تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در تیر ماه 1398به منابع کتابخانه)

 

 

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

۱

دق‍ای‍ق‍ی‌ ب‍ا ق‍رآن‌ ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ور

ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۲۴-

۲

در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ب‍خ‍ش‍ای‍ش‌

م‍ک‍اری‌، ش‍وک‍ت‌,        Moucarry, Chawkat Georges

۳

م‍ن‍اس‍ب‍ات‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ق‍رآن‌

م‍وح‍دی‌ س‍اوج‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۳۵۰-

۴

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ن‍م‍ادی‍ن‌ ع‍ن‍اص‍ر م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌ (آث‍ار م‍ی‍دان‌ ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‌ (ام‍ام‌) اص‍ف‍ه‍ان‌)

م‍ن‍ت‍ظرال‍ق‍ائ‍م‌، اص‍غ‍ر, ۱۳۳۷-

۵

دی‍ن‌ پ‍ی‍رای‍ی‌: رف‍رم‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ی‌ ( ۱۵۱۷-۱۵۶۴ )

اس‍ت‍وف‍ر، ری‍ش‍ار, ۱۹۲۱-۱۹۸۴ م‌

۶

ف‍ق‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌ ک‍ذب‌

آه‍ن‍گ‍ران‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌, ۱۳۴۹-

۷

رس‍ال‍ه‌ رف‍ع‌ ال‍م‍ن‍ازع‍ه‌ و ال‍خ‍لاف‌: در رد ش‍ب‍ه‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ام‍ام‍ت‌

آم‍ل‍ی‌، ح‍ی‍در ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌, ۷۲۰-۷۸۲ ؟ق‌

۸

ح‍ج‌ و ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌

ع‍ن‍دل‍ی‍ب‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۶۱-

۹

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‍ی‌ زی‍ارت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا ب‍ا روی‍ک‍رد اخ‍لاق‍ی‌ - ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌

ح‍ی‍دری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌, ۱۳۵۰-

۱۰

ح‍ج‌ و ت‍ع‍ال‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌: م‍روری‌ ب‍ر ک‍ارک‍رده‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ح‍ج‌ ب‍ا ت‍م‍رک‍ز ب‍ر ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۸-

۱۱

ت‍ح‍ری‍ف‌ س‍ل‍ف‍ی‍ه‌ در م‍ی‍راث‌ م‍ک‍ت‍وب‌

ع‍زی‍زی‌، ن‍اص‍ر, ۱۳۵۹-

۱۲

ه‍دی‍ه‌ه‍ای‌ ال‍ه‍ی‌ در رد اف‍ک‍ار وه‍اب‍ی‍ت‌

ت‍م‍ی‍م‍ی‌ م‍ال‍ک‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

۱۳

ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ام‍ی‍ران‌ ش‍ی‍ع‍ی‌ ح‍رم‍ی‍ن‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ن‌ از آغ‍از ت‍ا ح‍ک‍وم‍ت‌ آل‌ س‍ع‍ود

س‍ام‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۴۴-

۱۴

ره‍ب‍ران‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ج‍ه‍ان‌

س‍ک‍ری‌، اح‍م‍د

۱۵

اع‍ج‍از و ام‍ام‍ت‌

ق‍رائ‍ت‍ی‌ س‍ت‍وده‌، اح‍س‍ان‌, ۱۳۴۴-

۱۶

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ف‍ری‌، وی‍ل‍ی‍ام‌, ۱۹۰۵-۱۹۸۵ م‌,         .Ferree, William J

۱۷

ف‍ق‍ه‌ زی‍ارت‌ (ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ب‍ای‍ده‍ا و ن‍ب‍ای‍ده‍ای‌ زی‍ارت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ (ع‌))

ع‍ن‍دل‍ی‍ب‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۶۱-

۱۸

ت‍ع‍ام‍ل‌ ح‍وزه‌ و ن‍ظام‌: ب‍ررس‍ی‌ راب‍طه‌ ح‍وزه‌ و روح‍ان‍ی‍ت‌ ب‍ا ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

ن‍ج‍ف‍ی‌، وح‍ی‍د, ۱۳۶۱-

۱۹

ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ غ‍زل‌ م‍ع‍اص‍ر از م‍ش‍روطه‌ ت‍ا پ‍س‍ت‌ م‍درن‌

م‍اف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۱-

۲۰

روی‍اروی‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ ب‍ا رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌

ک‍م‍ب‍ل‌، ه‍ای‍دی‌, ۱۹۷۰-     م‌,         Campbell, Heidi

۲۱

در ق‍ل‍م‍رو آف‍ت‍اب‌: داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ از س‍ی‍ره‌ اخ‍لاق‍ی‌ پ‍ی‍ش‍وای‍ان‌ م‍ع‍ص‍وم‌ (ع‌)

ه‍ادی‌ م‍ن‍ش‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌, ۱۳۵۶-

۲۲

ره‍ی‍اف‍ت‌ اع‍ت‍ق‍ادی‌: ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌: وی‍ژه‌ اس‍ت‍ادان‌ پ‍اس‍خ‍گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ س‍والات‌ دی‍ن‍ی‌

 

۲۳

ب‍ه‌ ه‍ر ق‍ی‍م‍ت‌: آم‍ری‍ک‍ا؛ طم‍ع‌، ق‍درت‌ و ج‍ن‍گ‌ ب‍ی‌پ‍ای‍ان‌

رای‍زن‌، ج‍ی‍م‍ز,      Risen, James

۲۴

اع‍ت‍ب‍ار خ‍ب‍ر واح‍د در اع‍ت‍ق‍ادات‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۵۶-

۲۵

م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ت‍راری‍خ‍ت‍ه‌ در ای‍ران‌

ارج‍م‍ن‍د ع‍ی‍ن‌ال‍دی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۲-

۲۶

راه‌ه‍ای‌ اح‍راز وث‍اق‍ت‌ راوی‌

م‍رت‍ض‍وی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۶۵-

۲۷

ورود اس‍لام‌ ب‍ه‌ ای‍ران‌ و ش‍ب‍ه‍ات‌ پ‍ی‍ش‌ رو

م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌, ۱۳۵۵-

۲۸

س‍ن‍ت‌ه‍ای‌ ال‍ه‍ی‌ و ان‍ح‍راف‍ات‌ اخ‍لاق‍ی‌

ع‍رف‍ان‌، س‍ج‍اد, ۱۳۶۳-

۲۹

ح‍ج‍اب‌ه‍ای‌ ظل‍م‍ان‍ی‌ و ن‍وران‍ی‌ در م‍ت‍ون‌ ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌

