تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در مهر ماه 1397به منابع کتابخانه)

ردي‍ف‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

۱

م‍ص‍ل‍ح‌آب‍ادی‌، خ‍س‍رو, ۱۳۴۶-

اص‍ول‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذاری‌

۲

 

ت‍ص‍وف‌ و طری‍ق‍ت‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌

۳

رح‍ی‍م‌زاده‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ع‍رف‍ان‌ و دع‍ا در ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

۴

ق‍زوی‍ن‍ی‌ ش‍ع‍ب‍ی‌، ب‍اق‍ر,-۱۲۴۶ ق‌

رس‍ال‍ه‌ ف‍ی‌ اح‍ک‍ام‌ الام‍وات‌

۵

ق‍زوی‍ن‍ی‌، ص‍ال‍ح‌,-۱۳۰۴ ق‌

اح‍ک‍ام‌ ال‍ع‍ب‍ادات‌ ال‍م‍ی‍س‍ره‌: رس‍ال‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ ال‍ع‍ق‍ائ‍دی‍ه‌ و ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌

۶

ت‍وک‍ل‍ی‌ ص‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۲۵-

ع‍ل‍م‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟ ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، پ‍ژوه‍ش‌ و آم‍وزش‌ ع‍ل‍م‌

۷

ق‍ادری‌، م‍ح‍م‍دطاه‍ر, ۱۹۵۱-     م‌

ب‍ررس‍ی‌ ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌ و ح‍دی‍ث‍ی‌ در اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‌ ت‍وس‍ل‌

۸

اس‍ک‍ن‍درپ‍ور، ت‍ورج‌

س‍رم‍ش‍ق‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ آم‍وزش‍ی‌

۹

م‍ح‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۴۳-

م‍وض‍وع‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ن‍ص‍ر زم‍ان‌ در ف‍ق‍ه‌ م‍ع‍ام‍لات‌

۱۰

ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌,-۱۳۰۰ ق‌

ع‍ل‍م‌ الاس‍ت‍ع‍داد ل‍ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ م‍ل‍ک‍ه‌ الاج‍ت‍ه‍اد

۱۱

ج‍لال‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

ع‍ل‍م‌ ال‍م‍ن‍طق‌

۱۲

س‍ع‍دی‌، داود س‍ل‍م‍ان‌

ال‍ع‍ق‍ای‍د ال‍م‍س‍ی‍ح‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ الال‍وه‍ی‍ه‌: ن‍ش‍وءه‍ا و ت‍طوره‍ا

۱۳

س‍ی‍اپ‍وش‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر, ۱۳۴۰-

م‍ف‍ه‍وم‌ م‍ش‍ارک‍ت‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌ غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‍ان‌ در م‍خ‍اص‍م‍ات‌ م‍س‍ل‍ح‍ان‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ت‍ن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ ص‍ل‍ی‍ب‌ س‍رخ‌

۱۴

 

ه‍دف‌ ق‍ی‍ام‌ ع‍اش‍ورا؛ ج‍س‍ت‍اری‌ در م‍وض‍وع‌ ه‍دف‌ ق‍ی‍ام‌ ع‍اش‍ورا در ک‍لام‌ ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌

۱۵

 

ت‍ه‍دی‍دات‌ رس‍ان‍ه‌ای‌ و راه‍ب‍رده‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌

۱۶

س‍ی‍ف‌، ال‍ل‍ه‌م‍راد, ۱۳۴۶-

اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ و ب‍ان‍ک‍داری‌ م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، ت‍ج‍ارب‌ و ش‍اخ‍ص‌ه‍ا

۱۷

ف‍ق‍ه‍ی‌زاده‌، ع‍ب‍دال‍ه‍ادی‌

ن‍ح‍و ک‍ارب‍ردی‌

۱۸

م‍ی‍رب‍اق‍ری‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۲۸-

ت‍ف‍س‍ی‍ر اث‍ری‌ (۱)

