‍رب‌

ک‍وران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۹۴۴-     م‌,      Kurani, Ali

۱۶

ن‍س‍ی‍م‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ح‍ج‌: س‍ی‍ره‌ و س‍خ‍ن‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ ب‍زرگ‍ان‌ در م‍ن‍اس‍ک‌ ح‍ج‌

طاه‍ری‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۵۰-

۱۷

آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌: م‍ب‍ان‍ی‌، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و روش‌ه‍ا

م‍داح‍ی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۴۰-

۱۸

آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍اری‌؛ ت‍ع‍ام‍ل‌ س‍ازن‍ده‌ ب‍ا ج‍ه‍ان‌

م‍ق‍ص‍ودی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌, ۱۳۴۲-

۱۹

ره‍ب‍ری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍دی‍ری‍ت‌ پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی‌ ب‍ا خ‍لاق‍ی‍ت‌

لال‍ر، ج‍ان‌, ۱۹۵۳-     م‌,      Lawler, John

۲۰

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر اق‍ت‍ص‍اد ت‍ح‍ری‍م‌ (م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ت‍ح‍ری‍م‌ در ج‍ه‍ان‌ و ای‍ران‌)

طغ‍ی‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۴۰-

۲۱

ن‍ظام‌ ارزی‌ م‍ق‍اوم‌ در ب‍راب‍ر ت‍ه‍دی‍دات‌ خ‍ارج‍ی‌: ت‍ه‍دی‍دات‌، آس‍ی‍ب‌ه‍ا و راه‍ک‍اره‍ای‌ اج‍رای‍ی‌

ن‍ج‍ف‍ی‌ ج‍زه‌، ح‍ام‍د, ۱۳۴۸-

۲۲

ن‍ظام‌ ت‍ب‍ادلات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ ب‍ان‍ک‍ی‌ ک‍ش‍ور: ت‍ه‍دی‍دات‌، آس‍ی‍ب‌ه‍ا و راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ق‍اوم‌س‍ازی‌

ش‍ی‍ری‍ج‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۵۵-

۲۳

ج‍ای‍گ‍اه‌ اع‍ت‍ق‍اد در ارزی‍اب‍ی‌ راوی‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌

اف‍ض‍ل‌آب‍ادی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

۲۴

م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ ب‍ا ح‍ج‍از در دوره‌ه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‍ی‌

س‍ام‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۴۴-

۲۵

ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ و ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ان‌ م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌ در ش‍ش‌ دوره‌ ق‍ان‍ون‌گ‍ذاری‌ پ‍ه‍ل‍وی‌

رض‍وی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌, ۱۲۶۰-۱۳۱۳ ق‌

۲۶

ع‍ب‍ادت‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ اع‍ت‍دال‌

دل‍ی‍ری‌، ک‍اظم‌, ۱۳۵۶-

۲۷

ع‍دال‍ت‌ در اس‍لام‌

ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۰۴-,      Amini, Ibrahim

۲۸

راه‍ه‍ای‌ خ‍روج‌ از ص‍ف‍ات‌ رذی‍ل‍ه‌

ت‍وک‍ل‌، رح‍ی‍م‌, ۱۳۳۱-

۲۹

م‍ع‌ ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ (ص‌) ف‍ی‌ ع‍ص‍ر ال‍م‍ب‍ع‍ث‌

ب‍ن‍ت‌ ال‍ش‍اطی‌، ع‍ای‍ش‍ه‌, ۱۲۹۲-۱۳۷۷ ,Bin al - Shati

۳۰

س‍ه‌ دی‍دار ب‍ا م‍ردی‌ ک‍ه‌ از ف‍راس‍وی‌ ب‍اور م‍ا م‍ی‌آم‍د

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌، ن‍ادر, ۱۳۱۵-۱۳۸۷

۳۱

ن‍ق‍د ق‍ال‌: پ‍اس‍خ‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ ب‍ه‌ ن‍ام‍ه‌ ک‍دی‍ور

ذوع‍ل‍م‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۴-

۳۲

دول‍ت‍م‍رد چ‍ه‍ارم‌: زی‍س‍ت‌ن‍ام‍ه‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍ی‍د ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ر

