تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در تیر ماه 1397به منابع کتابخانه)

 

ردي‍ف‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

۱

اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۲۶۴-۱۳۲۵

الاص‍ول‌ ال‍وس‍ی‍ط. م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ه‍دی‌

۲

 

ح‍ک‍م‍ران‍ی‌ ح‍زب‍ی‌ و دم‍ک‍راس‍ی‌ ح‍زب‍ی‌

۳

رف‍ی‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍دطاه‍ر, ۱۳۵۸-

دی‍وب‍ن‍دی‍ه‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ک‍لام‍ی‌ آن‌

۴

ک‍وث‍ری‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر, ۱۳۵۹-,گ‍ردآورن‍ده‌

ش‍ن‍اخ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رزا م‍ه‍دی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌

۵

ب‍اغ‍ب‍ان‌ خ‍طی‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۶۱-,گ‍ردآورن‍ده‌

ان‍دی‍ش‍ه‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍ی‍رزا م‍ه‍دی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌

۶

ن‍وری‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۲۵۴-۱۳۲۰ ق‌

ن‍ج‍م‌ ث‍اق‍ب‌ در اح‍وال‌ ام‍ام‌ غ‍ای‍ب‌ (ع‍ج‌)

۷

 

ی‍اد؛ ب‍ازت‍اب‌ رخ‍داده‍ای‌ ای‍ران‌ در روزن‍ام‍ه‌ ت‍ای‍م‍ز ل‍ن‍دن‌

۸

ک‍ری‍م‍ی‌ ف‍ی‍روزج‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۱-

گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌

۹

ش‍ی‍ل‍ی‍ن‍گ‌، ک‍ری‍س‌,Chris, Shilling

ج‍اه‌طل‍ب‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌: ش‍ک‍ل‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ان‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌

۱۰

گ‍روس‍ی‌، س‍ع‍ی‍ده‌, ۱۳۴۹-

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ (ب‍ا روی‍ک‍رد ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌)

۱۱

 

ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ک‍ن‍ن‍ده‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ س‍لام‍ت‌ روان‌

۱۲

ب‍ن‍درچ‍ی‌، ح‍م‍ی‍ده‌, ۱۳۶۴-

راب‍طه‌ اس‍لام‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ و ب‍ازت‍اب‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ آن‌

۱۳

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۴۳-,   Hosseini, Sayyed Ebrahim

ش‍ری‍ع‍ت‌ و ت‍ق‍ن‍ی‍ن‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ (ای‍ران‌، ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌)

۱۴

رض‍ای‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۵۰-

ب‍ررس‍ی‌ و ن‍ق‍د ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍لاص‍درا

۱۵

ق‍دس‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۳۶-

م‍ب‍ان‍ی‌ و ق‍واع‍د اس‍ت‍ن‍ب‍اط از ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌

۱۶

چ‍راغ‍ی‌ ک‍وت‍ی‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌, ۱۳۵۴-

ب‍ح‍ران‌ خ‍ام‍وش‌: واک‍اوی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ع‍ل‍ل‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ک‍اه‍ش‌ ب‍اروری‌ در ای‍ران‌

۱۷

ص‍ال‍ح‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۳۶۴-

ولای‍ت‌ ت‍ک‍وی‍ن‍ی‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ (ع‌) از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و روای‍ات‌

۱۸

م‍ی‍رزای‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۵۴-

وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ان‍س‍ان‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍طل‍وب‌ در ق‍رآن‌ و ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

۱۹

ه‍م‍ای‍ش‌ روی‍ک‍رد م‍ت‍ع‍ال‍ی‌ ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر

ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر

۲۰

اح‍م‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۴-

ب‍ای‍د اخ‍لاق‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ان‍دی‍ش‍م‍ن‍دان‌ م‍ع‍اص‍ر اس‍لام‍ی‌

۲۱

رودب‍ن‍دی‌زاده‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۳-

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ رج‍ع‍ت‌ از م‍ن‍ظر م‍ت‍ک‍ل‍م‍ان‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ ت‍ا ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌

۲۲

ع‍اب‍دی‌ن‍ژاد داوران‍ی‌، ام‍ی‍ن‌رض‍ا, ۱۳۵۴-

م‍اه‍ی‍ت‌ و ال‍زام‍ات‌ ف‍ق‍ه‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ (درآم‍دی‌ ب‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ف‍ق‍ه‌ ن‍ظام‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌گ‍را)

۲۳

دی‍ن‌پ‍ن‍اه‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۷-

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ق‍اع‍ده‌ ل‍طف‌ در ام‍ام‍ی‍ه‌ و آم‍وزه‌ ف‍ی‍ض‌ در م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ ک‍ات‍ول‍ی‍ک‌

۲۴

دوس‍ی‌، لاری‌, ۱۹۴۰-     م‌,    Dossey, Larry

واژه‌ه‍ای‌ ش‍ف‍اب‍خ‍ش‌: ن‍ی‍روی‌ دع‍ا و ح‍رف‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

۲۵

رح‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۵۸-

ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد اس‍لام‍ی‌

۲۶

ج‍دی‍ری‌، ج‍ع‍ف‍ر, ۱۳۵۸-

ه‍ی‍ج‍ان‌ و رض‍ام‍ن‍دی‌ زن‍اش‍وی‍ی‌

۲۷

ت‍ب‍رای‍ی‌، رام‍ی‍ن‌, ۱۳۵۱-

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اب‍راز وج‍ود

۲۸

رم‍ض‍ان‌ ن‍رگ‍س‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۴۷-

گ‍ردش‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ آن‌ ب‍ا ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

۲۹

اب‍وطال‍ب‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۴-

ن‍ق‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در ن‍ه‍ض‍ت‌ه‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌

۳۰

ام‍ی‍ن‌ رس‍ت‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۳-

ش‍ی‍ع‍ه‌ و ق‍رآن‌ (ق‍رآن‌ در م‍ن‍ظر و ع‍م‍ل‍ک‍رد ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ ام‍ام‍ی‌)

۳۱

م‍ص‍ب‍اح‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۱۳-

ب‍درود ب‍ه‍ار: ش‍رح‌ دع‍ای‌ ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع‌) در وداع‌ ب‍ا م‍اه‌ م‍ب‍ارک‌ رم‍ض‍ان‌

۳۲

ب‍ش‍ی‍ری‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌, ۱۳۴۰-

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ (ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ب‍ا ن‍گ‍رش‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ دی‍ن‍ی‌)

۳۳

م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۲۵ -,      Muhammadi Reyshahri, Muhammad

ح‍ک‍م‍ت‌ن‍ام‍ه‌ س‍ال‍م‍ن‍د (و ان‍درزن‍ام‍ه‌ ج‍وان‌)

۳۴

رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۵-

ع‍دال‍ت‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌

۳۵

ف‍ی‌ ی‍و، ژان‌ ک‍ل‍ود, ۱۹۲۱-     م‌ ,Filloux, Jean Claude

ض‍م‍ی‍ر ب‍اطن‌

۳۶

م‍وس‍وی‌ خ‍وئ‍ی‍ن‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۶۵-

ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌

۳۷

س‍ع‍ادت‌ م‍ص‍طف‍وی‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۱۵-

اع‍راض‌ و ع‍رض‍ی‍ات‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا: ش‍رح‌ م‍ق‍ال‍ه‌ س‍وم‌ از ال‍ه‍ی‍ات‌ ش‍ف‍اء

