تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آبان ماه 1397به منابع کتابخانه)

ردي‍ف‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

۱

م‍ی‍رج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۳-

م‍ک‍ت‍ب‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

۲

م‍ح‍م‍دی‌ م‍طل‍ق‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا,۱۳۶۵

ت‍ح‍ری‍م‌ ب‍رخ‍ی‌ از اش‍خ‍اص‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ از م‍ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۳

ب‍رک‍ات‌، م‍ح‍م‍د ف‍ارس‌

ال‍م‍رش‍د ال‍ی‌ آی‍ات‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ و ک‍ل‍م‍ات‍ه‌

۴

طی‍ان‌، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ان‌

ت‍ح‍ت‌ رای‍ه‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌: ب‍ح‍وث‌ و م‍ق‍الات‌ ف‍ی‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و رج‍الات‍ه‍ا

۵

ق‍زوی‍ن‍ی‌، ج‍ودت‌, ۱۹۵۳-     م‌

اح‍لام‌ ش‍ج‍ره‌ ال‍زی‍ت‍ون‌: ق‍ص‍ص‌ ق‍ص‍ی‍ره‌

۶

وال‍رس‍ت‍ای‍ن‌، ای‍م‍ی‍ن‍وئ‍ل‌ م‍وری‍س‌, ۱۹۳۰-     م‌,Wallerstein, Immanuel Maurice

پ‍ای‍ان‌ ج‍ه‍ان‌ آن‌ گ‍ون‍ه‌ ک‍ه‌ آن‌ را م‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‍م‌: ع‍ل‍م‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍رای‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌

۷

ک‍رم‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌, ۱۳۵۴-

ک‍اس‍ت‍اری‍ک‍ا

۸

راع‍ی‌، س‍ج‍اد, ۱۳۴۸-

ب‍ررس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رواب‍ط ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ ( ۱۳۳۲-۱۳۲۰ ) ب‍ر پ‍ای‍ه‌ اس‍ن‍اد آرش‍ی‍و وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ ای‍ران‌

۹

 

ن‍ق‍ش‍ه‌ راه‌ م‍دارس‌ ه‍وش‍م‍ن‍د: راه‍ن‍م‍ای‌ اج‍رای‍ی‌ م‍دارس‌

۱۰

ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ی‍س‍ی‌, ۱۳۵۲-

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ روش‌ه‍ای‌ ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ث‍م‍ن‌

۱۱

رش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، گ‍ودرز, ۱۳۵۶-

گ‍زی‍ده‌ اح‍ک‍ام‌ و ف‍رام‍ی‍ن‌ ش‍اه‍ان‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ ح‍ک‍ام‌ ق‍ف‍ق‍از

۱۲

اق‍ب‍ال‌، م‍ظف‍ر, ۱۹۵۴-     م‌

ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ ع‍ل‍م‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳

ک‍ال‍ک‍و، گ‍اب‍ری‍ل‌, ۱۹۳۲-     م‌,Kolko, Gabriel

ج‍ه‍ان‌ در ب‍ح‍ران‌؛ پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌

۱۴

س‍ای‍م‍ون‌، ج‍ورج‌,.Simon, George K

در پ‍وس‍ت‍ی‍ن‌ م‍ی‍ش‌: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ پ‍رخ‍اش‍گ‍ر پ‍ن‍ه‍ان‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ آدم‌ه‍ای‌ ف‍ری‍ب‍ک‍ار و ش‍ی‍وه‌ م‍دارا ک‍ردن‌ ب‍ا آن‌ه‍ا

۱۵

ع‍ل‍وی‌ م‍ه‍ر، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۲-

ارزی‍اب‍ی‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ خ‍اورش‍ن‍اس‍ان‌ در ت‍اری‍خ‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر و م‍ف‍س‍ران‌

۱۶

ف‍ت‍اح‍ی‌زاده‌، ف‍ت‍ح‍ی‍ه‌, ۱۳۴۳-

م‍ع‍ن‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ در ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ (روی‍ک‍ردی‌ س‍اخ‍ت‍گ‍را)

۱۷

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍وش‌آب‍ادی‌، اک‍رم‌, ۱۳۵۰-

خ‍دای‌ ع‍ش‍ق‌ و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ش‍ر (ت‍وص‍ی‍ف‌، ب‍ررس‍ی‌ و ن‍ق‍د ت‍ئ‍ودی‍س‍ه‌ ای‍رن‍ائ‍وس‍ی‌ پ‍رورش‌ روح‌ ج‍ان‌ ه‍ی‍ک‌)

