تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در مرداد ماه 1398به منابع کتابخانه)

 

 

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

۱

روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ و س‍ن‍ت‌

ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌,۱۳۵۲

۲

س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌گ‍اه‌ خ‍ان‍واده‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

ان‍ص‍اری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا,۱۳۴۴

۳

روش‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ در رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

لام‍ون‍ت‌، ک‍ری‍س‍ت‍وف‍ر ک‍ی‌,Christopher K, Lamont

۴

آزادی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در اس‍لام‌؛ ت‍ام‍ل‍ی‌ در آراء ق‍اض‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار و ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۴۸-

۵

ج‍رای‍م‌ م‍ن‍اف‍ی‌ ع‍ف‍ت‌ م‍س‍ت‍وج‍ب‌ ح‍د

ن‍ی‍ک‌ف‍رج‍ام‌، زه‍ره‌, ۱۳۵۱-

۶

ره‍اورده‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ در ح‍ج‌

ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍دی‌، ن‍اص‍ر, ۱۳۶۳-

۷

اب‍ع‍اد اخ‍لاق‍ی‌ ح‍ج‌ در پ‍ی‍ام‌ه‍ا و س‍خ‍ن‍ان‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، س‍ی‍دع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-,Seyyed Ali, Khamenei

۸

در ه‍ی‍اه‍وی‌ س‍ک‍وت‌: روای‍ت‌ م‍س‍ت‍ن‍دی‌ از زن‍دگ‍ی‌ دان‍ش‍ج‍وی‌ پ‍ی‍رو خ‍ط ام‍ام‌ و رئ‍ی‍س‌ س‍ت‍اد ل‍ش‍ک‍ر ۲۷ م‍ح‍م‍د رس‍ول‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ل‍ی‌ال‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ آل‍ه‌ ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‌ ورام‍ی‍ن‍ی‌

ک‍لات‍ه‌ع‍رب‍ی‌، ج‍واد, ۱۳۵۹-

۹

ج‍رای‍م‌ ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌ و م‍ال‍ی‌ م‍س‍ت‍وج‍ب‌ ح‍د

ن‍ی‍ک‌ف‍رج‍ام‌، زه‍ره‌, ۱۳۵۱-

۱۰

دادگ‍اه‌ داوری‌ ورزش‌

م‍ل‍ی‍ح‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۶۶-

۱۱

م‍س‍ی‍ول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ن‍اش‍ی‌ از ف‍ع‍ل‌ غ‍ی‍ر در ح‍ق‍وق‌ و روی‍ه‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ ای‍ران‌

م‍ح‍س‍ن‍ات‍ب‍ار ف‍ی‍روزج‍ای‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌, ۱۳۵۷-

۱۲

خ‍ون‌ دل‍ی‌ ک‍ه‌ ل‍ع‍ل‌ ش‍د: خ‍اطرات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ از زن‍دان‍ه‍ا و ت‍ب‍ع‍ی‍د دوران‌ م‍ب‍ارزات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-

۱۳

س‍م‍ت‌ روش‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌

ق‍طب‍ی‌ راد، م‍ح‍م‍دص‍دی‍ق‌, ۱۳۶۳ -

۱۴

ن‍ش‍ان‌ اه‍ل‌ خ‍دا

ق‍طب‍ی‌ راد، م‍ح‍م‍دص‍دی‍ق‌, ۱۳۶۳-

۱۵

دی‍دار ب‍ا ش‍اع‍ران‌ (ح‍اف‍ظ، اق‍ب‍ال‌ لاه‍وری‌، ح‍م‍ی‍دی‌ش‍ی‍رازی‌، ب‍ی‍ژن‌ ج‍لال‍ی‌، ف‍روغ‌ ف‍رخ‍زاد، اح‍م‍د ش‍ام‍ل‍و، م‍ه‍دی‌ اخ‍وان‌ث‍ال‍ث‌)

ق‍طب‍ی‌ راد، م‍ح‍م‍دص‍دی‍ق‌, ۱۳۶۳-

۱۶

دی‍ن‍داری‌ خ‍وب‌

ق‍طب‍ی‌ راد، م‍ح‍م‍دص‍دی‍ق‌, ۱۳۶۳-

۱۷

ق‍ل‍ب‌ ق‍رآن‌

ق‍طب‍ی‌ راد، م‍ح‍م‍دص‍دی‍ق‌, ۱۳۶۳-

۱۸

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ت‍اری‍خ‌ زب‍ان‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌

ص‍ف‍وی‌، ک‍ورش‌, ۱۳۳۵-

۱۹

ک‍ان‍ت‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ ای‍ران‍ی‌: ت‍ام‍لات‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در ب‍اب‌ اخ‍لاق‌، س‍ی‍اس‍ت‌ و ص‍ل‍ح‌ پ‍ای‍دار

م‍ح‍م‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۱-

۲۰

اس‍لام‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‌

ع‍م‍اره‌، م‍ح‍م‍د,Imarah, Muhammad

۲۱

ف‍ره‍ن‍گ‌ زب‍ان‌ و زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ "دو س‍وی‍ه‌" ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌، ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ - ف‍ارس‍ی‌

ظه‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍د

۲۲

ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و م‍س‍ال‍ه‌ آزادی‌

ل‍ک‌زای‍ی‌، ش‍ری‍ف‌, ۱۳۵۴-,Lakzaeie، Sharif

۲۳

ن‍ق‍ش‌ ره‍ب‍ری‌ در م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ه‍ا

ک‍رام‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۴۷-

۲۴

س‍ورن‌ ک‍ی‍رک‍گ‍ور: پ‍اره‌ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌

اون‍ز، س‍ی‌. اس‍ت‍ی‍ون‌, ۱۹۴۸-     م‌,C. Stephen, Evans

۲۵

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اگ‍زی‍س‍ت‍ان‍س‌

ی‍اس‍پ‍رس‌، ک‍ارل‌,۱۸۸۳-۱۹۶۹م‌

۲۶

ع‍م‍رت‍ون‌ چ‍ن‍د؟!

ه‍اش‍م‍ی‌ م‍ح‍ج‍وب‌، م‍ص‍طف‍ی‌

۲۷

ح‍اج‌ آخ‍ون‍د

م‍ه‍اج‍ران‍ی‌، ع‍طاال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۳-

۲۸

س‍راب‌ س‍ی‍اس‍ت‌

ام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۶۲-

۲۹

دی‍دگ‍اه‌ م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ درب‍اره‌ خ‍ل‍ف‍اء

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, ۱۳۲۶-

۳۰

ت‍س‍ام‍ح‌ در اس‍لام‌

اب‍وخ‍ل‍ی‍ل‌، ش‍وق‍ی‌,Shawqi, Abu Khalil

۳۱

ت‍ن‍ه‍ات‍ری‍ن‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌: ج‍ای‍گ‍اه‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‍ک‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ زک‍ی‌ ارس‍وزی‌، پ‍در م‍ع‍ن‍وی‌ ب‍ع‍ث‌ ع‍رب‍ی‌

آئ‍وی‍ام‍ا، ه‍ی‍روی‍وک‍ی‌, ۱۹۳۲-     م‌,Hiroyuki, Aoyama

۳۲

دی‍ن‌ و ج‍م‍ه‍وری‍ت‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ م‍ن‍ت‍ظری‌

م‍وح‍دی‌ س‍اوج‍ی‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۰-

۳۳

ب‍زم‌ ب‍اران‌: خ‍اطرات‌ س‍ردار ش‍ه‍ی‍د ح‍ب‍ی‍ب‌ ل‍ک‍زای‍ی‌

ع‍اک‍ف‌، س‍ع‍ی‍د

۳۴

ت‍اری‍خ‌ ت‍م‍دن‌ ک‍رد

رش‍ادی‌، ک‍ام‍ل‌, ۱۳۲۹-

۳۵

ف‍ره‍ن‍گ‌ اص‍طلاح‍ات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌

ام‍ی‍د، م‍س‍ع‍ود, ۱۳۴۵-

۳۶

م‍ک‍ت‍ب‌ ش‍ی‍خ‍ی‌ از ح‍ک‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌

ک‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ری‌, ۱۹۰۳-۱۹۷۸ م‌,Henry, Corbin

۳۷

س‍وار ب‍ر اب‍دی‍ت‌: ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ "الام‍د ع‍ل‍ی‌ الاب‍د"

ع‍ام‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌,۳۸۱ق‌ -

۳۸

اخ‍لاق‍ی‍ات‌ و اس‍ت‍ن‍ب‍اط ع‍ل‍م‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌

ک‍اوت‍س‍ک‍ی‌، ک‍ارل‌, ۱۸۵۴-۱۹۳۸ م‌

۳۹

ک‍ف‌ خ‍ی‍اب‍ون‌

ح‍دادپ‍ور ج‍ه‍رم‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,۱۳۶۳-

۴۰

ذوال‍ق‍رن‍ی‍ن‌: گ‍ی‍ل‍گ‍م‍ش‌ ،ک‍وروش‌،اس‍ک‍ن‍در در ک‍ت‍ی‍ب‍ه‌ه‍ای‌ س‍وم‍ری‌ و ب‍اب‍ل‍ی‌، ت‍واری‍خ‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ و م‍ی‍راث‌ ادی‍ان‌

روح‍ی‌، اح‍س‍ان‌, ۱۳۶۲-

۴۱

ه‍س‍ت‍ی‌ از دو چ‍ش‍م‌ان‍داز: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا در اش‍ارات‌ و ت‍ن‍ب‍ی‍ه‍ات‌ ب‍ا ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ارس‍طو در م‍ت‍اف‍ی‍زی‍ک‌

ص‍ال‍ح‍ی‌، اس‍ک‍ن‍در, ۱۳۵۰-

۴۲

خ‍اطرات‌ ک‍ارل‌ ب‍روک‍ل‍م‍ان‌

ب‍روک‍ل‍م‍ان‌، ک‍ارل‌, ۱۸۶۸- ۱۹۵۶ م‌

۴۳

چ‍ن‍دس‍الاری‌: م‍ش‍ارک‍ت‌ و م‍خ‍ال‍ف‍ت‌

دال‌، راب‍رت‌ آل‍ن‌,۱۹۱۵-۲۰۱۴م‌,Robert Alan, Dahl

۴۴

اب‍داع‌ ام‍ر اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: رس‍ال‍ه‌ای‌ درب‍اره‌ اف‍ول‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌

دون‍زل‍و، ژاک‌,Jacques, Donzelot

۴۵

اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ اش‍ت‍غ‍ال‌ زن‍ان‌: ای‍ران‌ ۸۷ -۱۳۵۷

 

۴۶

ن‍ه‌ طب‍ق‍ه‌ ن‍ه‌ م‍ت‍وس‍ط: ف‍اع‍ل‍ی‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ گ‍روه‌ه‍ای‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ چ‍پ‌

ث‍ق‍ف‍ی‌، م‍راد,۱۳۳۶-

۴۷

دوران‌ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌ در س‍رزم‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ف‍راوان‍ی‌: س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ در ای‍ران‌ و ان‍دون‍زی‌

اس‍م‍ی‍ت‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ک‍ر,Benjamin Baker, Smith

۴۸

اس‍ت‍اد ن‍ادان‌: پ‍ن‍ج‌ درس‌ در ب‍اب‌ ره‍ای‍ی‌ ف‍ک‍ر

ران‍س‍ی‍ر، ژاک‌, ۱۹۴۰-     م‌,Jacques, Ranciere

۴۹

چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ص‍وی‍ب‌ اص‍ل‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌

ده‍ق‍ان‌ ن‍ج‍م‌آب‍ادی‌، ن‍س‍ت‍رن‌, ۱۳۶۶-

۵۰

ف‍ق‍ی‍ه‌ و ام‍ت‌: دی‍دگ‍اه‌ه‍ای‌ ع‍لام‍ه‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌ درب‍اره‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)

ف‍ض‍ل‌ال‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۹۳۵- ۲۰۱۰ م‌

۵۱

در ک‍م‍ی‍ن‌ گ‍ل‌ س‍رخ‌: زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د س‍پ‍ه‍ب‍د ع‍ل‍ی‌ ص‍ی‍ادش‍ی‍رازی‌

م‍وم‍ن‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌

۵۲

ق‍اع‍ده‌ ت‍س‍ام‍ح‌ در ادل‍ه‌ س‍ن‍ن‌

ن‍ورم‍ف‍ی‍دی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌, ۱۳۴۳-

۵۳

ن‍ه‍اده‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار اق‍ت‍ص‍ادی‌ ام‍پ‍رات‍وری‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌

دان‍دام‍ای‍ف‌، م‍ح‍م‍د, ۱۹۲۸-     م‌,M. A. Dandamaev

۵۴

س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ ادی‍ان‌ و م‍ذاه‍ب‌ در غ‍رب‌

م‍ع‍م‍ائ‍ی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌

 

 

 

 

 

 

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028