م‍ازوج‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌,۱۳۷۰-

۳۰

م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ه‍م‌ روای‍ات‌ ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ در ال‍م‍ی‍زان‌

ع‍ی‍س‍ی‌زاده‌، ن‍ی‍ک‍زاد, ۱۳۵۲-

۳۱

ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌, ۱۳۵۱-

۳۲

روزه‌؛ ت‍م‍ری‍ن‌ پ‍ره‍ی‍زک‍اری‌

ام‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۰۴-,       Amini, Ibrahim

۳۳

س‍ی‍ری‌ در س‍ی‍ره‌ اخ‍لاق‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)

ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۱۴-

۳۴

ص‍ب‍ر و ظف‍ر

زاده‌ع‍ل‍ی‌، داود, ۱۳۴۰-

۳۵

ن‍گ‍اه‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ه‌ آی‍ات‌ م‍ب‍ی‍ن‌

ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌, ۱۳۵۱-

۳۶

ش‍ن‍اخ‍ت‌ ش‍ی‍طان‌ از م‍ن‍ظر اس‍لام‌

رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دزم‍ان‌, ۱۳۴۱-

۳۷

گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌

ل‍ی‍ن‍دب‍رگ‌، دی‍وی‍د

۳۸

روی‍اروی‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ و س‍ام‍ی‍ان‌ در روزگ‍ار پ‍ارت‍ی‍ان‌

وی‍دن‌گ‍رن‌، گ‍ئ‍و, ۱۹۰۷-۱۹۹۶ م‌,         Widengren, Geo

۳۹

ن‍ئ‍ول‍ی‍ب‍رال‍ی‍س‍م‌ ای‍ران‍ی‌ و ت‍ه‍اج‍م‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

زرش‍ن‍اس‌، ش‍ه‍ری‍ار, ۱۳۴۴ -

۴۰

س‍ن‍ت‌گ‍رای‍ی‌ ب‍ازت‍اب‍ی‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ (ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار)

راس‍خ‌، ک‍رام‍ت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۳-,  Rasekh, Keramatollah

۴۱

خ‍اق‍ان‌ ص‍اح‍ب‌ق‍ران‌ و ع‍ل‍م‍ای‌ زم‍ان‌: ن‍ق‍ش‌ ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌ ش‍اه‌ ق‍اج‍ار در ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ رون‍ده‍ا و ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ ن‍و

ک‍اظم‍ی‌ م‍وس‍وی‌، اح‍م‍د, ۱۳۱۸-

۴۲

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ادی‌: روی‍ک‍رد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر م‍طال‍ع‍ه‌ ش‍ادی‌

م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رطاه‍ر, ۱۳۴۰-

۴۳

ح‍ج‌ در دوره‌ پ‍ه‍ل‍وی‌

زاور، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر, ۱۳۴۸-

۴۴

س‍ن‍ت‌ه‍ای‌ ث‍اب‍ت‌ ال‍ه‍ی‌ در ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌، آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌ و آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍اری‌ در م‍ی‍دان‌ م‍ت‍غ‍ی‍رات‌

س‍م‍ی‍ع‍ی‌، طه‌, ۱۳۳۵-

۴۵

ج‍ری‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ س‍ل‍ف‍ی‌

ب‍اب‍ای‍ی‌ آری‍ا، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۶۳-,     Babaei Aria, Ali

۴۶

س‍رو س‍رب‍دار "زن‍دگ‍ی‌، زم‍ان‍ه‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ی‍رزا ع‍ل‍ی‌آق‍ا ث‍ق‍ه‌الاس‍لام‌ ت‍ب‍ری‍زی‌"

آری‍ا ب‍خ‍ش‍ای‍ش‌، ی‍ح‍ی‍ی‌, ۱۳۵۲-

۴۷

س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ از م‍ن‍ظر ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ه‌)

خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ,Khomeyni، , Leader and Founder of IRI, Ruhollah

۴۸

س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌: چ‍ه‍ارچ‍وب‍ی‌ ن‍ظری‌

آل‍م‍ون‍د، گ‍اب‍ری‍ل‌ آب‍راه‍ام‌, ۱۹۱۱-۲۰۰۲ م‌,           Almond, Gabriel Abraham

۴۹

اص‍ف‍ه‍ان‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌، س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ و س‍اخ‍ت‍ار ق‍درت‌: خ‍وان‍ش‍ی‌ دی‍گ‍ر از ش‍رای‍ط اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

روح‍ی‌، زه‍ره‌, ۱۳۳۶-

۵۰

ان‍س‍ان‌ خ‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ دوش‌ (واک‍اوی‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ ت‍م‍دن‌ه‍ا و آی‍ن‍ده‌ ج‍ه‍ان‌)

آت‍ال‍ی‌، ژاک‌,   Attali, Jacques

۵۱

آم‍ای‍ش‌ و پ‍ی‍م‍ای‍ش‌ خ‍دم‍ات‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌ در ای‍ران‌

ع‍ام‍ل‍ی‌، س‍ع‍ی‍درض‍ا, ۱۳۴۰-,     Ameli, Saeid Reza

۵۲

س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاری‌ دول‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

ع‍ام‍ل‍ی‌، س‍ع‍ی‍درض‍ا, ۱۳۴۰-,       Ameli, Saeid Reza

۵۳

م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ن‍ای‍ت‌ و ه‍دای‍ت‌ ال‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ظر ص‍درال‍م‍ت‍ال‍ه‍ی‍ن‌ و ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)

طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۵۰-

۵۴

آم‍وزه‌ ت‍ح‍دی‍ث‌ در خ‍وان‍ش‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ و اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌

ش‍اک‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۶۲-

۵۵

رازق‍ی‍ت‌ ال‍ه‍ی‌ و اف‍زای‍ش‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌: م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍لام‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌

م‍وس‍وی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۶۰-

۵۶

وق‍ت‍ی‌ ک‍وه‌ گ‍م‌ ش‍د: ف‍ی‍ل‍م‌ن‍ام‍ه‌ ح‍اج‌ اح‍م‍د م‍ت‍وس‍ل‍ی‍ان‌

ب‍ه‍زادپ‍ور، ب‍ه‍زاد, ۱۳۴۰-

۵۷

ن‍اخ‍ش‍ن‍ودی‌ آگ‍اه‍ی‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ه‍گ‍ل‌