۱۸

م‍ن‍دوس‌، س‍وزان‌, ۱۹۵۱-     م‌,        Mendus, Susan

ب‍ی‌طرف‍ی‌ در ف‍ب‍س‍ف‍ه‌ اخ‍لاق‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌

۱۹

م‍ص‍لای‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۳۴-۱۳۶۵

ارش‍ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‌ ان‍س‍ان‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌

۲۰

ص‍ل‍ی‍ب‍ی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌ داود

ال‍ح‍ق‍ائ‍ق‌ ال‍ج‍ل‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ال‍ع‍ش‍ی‍ره‌ ال‍ص‍ل‍ب‍ی‍ه‌: ع‍ائ‍لات‌ ص‍ل‍ی‍ب‍ی‌، ص‍ل‍ی‍ب‍ا، ی‍ازج‍ی‌، ن‍ف‍اع‌، ع‍ازار، ن‍ص‍ار، غ‍ص‍ن‌، ال‍ه‍اش‍م‌، ش‍م‍ان‍س‌، م‍ع‍ل‍وف‌ و غ‍ی‍ره‍ا و ال‍ش‍ه‍ر رج‍الات‍ه‍ا ع‍ب‍ر ال‍ت‍اری‍خ‌

۲۱

 

ت‍ام‍لات‌ درب‍اره‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ درس‍ی‌: آم‍وزش‌ ع‍ل‍وم‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ و اطلاع‍ات‌ در اروپ‍ا

۲۲

رس‍ت‍گ‍ار، اص‍غ‍ر

گ‍زارش‍گ‍ر رازه‍ای‌ ن‍ه‍ف‍ت‌ (م‍ق‍الات‍ی‌ در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آث‍ار و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ه‍ن‍ری‍ک‌ ای‍ب‍س‍ن‌)

۲۳

م‍لاح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درس‍ول‌

ی‍ادت‌ ب‍اش‍د: ش‍ه‍ی‍د م‍داف‍ع‌ ح‍رم‌ ح‍م‍ی‍د س‍ی‍اه‍ک‍ال‍ی‌ م‍رادی‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ ه‍م‍س‍ر ش‍ه‍ی‍د

۲۴

ب‍اق‍ی‌ ن‍ص‍رآب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۱-

م‍دی‍ری‍ت‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ در م‍ح‍ی‍طه‍ای‌ چ‍ن‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد دی‍ن‍ی‌ و دی‍دگ‍اه‍ه‍ای‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌

۲۵

ب‍ای‌، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۱-

ع‍دال‍ت‌ و ح‍ق‍وق‌

۲۶

گ‍ای‍ر، پ‍ل‌ ,Guyer, Paul

ن‍ق‍د ع‍ق‍ل‌ م‍ح‍ض‌ ای‍م‍ان‍وئ‍ل‌ ک‍ان‍ت‌

۲۷

ن‍اطق‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۲۸-

ع‍وام‍ل‌ ت‍ح‍ک‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‍ان‌ خ‍ان‍واده‌

۲۸

غ‍ف‍اری‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۳۴-

ف‍ره‍ن‍گ‌ و اوص‍اف‌ ش‍ی‍ع‍ه‌

۲۹

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ اش‍ک‍وری‌، ج‍ع‍ف‍ر, ۱۳۵۰-

ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ رف‍ی‍ع‍ی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌ (ف‍ه‍رس‌ م‍خ‍طوطات‌ م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ ال‍ع‍لام‍ه‌ ال‍رف‍ی‍ع‍ی‌ ال‍ق‍زوی‍ن‍ی‌)

۳۰

ن‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۲۵۴-۱۳۲۰ ق‌

ل‍ول‍و و م‍رج‍ان‌: در ش‍رط پ‍ل‍ه‌ اول‌ و دوم‌ م‍ن‍ب‍ر روض‍ه‌ خ‍وان‍ان‌

۳۱

ب‍اب‍ای‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌، رج‍ب‍ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۵-

گ‍ن‍ج‍ی‍ن‍ه‌ آث‍ار

۳۲

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍ن‍از, ۱۳۵۳-

س‍پ‍ه‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌

۳۳

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ه‍ن‍از, ۱۳۵۳-

گ‍س‍ت‍ره‌ خ‍رد

 

 

 

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028