تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در فروردین ماه 1398به منابع کتابخانه)

ردي‍ف‌

ع‍ن‍وان‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

۱

دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ ب‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍ده‌ه‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌

ک‍ی‍ل‍ک‍ال‍ن‌، ج‍ان‌, ۱۹۳۸-     م‌

۲

Longman language activator: the world's first production dictionary

 

۳

س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ا

ش‍م‍س‌ال‍دی‍ن‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۳۷-

۴

اق‍ل‍ی‍م‌ ع‍ش‍ق‌: ب‍ح‍ث‍ی‌ درب‍اره‌ ی‍ک‌ م‍ن‍ظوم‍ه‌ ب‍ل‍ن‍د ع‍رف‍ان‍ی‌؛ ت‍رج‍ی‍ع‌ ب‍ن‍د ه‍ات‍ف‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌

طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ی‍راح‍م‍د

۵

ب‌

 

۶

ت‍دب‍ر در م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

رض‍ازاده‌ ج‍وی‍ب‍اری‌، م‍ح‍م‍د

۷

م‍ف‍ه‍وم‌ آی‍رون‍ی‌ ب‍ا ارج‍اع‌ م‍دام‌ ب‍ه‌ س‍ق‍راط

ک‍ی‌ی‍رک‍گ‍ور، س‍ورن‌ آب‍و, ۱۸۱۳-۱۸۵۵ م‌,Kierkegaard, Soren Aaybe

۸

ت‍رس‌ و ل‍رز

ک‍ی‌ی‍رک‍گ‍ور، س‍ورن‌ آب‍و, ۱۸۱۳-۱۸۵۵ م‌,Kierkegaard, Soren Aaybe

۹

از ای‍ش‍ان‌ ن‍ی‍س‍ت‍ی‌ م‍ی‌ گ‍و از ای‍ش‍ان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ح‍ک‍ای‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌

ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ک‍ری‍م‌ م‍ح‍م‍ود, ۱۳۰۴-

۱۰

ک‍ارب‍رد م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ت‍دری‍س‌ و روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ در آم‍وزش‌ ق‍رآن‌

ت‍ک‌ ف‍لاح‌، داوود, ۱۳۴۷-

۱۱

ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ (آی‍ات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌)

ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۲۴-

۱۲

م‍ق‍الات‌ ت‍رب‍ی‍ت‌: م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌، ادی‍ب‌ آذرب‍ای‍ج‍ان‍ی‌

ت‍رب‍ی‍ت‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۲۵۶-۱۳۱۸

۱۳

پ‍ری‌دخ‍ت‌ (م‍راس‍لات‌ پ‍اری‍س‌ طه‍ران‌)

ع‍س‍ک‍ری‌، ح‍ام‍د, ۱۳۶۴-

۱۴

ب‍رادر م‍ن‌ ت‍وی‍ی‌

ام‍ی‍ری‍ان‌، داود, ۱۳۴۹-

۱۵

ب‍ه‌ ن‍ام‌ ی‍ون‍س‌

آرم‍ی‍ن‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۶۱-

۱۶

ف‍ره‍ن‍گ‌ن‍ام‍ه‌ غ‍دی‍ر

م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد, ۱۳۳۲-

۱۷

م‍روری‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍رات‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ج‍اه‍دی‍ن‌ خ‍ل‍ق‌ از زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اس‍ی‍س‌ ت‍ا ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ف‍روغ‌ ج‍اوی‍دان‌ (۱۳۴۴-۱۳۶۷)

خ‍ض‍اب‌، وح‍ی‍د, ۱۳۶۶-

۱۸

خ‍ل‍وت‌ م‍دی‍ر

والای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر, ۱۳۴۴-

۱۹

طل‍س‍م‌ س‍م‍رق‍ن‍د

اس‍ت‍راود، ج‍ان‍ات‍ان‌,       Stroud, Jonathan

۲۰

ک‍اب‍وس‌ در ب‍ی‍داری‌: روای‍ت‌ی‌ از ح‍ج‌ خ‍ون‍ی‍ن‌۱۳۶۶

م‍وگ‍وی‍ی‌، ج‍واد, ۱۳۶۴-

۲۱

م‍رب‍ع‌ه‍ای‌ ق‍رم‍ز: خ‍اطرات‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ح‍اج‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ی‍ک‍ت‍ا از ک‍ودک‍ی‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