وال‌، ژان‌ آن‍دره‌, ۱۸۸۸-۱۹۷۴ م‌

۵۸

م‍ع‍ن‍اش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍ت‍طاع‍ت‌ در ح‍ج‌

ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌، س‍ل‍م‍ان‌, ۱۳۶۴-

۵۹

ب‌

 

۶۰

ت‍ک‍ام‍ل‌ چ‍ی‍س‍ت‌ ؟

م‍ای‍ر، ارن‍س‍ت‌, ۱۹۴۰ -     م‌,Mayer, Ernst

۶۱

وق‍ت‍ی‌ م‍ه‍ت‍اب‌ گ‍م‌ ش‍د: خ‍اطرات‌ ع‍ل‍ی‌ خ‍وش‌ ل‍ف‍ظ

ح‍س‍ام‌، ح‍م‍ی‍د, ۱۳۴۰-

۶۲

ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍غ‍ن‍ی‌ الادی‍ب‌ ب‍ا ت‍ج‍دی‍دن‍ظر و اض‍اف‍ات‌ ک‍ل‍ی‌

ص‍ف‍ای‍ی‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۸-,ش‍ارح‌

۶۳

س‍ل‍طه‌ ه‍م‍ه‌ ج‍ان‍ب‍ه‌: دم‍وک‍راس‍ی‌ خ‍ودک‍ام‍ه‌ در ن‍ظم‌ ن‍وی‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

ان‍گ‍دال‌، وی‍ل‍ی‍ام‌, ۱۹۴۴-     م‌,         Engdahl, William

۶۴

آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

ب‍اری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌, ۱۳۵۶-

۶۵

م‍ب‍ان‍ی‌ رف‍ع‌ ت‍ع‍ارض‌ اخ‍ب‍ار از دی‍دگ‍اه‌ ش‍ی‍خ‌ طوس‍ی‌ در اس‍ت‍ب‍ص‍ار

طوس‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌, ۳۸۵-۴۶۰ ق‌

۶۶

س‍ی‍م‍ای‌ ت‍اب‍ن‍اک‌ رض‍وی‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ح‍دی‍ث‌، ت‍اری‍خ‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌

وف‍ای‍ی‌ ب‍ص‍ی‍ر، اح‍م‍د, ۱۳۵۷-

۶۷

درآم‍دی‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ در ف‍رارود از آغ‍از ت‍ا ب‍رآم‍دن‌ ت‍رک‍ان‌

ش‍ج‍اع‍ی‌ م‍ه‍ر، ح‍س‍ن‌, ۱۳۴۸-

۶۸

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ دوس‍الان‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: ت‍اری‍خ‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌

ه‍م‍ای‍ش‌ دوس‍الان‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: ت‍اری‍خ‌، ف‍ره‍ن‍گ‌ و ت‍م‍دن‌ (چ‍ه‍ارم‍ی‍ن‌:۱۳۹۵ : ت‍ه‍ران‌)

۶۹

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ (غ‍رب‍ی‌ و اس‍لام‍ی‌)

ره‍ن‍م‍ای‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۳۸-

۷۰

ه‍زار داس‍ت‍ان‌، ه‍زاران‌ ن‍ک‍ت‍ه‌

ق‍وام‌، ع‍ظی‍م‌, ۱۳۴۱-

۷۱

س‍لام‍ت‌ و اخ‍ت‍لال‌ ج‍ن‍س‍ی‌ ه‍م‍س‍ران‌: روی‍ک‍ردی‌ اس‍لام‍ی‌ و روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌

ن‍ورع‍ل‍ی‍زاده‌ م‍ی‍ان‍ج‍ی‌، م‍س‍ع‍ود, ۱۳۵۷-

۷۲

ک‍ل‍ی‍ات‌ ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍م‍ج‍ال‍س‌ م‍ن‌ م‍ع‍ج‍زات‌ ائ‍م‍ه‌ الاطه‍ار (ع‌)

اس‍ت‍رآب‍ادی‌، س‍ل‍طان‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌,-۹۵۲ ق‌

۷۳

م‍ع‍ج‍م‌ الاص‍ول‌ ال‍ن‍ح‍وی‍ه‌ و ال‍ص‍رف‍ی‍ه‌

ن‍ص‍ی‍ری‌، اب‍وطال‍ب‌, ۱۳۶۰-

۷۴

ک‍ت‍اب‌ ازدواج‌

ح‍ب‍ش‍ی‌، ح‍م‍ی‍د, ۱۳۴۶-

۷۵

م‍ق‍الات‍ی‌ در ام‍ن‍ی‍ت‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

 

۷۶

س‍ی‍ره‌ اطلاع‍ات‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)

م‍ح‍رم‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۴۷-

۷۷

ش‍ه‍ری‍اری‌ و م‍ردم‌داری‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌پ‍ژوه‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ راب‍طه‌ م‍ردم‌ و س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌

ت‍م‍دن‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌, ۱۳۵۰-

۷۸

م‍ق‍الات‍ی‌ در روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ظام‍ی‌

 

۷۹

پ‍اس‍خ‌ن‍ام‍ه‌ وق‍ف‌: پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‌، ف‍ق‍ه‌، ح‍ق‍وق‌، اق‍ت‍ص‍اد، ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ وق‍ف‌

ب‍ی‍درام‌، روح‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۶۰-

۸۰

آم‍وزش‌ رف‍ت‍ار خ‍لاق‌ و اس‍ت‍ع‍داده‍ای‌ درخ‍ش‍ان‌ در دان‍ش‌آم‍وزان‌

ش‍ل‌ ک‍راس‌، دوری‍س‌

۸۱

ج‍ای‍گ‍اه‌ ه‍دای‍ت‍ی‌ ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌) در ب‍رون‌رف‍ت‌ از ب‍ح‍ران‌ه‍ای‌ اع‍ت‍ق‍ادی‌

رش‍ی‍دی‌ک‍ی‍ا، ن‍ج‍م‍ه‌, ۱۳۶۳-

۸۲

ال‍گ‍وی‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍ن‍اظره‌ ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از م‍ن‍اظرات‌ ام‍ام‌ رض‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