م‍ه‍دوی‌، م‍ن‍ص‍ور, ۱۳۵۷-

۳۳

ان‍ق‍لاب‌ ت‍اری‍خ‍ن‍گ‍اری‌ ف‍ران‍س‍ه‌ م‍ک‍ت‍ب‌ آن‍ال‌، ۸۹ - ۱۹۲۹ م‍ی‍لادی‌

ب‍رک‌، پ‍ی‍ت‍ر, ۱۹۳۷-     م‌,      Burke, Peter

۳۴

ان‍ق‍لاب‌ رو ب‍ه‌ ج‍ل‍و: روای‍ت‌ س‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی‌ ن‍ب‍وی‌ از ب‍ی‍س‍ت‌ س‍ال‌ ت‍اری‍خ‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

ن‍ب‍وی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۲۶-

۳۵

وال‍دی‍ن‌ راه‌ دور

ک‍وه‍ن‌، م‍ی‍ری‍ام‌ گ‍ال‍پ‍ر, ۱۹۴۰-     م‌,Cohen, Miriam Galper

۳۶

وراث‍ت‌ اص‍طف‍ای‍ی‌ در ق‍رآن‌

س‍ن‍د، م‍ح‍م‍د

۳۷

چ‍ن‍د ک‍ل‍م‍ه‌ ح‍رف‌ ح‍س‍اب‌ درب‍اره‌ ش‍ی‍خ‌ و ش‍ی‍خ‍ی‍ه‌

م‍ه‍دوی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۴۷-

۳۸

ن‍وب‍خ‍ت‍ی‍ان‌ در ت‍اری‍خ‌ ت‍ش‍ی‍ع‌

م‍ل‍ک‍ی‌، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌, ۱۳۵۹-

۳۹

م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ دف‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

طغ‍ی‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۴۰-

۴۰

م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ و دی‍ن‌: ب‍ررس‍ی‌ اس‍ت‍دلال‌ه‍ای‌ ن‍اس‍ازگ‍ارگ‍رای‍ان‌

غ‍ف‍اری‌ ق‍ره‌ب‍اغ‌، اح‍م‍د, ۱۳۵۸-

۴۱

ال‍ه‍ی‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌

ع‍ل‍ی‌خ‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌, ۱۳۵۱-

۴۲

م‍ن‍طق‌ در ای‍ران‌ س‍ده‌ ش‍ش‍م‌: ه‍ف‍ت‌ رس‍ال‍ه‌ از اب‍ن‌ ص‍لاح‌ ه‍م‍دان‍ی‌، م‍ج‍دال‍دی‍ن‌ ج‍ی‍ل‍ی‌، رش‍ی‍دال‍دی‍ن‌ وطواط، ش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ م‍س‍ع‍ودی‌، اب‍ن‌ غ‍ی‍لان‌ ب‍ل‍خ‍ی‌، ف‍خ‍رال‍دی‍ن‌ رازی‌

دادخ‍واه‌، غ‍لام‍رض‍ا, ۱۳۵۷-

۴۳

س‍رگ‍ذش‍ت‌ ب‍ردگ‍ی‌ و آزادی‌ ب‍ردگ‍ان‌ در ای‍ران‌ ۱۹۲۹ -۱۸۰۰ م‌/ ۱۳۴۸ -۱۲۱۵ ق‌

م‍ی‍رزای‍ی‌، ب‍ه‍ن‍از ,      .Mirzai, Behnaz A

۴۴

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ م‍ال‍ی‌ - م‍ال‍ی‍ات‍ی‌ از ص‍ف‍وی‍ه‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍اج‍اری‍ه‌ ۱۳۴۴ -۹۰۶ ق‌/ ۱۹۲۵ -۱۵۰۰ م‌

ف‍ل‍ور، وی‍ل‍م‌ , ۱۹۴۲-     م‌,    .Floor, Willem M

۴۵

م‍دح‌ خ‍ورش‍ی‍د: گ‍زی‍ده‌ای‌ از خ‍اطرات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ره‍ب‍ر ک‍ب‍ی‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-

۴۶

پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ه‍ات‌ وه‍اب‍ی‍ت‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ س‍م‍اع‌ م‍وت‍ی‌ (ش‍ن‍ی‍دن‌ م‍ردگ‍ان‌)