۳۸

ی‍ل‍م‍زل‍ف‌، ل‍وئ‍ی‍س‌, ۱۸۹۹-۱۹۶۵ م‌,    Hjelmslev, Louis

ت‍م‍ه‍ی‍دات‍ی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ زب‍ان‌

۳۹

طاه‍ری‌، س‍ه‍ی‍ل‌, ۱۳۵۸-

ت‍ض‍ام‍ن‌ در اس‍ن‍اد ت‍ج‍اری‌

۴۰

رم‍ض‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۴-

ع‍دال‍ت‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر اس‍لام‍ی‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر دی‍دگ‍اه‌ اس‍ت‍اد ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، اس‍ت‍اد م‍ص‍ب‍اح‌ ی‍زدی‌، اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌ و اس‍ت‍اد ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌)

۴۱

ه‍اش‍م‍ی‌زاده‌، رض‍ا, ۱۳۴۸-

ع‍ص‍ر م‍ج‍ازی‌: ت‍ام‍ل‍ی‌ ب‍ر ک‍ارک‍رده‍ا و روی‍ک‍رده‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ج‍ازی‌

۴۲

راب‍ی‍ن‍ز، اس‍ت‍ی‍ون‌ , ۱۹۴۳-     م‌,        .Robbins, Stephen P

ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌

۴۳

روژک‌، ک‍ری‍س‌, ۱۹۵۴-     م‌,      Rojek, Chris

ن‍ظری‍ه‌ ف‍راغ‍ت‌: اص‍ول‌ و ت‍ج‍رب‍ه‌ه‍ا

۴۴

 

ج‍ن‌ "م‍طال‍ع‍ات‌ ق‍رآن‍ی‌ و روای‍ی‌ درب‍اره‌ ج‍ن‌"

۴۵

ب‍راک‌، گ‍ری‍گ‍وری‌ , ۱۹۴۶-     م‌,  .Brock, Gregory W

ف‍ری‍ن‍د خ‍ان‍واده‌درم‍ان‍ی‌ و ازدواج‌

۴۶

س‍ل‍م‍ان‍ی‌ آران‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۱-

زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ آق‍ا م‍ی‍رس‍ی‍دع‍ل‍ی‌ ی‍ث‍رب‍ی‌ ک‍اش‍ان‍ی‌

۴۷

ش‍ه‍اب‌، م‍ح‍م‍د اس‍د, ۱۹۱۰-    م‌

م‍ب‍ارزات‌ خ‍ل‍ق‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ ت‍رک‍س‍ت‍ان‌ ب‍ر ض‍د اس‍ت‍ع‍م‍ار س‍رخ‌ ش‍وروی‌ و چ‍ی‍ن‌

۴۸

ظه‍ی‍ری‌، ن‍س‍ری‍ن‌,۱۳۵۲-

آم‍دی‍م‌ خ‍ان‍ه‌ ن‍ب‍ودی‍د: روای‍ت‌ خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ م‍ش‍اه‍ی‍ر ای‍ران‌

۴۹

ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌ن‍ژاد ش‍ای‍ق‌، ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌, ۱۳۴۳-

م‍ی‍ع‍اد ال‍ع‍ب‍اد (ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌، آداب‌ و اح‍ک‍ام‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌)

۵۰

ع‍دال‍ت‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۳-

ش‍ه‍ر خ‍وب‌، ش‍ه‍رون‍د خ‍وب‌

۵۱

ام‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۰۵-۱۳۹۴

م‍ی‍زان‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ (آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ن‍طق‌)

۵۲

ام‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۰۵-۱۳۹۴

ح‍س‍ن‌ ال‍خ‍ت‍ام‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍ک‍لام‌ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ رس‍ال‍ه‌ س‍ن‍خ‍ی‍ت‌

۵۳

ام‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۰۵-۱۳۹۴

ع‍ن‍اوی‍ن‌ ث‍ان‍وی‍ه‌ و اح‍ک‍ام‌ آن‌

۵۴

ح‍س‍ام‌، ح‍م‍ی‍د, ۱۳۴۰-,Hamid, Hesam

ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ م‍م‍د گ‍ره‌: خ‍اطرات‌ دی‍ده‌ب‍ان‍ی‌ گ‍ردان‌ ادوات‌ و ت‍وپ‍خ‍ان‍ه‌ ل‍ش‍گ‍ر ۳۲ ان‍ص‍ار ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)

۵۵

دروی‍ش‍ی‌ اح‍د ک‍ل‍ی‍ش‍م‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۵۵-

دع‍ا و ن‍ی‍ای‍ش‌ ه‍م‍راه‌ ی‍ار ص‍ال‍ح‍ی‍ن‌

۵۶

ب‍وت‍ول‌، پ‍ی‍ر

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌: ش‍ام‍ل‌ ق‍طور و ت‍ح‍ول‌ ع‍ق‍ای‍د اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ب‍ح‍ث‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ از ی‍ون‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر

۵۷

س‍ال‍وم‍ون‌، راب‍رت‌, ۱۹۴۷-     م‌,    Solomon, Robert

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ف‍ران‍س‍وی‌ و آل‍م‍ان‍ی‌ از ن‍ی‍م‍ه‌ دوم‌ ق‍رن‌ ه‍ج‍ده‍م‌ ت‍ا واپ‍س‍ی‍ن‌ ده‍ه‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌: طل‍وع‌ و اف‍ول‌ خ‍ود

۵۸

اروی‍ن‌، ت‍رن‍س‌, ۱۹۴۷-     م‌,      Irwin, Terence

ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در ع‍ص‍ر ب‍اس‍ت‍ان‌

۵۹

لاس‍ک‍م‌، دی‍وی‍د ادوارد, ۱۹۳۸-     م‌,Lascombe, David Edward

ان‍دی‍ش‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در ع‍ص‍ر ق‍رون‌ وس‍طی‌

۶۰

ک‍وپ‍ن‍ه‍ی‍ور، ب‍رای‍ان‌, ۱۹۴۲-      م‌,.Copenhaver, Brian P

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ در ع‍ص‍ر رن‍س‍ان‍س‌

۶۱

اک‍ب‍ری‌ آه‍ن‍گ‍ر، رض‍ا, ۱۳۶۱-

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ و ت‍ف‍ک‍رات‌ ج‍ری‍ان‍ات‌ ش‍ب‍ه‌ ح‍ج‍ت‍ی‍ه‌ای‌

۶۲

ب‍ه‍دارون‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌, ۱۳۴۲-

زن‍دان‌ ال‍رش‍ی‍د: خ‍اطرات‌ رئ‍ی‍س‌ س‍ت‍اد س‍پ‍اه‌ ش‍ش‍م‌ ن‍ی‍روی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ س‍پ‍اه‌ س‍ردار ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر گ‍رج‍ی‌زاده‌