رض‍ازاده‌ ک‍ه‍ن‍ک‍ی‌، ف‍ری‍ب‍ا, ۱۳۶۶-

۸۳

خ‍م‍ی‍ن‍ی‌؛ پ‍دی‍ده‌ ان‍س‍ان‍ی‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌: گ‍زاره‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ آش‍ن‍ای‍ی‌زدای‍ی‌ از ت‍ص‍وی‍ر ع‍م‍وم‍ی‌ ش‍ده‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ رح‍م‍ه‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‌

ن‍ام‍داری‌، روح‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۵۹-

۸۴

س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌ (۱): م‍ب‍ان‍ی‌ و اص‍ول‌ ع‍ام‌ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌

رض‍ای‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۱-

۸۵

س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌(۲): س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌

رض‍ای‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۱-

۸۶

پ‍رس‍ش‌ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌

پ‍ی‍ش‍وای‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۲۴-,Mahdi, Pishvaei

۸۷

ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌؛ پ‍رس‍ش‌ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ه‍ا

ک‍لان‍ت‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۴۵-

۸۸

گ‍رای‍ش‌ ب‍ه‌ ع‍رف‍ان‌ه‍ای‌ ک‍اذب‌: ع‍وام‍ل‌ و راه‌ه‍ای‌ درم‍ان‌

اس‍ت‍ودان‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌, ۱۳۶۱-

۸۹

ب‍ن‍ی‍اده‍ای‌ م‍ع‍رف‍ت‍ی‌ خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ری‍چ‍ارد س‍وئ‍ی‍ن‌ ب‍رن‌ در اث‍ب‍ات‌ وج‍ود خ‍دا

اص‍غ‍ری‌، م‍ح‍م‍دج‍واد, ۱۳۵۷-

۹۰

ق‍رآن‌ب‍س‍ن‍دگ‍ی‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ن‍ق‍د ن‍ظری‍ات‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ س‍ن‍گ‍ل‍ج‍ی‌، ب‍رق‍ع‍ی‌ و ح‍س‍ی‍ن‍ی‌طب‍اطب‍ای‍ی‌

م‍ح‍م‍دی‌ف‍ام‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۸ -

۹۱

م‍ج‍ازات‌ ح‍ب‍س‌ و ام‍ک‍ان‌ ح‍ک‍م‌ ب‍ه‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‍ه‍ای‌ ح‍ب‍س‌ در ق‍وان‍ی‍ن‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌

ش‍اطری‌پ‍ور اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ش‍ه‍ی‍د, ۱۳۵۹-

۹۲

راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ف‍ک‍ر ن‍ق‍ادان‍ه‌: پ‍رس‍ی‍دن‌ س‍وال‌ه‍ای‌ ب‍ه‌ج‍ا

ب‍راون‌، ام‌. ن‍ی‍ل‌, ۱۹۴۴-     م‌,M. Neil, Browne

۹۳

روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ ب‍ر س‍ر دو راه‍ی‌: رج‍ع‍ت‌ ی‍ا پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌: ت‍اری‍خ‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍ام‍ع‌ ح‍رک‍ت‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ری‌ در ای‍ران‌ و ج‍ه‍ان‌ از م‍ن‍ظر ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-,Seyyed Ali, Khamenei

۹۴

ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ ال‍ع‍رف‌ال‍وردی‌: ش‍ک‍وه‌ م‍ه‍دوی‍ت‌ در روای‍ات‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌

م‍طه‍ری‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۵۹-

۹۵

ال‍م‍ن‍اق‍ب‌: ص‍د و پ‍ن‍ج‍اه‌ و دو م‍ن‍ق‍ب‍ت‌ از م‍ن‍اق‍ب‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

ق‍رش‍ی‌ ب‍ن‍اب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر, ۱۳۰۷-

۹۶

س‍ران‍ج‍ام‌ ان‍س‍ان‌ طراز ن‍وی‍ن‌: ف‍رو ری‍خ‍ت‍ن‌ ت‍وه‍م‍ات‌

آل‍ک‍س‍ی‌وی‍چ‌، اس‍وت‍لان‍ا, ۱۹۴۸-      م‌,Svetlana, Aleksievich

۹۷

وق‍ف‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌: ت‍ج‍رب‍ه‌ رب‍ع‌ رش‍ی‍دی‌

ی‍وس‍ف‍ی‌ف‍ر، ش‍ه‍رام‌, ۱۳۴۸-

۹۸

پ‍ای‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ در ش‍ب‍ه‌ق‍اره‌ی‌ ه‍ن‍د: اس‍ت‍ع‍م‍ارطل‍ب‍ی‍ زب‍ان‍ی‍ ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍اپ‌ و دگ‍رگ‍ون‍ی‌ه‍ای‌ زب‍ان‌

رم‍ض‍ان‌ن‍ی‍ا، م‍ه‍رداد, ۱۳۵۱-

۹۹

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ج‍رای‍م‌ ک‍لاه‍ب‍رداری‌ و خ‍ی‍ان‍ت‌ در ام‍ان‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌

ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر, ۱۳۳۶-

۱۰۰

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ح‍ج‌ در پ‍وی‍ه‌ ت‍اری‍خ‌

ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ح‍ج‌ در پ‍وی‍ه‌ ت‍اری‍خ‌،  ( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌،  :۱۳۹۶ ،  : ت‍ه‍ران‌)

۱۰۱

اوض‍ح‌ال‍م‍س‍ال‍ک‌ ال‍ی‌ م‍ع‍رف‍ه‌ال‍ب‍ل‍دان‌ وال‍م‍م‍ال‍ک‌

ب‍روس‍وی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌,ق‍رن‌ ۱۰ ق‌

۱۰۲

م‍اک‍س‌ وب‍ر: از ت‍اری‍خ‌ ت‍ا م‍درن‍ی‍ت‍ه‌

ت‍رن‍ر، ب‍رای‍ان‌ اس‌, ۱۹۴۵م‌

۱۰۳

ب‍ازک‍اوی‌ ادل‍ه‌ی‌ ام‍ام‍ت‌ ع‍ام‍ه‌ از دی‍دگ‍اه‌ س‍ی‍دم‍رت‍ض‍ی‌ و ق‍اض‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ج‍ب‍ار م‍ع‍ت‍زل‍ی‌