س‍ع‍ادت‌پ‍رور، ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۳-

۴۷

ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌

زارع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۵۹-

۴۸

ن‍ق‍د م‍ب‍ان‍ی‌ ارزش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ل‍ی‍ب‍رال‍ی‍س‍م‌

ت‍وس‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌,۱۳۴۰-

۴۹

آی‍ی‍ن‌ه‍ا و آس‍ی‍ب‌ه‍ا: وی‍ژه‌ آی‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ت‍ک‍ری‍م‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ (ع‌)

ب‍ی‍ات‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۵۲-

۵۰

درآم‍دی‌ ب‍ر راه‍ب‍رد ج‍ه‍ادی‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

ب‍اق‍رزاده‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۵۴-

۵۱

ب‍ررس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍ن‍ف‍ی‍ه‌ و ن‍ق‍ش‌ او در ق‍ی‍ام‌ م‍خ‍ت‍ار و ف‍رق‍ه‌ ک‍ی‍س‍ان‍ی‍ه‌

ک‍اظم‌پ‍ور ام‍ی‍رآب‍ادی‌، داود, ۱۳۵۴-

۵۲

ب‍ررس‍ی‌ م‍ک‍ات‍ب‌ ج‍دی‍د ال‍ه‍ی‍ات‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌

ح‍س‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۴-

۵۳

ع‍ل‍وم‌ ف‍طری‌ ن‍زد ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ غ‍رب‌ و ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌

اب‍وت‍راب‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۴۱-

۵۴

ح‍ج‌ در آی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ م‍ی‍ق‍ات‌ ح‍ج‌

 

۵۵

ره‍گ‍ش‍ای‌ ان‍س‍ان‍ی‍ت‌ (ن‍ه‍ج‌ ال‍ف‍ص‍اح‍ه‌) س‍خ‍ن‍ان‌ گ‍ه‍رب‍ار ح‍ض‍رت‌ رس‍ول‌ اک‍رم‌ (ص‌)

پ‍ای‍ن‍ده‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌, ۱۲۸۷-۱۳۶۳ ,گ‍ردآورن‍ده‌

۵۶

رده‌ش‍ن‍اس‍ی‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌

دب‍ی‍ر م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۳۲-

۵۷

س‍پ‍ی‍د ع‍ل‍م‍ان‌؛ ب‍ازخ‍ی‍زی‌ زی‍دی‍ه‌

زارع‍ی‌، س‍ع‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۴۰-

۵۸

ف‍رص‍ت‌ ب‍ح‍ران‌: ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ ق‍درت‌ ای‍ران‌ در س‍ن‍گ‍لاخ‌ه‍ا

ب‍ه‍م‍ن‌، ش‍ع‍ی‍ب‌, ۱۳۶۰-

۵۹

ش‍اخ‌ ش‍ی‍طان‌: ب‍ررس‍ی‌ اب‍ع‍اد و پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ج‍ن‍گ‌ ع‍ری‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ی‍م‍ن‌

م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ازان‌ ن‍ور

۶۰

پ‍ش‍ت‌ دروازه‌ دم‍ش‍ق‌: س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ن‍ا، س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ق‍ا

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ن‍س‍ی‍م‌, ۱۳۶۴-

۶۱

م‍اه‍ی‍ت‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ ج‍ری‍ان‌ه‍ای‌ س‍ل‍ف‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

 

۶۲

خ‍ی‍زش‌ م‍س‍ک‍وت‌: ت‍ح‍ولات‌ ان‍ق‍لاب‍ی‌ ب‍ح‍ری‍ن‌

ب‍غ‍ی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۶۵-

۶۳

ان‍س‍ان‌، ح‍رم‌ و ج‍غ‍راف‍ی‍ا

طای‍ری‌، س‍ج‍اد, ۱۳۵۸-

۶۴

آل‌ س‍ع‍ود، س‍اع‍ت‌ س‍ق‍وط

ب‍ن‍گ‍اش‌، ظف‍ر, ۱۹۵۴-     م‌,      Bangash, Zafar

۶۵

ت‍ض‍اد ای‍ده‌ه‍ا: ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ م‍ق‍اوم‍ت‌ و س‍ازش‌ در پ‍رون‍ده‌ه‍ای‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌

ح‍ج‍ت‌ ش‍م‍ام‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۵۷-

۶۶

م‍ش‍ق‌ ش‍ل‍ی‍ک‌: رون‍د و آث‍ار ائ‍ت‍لاف‌ه‍ای‌ ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ای‍ران‌

م‍ددی‌، ج‍واد, ۱۳۶۱-

۶۷

ف‍رص‍ت‌ه‍ای‌ ای‍ران‌ در دوره‌ پ‍س‍ات‍روری‍س‍م‌

گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ آران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر, ۱۳۵۵-

۶۸

ت‍روری‍س‍م‌ و ت‍ک‍ف‍ی‍ر، از دوره‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ظه‍ور داع‍ش‌

ل‍وت‍س‌، ج‍ی‍م‍ز , ۱۹۴۶-     م‌,  .Lutz, James M

۶۹

در ب‍اب‌ زی‍ب‍ای‍ی‌: زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‍ی‌

ب‍ل‍خ‍اری‌ ق‍ه‍ی‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۴۱-

۷۰

ج‍ای‍گ‍اه‌ ش‍ع‍ر در آث‍ار ب‍رش‍ت‌

ح‍دادی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۰-,          Haddadi, Mohammed Hossein

۷۱

س‍ه‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ غ‍رب‌ (ب‍ی‍ک‍ن‌، ه‍اب‍ز، اس‍پ‍ی‍ن‍وزا)

ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌,۱۳۰۸-۱۳۹۸,       Jahangiri, Muhsin

۷۲

ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌، ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ و  ت‍وس‍ع‍ه‌

م‍وث‍ق‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۳۷-

۷۳

روش‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍گ‍ارش‌ ع‍ل‍م‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌

ن‍ظری‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌, ۱۳۵۸-

۷۴

ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ ق‍رن‌ آس‍ی‍ا - پ‍اس‍ی‍ف‍ی‍ک‌ (ت‍م‍رک‍ز ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌، رق‍اب‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ ژئ‍وپ‍ل‍ی‍ت‍ی‍ک‍ی‌)

زارع‍ی‌، ب‍ه‍ادر, ۱۳۴۵-

۷۵

روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ زب‍ان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍ه‌ ب‍ر زب‍ان‌ ع‍رب‍ی‌)

ع‍زاوی‌، ن‍ع‍م‍ه‌ رح‍ی‍م‌

۷۶

ت‍اری‍خ‌ زن‍دی‍ه‌: ای‍ران‌ در زم‍ان‌ ک‍ری‍م‌خ‍ان‌ ( ۱۱۹۳-۱۱۶۵ )

ه‍دای‍ت‍ی‌، ه‍ادی‌, ۱۳۰۲-

۷۷

روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دان‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ (روی‍ک‍رده‍ای‌ ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‍ی‌ ب‍ه‌ ق‍رآن‌ در م‍ی‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌)

ب‍وذری‌ن‍ژاد، ی‍ح‍ی‍ی‌, ۱۳۵۶-

۷۸

ش‍ک‍وه‌ ش‍ع‍ر ش‍ی‍ع‍ی‌: س‍ی‍ری‌ در چ‍ک‍ام‍ه‌ ارزش‍م‍ن‍د ازری‍ه‌

ازری‌، ک‍اظم‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د, ۱۱۴۳-۱۲۱۲ق‌

۷۹

اف‍س‍ان‍ه‌ م‍ع‍ن‍ا: ج‍س‍ت‍اری‌ درب‍اره‌ م‍ح‍ت‍وای‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌

ف‍ودور، ج‍ری‌ , ۱۹۳۵-     م‌,       .Fodor, Jerry A

۸۰

ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌ م‍ب‍ن‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ پ‍وی‍ا و خ‍لاق‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اف‍ض‍ل‌ال‍س‍ادات‌ , ۱۳۴۲-

۸۱

ان‍دی‍ش‍ه‌ ن‍وس‍ازی‌ در ای‍ران‌

آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌, ۱۳۳۶-

۸۲

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دف‍اع‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

ه‍م‍ای‍ش‌ پ‍داف‍ن‍د غ‍ی‍رع‍ام‍ل‌،  ( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌،  :۱۳۹۵ ،  : ت‍ه‍ران‌)