۱۹

ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ع‍ل‍وی‌

ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ع‍ل‍وی‌؛ ن‍گ‍اه‍ی‌ دوب‍اره‌ پ‍س‌ از چ‍ه‍ارده‌ ق‍رن‌

۲۰

م‍لای‍ری‌، م‍وس‍ی‌, ۱۳۴۴-

خ‍دا و ان‍س‍ان‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌

۲۱

م‍ح‍ب‍ت‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۴۴-

ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌

۲۲

 

ک‍ت‍ب‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ ع‍ن‍د ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ الام‍ام‍ی‍ه‌

۲۳

ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌, ۳۸-۹۴ ق‌

ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ب‍روای‍ه‌ الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ال‍س‍ج‍اد (ع‌)

۲۴

 

ف‍اطم‍ه‌ ال‍زه‍را (س‌) آی‍ه‌ ع‍ظم‍ه‌ ال‍ل‍ه‌: ف‍اطم‍ه‌ ال‍زه‍را (س‌) ف‍ی‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌

۲۵

رش‍ون‍د، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر, ۱۳۵۳-

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ت‍ق‍س‍ی‍م‍ات‌ ک‍ش‍وری‌: ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ و ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اداری‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌ از س‍ال‌ ۱۳۱۶ ت‍ا ۱۳۸۸ ب‍ا اس‍ت‍ن‍اد ب‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ص‍وب‍ات‌ ت‍ق‍س‍ی‍م‍ات‌ ک‍ش‍وری‌

۲۶

آق‍ات‍ه‍ران‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۲۶-

س‍ودای‌ روی‌ دوس‍ت‌

۲۷

ک‍ن‍گ‍ره‌ واع‍ظ ق‍زوی‍ن‍ی‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: ق‍زوی‍ن‌)

واع‍ظ ش‍ی‍ری‍ن‌ س‍خ‍ن‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ واع‍ظ ق‍زوی‍ن‍ی‌

۲۸

دوس‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, ۱۳۶۳-

ک‍ش‍ف‌ ال‍ح‍ق‍ی‍ق‍ه‌ ف‍ی‌ اع‍ت‍ب‍ار ال‍ح‍دی‍ق‍ه‌: ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ب‍خ‍ش‌ م‍ذم‍ت‌ ص‍وف‍ی‍ه‌ ح‍دی‍ق‍ه‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ م‍ق‍دس‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌

۲۹

ارزی‍ده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۱-

ارب‍ع‍ی‍ن‌: ق‍ب‍ل‍ه‌گ‍اه‌ اه‍ل‌ ی‍ق‍ی‍ن‌

۳۰

اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۲۶۲-۱۳۰۸

م‍ک‍ی‍ال‌ ال‍م‍ک‍ارم‌ ف‍ی‌ ف‍وائ‍د ال‍دع‍اء ل‍ل‍ق‍ائ‍م‌ (ع‌)

۳۱

اب‍ن‌ ق‍ول‍وی‍ه‌، ج‍ع‍ف‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د,-۳۶۸ ؟ق‌

ک‍ام‍ل‌ ال‍زی‍ارات‌ و ف‍ض‍ل‍ه‍ا و ث‍واب‌ ذل‍ک‌

۳۲

ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۰۰۶-۱۰۹۱ ق‌

ال‍ش‍ه‍اب‌ ال‍ث‍اق‍ب‌ ف‍ی‌ وج‍وب‌ ص‍لاه‌ ال‍ج‍م‍ع‍ه‌ ال‍ع‍ی‍ن‍ی‌

۳۳

پ‍ارس‍ای‌، ک‍ام‍روز, ۱۳۲۷-

ف‍ره‍ن‍گ‌ چ‍ن‍دم‍ن‍ظوره‌ ف‍ران‍س‍ه‌ - ف‍ارس‍ی‌

۳۵

 