۶۳

ع‍م‍ران‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۶-

ح‍اج‌ ع‍م‍ران‌: خ‍اطرات‌ اول‍ی‍ن‌ ف‍رم‍ان‍ده‌ ل‍ش‍گ‍ر ۲۵ ک‍رب‍لا، س‍ردار ح‍اج‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌ ع‍م‍ران‍ی‌

۶۴

ش‍اک‍ری‌ زوارده‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۴۵-

م‍ع‍ج‍زه‌ در آی‍ن‍ه‌ ح‍ک‍م‍ت‌

۶۵

اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۲۶۴-۱۳۲۵

م‍ع‍ارف‌ ال‍ق‍رآن‌

۶۶

 

ره‌ ت‍وش‍ه‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ی‌ ب‍ان‍وان‌: ح‍ی‍ات‌ طی‍ب‍ه‌

۶۷

ق‍اس‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‍م‍ح‍م‍د, ۱۳۳۳-

ق‍رآن‌ و ج‍ه‍ان‌ آخ‍رت‌: ن‍ام‌ه‍ا و ی‍اده‍ا

۶۸

ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رس‍ول‌, ۱۳۴۱-

م‍رات‍ب‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر

۶۹

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ق‍ل‍ع‍ه‌ ب‍ه‍م‍ن‌، اک‍ب‍ر, ۱۳۴۸-

ال‍ه‍ی‍ات‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌: ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ غ‍ای‍ی‌ در ادی‍ان‌

۷۰

 

ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌

۷۱

 

ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ع‍ان‍ی‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌

۷۲

 

ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ و م‍ع‍ان‍ی‍ه‌ ب‍ال‍ل‍غ‍ه‌ ال‍ی‍اب‍ان‍ی‍ه‌ [ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ژاپ‍ن‍ی‌]

۷۳

 

ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ع‍ان‍ی‍ه‌ ال‍ی‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ ال‍ص‍ی‍ن‍ی‍ه‌

۷۴

 

ت‍رج‍م‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ع‍ان‍ی‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ ال‍ی‌ ال‍ل‍غ‍ه‌ ال‍روس‍ی‍ه‌

۷۵

 

ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ DER HILLGE CORAN

۷۶

 

ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌

۷۷

 

ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌ EL CORAN

۷۸

زن‍دف‍رد، ف‍ری‍دون‌, ۱۳۰۴-

خ‍اطرات‌ خ‍دم‍ت‌ در وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌ و س‍ی‍م‍ای‌ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ ای‍ران‌ در ن‍ی‍م‍ه‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ۱۳۲۶ -۱۳۵۹

۷۹

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-

ح‍ی‍ات‌ طی‍ب‍ه‌: م‍رگ‌ ت‍اج‍ران‍ه‌: ش‍ه‍ی‍د و ش‍ه‍ادت‌ در ک‍لام‌ ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ (م‍دظل‍ه‌ ال‍ع‍ال‍ی‌)

۸۰

اف‍ه‍م‍ی‌، ج‍واد, ۱۳۴۳-

آش‍ی‍ان‍ه‌ ب‍ر اوج‌: رم‍ان‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ی‍ر س‍رل‍ش‍ک‍ر خ‍ل‍ب‍ان‌ ش‍ه‍ی‍د ع‍ب‍اس‌ ب‍اب‍ای‍ی‌

۸۱

ان‍واری‌، ج‍ع‍ف‍ر, ۱۳۳۶-

ن‍ور ع‍ص‍م‍ت‌ ب‍ر س‍ی‍م‍ای‌ ن‍ب‍وت‌: پ‍اس‍خ‌ ش‍ب‍ه‍ات‌ ق‍رآن‍ی‌ ع‍ص‍م‍ت‌

۸۲

ک‍ری‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۵۶-

درآم‍دی‌ ب‍ر ش‍اخ‍ص‌ ع‍دال‍ت‌ در ال‍گ‍وی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ اس‍لام‍ی‌

۸۳

ن‍ظری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۵۲-

ش‍اخ‍ص‌ آزادی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ال‍گ‍وی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ اس‍لام‍ی‌

۸۴

ف‍اض‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دن‍اص‍ر, ۱۳۳۷-

طری‍ق‌ خ‍ودس‍ازی‌

۸۵

م‍روج‍ی‌ طب‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد, ۱۳۳۱-

س‍ب‍ط اک‍ب‍ر: زن‍دگ‍ان‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ (ع‌): روای‍ت‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از زن‍دگ‍ان‍ی‌ ال‍ه‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ (ع‌)

۸۶

ت‍ای‍گ‍ر، پ‍ل‌ ,   .Tieger, Paul D

ه‍ن‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا: چ‍گ‍ون‍ه‌ ف‍رزن‍دم‌ را ب‍ر اس‍اس‌ ت‍ی‍پ‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ او ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍م‌؟

۸۷

اب‍وی‍ع‍ق‍وب‌ س‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د,ق‍رن‌۴ ق‌

اث‍ب‍ات‌ ال‍ن‍ب‍وات‌

۸۸

ع‍ی‍س‍ی‌پ‍ور، ع‍زی‍ز, ۱۳۲۸-

ت‍اری‍خ‌ م‍ش‍روطه‌: ت‍ن‍ک‍اب‍ن‌ ت‍ا ف‍ت‍ح‌ پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌ (ب‍ه‌ روای‍ت‌ اس‍ن‍اد)

۸۹

ن‍ظرپ‍ور، م‍ح‍م‍دن‍ق‍ی‌, ۱۳۴۲-۱۳۹۶

ارزی‍اب‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ طرح‌ه‍ا (م‍طاب‍ق‌ ب‍ا س‍رف‍ص‍ل‌ه‍ای‌ م‍ص‍وب‌ "ش‍ورای‌ ت‍ح‍ول‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌)"

۹۰

ش‍ب‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دالال‍ه‌ ن‍ع‍م‍ه‌

م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ق‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌): پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ف‍ق‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ق‍ارن‌

۹۱

 

ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ (ک‍م‍ب‍ری‍ج‌): ام‍پ‍رات‍وری‌ آش‍ور

۹۲

طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۲۷-

آی‍ی‍ن‌ دان‍ش‍وری‌: ت‍رج‍م‍ه‌ ال‍م‍راد م‍ن‌ م‍ن‍ی‍ه‌ ال‍م‍ری‍د

۹۳

آون‌، پ‍ی‍ت‍ر , ۱۹۴۸-     م‌

غ‍م‌ن‍ام‍ه‌ اب‍ل‍ی‍س‌: اب‍ل‍ی‍س‌ در روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ص‍وف‍ی‍ان‌

۹۴

ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۵۹-

م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌

۹۵

روح‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۲۷-

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‌ ام‍ام‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ه‌: دری‍چ‍ه‌ای‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ ب‍ازخ‍وان‍ی‌ س‍ی‍ره‌ ائ‍م‍ه‌ (ع‌)

۹۶

ف‍اض‍ل‌ ل‍ن‍ک‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۱۰-۱۳۸۶

ج‍ع‍ل‌ در طرق‌ و ک‍ی‍ف‍ی‍ت‌ ج‍م‍ع‌ م‍ی‍ان‌ ح‍ک‍م‌ واق‍ع‍ی‌ و ظاه‍ری‌

۹۹

س‍پ‍ه‍ری‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۰۸-

ج‍ای‍گ‍اه‌ آت‍ش‍ی‍ن‌: ج‍زای‌ ن‍س‍ب‍ت‌ دادن‌ دروغ‌ ب‍ه‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر (ص‌)