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، س‍م‍ی‍ه‌,۱۳۶۰-

۱۰۴

آم‍وزش‌ ت‍اری‍خ‌ در م‍دارس‌ ای‍ران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ آم‍وزش‌ ت‍اری‍خ‌ در م‍دارس‌ ای‍ران‌

ف‍اض‍ل‍ی‌پ‍ور، طوب‍ی‌, ۱۳۲۹-

۱۰۵

ک‍ب‍ری‍ت‌ اح‍م‍ر در ش‍رای‍ط م‍ن‍ب‍ر

آی‍ت‍ی‌ ق‍ائ‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر, ۱۲۳۸-۱۳۱۲

۱۰۶

گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ آداب‌ اس‍لام‍ی‌

آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا, ۱۳۱۹-

۱۰۷

ت‍اری‍خ‌ ج‍ام‍ع‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ (م‍ق‍دم‍ه‌)

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۱۴-,Seyyed Mohammad, Khamenei

۱۰۸

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ح‍ک‍ی‍م‌ م‍لاص‍درا ی‍ک‍م‌ خ‍ردادم‍اه‌ ۱۳۹۵ ت‍ه‍ران‌: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ج‍ه‍ان‌ ع‍اری‌ از ف‍ل‍س‍ف‍ه‌

ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ص‍درال‍م‍ت‍أل‍ه‍ی‍ن‌،  ( ب‍ی‍س‍ت‍م‍ی‍ن‌،  :۱۳۹۵ ،  : ت‍ه‍ران‌)

۱۰۹

ال‍ف‌ لام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌

ب‍ه‍ب‍ودی‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۹-,Hedayatollah, Behboodi

۱۱۰

م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ج‍ه‍اد اب‍ت‍دای‍ی‌ در ق‍رآن‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ت‍ق‍ری‍رات‌ درس‌ خ‍ارج‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍ت‍اد م‍ح‍ق‍ق‌ و ف‍ق‍ی‍ه‌ م‍دق‍ق‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ اس‍ت‍اد م‍ح‍م‍دج‍واد ف‍اض‍ل‌ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌ دام‍ت‌ب‍رک‍ات‍ه‌

ف‍اض‍ل‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد, ۱۳۴۱-,Muhammad Jawad, Fadhil Lankarani

۱۱۱

دی‍ن‌ در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ش‍رق‌ و غ‍رب‌؛ م‍ک‍ات‍ب‌ ش‍رق‍ی‌ (ه‍ن‍دو، ب‍ودا، لام‍ائ‍ی‍س‍م‌، )....

 

۱۱۲

دی‍وان‌ ش‍رف‌ال‍ش‍ع‍رای‌ ب‍درال‍دی‍ن‌ ق‍وام‍ی‌ رازی‌

ق‍وام‍ی‌ رازی‌، ب‍درال‍دی‍ن‌,ق‍رن‌۶ ق‌

۱۱۳

م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ه‍دی‌: در ن‍گ‍رش‌ و روش‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ اه‍ل‌ م‍ح‍ب‍ت‌ و ولاء

دولاب‍ی‌، م‍ح‍م‍داس‍م‍اع‍ی‍ل‌, ۱۲۸۲-۱۳۸۱

۱۱۴

س‍ی‌ پ‍ل‍ه‌ ت‍ا ب‍ه‍ش‍ت‌

ح‍اج‌ اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۵۴-

۱۱۵

س‍ی‍م‍ای‌ پ‍ی‍ش‍وای‍ان‌ در آی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر زن‍دگ‍ان‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ام‍ام‍ان‌ م‍ع‍ص‍وم‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌

پ‍ی‍ش‍وای‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۲۴-

۱۱۶

م‍ق‍ت‍ل‌ ع‍ل‍ی‌: ش‍ه‍ی‍د ت‍ن‍ه‍ا

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍طل‍ق‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۱۷

اس‍م‍اء و ص‍ف‍ات‌ خ‍داون‍د

ی‍زدی‌ م‍ح‍م‍دی‌، اع‍ظم‌, ۱۳۴۷-

۱۱۸

ن‍ش‍ان‍ی‌ خ‍ان‍ه‌ ب‍اران‌: ب‍ا ع‍ب‍ور از ۷۸ پ‍لاک‌؛ ب‍ه‌ س‍وی‌ گ‍س‍ت‍رده‌ت‍ری‍ن‌ خ‍ان‍ه‌ای‌ ک‍ه‌ ب‍ان‍وی‍ش‌ ح‍ض‍رت‌ ک‍وث‍ر (ع‌) ب‍ود

زارع‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌, ۱۳۵۸-

۱۱۹

ج‍وان‌، ش‍اداب‍ی‌، خ‍ان‍واده‌

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، اح‍م‍د,۱۳۴۲

۱۲۰

از رم‍ض‍ان‌ ب‍ی‍ش‍ت‍ر ب‍دان‍ی‍م‌: چ‍ه‍ل‌ پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ درب‍اره‌ م‍اه‌ م‍ب‍ارک‌ رم‍ض‍ان‌، ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ت‍اب‌ م‍اه‌ خ‍دا

پ‍ورش‍ری‍ف‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۴-

۱۲۱

چ‍گ‍ون‍ه‌ ف‍رزن‍دان‍م‍ان‌ را ن‍م‍ازخ‍وان‌ ک‍ن‍ی‍م‌؟!: راه‌ک‍اره‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ج‍ذب‌ ن‍م‍از

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر, ۱۳۶۲-

۱۲۲

ف‍روغ‌ ه‍دای‍ت‌: س‍ی‍ره‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ع‍م‍ل‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ (ع‌)

ب‍اب‍ائ‍ی‌ آم‍ل‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

۱۲۳

پ‍س‌ از غ‍روب‌ خ‍ورش‍ی‍د : ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) و وق‍ای‍ع‌ ب‍ع‍د از رح‍ل‍ت‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اک‍رم‌ (ص‌)

ی‍زدی‌ن‍ژاد، زه‍را, ۱۳۳۸-

۱۲۴

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ دول‍ت‌ در ب‍راب‍ر ای‍ث‍ارگ‍ران‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

ام‍ی‍ری‌ ف‍رد، ف‍اطم‍ه‌, ۱۳۷۰-

۱۲۵

ح‍دی‍ث‌ دوس‍ت‌: ب‍ی‍س‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار م‍ع‍ن‍وی‌

