تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در خرداد ماه 1398به منابع کتابخانه)

 

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

۱

ک‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ س‍ال‌۱۳۷۵ : س‍ردار س‍ازن‍دگ‍ی‌

ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر, ۱۳۱۳-۱۳۹۵ ,  Hashemi Rafsanjani, Akbar

۲

ش‍راب‌ س‍ر ب‍ه‌ م‍ه‍ر: ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ ال‍م‍ت‍ع‍ال‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الاس‍ف‍ار ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌ الارب‍ع‍ه‌

ع‍ب‍اس‍ی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍س‍ع‍ود , ۱۳۵۰-,م‍ت‍رج‍م‌ و ش‍ارح‌

۳

دس‍ت‍ب‍رد ق‍ان‍ون‍ی‌: ت‍اراج‌ ام‍وال‌ ای‍ران‌ در آم‍ری‍ک‍ا

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۳-

۴

ای‍ران‌؛ ک‍ه‍ن‍ه‌ ن‍گ‍ی‍ن‌ ت‍م‍دن‌

دول‍ت‍ش‍اه‍ی‌، ه‍ن‍گ‍ام‍ه‌, ۱۳۵۲-    ,گ‍ردآورن‍ده‌

۵

روزش‍م‍ار ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌: ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

غ‍ن‍ی‌ی‍اری‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۴۵-

۶

ح‍ق‍وق‌ اداری‌

م‍وس‍ی‌زاده‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۵۴-

۷

ش‍رح‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ ث‍ب‍ت‌ اح‍وال‌

خ‍طی‍ب‍ی‌ ق‍م‍ی‌، ک‍م‍ال‌, ۱۳۶۳-

۸

ش‍رح‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر دلای‍ل‌ اث‍ب‍ات‌

خ‍طی‍ب‍ی‌ ق‍م‍ی‌، ک‍م‍ال‌, ۱۳۶۳-

۹

ب‍ی‍س‍ت‌ گ‍ف‍ت‍ار درب‍اره‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ف‍ق‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

خ‍س‍روپ‍ن‍اه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۵-

۱۰

روزن‍ام‍ه‌ خ‍اطرات‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ک‍م‍ره‌ای‌

ک‍م‍ره‌ای‌، م‍ح‍م‍د, ۱۲۴۵-۱۳۲۰

۱۱

درب‍اره‌ ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ وج‍ود اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ل‍وک‍اچ‌، ج‍ورج‌, ۱۸۸۵-۱۹۷۱ م‌,       Lukacs, Gyorgy

۱۲

م‍ب‍ادی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ح‍ق‍وق‌

ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌, ۱۷۷۰-۱۸۳۱ م‌,     Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

۱۳

ن‍وش‍ت‍اره‍ای‌ دوران‌ ی‍ن‍ا ۱۸۰۷ -۱۸۰۱

ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌, ۱۷۷۰-۱۸۳۱ م‌,      Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

۱۴

راپ‍ورت‌ه‍ا: گ‍زارش‌ ن‍ظم‍ی‍ه‌ دوره‌ م‍ش‍روطه‌

 

۱۵

اس‍ت‍خ‍اره‌ ب‍ا ق‍رآن‌

م‍ق‍دم‌، ک‍اظم‌, ۱۳۵۴-

۱۶

ب‌

 

۱۷

ت‍ع‍ال‍ی‍م‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ و آم‍وزه‌ه‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ی‌

ص‍ادق‍ی‌ م‍زده‌، ب‍ه‍م‍ن‌, ۱۳۵۸-

۱۸

م‍ح‍ش‍ای‌ ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌

ص‍ب‍ری‌، ن‍ورم‍ح‍م‍د, ۱۳۴۸-

۱۹

ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ در ن‍ظم‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ (ت‍ف‍س‍ی‍ری‌، ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌ و ان‍ت‍ق‍ادی‌) م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ...

ص‍ادق‌ اح‍م‍دی‌، س‍ح‍ر , ۱۳۶۶-

۲۰

ق‍ان‍ون‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ در ن‍ظم‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ (ت‍ف‍س‍ی‍ری‌، ت‍ش‍ری‍ح‍ی‌، ان‍ت‍ق‍ادی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌) م‍ن‍طب‍ق‌ ب‍ر ق‍ان‍ون‌ م‍ص‍وب‌ ۱۳۷۹/۱/۲۱ ب‍ا ل‍ح‍اظ آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ و ال‍ح‍اق‍ات‌ ب‍ع‍دی‌ و آخ‍ری‍ن‌ دک‍ت‍ری‍ن‌ ح‍ق‍وق‍ی‌

ص‍ال‍ح‌ اح‍م‍دی‌، س‍ع‍ی‍د, ۱۳۶۴-

۲۱

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ م‍ذه‍ب‌

ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌, ۱۷۷۰-۱۸۳۱ م‌,           Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

۲۲

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ب‍ه‌ ص‍ورت‌ طرح‌

ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌, ۱۷۷۰-۱۸۳۱ م‌,        Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