۱۰۰

ه‍م‍ای‍ش‌ ص‌واک‍اوی‌ اص‍ال‍ت‌ م‍ی‍راث‌ ح‍دی‍ث‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ (۱۳۹۷،  : ق‍م‌)

ب‍ازش‍ن‍اخ‍ت‌ م‍ب‍ان‍ی‌ اص‍ال‍ت‌ م‍ی‍راث‌ ح‍دی‍ث‍ی‌ ام‍ام‍ی‍ه‌

۱۰۱

ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, ۱۳۳۹- ,ش‍ارح‌

ت‍ح‍ری‍ر ال‍روض‍ه‌ ف‍ی‌ ش‍رح‌ ال‍ل‍م‍ع‍ه‌

۱۰۲

 

ب‌

۱۰۳

ح‍اف‍ظن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۳۴-

خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌ و ن‍ق‍ش‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ت‍ن‍گ‍ه‌ ه‍رم‍ز

۱۰۴

دادس‍ت‍ان‌، پ‍ری‍رخ‌, ۱۳۱۲-۱۳۸۹

اخ‍ت‍لال‍ه‍ای‌ زب‍ان‌: روش‍ه‍ای‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ و ب‍ازپ‍روری‌ (روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍رض‍ی‌ ت‍ح‍ول‍ی‌۳ )

۱۰۵

ن‍وای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۰۲-۱۳۸۳

رواب‍ط س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌ در دوره‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

۱۰۶

ف‍ی‍روزم‍ن‍دی‌ ش‍ی‍ره‌ج‍ی‍ن‍ی‌، ب‍ه‍م‍ن‌, ۱۳۲۷-

ب‍اس‍ت‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر آس‍ی‍ای‌ ص‍غ‍ی‍ر

۱۰۷

ن‍وای‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۰۲-۱۳۸۳

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ در دوران‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

۱۰۸

وح‍ی‍دا، ف‍ری‍دون‌, ۱۳۱۹-

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ادب‍ی‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌

۱۰۹

ک‍وث‍ری‌، م‍س‍ع‍ود, ۱۳۴۳-

ف‍ن‍اوری‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌ ارت‍ب‍اطی‌ و اطلاع‍ات‍ی‌

۱۱۰

ک‍ام‍پ‍ت‍ون‌، ب‍ی‍ولا راب‍رت‍س‌,Compton, Beulah Roberts

ف‍رای‍ن‍ده‍ای‌ م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

۱۱۱

ج‍ل‍ی‍ل‍ی‍ان‌، ش‍ه‍رام‌, ۱۳۵۷-

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍اس‍ان‍ی‍ان‌

۱۱۲

زرگ‍ری‌ن‍ژاد، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۲۹-

ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ در دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌: ع‍ص‍ر آق‍ام‍ح‍م‍دخ‍ان‌

۱۱۳

ل‍طف‍ی‌، ن‍ق‍ی‌, ۱۳۲۷-

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ اروپ‍ا در ق‍رون‌ ج‍دی‍د: از س‍ق‍وط ق‍س‍طن‍طن‍ی‍ه‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ ک‍ب‍ی‍ر ف‍ران‍س‍ه‌ ( ۱۴۵۳-۱۷۸۹ )

۱۱۴

خ‍ال‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۵-

ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در ع‍ص‍ر ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌

۱۱۵

خ‍ب‍ری‍ی‍وا، ت‍ال‍ی‍ا ی‍ارولاون‍ا, ۱۹۵۸-     م‌

چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ س‍رن‍وش‍ت‌ اق‍وام‌: پ‍ژوه‍ش‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ - ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

۱۱۶

م‍ع‍ت‍م‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۴۱-

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ال‍م‍ن‍دی‌

۱۱۷

ل‍ی‍ب‌، ل‍ی‍ن‍دا ح‍ج‍ار,        Leib, Linda Hajjar

ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌: دورن‍م‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، ن‍ظری‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌

۱۱۸

ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۱۲-,     Javadi Amoli, Abdollah

ف‍طرت‌ (ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از آث‍ار آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌)

۱۱۹

م‍ش‍ی‍رزاده‌، ح‍م‍ی‍را, ۱۳۴۱-

م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌

۱۲۰

ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۱۲-, Javadi Amoli, Abdollah

م‍ع‍اد (ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از آث‍ار آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌)

۱۲۱

ب‍ران‍دی‍ج‌، آن‍ت‍ون‍ی‌, ۱۹۳۸-     م‌,         Brundage, Anthony

روی‍اروی‍ی‌ ب‍ا م‍ن‍اب‍ع‌: راه‍ن‍م‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍گ‍ارش‌ ت‍اری‍خ‌

۱۲۲

ق‍دی‍م‍ی‌ ق‍ی‍داری‌، ع‍ب‍اس‌, ۱۳۵۰-

ت‍اری‍خ‌ن‍وی‍س‍ی‌ در ای‍ران‌: ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ (از اب‍وع‍ل‍ی‌ ب‍ل‍ع‍م‍ی‌ ت‍ا م‍ی‍رزا آق‍اخ‍ان‌ ک‍رم‍ان‍ی‌)

۱۲۳

ص‍ف‍ی‌ن‍ژاد، ج‍واد, ۱۳۰۸-

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍لات‌ و ع‍ش‍ای‍ر ای‍ران‌

۱۲۴

ص‍اب‍ری‌ ن‍ج‍ف‌آب‍ادی‌، م‍ل‍ی‍ح‍ه‌, ۱۳۴۱-

ج‍اودان‍گ‍ی‌ ان‍س‍ان‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‍ه‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ آراء ف‍لاس‍ف‍ه‌ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‌

۱۲۵

ک‍ارت‍رای‍ت‌، ادوارد,     Cartwright, Edward

اق‍ت‍ص‍اد رف‍ت‍اری‌

۱۲۶

اس‍ودب‍رگ‌، ری‍چ‍ارد, ۱۹۴۸-     م‌,     Swedberg, Richard

م‍اک‍س‌ وب‍ر و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌

۱۲۷

ت‍ال‍ر، ری‍چ‍ارد , ۱۹۴۵-     م‌,     .Thaler, Richard H

ک‍ژرف‍ت‍اری‌: داس‍ت‍ان‌ ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ اق‍ت‍ص‍اد رف‍ت‍اری‌

۱۲۸

ه‍ورووی‍ت‍س‌، ل‍ی‍ن‌,    Horowitz, Lynn

ک‍م‍ک‌ ب‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ی‍ش‌ ف‍ع‍ال‌: وی‍ژه‌ وال‍دی‍ن‌ و درم‍ان‌گ‍ران‌

۱۲۹

اح‍م‍دی‌ ج‍ل‍ف‍ای‍ی‌، ح‍م‍ی‍د, ۱۳۵۷-

گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ه‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ اب‍ع‍اد ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (س‌) و ش‍ه‍ر م‍ق‍دس‌ ق‍م‌