ف‍رح‍زاد، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌

۱۲۶

ف‍ات‍ح‍ه‌ ال‍ک‍ت‍اب‌: ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ش‍ری‍ف‍ه‌ ح‍م‍د

دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، س‍ی‍دع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۲۹۲-۱۳۶۰

۱۲۷

م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ آس‍م‍ان‍ی‌: م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌: ن‍ق‍د ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍خ‍ال‍ف‍ان‌

ص‍ن‍ع‍ت‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۵۷-

۱۲۸

ق‍رآن‌؛ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ج‍اوی‍د در ان‍دی‍ش‍ه‌ و ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ (ره‌)

ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر, ۱۳۱۳-۱۳۹۵ ,Akbar, Hashemi Rafsanjani

۱۲۹

آی‍ت‌ درای‍ت‌

س‍روش‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۴۰-

۱۳۰

ن‍م‍اد اع‍ت‍دال‌

ورع‍ی‌، ج‍واد, ۱۳۴۲-,Seyed Javad, Varaie

۱۳۱

ف‍ص‍ل‌ خ‍اک‍س‍ت‍ری‌

م‍رت‍ض‍وی‌، ض‍ی‍اء, ۱۳۳۷-

۱۳۲

م‍ن‍ش‍ور م‍ع‍ارف‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌: پ‍ی‍ام‌ ده‍م‌ خ‍رداد ۱۳۶۹ ح‍ض‍رت‌  آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌) ب‍م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد ارت‍ح‍ال‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌س‍ره‌) و ش‍رح‌ آن‌ ب‍ر اس‍اس‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ی‌ ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ (ق‍دس‌س‍ره‌) و ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

 

۱۳۳

پ‍رس‍ش‌ از م‍ا، پ‍اس‍خ‌ از خ‍دا

ک‍اظم‍ی‌ف‍رد، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۵۰-

۱۳۴

م‍ه‍ر و اق‍ت‍دار در خ‍ان‍واده‌، خ‍ان‍واده‌ پ‍ای‍دار و خ‍وش‍ب‍خ‍ت‌

زارع‍ی‌ ت‍وپ‍خ‍ان‍ه‌، م‍ح‍م‍د

۱۳۵

ف‍رازه‍ا و ف‍روده‍ا: ع‍ل‍ل‌ و ع‍وام‍ل‌ ص‍ع‍ود و س‍ق‍وط اه‍ل‌ ع‍ل‍م‌

 

۱۳۶

راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ک‍ارب‍ردی‌ دع‍اوی‌ م‍ل‍ک‍ی‌ در ن‍ظام‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ ای‍ران‌

اق‍دام‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۹-

۱۳۷

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ ع‍دد ن‍م‍ادی‍ن‌ چ‍ه‍ل‌

ی‍اوری‍ان‌، اک‍ب‍ر, ۱۳۴۲-

۱۳۸

م‍ردم‌ ش‍ن‍اس‍ی‌ ادی‍ان‌ ش‍رق‌: ای‍ده‌ه‍ا و س‍ازم‍ان‌ه‍ا و پ‍ی‍روان‌

ل‍ی‍ف‌، م‍اری‌ ج‌., ۱۹۳۹-     م‌,Murray J., Leaf

۱۳۹

م‍رگ‌ آش‍ن‍ای‍ی‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ب‍اب‌ چ‍ی‍س‍ت‍ی‌ و اب‍ع‍اد م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ت‍ج‍رب‍ه‌ه‍ای‌ ن‍زدی‍ک‌ ب‍ه‌ م‍رگ‌

اع‍ت‍م‍ادی‌ن‍ی‍ا، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌, ۱۳۵۹-

۱۴۰

زوه‍ر ک‍ت‍اب‌ روش‍ن‍ای‍ی‌

ش‍ول‍م‌، گ‍رش‍وم‌, ۱۸۹۷-۱۹۸۲ م‌,,Gershom, Scholem

۱۴۱

ان‍ج‍ی‍ل‌ه‍ای‌ گ‍ن‍وس‍ی‌

پ‍ی‍گ‍ل‍ز، ای‍ل‍ی‍ن‌ اچ‌, ۱۹۴۳-     م‌,Elaine H, Pagels

۱۴۲

ف‍ق‍ه‌ پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ ن‍و پ‍ی‍دا

ع‍ل‍ی‌دوس‍ت‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌, ۱۳۴۱-

۱۴۳

دن‍ی‍ای‌ ای‍ران‍ی‌: ب‍ازی‍اب‍ی‌ گ‍س‍ت‍ره‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌

م‍ه‍دوی‌، م‍ن‍ص‍ور, ۱۳۵۷-

۱۴۴

درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ک‍ت‍ب‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ق‍م‌ و ن‍ج‍ف‌

ای‍زدی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۶۵-

۱۴۵

آق‍ای‌ ری‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور!: ره‍ن‍م‍وده‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ ( ره‌) ب‍ه‌ رؤس‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

ش‍ع‍اع‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍رام‍رز, ۱۳۴۷-

۱۴۶

آزادی‌ و آزادان‍دی‍ش‍ی‌: ت‍ع‍اری‍ف‌، م‍ع‍ی‍اره‍ا، آداب‌ و م‍ح‍دودی‍ت‌ه‍ا در ن‍گ‍اه‌ ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، س‍ی‍دع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-,Khamenei، , Seyyed Ali

۱۴۷

ب‍ه‍ش‍ت‌ در ن‍گ‍اه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌

رام‍ی‍ن‌، ف‍رح‌, ۱۳۳۹-

۱۴۸

ق‍اع‍ده‌ ن‍ف‍ی‌ س‍ب‍ی‍ل‌: ق‍اع‍ده‌ ع‍زت‌م‍ن‍دی‌ م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌، ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ و ک‍ارب‍رده‍ا

غ‍ف‍ارن‍ی‍ا، ف‍اطم‍ه‌, ۱۳۵۴-

۱۴۹

از س‍ت‍ی‍ز ت‍ا س‍ازش‌: آم‍وزش‌ ن‍وی‍ن‌ و ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر ع‍ص‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا پ‍ه‍ل‍وی‌(۱۳۵۷-۱۳۲۰ )