ره‌ت‍وش‍ه‌ راه‍ی‍ان‌ ن‍ور وی‍ژه‌ م‍ح‍رم‌ ال‍ح‍رام‌۱۴۳۴ ق‌/۱۳۹۱ ش‌

۳۶

اس‍لام‍ل‍و، ن‍ع‍ی‍م‍ه‌, ۱۳۵۸-

ف‍رش‍ت‍ه‌ه‍ا ه‍م‌ ع‍اش‍ق‌ م‍ی‌ش‍ون‍د: ب‍ر اس‍اس‌ واق‍ع‍ی‍ات‍ی‌ م‍س‍ت‍ن‍د از زن‍دگ‍ی‌ دخ‍ت‍ران‌ و زن‍ان‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ پ‍اک‍م‍ان‌، ای‍ران‌

۳۷

داودی‌ن‍ژاد، م‍س‍ل‍م‌, ۱۳۵۹-

رازه‍ای‌ ارت‍ب‍اط ب‍ا ج‍ن‍س‌ م‍خ‍ال‍ف‌

۳۸

ج‍ب‍اری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۴۴-

س‍ی‍ره‌ اخ‍لاق‍ی‌ و س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زه‍را (س‌)

۳۹

م‍ح‍م‍دی‌ ت‍اک‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۱۲-,ش‍ارح‌

ش‍رح‌ دع‍ای‌ م‍ک‍ارم‌ الاخ‍لاق‌: دع‍ای‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌؛ دع‍ای‌ ان‍س‍ان‌س‍از

۴۰

ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ص‍طف‍ی‌, ۱۳۲۴-

درم‍ان‌ اخ‍ت‍لالات‌ خ‍وان‍دن‌

۴۱

اس‍ک‍ن‍دری‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۴۴-

ب‍رای‌ م‍اه‌ رم‍ض‍ان‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از  م‍طال‍ب‌ اخ‍لاق‍ی‌، ع‍ب‍ادی‌، ع‍ل‍م‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ درب‍اره‌ م‍اه‌ رم‍ض‍ان‌

۴۲

ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا (۱۳۸۳: ه‍م‍دان‌)

خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ه‍م‍دان‌ ۳ - ۱ ش‍ه‍ری‍ور م‍اه‌۱۳۸۳

۴۳

رض‍ی‌، ه‍اش‍م‌, ۱۳۰۳-,گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌

م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍وام‍ع‌ اب‍ت‍دای‍ی‌ ق‍اره‌ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ا، آف‍ری‍ق‍ا، اس‍ت‍رال‍ی‍ا

۴۴

ب‍ووار، س‍ی‍م‍ون‌ دو, ۱۹۰۸-۱۹۸۶ م‌,       Beauvoir, Simone de

رن‍ج‍ه‍ا و ن‍ب‍رده‍ای‌ ج‍م‍ی‍ل‍ه‌ ب‍وپ‍اش‍ا؛ دخ‍ت‍ر پ‍ی‍ک‍ارج‍و و م‍ب‍ارزه‌ ال‍ج‍زای‍ری‌

۴۵

م‍ردوخ‌، م‍ح‍م‍د, ۱۲۵۶-۱۳۵۴

ف‍ق‍ه‌ م‍ح‍م‍دی‌

۴۶

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‍ان‌، ج‍واد

س‍رزم‍ی‍ن‌ م‍ق‍دس‌: راه‍ب‍رده‍ای‌ روای‍ت‍گ‍ری‌ در اردوه‍ای‌ راه‍ی‍ان‌ ن‍ور

۴۷

ن‍ج‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۴۷-

م‍س‍ت‍ن‍د ت‍ف‍ح‍ص‌ "ب‍ه‌ دن‍ب‍ال‌ ش‍ق‍ای‍ق‌ه‍ا"

۴۸

 

ش‍ه‍ی‍د گ‍م‍ن‍ام‌: ۷۲ روای‍ت‌ از ش‍ه‍دای‌ گ‍م‍ن‍ام‌ و ج‍اوی‍دالاث‍ر

۴۹

 

ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌: زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‍ی‌ از ۴۰ س‍ردار ش‍ه‍ی‍د اطلاع‍ات‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌

۵۰

خ‍ض‍ری‌، ف‍ره‍اد, ۱۳۴۶-

ب‍ه‌ م‍ج‍ن‍ون‌ گ‍ف‍ت‍م‌ زن‍ده‌ ب‍م‍ان‌: ک‍ت‍اب‌ م‍ه‍دی‌ ب‍اک‍ری‌

۵۱

ه‍ن‍داوی‌، طه‌

ت‍اری‍خ‌ الاذان‌

۵۳

 

ادع‍ی‍ه‌ و زی‍ارات‌ ع‍ت‍ب‍ات‌ ع‍ال‍ی‍ات‌

۵۴

 

م‍ع‍ن‍وی‍ت‌: ب‍ار م‍ب‍ن‍ا و ذخ‍ی‍ره‌ لازم‌، ع‍وام‍ل‌ س‍ای‍ش‌ و ع‍وام‍ل‌ اف‍زای‍ش‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ره‍ن‍م‍وده‍ا و ب‍ی‍ان‍ات‌ ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌

۵۵

 

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ف‍دک‌

۵۶

ح‍ی‍دری‌، س‍ع‍دی‌

اس‍رار و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ح‍ج‌

۵۷

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍اه‍رودی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۱۰-

رس‍ال‍ه‌ ذخ‍ی‍ره‌ ال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ل‍ی‍وم‌ ال‍دی‍ن‌

۵۸

روح‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۲۹۸-۱۳۷۶

م‍ن‍ه‍اج‌ ال‍ص‍ال‍ح‍ی‍ن‌

۵۹

س‍م‍ه‍ودی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۸۴۴-۹۱۱ ق‌

اخ‍ب‍ار م‍دی‍ن‍ه‌: ت‍رج‍م‍ه‌ خ‍لاص‍ه‌ ال‍وف‍اء ب‍اخ‍ب‍ار دار ال‍م‍ص‍طف‍ی‌

۶۰

ک‍اش‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌ ب‍ن‌ م‍ح‍س‍ن‌

ال‍ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ال‍م‍ه‍دی‍ه‌ او ال‍ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ال‍ه‍ادی‍ه‌ و ال‍ت‍ح‍ف‍ه‌ ال‍م‍ه‍دی‍ه‌ [و ف‍ی‌ ال‍ه‍ام‍ش‌ رس‍ال‍ه‌ "م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ال‍خ‍ت‍وم‌]"

۶۱

ف‍خ‍ل‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ه‍ای‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌

۶۲

ش‍رت‍ون‍ی‌، س‍ع‍ی‍د, ۱۸۴۹-۱۹۱۲ م‌

اق‍رب‌ ال‍م‍وارد ف‍ی‌ ف‍ص‍ح‌ ال‍ع‍رب‍ی‍ه‌ و ال‍ش‍وارد

۶۳

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۲۸۲-۱۳۷۵

ان‍وار درخ‍ش‍ان‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌

۶۴

ات‍ف‍اق‌، م‍ح‍م‍د

ج‍واه‍ر ال‍ک‍ل‍م‍ات‌

۶۵

ح‍ائ‍ری‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ه‍دی‌,۱۲۶۱؟ -۱۳۴۴

ش‍ج‍ره‌ طوب‍ی‌

۶۶

ب‍اس‍لام‍ه‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۸۸۱-۱۹۴۴ م‌ ,Basalamah, Husayn Abd Allah

ت‍اری‍خ‌ ال‍ک‍ع‍ب‍ه‌ ال‍م‍ع‍ظم‍ه‌: ع‍م‍ارت‍ه‍ا و ک‍س‍وت‍ه‍ا و س‍دان‍ت‍ه‍ا

۶۸

ده‍ق‍ان‌، اک‍ب‍ر, ۱۳۴۴-

ب‍ا ق‍رآن‌ در م‍ک‍ه‌ و م‍دی‍ن‍ه‌

۷۰

ب‍اق‍ری‌ن‍ژاد، ن‍ادر, ۱۳۵۱-

پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌ در ق‍رآن‌

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028