۱۳۰

ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۰-

زی‍ارت‌ از دی‍دگ‍اه‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌

۱۳۱

زی‍ن‌، ح‍س‍ن‌ م‍ح‍م‍د,          Zayn, Hassan Muhammad

اس‍ن‍اد ب‍ه‍ار ع‍رب‍ی‌ و ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۲

دروی‍ش‌زاده‌، م‍ه‍دی‌رض‍ا, ۱۳۳۵-

ن‍ظری‍ه‌ ب‍ازی‌ در رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۱۳۳

م‍رادی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌ , ۱۳۴۱-

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر س‍ی‍ر ت‍ح‍ول‌ و ت‍ف‍ک‍ر پ‍ی‍رام‍ون‌ ج‍ن‍گ‌

۱۳۴

طاه‍ری‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۶۱-

ب‍ازخ‍وان‍ی‌ پ‍رون‍ده‌ ای‍ج‍اب‍ی‌ ع‍م‍ل‍ک‍رد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌: ع‍م‍ل‍ک‍رد اق‍ت‍ص‍ادی‌ از س‍ال‌ ۵۷ ت‍ا۹۵

۱۳۵

 

دک‍ت‍ری‍ن‌ ج‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ران‍ه‌ آم‍ری‍ک‍ا در م‍ن‍اطق‌ پ‍ی‍رام‍ون‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۶

پ‍ال‍وج‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌, ۱۳۴۶-

پ‍ردی‍س‌، ال‍گ‍وی‍ی‌ م‍ن‍اس‍ب‌ ب‍رای‌ ت‍دوی‍ن‌ س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‌ ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۷

م‍ح‍رم‍ی‌، ت‍وح‍ی‍د, ۱۳۴۸-

ام‍ن‍ی‍ت‌ و م‍ه‍اج‍رپ‍ذی‍ری‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۸

ف‍رت‍وک‌زاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا

گ‍ذار ب‍ه‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌

۱۳۹

م‍ب‍ل‍غ‌، ن‍رگ‍س‌ , ۱۳۶۵-

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ح‍ت‍وای‌ رون‍د ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ س‍خ‍ن‍ان‌ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) خ‍طاب‌ ب‍ه‌ م‍ردم‌ در دوران‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ در ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

۱۴۰

ل‍وئ‍ی‍س‌، ب‍رن‍ارد, ۱۹۱۶-      م‌,  Lewis, Bernard

دی‍ن‌، س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌

۱۴۱

خ‍زای‍ی‌، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌, ۱۳۶۰-

اص‍لاح‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍م‍وم‍ی‌ از م‍ن‍ظر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

۱۴۲

زم‍ردی‌، ح‍م‍ی‍را, ۱۳۴۷-

ن‍ظری‍ه‌ ن‍اس‍ازه‌ه‍ا در س‍اخ‍ت‍ار زب‍ان‌ ع‍رف‍ان‌: ن‍ق‍د س‍اخ‍ت‍اری‌ و پ‍س‍اس‍اخ‍ت‍اری‌ ش‍طح‌ه‍ای‌ ع‍ارف‍ان‌

۱۴۳

راج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۴-

ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ ع‍ب‍ادت‌

۱۴۴

 

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ه‍وش‍م‍ن‍دی‌ ف‍ن‍اوری‌ (م‍ف‍اه‍ی‍م‌، س‍اخ‍ت‍اره‍ا، ف‍رای‍ن‍ده‍ا، ب‍ازی‍گ‍ران‌، روش‌ه‍ا و اب‍زاره‍ا)

۱۴۵

 

دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ ع‍ل‍م‌: روزی‌ ن‍و ی‍ا ص‍ب‍ح‍ی‌ ک‍اذب‌؟

۱۴۶

ک‍ارگ‍ر، ب‍ه‍م‍ن‌, ۱۳۴۰-

اص‍ول‌ س‍ام‍ان‍ده‍ی‌ و ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ س‍ک‍ون‍ت‍گ‍اه‌ه‍ای‌ غ‍ی‍ررس‍م‍ی‌

۱۴۷

خ‍طی‍ب‍ی‌ ق‍م‍ی‌، ک‍م‍ال‌, ۱۳۶۳-

ح‍ق‍وق‌ ث‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

۱۴۸

رس‍ت‍م‍ی‌، ول‍ی‌, ۱۳۴۴-

ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ی‌ و م‍ح‍اس‍ب‍ات‍ی‌: ب‍ای‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ن‍ظام‌ م‍ال‍ی‍ه‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ای‍ران‌

۱۴۹

ع‍ب‍اس‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌, ۱۳۵۴-

م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌

۱۵۰

 

ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

۱۵۱

م‍ح‍م‍دن‍س‍ل‌، غ‍لام‍رض‍ا, ۱۳۴۵-

ج‍رم‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ن‍ای‍ی‌ "م‍ب‍ان‍ی‌ و م‍س‍ائ‍ل‌" (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)

۱۵۲

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌ ه‍ری‍س‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۳۶-

وک‍لای‌ ج‍وان‌ ب‍دان‍ن‍د ... (ج‍ل‍د ن‍ه‍م‌) ح‍ق‍وق‌ ج‍زا

۱۵۳

اک‍ب‍ری‌، پ‍روی‍ز, ۱۳۴۹-

ق‍اع‍ده‌ ه‍ش‍دار در م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌

۱۵۴

ج‍لال‍ی‍ان‌، ع‍س‍ک‍ر, ۱۳۴۶-

ادل‍ه‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

۱۵۵

ع‍م‍وزاده‌ م‍ه‍دی‍رج‍ی‌، ق‍درت‌, ۱۳۵۲-

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌: اع‍ت‍راض‌ ب‍ه‌ ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اراض‍ی‌ م‍ل‍ی‌ از م‍س‍ت‍ث‍ن‍ی‍ات‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ...

۱۵۶

ع‍م‍وزاده‌ م‍ه‍دی‍رج‍ی‌، ق‍درت‌, ۱۳۵۲-

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌: ت‍ش‍خ‍ی‍ص‌ اراض‍ی‌ م‍ل‍ی‌ از م‍س‍ت‍ث‍ن‍ی‍ات‌؛ م‍ب‍ان‍ی‌، ع‍ن‍اص‍ر و آث‍ار ح‍ق‍وق‍ی‌ ...