ک‍رم‍ی‌پ‍ور، ح‍م‍ی‍د, ۱۳۴۷-

۱۵۰

درآم‍دی‌ ب‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ک‍ات‍ب‌ ک‍ه‍ن‌ ح‍دی‍ث‍ی‌ ام‍ام‍ی‍ه‌

رح‍م‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌

۱۵۱

ن‍ام‍ی‍را

ک‍رم‍ی‍ار، ص‍ادق‌, ۱۳۳۸-

۱۵۲

ف‍ری‍ب‌ س‍راب‌، پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ش‍ن‍اخ‍ت‌، ارزی‍اب‍ی‌ ت‍ص‍وف‌ و ع‍رف‍ان‌

ی‍ث‍رب‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ , ۱۳۲۱-

۱۵۳

ولای‍ت‌ ت‍ش‍ری‍ع‌: ج‍س‍ت‍اری‌ در ن‍ق‍ش‌ اه‍ل‌ب‍ی‍ت‌ (ع‌) در ت‍ش‍ری‍ع‌

ع‍ل‍ی‍زاده‌ ن‍ج‍ار، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۶۰-

۱۵۴

ح‍ی‍رت‌ه‍ا و ه‍دای‍ت‌ه‍ا: ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ ع‍ص‍ر ح‍ض‍ور و ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ م‍ص‍داق‌ ام‍ام‌

ک‍اظم‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۵۸-

۱۵۵

چ‍ه‍ل‌ گ‍ف‍ت‍ار ح‍ق‍وق‍ی‌

ک‍ری‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌, ۱۳۴۳-

۱۵۶

ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

ع‍ب‍اس‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌, ۱۳۵۴-

۱۵۷

وک‍لای‌ ج‍وان‌ ب‍دان‍ن‍د... (آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌)

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ه‍ری‍س‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۳۶-

۱۵۸

وک‍لای‌ ج‍وان‌ ب‍دان‍ن‍د ... (ح‍ق‍وق‌ ث‍ب‍ت‌)

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ه‍ری‍س‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۳۶-

۱۵۹

ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

ع‍ب‍اس‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌, ۱۳۵۴-

۱۶۰

ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ب‍دای‍ةال‍ح‍ک‍م‍ة

طب‍اطب‍ائ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۲۸۱-۱۳۶۰

۱۶۱

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا ف‍ض‍ای‌ م‍ج‍ازی‌

ه‍م‍ای‍ش‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ح‍ک‍ی‍م‌ ص‍درال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ش‍ی‍رازی‌ م‍لاص‍درا (ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‍ی‍ن‌:۱۳۹۶ : ت‍ه‍ران‌)

۱۶۲

ت‍اری‍خ‌ن‍گ‍اری‌ ن‍وی‍ن‌ در ای‍ران‌ (از ع‍ص‍ر ن‍اص‍ری‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌): م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ت‍اری‍خ‌دان‍ان‌ ای‍ران‌

ک‍ن‍گ‍ره‌ ت‍اری‍خ‌دان‍ان‌ ای‍ران‌ (س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۹۴ : ت‍ه‍ران‌)

۱۶۳

ت‍ن‍ش‌ ج‍وه‍ری‌

ک‍وه‍ن‌، ت‍ام‍س‌ اس‌, ۱۹۲۲-۱۹۹۶ م‌,Thomas S., Kuhn

۱۶۴

ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍م‍ل‍ی‌

ک‍ان‍ت‌، ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌, ۱۷۲۴-۱۸۰۴ م‌,Immanuel, kant

۱۶۵

در ب‍اب‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍ح‍اد در اس‍لام‌

ب‍دوی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌,۱۹۱۷-۲۰۰۲م‌,Abd al-Rahman, Badawi

۱۶۶

ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ م‍ت‍ق‍دم‌: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در ت‍ب‍ار اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ چ‍ه‍ارم‌ ه‍ج‍ری‌

اف‍راخ‍ت‍ه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۳۶۳-

۱۶۷

ش‍ک‍وه‌ م‍رج‍ع‍ی‍ت‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍ک‍وداش‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ب‍روج‍ردی‌

 

۱۶۸

ع‍ش‍ق‌ ص‍ف‍ا: ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ رس‍ال‍ه‌ی‌ م‍اه‍ی‍ت‌ ع‍ش‍ق‌ از رس‍ای‍ل‌ اخ‍وان‌ال‍ص‍ف‍ا

ش‍ه‍ری‍اری‌، م‍ح‍م‍د,۱۳۶۲-

۱۶۹

ب‍ح‍ران‌ س‍اخ‍ت‍گ‍ی‌: داس‍ت‍ان‌ ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ ه‍راس‌ از ای‍ران‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌

پ‍ورت‍ر، گ‍رت‌, ۱۹۴۲-     م‌,      Porter, Gareth

۱۷۰

درم‍ان‌ ج‍ان‌ در زی‍ارت‌ خ‍ات‍م‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌

س‍ب‍ک‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ک‍اف‍ی‌, ۶۸۳-۷۵۶ ق‌

۱۷۱

س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ب‍ش‍ر در دوران‌ غ‍ی‍ب‍ت‌ و ع‍ص‍ر ح‍ض‍ور

رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۵-

۱۷۲

ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا, ۱۳۵۸-

۱۷۳

ب‍ن‌ب‍س‍ت‌

 

۱۷۴

دی‍ن‌، خ‍راف‍ه‌ و ت‍ح‍ری‍ف‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)

رب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۳۴۳-

۱۷۵

دی‍وان‌ ب‍در ش‍روان‍ی‌ ( ش‍اع‍ر س‍ده‌ ۸ - ۷ ق‌)

م‍ج‍ی‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌, ۱۳۵۸-

۱۷۶

ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ام‍ع‌ س‍خ‍ن‍ان‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌ ع‍ل‍ه‍ی‍م‌ال‍س‍لام‌

 

۱۷۷

م‍خ‍زن‌ ال‍ع‍رف‍ان‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌

ام‍ی‍ن‌، ن‍ص‍رت‌ ب‍ی‍گ‍م‌, ۱۲۶۹-۱۳۶۲

۱۷۸

دو آف‍ت‍اب‌ و دو م‍اه‌: گ‍زی‍ده‌ اش‍ع‍ار م‍دای‍ح‌ و م‍راث‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ه‍ادی‌ (ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌) و ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ ع‍س‍ک‍ری‌...