۸۳

ن‍ق‍ش‌ آم‍وزه‌ه‍ای‌ اع‍ت‍ق‍ادی‌ و ن‍ظام‍ی‌ اس‍لام‌ در دک‍ت‍ری‍ن‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ه‍ش‍ت‌ س‍ال‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

رئ‍وف‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د, ۱۳۳۵-

۸۴

پ‍ی‍دای‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ در ان‍دل‍س‌ (پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ اب‍ن‌ م‍س‍ره‌ و دو رس‍ال‍ه‌ الاع‍ت‍ب‍ار و خ‍واص‌ ال‍ح‍روف‌)

ت‍وک‍ل‍ی‌، ه‍ادی‌, ۱۳۶۴-

۸۵

ت‍اری‍خ‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌

اب‍وال‍ق‍اس‍م‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۱۵-

۸۶

دوره‌ درس‍ی‌ آواش‍ن‍اس‍ی‌

ل‍دی‍ف‍وگ‍ی‍د، پ‍ی‍ت‍ر, ۱۹۲۵-     م‌,       Ladefoged, Peter

۸۷

م‍ب‍اح‍ث‌ ض‍روری‌ و ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ (ض‍روری‍ات‌ زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌)

ه‍ادس‍ن‌، گ‍روور, ۱۹۴۰-     م‌,Hudson, Grover

۸۸

دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ چ‍ام‍س‍ک‍ی‌

ک‍وک‌، وی‍وی‍ان‌ ج‍ی‍م‍ز, ۱۹۴۰-     م‌,         Cook, Vivian James

۸۹

س‍اخ‍ت‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌

اف‍راش‍ی‌، آزی‍ت‍ا, ۱۳۵۱-

۹۰

زب‍ان‌ و زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌

ه‍ال‌، راب‍رت‌ ان‍درس‍ن‌, ۱۹۱۱-     م‌

۹۱

از ن‍ی‍م‍ه‌ خ‍رداد: طرح‍ی‌ از ان‍دی‍ش‍ه‌ و ره‍ب‍ری‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌

غ‍ف‍اری‌، م‍ص‍طف‍ی‌, ۱۳۶۴-

۹۲

ع‍ق‍ل‌ و ض‍د ع‍ق‍ل‌ در روزگ‍ار م‍ا

ی‍اس‍پ‍رس‌، ک‍ارل‌, ۱۸۸۳-۱۹۶۹ م‌,Jaspers, Karl

۹۳

ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍س‍ت‍ق‍ب‍ل‌: م‍ق‍الات‍ی‌ در ب‍اب‌ آی‍ن‍ده‌پ‍ژوه‍ی‌

پ‍ای‍ا، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۰-

۹۴

ش‍اخ‍ه‌ زری‍ن‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ج‍ادو و دی‍ن‌

ف‍ری‍زر، ج‍ی‍م‍ز ج‍ورج‌, ۱۸۵۴-۱۹۴۱ م‌,Frazer, James George

۹۵

ن‍گ‍اه‍ی‌ ن‍و ب‍ه‌ س‍لام‍ت‌ و ب‍اروری‌

ن‍ام‍ج‍و، ب‍ت‍ول‌, ۱۳۴۹-

۹۶

م‍واف‍ق‍ت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ه‍م‍ک‍اری‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ق‍ض‍ای‍ی‌ م‍ی‍ان‌ دول‍ت‌ ای‍ران‌ و دی‍گ‍ر دول‍ت‌ه‍ا

 

۹۷

ج‍ه‍ان‌ش‍م‍ول‍ی‌ و ن‍س‍ب‍ی‌گ‍رای‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر: ره‍ی‍اف‍ت‌ اس‍لام‍ی‌

م‍وس‍وی‌ م‍ی‍رک‍لای‍ی‌، طه‌, ۱۳۶۱-

۹۸

ت‍ح‍ری‍م‌ه‍ای‌ ی‍ک‍ج‍ان‍ب‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

غ‍ری‍ب‌آب‍ادی‌، ک‍اظم‌, ۱۳۵۰-,      Gharibabadi, Kazem

۹۹

م‍وازی‍ن‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ری‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

م‍رادی‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۶۴-

۱۰۰

رم‍وز خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌: ۱۲۵۰ راز ب‍رای‌ ازدواج‌ م‍وف‍ق‌