۱۵۷

 

ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍رم‌

۱۵۸

ب‍ول‍ن‌، ج‍ی‍ن‌ ش‍ی‍ن‍ودا,       Bolen, Jean Shinoda

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ردان‌: ب‍ررس‍ی‌ ال‍گ‍وه‍ای‌ ک‍ه‍ن‌ در روان‌ م‍ردان‌

۱۵۹

رح‍م‍ان‌زاده‌ ه‍روی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۳۱-

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ از ده‍ه‌ ۱۳۴۰ ت‍ا س‍ال‌۱۳۹۵

۱۶۰

رس‍ول‌اف‌، رام‍ی‍ن‌

ت‍اری‍خ‌ م‍طب‍وع‍ات‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ در ای‍ران‌ (از اب‍ت‍دا ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ال‌ ۱۳۹۲ ه‍ج‍ری‌ ش‍م‍س‍ی‌)

۱۶۱

ام‍ی‍رخ‍س‍روی‌، ب‍اب‍ک‌, ۱۳۰۶-

دول‍ت‌ در ای‍ران‌: ن‍ق‍دی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ "ش‍ی‍وه‌ ت‍ول‍ی‍د آس‍ی‍ای‍ی‌" ک‍ارل‌ م‍ارک‍س‌

۱۶۲

س‍ل‍طان‍ش‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, ۱۳۵۰-

ی‍ه‍ود س‍ت‍ی‍زی‌ "آن‍ت‍ی‌س‍م‍ی‍ت‍ی‍س‍م‌": واق‍ع‍ی‍ت‌ ی‍ا دس‍ت‍اوی‍ز س‍ی‍اس‍ی‌

۱۶۳

اف‍راز ک‍ن‍ج‍ی‍ن‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۶۵-

ه‍ل‍ی‌ ب‍رن‌ از پ‍ش‍ت‌ م‍ی‍ز: اه‍داف‌ راه‍ب‍ردی‌ ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌ از پ‍ی‍گ‍ی‍ری‌ م‍ذاک‍رات‌ دوج‍ان‍ب‍ه‌ ب‍ا ای‍ران‌ در م‍وض‍وع‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌

۱۶۴

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-,      Khamenei, Seyyed Ali

م‍ردم‌ گ‍ل‍ه‌م‍ن‍دن‍د ...: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ه‍ا، ت‍وص‍ی‍ه‌ه‍ا، ن‍گ‍ران‍ی‌ه‍ا و ن‍ق‍ده‍ای‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دوران‌ دول‍ت‌ ی‍ازده‍م‌

۱۶۵

م‍وگ‍وی‍ی‌، ج‍واد, ۱۳۶۴-

آخ‍ری‍ن‌ ن‍خ‍س‍ت‌ وزی‍ر: زن‍دگ‍ی‌ و زم‍ان‍ه‌ م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌ م‍وس‍وی‌

۱۶۶

ب‍ن‍ادری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۳۵-

س‍رب‍از س‍ال‌ه‍ای‌ اب‍ری‌: خ‍اطرات‌ ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ن‌ ب‍ن‍ادری‌

۱۶۷

پ‍ولادی‌، ک‍م‍ال‌, ۱۳۲۸-

روی‍ک‍رده‍ا و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ت‍روی‍ج‌ خ‍وان‍دن‌

۱۶۸

ش‍ه‍ی‍دی‌، ش‍ه‍اب‌, ۱۳۶۶-

زب‍ان‌ دی‍ن‌: واق‍ع‌ گ‍رای‍ی‌ ی‍ا ن‍اواق‍ع‌ گ‍رای‍ی‌؟: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ دی‌. زد. ف‍ی‍ل‍ی‍پ‍س‌

۱۶۹

لاک‍وف‌، ج‍ورج‌, ۱۹۴۱-     م‌,       Lakoff, George

اس‍ت‍ع‍اره‌ه‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ا آن‌ه‍ا زن‍دگ‍ی‌ م‍ی‌ک‍ن‍ی‍م‌

۱۷۰

لان‍دس‍م‍ن‌، چ‍ارل‍ز, ۱۹۲۳-      م‌,     Landesman, Charles

درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌

۱۷۱

ح‍س‍ام‌، ح‍م‍ی‍د, ۱۳۴۰-,Hamid, Hesam

خ‍داح‍اف‍ظ س‍الار: خ‍اطرات‌ پ‍روان‍ه‌ چ‍راغ‌ ن‍وروزی‌ ه‍م‍س‍ر س‍رل‍ش‍ک‍ر ش‍ه‍ی‍د ح‍اج‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ه‍م‍دان‍ی‌

۱۷۲

پ‍ن‍اه‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۶۴-

ت‍اب‌ طن‍اب‌ دار

۱۷۳

داودآب‍ادی‌، ح‍م‍ی‍د, ۱۳۴۴-

ت‍ف‍ح‍ص‌

۱۷۴

ص‍ی‍اص‍ن‍ه‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ع‍ی‍د,  Sayasinah, Mustafa Id

دی‍ه‌ زن‌: ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ دی‍ه‌ ال‍م‍راه‌ ف‍ی‌ ض‍وء ال‍ک‍ت‍اب‌ و ال‍س‍ن‍ه‌، پ‍ژوه‍ش‌ و ب‍ازن‍گ‍ری‌ دی‍ه‌ زن‌ در م‍ذاه‍ب‌ خ‍م‍س‍ه‌

۱۷۵

اب‍وزی‍د، ن‍ص‍ر ح‍ام‍د

ن‍وس‍ازی‌، ت‍ح‍ری‍م‌ و ت‍اوی‍ل‌؛ از ش‍ن‍اخ‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍ا ه‍راس‌ از ت‍ک‍ف‍ی‍ر

۱۷۶

ه‍م‍ای‍ش‌ ن‍ظری‍ه‌ ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۹۰ : ت‍ه‍ران‌)

م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ن‍ظری‍ه‌ ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌

۱۷۷

ی‍وس‍ف‍ی‌، ب‍ت‍ول‌, ۱۳۶۲-

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ در ق‍رن‌ اخ‍ی‍ر ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌ ال‍ع‍ال‍ی‌) ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۱۷۸

ص‍وف‍ی‌ ن‍ی‍ارک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌, ۱۳۵۳-

ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ (ه‍وی‍ت‌ ت‍م‍دن‍ی‌ و چ‍ال‍ش‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ رو) در ان‍دی‍ش‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ (ره‌) و م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌

۱۷۹

ت‍م‍پ‍ورال‌، پ‍ل‌, ۱۹۴۶-     م‌,   Temporal, Paul

ب‍رن‍دس‍ازی‌ و ب‍ازاری‍اب‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ (س‍اخ‍ت‍ن‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار اس‍لام‍ی‌ ج‍ه‍ان‍ی‌)

۱۸۰

پ‍ورطب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۳۶-

خ‍ات‍م‌ ع‍ش‍ق‌: س‍ی‍ر ت‍طور آرای‌ خ‍اورش‍ن‍اس‍ان‌ و غ‍رب‍ی‍ان‌ درب‍اره‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اع‍ظم‌ (ص‌)

۱۸۱

اف‍ش‍ار، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۳۱-

م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ب‍رای‌ ک‍ت‍اب‍داران‌

۱۸۲

ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ م‍س‍ت‍وف‍ی‌، ح‍م‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر,ق‍رن‌۸ ق‌

ن‍زه‍ه‌ ال‍ق‍ل‍وب‌ (م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌): دان‍ش‌ن‍ام‍ه‌

۱۸۳

اوح‍دی‌، ام‍ی‍ن‌, ۱۳۴۳-

ادوار ت‍اری‍خ‌ ت‍ص‍وف‌

۱۸۴

ش‍ه‍رس‍ت‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۷-,       Shahrastani, Ali

ج‍م‍ع‌ و ت‍دوی‍ن‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ (روی‍ک‍رد اع‍ت‍ق‍ادی‌)

۱۸۵

س‍ی‍دان‌، ج‍ع‍ف‍ر, ۱۳۱۳-

دی‍ن‌ و ع‍رص‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ی‍ات‌ ان‍س‍ان‌

۱۸۶

طب‍س‍ی‌، ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌, ۱۳۳۴-,       Tabasi, Najm al-Din