ه‍اش‍م‍ی‌، ج‍واد, ۱۳۵۶-

۱۷۹

طرح‌ ک‍ل‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ در ق‍رآن‌: س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ج‍ل‍س‍ات‌ اس‍ت‍اد س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۱۸-,Sayyed Ali, Khamenei

۱۸۰

ام‍ی‍ر غ‍دی‍ر

ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۳۸-

۱۸۱

ح‍واش‍ی‌ س‍ای‍ه‌ ب‍ر آف‍ت‍اب‌

م‍ح‍ق‍ق‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

۱۸۲

ف‍خ‍ر دوران‌: ن‍ک‍وداش‍ت‌ اس‍ت‍اد اع‍ظم‌ و زع‍ی‍م‌ ب‍زرگ‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ م‍رح‍وم‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌ اع‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ م‍ق‍ام‍ه‌

ص‍اف‍ی‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌, ۱۲۹۸-

۱۸۳

اج‍ت‍ه‍اد و م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌

 

۱۸۴

روش‌ه‍ای‌ آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍اری‌

 

۱۸۵

گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ ح‍ک‍م‍ت‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ ک‍ل‍م‍ات‌ ق‍ص‍ار ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ث‍ر و ن‍ظم‌ روان‌ و ک‍وت‍اه‌ ف‍ارس‍ی‌

م‍ج‍دی‌، ع‍طاال‍ل‍ه‌

۱۸۶

ن‍س‍ی‍م‌ ب‍ه‍ش‍ت‌: ش‍رح‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ی‌ س‍ج‍ادی‍ه‌

ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

۱۸۷

خ‍ودک‍ام‍ه‌، ی‍ا، ق‍ان‍ون‌م‍دار؟: چ‍ه‍ارچ‍وب‌ ت‍وق‍ع‍ات‌ از ره‍ب‍ری‌ ن‍ظام‌، م‍لا ک‍ه‍ا و م‍ع‍ی‍اره‍ا

 

۱۸۸

م‍درس‍ه‌ ام‍ام‍ت‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در اث‍ب‍ات‌ ام‍ام‍ت‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ از زب‍ان‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

ح‍ی‍دری‌ف‍ر، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۳۸-

۱۸۹

ع‍ص‍ر ش‍ک‍س‍ت‍ن‌ زن‍ج‍ی‍ره‍ا: گ‍ف‍ت‌وگ‍وه‍ای‌ م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا ح‍ض‍ور ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌ م‍س‍ائ‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ وف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ درب‍اره‌ م‍ص‍ر، ت‍ون‍س‌

زورق‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۳۲۹-

۱۹۰

ام‍ام‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۰۵-۱۳۷۴

۱۹۱

ف‍رم‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ب‍ه‌ م‍ال‍ک‌ اش‍ت‍ر

ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌،  (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌، ۲۳ ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌

۱۹۲

ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟

ج‍لال‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍س‍ع‍ود

۱۹۳

ت‍اری‍خ‌ ق‍زوی‍ن‌ از ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌ ت‍ا ش‍ه‍ری‍ور۱۳۲۰

طاه‍رخ‍ان‍ی‌، ش‍ه‍رام‌, ۱۳۵۲-

۱۹۴

دی‍وان‌ س‍ی‍د ح‍س‍ن‌ غ‍زن‍وی‌

ح‍س‍ن‌ غ‍زن‍وی‌، ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د,     -۵۵۶ ق‌

۱۹۵

غ‍ای‍ه‌ ال‍ب‍ادی‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍م‍ب‍ادی‌

ج‍رج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌,ق‍رن‌ ۷ ق‌

۱۹۶

ع‍ل‍ل‌ ت‍داوم‌ ق‍درت‌ رژی‍م‌ پ‍ادش‍اه‍ی‌ ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌

طاه‍ری‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۸-

۱۹۷

ن‍ح‍وه‌ وج‍ود ن‍ف‍س‌ و چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ج‍رد آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ و م‍لاص‍درا

م‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍د,۱۳۵۷-

۱۹۸

اص‍ول‌ و روش‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ در رواب‍ط ف‍رم‍ان‍ده‌ و س‍رب‍از از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌ م‍ع‍ص‍وم‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌

اح‍م‍دی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌,۱۳۴۶-

۱۹۹

ام‍ور ف‍طری‌: ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ و اث‍ب‍ات‌ واق‍ع‌ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ ...

اب‍وت‍راب‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۴۱-

۲۰۰

م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ م‍ص‍ب‍اح‌ ی‍زدی‌ دام‌ظل‍ه‌

 

۲۰۱

ن‍ق‍ش‌ ع‍رف‌ در ارزش‌ اخ‍لاق‍ی‌

م‍ح‍ی‍طی‌ اردک‍ان‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۶۴-

۲۰۲

اس‍لام‌ ت‍م‍دن‌ آی‍ن‍دگ‍ان‌

ق‍رض‍اوی‌، ی‍وس‍ف‌, ۱۹۲۶-,Qaradawi, Yusuf

۲۰۳

ت‍ج‍رد ع‍ل‍م‌ و ع‍ال‍م‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍ق‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌

ح‍ی‍درپ‍ور، اح‍م‍د, ۱۳۴۲-

۲۰۴

اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ام‍ور ف‍طری‌

اب‍وت‍راب‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۴۱-

۲۰۵

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ ح‍ل‍ی‌ و اب‍ن‌ت‍ی‍م‍ی‍ه‌

ت‍راب‌پ‍ور، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۷-

۲۰۶

اس‍ت‍ح‍ال‍ه‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطه‌: (ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ س‍روی‍س‌ه‍ای‌ ج‍اس‍وس‍ی‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ و م‍ح‍اف‍ل‌ م‍اس‍وی‌ در اس‍ت‍ح‍ال‍ه‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطه‌)

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌ ام‍ی‍ری‌، ج‍واد, ۱۳۴۷-

۲۰۷

ام‍پ‍رات‍وری‌ ج‍ن‍گ‌

ات‍وود، پ‍ل‌ ال‌

۲۰۸

ن‍ه‌ ف‍ق‍ط ب‍ه‌ خ‍اطر پ‍ول‌: (ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ه‍زی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ م‍خ‍ف‍ی‌ پ‍اداش‌ و ج‍ری‍م‍ه‌؛ از روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ا اق‍ت‍ص‍اد)

ت‍وک‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد, ۱۳۵۱-

 

 

 

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028