گ‍ری‌، ج‍ان‌, ۱۹۵۱-     م‌,      Gray, John

۱۰۱

دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌ ام‍ن‍ی‍ت‌ و ص‍ن‍ع‍ت‌

اش‍رف‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۵۹-

۱۰۲

ت‍رب‍ی‍ت‌ دی‍ن‍ی‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌

آق‍اع‍ل‍ی‍خ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د, ۱۳۵۲-

۱۰۳

ش‍ک‍وه‌ خ‍رد در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌: س‍ن‍ج‍ش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ک‍ن‍ش‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ه‍ا در س‍ن‍ج‍ه‌ خ‍رد

رض‍ای‍ی‌ دش‍ت‌ ارژن‍ه‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۵۵-

۱۰۴

ج‍ن‍گ‌ س‍ه‌ ت‍ری‍ل‍ی‍ون‌ دلاری‌: ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ واق‍ع‍ی‌ ج‍ن‍گ‌ ع‍راق‌

اس‍ت‍ی‍گ‍ل‍ی‍ت‍س‌، ج‍وزف‌ ,       .Stiglitz, Joseph E

۱۰۵

ب‍ی‍ان‌ آزاد و دم‍وک‍راس‍ی‌ در آت‍ن‌ ب‍اس‍ت‍ان‌

س‍اک‍س‍ون‍ه‍اوس‌، آرل‍ی‍ن‌ دب‍ل‍ی‍و, ۱۹۴۴-     م‌,       .Saxonhouse, Arlene W

۱۰۶

ف‍رزن‍دپ‍روری‌ در ع‍ص‍ر رس‍ان‍ه‌

دگ‍ائ‍ت‍ان‍و، گ‍ل‍وری‍ا,      DeGaetano, Gloria

۱۰۷

راه‍ن‍م‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ خ‍ری‍د و ف‍روش‌، پ‍ی‍ش‌ خ‍ری‍د و پ‍ی‍ش‌ ف‍روش‌ (ام‍لاک‌ و م‍س‍ت‍غ‍لات‌)

اق‍دام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۹-

۱۰۸

م‍ارس‍ل‌ پ‍روس‍ت‌ و ادراک‌ زم‍ان‌

ک‍ری‍س‍ت‍وا، ژول‍ی‍ا, ۱۹۴۱-     م‌, Kristeva, Julia

۱۰۹

م‍ک‍ت‍ب‌ ش‍ی‍خ‍ی‍ه‌ در ن‍گ‍اه‌ م‍ک‍ت‍ب‌ م‍ع‍ارف‌ خ‍راس‍ان‌

ن‍ب‍وی‌ رض‍وی‌، م‍ق‍داد, ۱۳۵۹-

۱۱۰

اس‍لام‌ ف‍ق‍ی‍ه‍ان‌

ح‍م‍ام‍ی‌، ن‍ادر

۱۱۱

زن‌ ب‍ه‌ ظن‌ و زع‍م‌ س‍ورآب‍ادی‌

ع‍ب‍اس‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۰-

۱۱۲

ژرم‍ی‍ن‍ال‌

زولا، ام‍ی‍ل‌, ۱۸۴۰-۱۹۰۲ م‌,     Zola, Emile

۱۱۳

س‍ی‍ره‌ رس‍ول‌ال‍ل‍ه‌ (ص‌) و آرم‍ان‌ه‍ای‌ ان‍ب‍ی‍اء (ع‌) از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)

 

۱۱۴

در ان‍دی‍ش‍ه‌ ت‍ح‍ول‌: ی‍ازده‌ ه‍ن‍ر ف‍ک‍ری‌ م‍ردم‍ان‌ م‍وف‍ق‌

م‍اک‍س‍ول‌، ج‍ان‌ , ۱۹۴۷-     م‌, .Maxwell, John C

۱۱۵

ه‍ی‍چ‌ ات‍ف‍اق‍ی‌ ت‍ص‍ادف‍ی‌ ن‍ی‍س‍ت‌

 

۱۱۶

اف‍س‍ران‌ ج‍ن‍گ‌ ن‍رم‌: ام‍ی‍ده‍ا، ان‍ت‍ظارات‌، ن‍گ‍ران‍ی‌ه‍ا و وی‍ژگ‍ی‌ه‍ا در ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌

 

۱۱۷

ژئ‍وپ‍ل‍ی‍ت‍ی‍ک‌ م‍داخ‍ل‍ه‌ آس‍ی‍ا و م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ح‍م‍ای‍ت‌

ق‍اس‍م‌، ی‍ان‍گ‌ رازع‍ل‍ی‌,Kassim, Yang Razali

۱۱۸

چ‍ه‌ ک‍س‍ی‌ ب‍ر ج‍ه‍ان‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ م‍ی‌ک‍ن‍د؟

چ‍ام‍س‍ک‍ی‌، ن‍وآم‌, ۱۹۲۸-     م‌,      Chomsky, Noam

۱۱۹

س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌؛ ان‍ق‍لاب‍ی‌ ج‍ن‍وب‍ی‌

اح‍م‍د، رف‍ع‍ت‌

۱۲۰

ک‍ش‍ف‌ ح‍ق‍ای‍ق‌: ن‍ق‍دی‌ ب‍ر ک‍ت‍اب‌ "ه‍ذه‌ ن‍ص‍ی‍ح‍ت‍ی‌ ال‍ی‌ ک‍ل‌ ش‍ی‍ع‍ی‌"

آل‌ م‍ح‍س‍ن‌، ع‍ل‍ی‌,ش‍ارح‌

۱۲۱

در م‍ی‍دان‌ ان‍ق‍لاب‌: روای‍ت‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر از س‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ ب‍زرگ‌ ت‍اری‍خ‌: ف‍ران‍س‍ه‌، روس‍ی‍ه‌، ای‍ران‌

زاه‍دی‌، س‍ع‍ی‍د, ۱۳۵۶-

۱۲۲

آن‌ س‍وی‌ م‍رگ‌

ص‍ادق‍ی‌ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ج‍م‍ال‌, ۱۳۴۲-

۱۲۳

ع‍ف‍اف‌گ‍رای‍ی‌ در غ‍رب‌

ب‍رخ‍ورداری‌، زی‍ن‍ب‌, ۱۳۶۰-

۱۲۴

ت‍ک‍ن‍وک‍راس‍ی‌

زرش‍ن‍اس‌، ش‍ه‍ری‍ار, ۱۳۴۴ -

۱۲۵

م‍ن‌ ت‍رازو ن‍ی‍س‍ت‍م‌

 

۱۲۶

ع‍ل‍ل‌ ال‍ش‍رای‍ع‌

اب‍ن‌ ب‍اب‍وی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌, ۳۱۱-۳۸۱ ق‌

۱۲۷

دس‍ت‍ور الاع‍ق‍اب‌ [رس‍ال‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ از اوای‍ل‌ ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار]

ن‍واب‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۲۱۰-      ق‌

۱۲۸

ح‍دی‍ث‌ الاف‍ک‌

ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۹۴۴ -     م‌,    Amili, Jafar Murtada

۱۲۹

م‍ن‌ ش‍وون‌ ال‍ح‍رب‌ ف‍ی‌ الاس‍لام‌

ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۹۴۴-     م‌,Amili, Jafar Murtada

۱۳۰

اس‍رائ‍ی‍ل‌ ... ف‍ی‌ آی‍ات‌ س‍وره‌ ب‍ن‍ی‌ اس‍رائ‍ی‍ل‌: ت‍ف‍س‍ی‍ر ث‍م‍ان‌ آی‍ات‌

ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۹۴۴-     م‌,     Amili, Jafar Murtada

۱۳۱

س‍ی‍ره‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) ف‍ی‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ و ال‍ت‍اری‍خ‌

ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۹۴۴-     م‌,     Amili, Jafar Murtada

۱۳۲

ت‍ف‍س‍ی‍ر اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ (ع‌)

ب‍رازش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, ۱۳۳۴-

۱۳۳

س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

ان‍ص‍اری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا  , ۱۳۴۴-

۱۳۴

ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ع‍اش‍ورا: از ع‍اش‍ورای‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) ت‍ا ت‍ح‍ری‍ف‍ات‌ ع‍اش‍ورا

اس‍ف‍ن‍دی‍اری‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۳۸-

 

 

 

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028