ن‍ق‍د ادل‍ه‌ خ‍لاف‍ت‌

۱۸۷

ع‍ل‍ی‍زاده‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۴۹-

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ اح‍ک‍ام‌ وق‍ف‌ ب‍ر اس‍اس‌ ف‍ت‍اوا و اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ ش‍ان‍زده‌ ت‍ن‌ از م‍راج‍ع‌ م‍ع‍اص‍ر

۱۸۸

ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، اح‍م‍د, ۱۳۲۳-

ب‍اغ‌ اس‍رار خ‍دا: ش‍رح‌ رب‍اع‍ی‍ات‌ م‍ولان‍ا ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ل‍خ‍ی‌ روم‍ی‌

۱۸۹

م‍س‍ع‍ودی‌، م‍ح‍م‍داس‍ح‍اق‌, ۱۳۳۷-

ح‍ری‍م‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ و ن‍ظارت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از م‍ن‍ظر ق‍رآن‌ و ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

۱۹۰

رن‍ج‍ب‍ران‌، داود, ۱۳۴۲-

ب‍ررس‍ی‌ م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍ره‌ ن‍ب‍وی‌ در وی‍راس‍ت‌ دوم‌ دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ اس‍لام‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ی‍ه‍ودی‌

۱۹۱

آن‍ت‍ون‍ی‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ , ۱۹۶۴-     م‌,       .Antony, Martin M

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ارزی‍اب‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ رف‍ت‍اردرم‍ان‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ اب‍زاره‍ای‌ اض‍طراب‌

۱۹۲

طه‍م‍اس‍ب‍ی‌، ف‍ره‍اد, ۱۳۴۵-

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ غ‍زل‌ ف‍ارس‍ی‌

۱۹۳

ب‍ی‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌, ۱۳۵۸-

اص‍ول‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌ (از م‍ن‍ظر م‍ک‍ت‍ب‌ اس‍لام‌ و ع‍ل‍م‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌)

۱۹۴

 

ی‍ادن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ (ره‌)

۱۹۵

ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۴۰-

ج‍س‍ت‍اری‌ ف‍راگ‍ی‍ر در ژرف‍ای‌ م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌

۱۹۶

ارس‍طو, ۳۲۲-۳۸۴ ؟ق‌.م‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ث‍ان‍وی‌ ارس‍طو ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ق‍دم‍ه‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ از ج‍ان‍ات‍ان‌ ب‍ارن‍ز

۱۹۷

پ‍ی‍ران‍ی‌، ش‍ه‍ره‌, ۱۳۵۸-

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ خ‍ش‍ون‍ت‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ک‍ن‍ش‌ م‍ع‍طوف‌ ب‍ه‌ خ‍ش‍ون‍ت‌ داع‍ش‌

۱۹۸

ح‍اج‍ی‌ون‍د، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۸-

ن‍ق‍ش‌ م‍طب‍وع‍ات‌ در اج‍رای‌ خ‍ص‍وص‍ی‌س‍ازی‌ (س‍ی‍اس‍ت‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‌ اص‍ل‌ ۴۴ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌)

۱۹۹

ن‍ل‍س‍ون‌، ج‍ی‍م‍ز م‍ل‍وی‍ن‌, ۱۹۵۴-     م‌,     Nelson, James Melvin

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌، دی‍ن‌ و م‍ع‍ن‍وی‍ت‌

۲۰۰

ب‍ه‍ج‍ت‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۲۹۴-۱۳۸۸

اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ از م‍ح‍ض‍ر ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ب‍ه‍ج‍ت‌ م‍دظل‍ه‌ ال‍ع‍ال‍ی‌

۲۰۱

ن‍ی‍ک‌ب‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۶۶-

ادغ‍ام‌ در ح‍ق‍وق‌ رق‍اب‍ت‌

۲۰۲

ت‍ت‍لاک‌، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌ ای‍ری‍ک‍س‍ون‌, ۱۹۵۴-     م‌,          Tetlock, Philip Eyrikson

ه‍ن‍ر پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌: گ‍ف‍ت‍اری‌ درب‍اره‌ ت‍وان‍ای‍ی‌ آی‍ن‍ده‌ن‍گ‍ری‌ ب‍ا روش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌

۲۰۳

ک‍وت‍س‌، دی‍وی‍د, ۱۹۴۶-     م‌,      Coates, David

م‍ب‍ان‍ی‌ س‍رم‍ای‍ه‌داری‌

۲۰۴

اح‍ت‍ش‍ام‍ی‌، ان‍وش‍ی‍روان‌,        Ehteshami, Anoushiravan

اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌، ج‍ن‍گ‌ و ان‍ق‍لاب‌: ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ر دگ‍رگ‍ون‍ی‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌

۲۰۵

ه‍ری‍س‍ون‌، ل‍ی‍زا, ۱۹۶۸-      م‌,      Harrison, Lisa

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر پ‍ژوه‍ش‌ س‍ی‍اس‍ی‌

۲۰۶

ف‍لاح‌ رف‍ی‍ع‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۲-,گ‍ردآورن‍ده‌

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ دی‍ن‌ ه‍گ‍ل‌

۲۰۷

ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ای‌، م‍ه‍دی‍ه‌, ۱۳۱۶-۱۳۹۵

زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌، خ‍اطرات‌ و خ‍لاص‍ه‌ دی‍وان‌ ح‍ک‍ی‍م‌ م‍ه‍دی‌ ال‍ه‍ی‌ ق‍م‍ش‍ه‌ای‌

۲۰۸

س‍ارام‍اگ‍و، ژوزه‌, ۱۹۲۲-۲۰۱۰ م‌,     Saramago, Jose

ب‍ی‍ن‍ای‍ی‌

۲۰۹

ری‍چ‍م‍ون‍د، ری‍م‍ون‍د ل‍وی‍د,        Richmond, Raymond Lloyd

م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ در روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ن‍اخ‍ش‍ن‍ودی‌ه‍ای‌ ه‍ی‍ج‍ان‍ی‌ و روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ از چ‍ش‍م‌ان‍داز م‍ع‍ن‍وی‍ت‌

۲۱۰

ران‍د، آی‍ن‌, ۱۹۰۵-۱۹۸۲ م‌,     Rand, Ayn

ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ خ‍ودخ‍واه‍ی‌ (ب‍رداش‍ت‍ی‌ ت‍ازه‌ از م‍ف‍ه‍وم‌ خ‍ودخ‍واه‍ی‌)

۲۱۱

م‍ی‍رک‍ی‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۲-

ب‍اغ‌ پ‍ری‍ش‍ان‌: ه‍وی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌ در ش‍ع‍ر ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار

۲۱۲

ب‍زرگ‍م‍ه‍رن‍ژاد، ف‍ت‍ح‍ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۵-

م‍ق‍اوم‍ت‌ خ‍ن‍دق‍ی‍ان‌

۲۱۳

ه‍اش‍م‍ی‌، ول‍ی‌, ۱۳۴۵-

ب‍ازم‍ان‍ده‌: خ‍اطرات‌ ن‍ورم‍ح‍م‍د ک‍ل‍ب‍ادی‌ن‍ژاد

۲۱۴

ری‍چ‍اردس‍ون‌، ای‍ان‌,     .Richardson, Ian N

ب‍ی‍ل‍درب‍رگ‍ی‌ه‍ا: ق‍درت‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ و وف‍اق‌ در م‍س‍ائ‍ل‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