۲۳

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ دی‍ن‌

ه‍گ‍ل‌، گ‍ئ‍ورگ‌ وی‍ل‍ه‍ل‍م‌ ف‍ری‍دری‍ش‌, ۱۷۷۰-۱۸۳۱ م‌,   Hegel, Georg Wilhelm Friedrich

۲۴

ت‍ف‍س‍ی‍ر روان‌ ب‍ر آی‍ات‌ الاح‍ک‍ام‌

م‍ش‍ای‍خ‍ی‌، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۱۹-

۲۵

آی‍ی‍ن‌ ب‍ن‍دگ‍ی‌ در ک‍لام‌ ع‍ل‍وی‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ در آخ‍ری‍ن‌ وص‍ای‍ای‌ م‍ول‍ی‌ ال‍م‍وح‍دی‍ن‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (ع‌)

م‍ه‍دوی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۱-

۲۶

ان‍س‍ان‌ و ص‍ی‍رورت‌ او ب‍ن‍اب‍ر ودان‍ت‍ه‌

گ‍ن‍ون‌، رن‍ه‌, ۱۸۸۶-۱۹۵۱ م‌,Guenon, Rene

۲۷

س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ اس‍لام‍ی‌

ش‍ب‍دی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۴۷-

۲۸

"ب‍ره‍ان‌ وج‍ودی‌" در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

اف‍ض‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۶-

۲۹

ت‍س‍ه‍ی‍ل‌ ال‍وص‍ول‌ ال‍ی‌ ک‍ف‍ای‍ه‌ الاص‍ول‌

م‍ل‍ک‍ی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود,۱۳۳۹-,ش‍ارح‌

۳۰

اس‍رار ع‍رش‍ی‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌) ب‍ر م‍ص‍ب‍اح‌ الان‍س‌

ج‍ه‍ان‍ی‌پ‍ور، ی‍اس‍ر, ۱۳۵۹-

۳۱

ال‍ب‍ی‍اض‌ و ال‍س‍واد م‍ن‌ خ‍ص‍ائ‍ص‌ ح‍ک‍م‌ ال‍ع‍ب‍اد ف‍ی‌ ن‍ع‍ت‌ ال‍م‍ری‍د و ال‍م‍راد

س‍ی‍رج‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌,ق‍رن‌۵ ق‌

۳۲

ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ اول‍ی‌ از دروس‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌

ع‍ب‍اس‍ی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍س‍ع‍ود, ۱۳۵۰-,ش‍ارح‌

۳۳

ان‍س‍ان‌ ۲۵۰ س‍ال‍ه‌ (ح‍ل‍ق‍ه‌ س‍وم‌): ت‍ک‍م‍ی‍ل‌ م‍ب‍اح‍ث‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ه‍ای‌ اول‌ و دوم‌ در س‍ی‍ره‌ ف‍ردی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ائ‍م‍ه‌ (ع‌) ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ و س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ه‍ای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ دان‍ش‍م‍ن‍د م‍ح‍ت‍رم‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-

۳۴

م‍ائ‍وئ‍ی‍س‍م‌ در ای‍ران‌: س‍ازم‍ان‌ ان‍ق‍لاب‍ی‌ ح‍زب‌ ت‍وده‌ ای‍ران‌، س‍ازم‍ان‌ ره‍ای‍ی‌ب‍خ‍ش‌ خ‍ل‍ق‌ه‍ای‌ ای‍ران‌، ح‍زب‌ رن‍ج‍ب‍ران‌

ن‍ادری‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۳۸-

۳۵

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ج‌ و ح‍رم‍ی‍ن‌ ش‍ری‍ف‍ی‍ن‌

 

۳۶

ت‍رج‍م‍ه‌ ال‍خ‍واص‌: ت‍ف‍س‍ی‍ر ف‍ارس‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ و ش‍ی‍ع‍ی‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

زواری‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌,ق‍رن‌۱۰ ق‌

۳۷

س‍ی‍ری‌ در ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اک‍رم‌ (ص‌)

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۳۴-۱۳۹۸

۳۸

ش‍رح‌ ف‍ق‍رات‍ی‌ از دع‍ای‌ اف‍ت‍ت‍اح‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۰۵-۱۳۷۴

۳۹

ح‍ی‍ات‌ ج‍اوی‍د: ش‍رح‍ی‌ اج‍م‍ال‍ی‌ ب‍ر وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (ع‌) ب‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ (ع‌) در ح‍اض‍ری‍ن‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۳۴-۱۳۹۸

۴۰

ش‍رح‌ ف‍ق‍رات‍ی‌ از دع‍ای‌ اب‍وح‍م‍زه‌ ث‍م‍ال‍ی‌

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ طه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۰۵-۱۳۷۴ ,Hoseini Tehrani, Mohammad Hosein

۴۱

ان‍س‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر و پ‍رس‍م‍ان‌ دی‍ن‌

گ‍واه‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌, ۱۳۲۳-,       Gavahi, Abdolrahim

 

 

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028