ع‍رف‍ان‍ی‍ان‌، زی‍ن‍ب‌, ۱۳۶۳-

۲۲

ب‍ازج‍وی‍ی‌ از ص‍دام‌: ت‍خ‍ل‍ی‍ه‌ اطلاع‍ات‍ی‌ رئ‍ی‍س‌ ج‍م‍ه‍ور

ن‍ی‍ک‍س‍ون‌، ج‍ان‌,     Nixon, John

۲۳

ف‍ردا م‍س‍اف‍رم‌

راه‍ی‌، م‍ری‍م‌, ۱۳۵۹-

۲۴

روزه‍ای‌ ب‍ی‌آی‍ن‍ه‌: خ‍اطرات‌ م‍ن‍ی‍ژه‌ ل‍ش‍گ‍ری‌، ه‍م‍س‍ر آزاده‌ خ‍ل‍ب‍ان‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ل‍ش‍گ‍ری‌

ل‍ش‍گ‍ری‌، م‍ن‍ی‍ژه‌, ۱۳۴۱-

۲۵

زم‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ خ‍دا (ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ب‍ه‌ روای‍ت‌ خ‍اطره‌)

ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌ م‍ه‍ر، غ‍لام‍رض‍ا, ۱۳۳۴-

۲۶

ه‍ف‍ت‍ه‌ چ‍ه‍ل‌ و چ‍ن‍د: ب‍ی‍س‍ت‌ روای‍ت‌ از م‍ادری‌ در ه‍م‍ی‍ن‌ روزه‍ا

س‍ت‍وده‌، ف‍اطم‍ه‌, ۱۳۶۲-

۲۷

رس‍ت‍خ‍ی‍ز: ب‍ی‍س‍ت‌ و چ‍ه‍ار روای‍ت‌ از روض‍ه‌ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍ی‍م‌

 

۲۸

ح‍ک‍م‍ران‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‍ان‍ه‌: ح‍ک‍وم‍ت‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، ح‍ک‍وم‍ت‌ م‍وف‍ق‌ ت‍اری‍خ‌

دل‍ش‍اد ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌, ۱۳۳۴-

۲۹

ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ م‍ب‍ارک‍ه‌ ح‍م‍د

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍زال‍دی‍ن‌, ۱۳۰۰-۱۳۹۲

۳۰

م‍ح‍ش‍ی‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ م‍وج‍ر و م‍س‍ت‍اج‍ر

خ‍طی‍ب‍ی‌ ق‍م‍ی‌، ک‍م‍ال‌

۳۱

ق‍ص‍ه‌ دل‍ب‍ری‌: ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ م‍ح‍م‍دخ‍ان‍ی‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ م‍رج‍ان‌ درع‍ل‍ی‌ ه‍م‍س‍ر ش‍ه‍ی‍د

ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۶۶-

۳۲

م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اط م‍وث‍ر در س‍ی‍ره‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)

ج‍ان‍ف‍زا، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۸-

۳۳

در ع‍ص‍م‍ت‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (س‌)

ع‍ب‍دی‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌, ۱۳۴۸-

۳۴

اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ رض‍وی‌: زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍وس‍ی‌ ال‍ک‍اظم‌ (ع‌) (ش‍اه‍چ‍راغ‌)

س‍ن‍گ‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۳۳-

۳۵

ش‍ع‍ر پ‍ارس‍ی‌

ک‍اظم‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌, ۱۳۴۶ -

۳۶

ع‍ق‍د ب‍ی‍ع‌

ل‍طف‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۴۰-

۳۷

دلاوران‌ پ‍ارت‌

ت‍ق‍وی‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۲۲-

 

 

 

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028