۲۱۵

ش‍ری‍ف‌زاده‌، رح‍م‍ان‌, ۱۳۶۳-

خ‍وش‍ام‍دگ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ن‍اق‍ض‌: ج‍س‍ت‍اری‌ در ب‍اب‌ پ‍ارادوک‍س‌، ت‍ن‍اق‍ض‌ و ت‍ن‍اق‍ض‌ب‍اوری‌

۲۱۶

ب‍اردون‌، آدری‍ان‌,       Bardon, Adrian

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ زم‍ان‌

۲۱۷

چ‍ی‍ک‍س‍ن‍ت‌ م‍ی‍ه‍ای‌، م‍ی‍ه‍ال‍ی‌, ۱۹۳۴-     م‌,      Csikszentmihalyi, Mihaly

غ‍رق‍گ‍ی‌: ف‍رای‍ن‍د درگ‍ی‍ری‌ ان‍س‍ان‌ ب‍ا زن‍دگ‍ی‌ ب‍رای‌ ب‍ه‌دس‍ت‌ آوردن‌ ش‍ادک‍ام‍ی‌

۲۱۸

ه‍اف‌، م‍ارگ‍ارت‌,        Hough, Margaret

ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ م‍ش‍اوره‌ (م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و م‍ه‍ارت‌ه‍ا)

۲۱۹

ده‍ق‍ان‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۴۷-,       Dehghani, Mohsen

درد م‍زم‍ن‌ (ش‍ن‍اخ‍ت‌ درد و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آن‌)

۲۲۰

ان‍گ‍ل‌، ب‍ورل‍ی‌,Engel, Beverly

پ‍ای‍ان‌ دادن‌ ب‍ه‌ آزار اح‍س‍اس‍ی‌ در رواب‍ط ع‍اطف‍ی‌ (ن‍ه‌ ب‍ی‍ازاری‍م‌ و ن‍ه‌ آزرده‌ ش‍وی‍م‌)

۲۲۱

ع‍ب‍اس‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌

رادی‍ک‍ال‍ی‍س‍م‌ اس‍لام‍ی‌ در ای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر

۲۲۲

ق‍زوی‍ن‍ی‌، ج‍ودت‌ , ۱۹۵۳-     م‌

ال‍روض‌ ال‍خ‍م‍ی‍ل‌: ص‍ف‍ح‍ات‌ م‍ن‌ س‍ی‍ره‌ ادب‍ی‍ه‌ م‍طول‍ه‌

۲۲۳

ک‍رم‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دک‍ری‍م‌, ۱۲۶۳-۱۳۲۴ ق‌

ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍ب‍ی‍ن‌

۲۲۴

ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و, ۱۳۴۶-

درم‍ان‌ اع‍ت‍ی‍اد (راه‍ن‍م‍ای‌ درم‍ان‌ج‍و)

۲۲۵

ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و, ۱۳۴۶-

درم‍ان‌ اع‍ت‍ی‍اد: راه‍ن‍م‍ای‌ درم‍ان‍گ‍ر

۲۲۶

وی‍م‍ر، آن‍دری‍اس‌,       Wimmer, Andreas

م‍رزب‍ن‍دی‌ ق‍وم‍ی‍ت‍ی‌: ن‍ه‍اده‍ا، ق‍درت‌ و ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ا

۲۲۷

ن‍ورث‌، داگ‍لاس‌ س‍س‍ی‍ل‌, ۱۹۲۰-۲۰۱۵ م‌,      North, Douglass Cecil

خ‍ش‍ون‍ت‌ و ن‍ظام‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: چ‍ارچ‍وب‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ت‍اری‍خ‌ م‍ک‍ت‍وب‌ ب‍ش‍ر

۲۲۸

اس‍م‍ی‍ت‌، ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌ ب‍ی‍ک‍ر,     Smith, Benjamin Baker

دوران‌ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌ در س‍رزم‍ی‍ن‌ه‍ای‌ ف‍راوان‍ی‌: س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ن‍ف‍ت‌ در ای‍ران‌ و ان‍دون‍زی‌

۲۲۹

ع‍زی‍زی‌، اح‍م‍د, ۱۳۲۲-

ش‍ت‍ای‌ ع‍م‍ر: ب‍رگ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍اطرات‌ س‍ی‍اس‍ی‌

۲۳۰

م‍ش‍ه‍دی‌، م‍ح‍رم‍ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۲-

گ‍ام‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ در راه‌ اع‍ت‍لای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌ و پ‍رورش‌ ف‍رزن‍دان‌ در خ‍ان‍واده‌ "از ک‍ودک‍ی‌ ت‍ا ب‍ل‍وغ‌"

۲۳۱

ام‍ی‍ر، آرم‍ی‍ن‌, ۱۳۶۰-

ره‌ اف‍س‍ان‍ه‌ زدن‍د: ت‍ب‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ آث‍ار خ‍ل‍ق‍ی‍ات‌ن‍وی‍س‍ان‌ ای‍ران‍ی‌ در پ‍ن‍ج‍اه‌ س‍ال‌ اخ‍ی‍ر

۲۳۲

ن‍ص‍ر آزادان‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌, ۱۳۴۹-

م‍ف‍ه‍وم‌ و آث‍ار م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ دع‍وی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

۲۳۳

پ‍روی‍ن‌، ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌, ۱۳۲۴-

دل‍م‍ش‍غ‍ول‍ی‌ه‍ای‌ ب‍ه‍ار: ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ او

۲۳۴

م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۴۹-

اب‍رم‍ردان‌ ع‍ص‍ر روش‍ن‍گ‍ری‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ آث‍ار و دی‍دگ‍اه‌ه‍ای‌ روس‍و، ول‍ت‍ر، م‍ون‍ت‍س‍ک‍ی‍و و دی‍درو ه‍م‍راه‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ روی‍داده‍ای‌ دوران‌ روش‍ن‍گ‍ری‌، ان‍ق‍لاب‌ ف‍ران‍س‍ه‌ و ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ اع‍لام‍ی‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر ف‍ران‍س‍ه‌

۲۳۵

رح‍م‍ان‍ی‍ان‌، داری‍وش‌, ۱۳۴۴-

پ‍ن‍ج‌ رس‍ال‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ از دوره‌ ق‍اج‍اری‍ه‌

۲۳۶

دوف‍رن‌، م‍ی‍ک‍ل‌, ۱۹۱۰-     م‌,        Dufrenne, Mikel

در ح‍ض‍ور ام‍ر ح‍س‍ی‌: م‍ق‍الات‍ی‌ در ب‍اب‌ زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌

۲۳۷

م‍ه‍ری‍زی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۴۱-,       Mahrizi, Mahdi

روای‍ات‌ زن‍ان‌ در ک‍ت‍ب‌ ح‍دی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌

۲۳۸

ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌، ص‍ادق‌, ۱۳۴۱-

ه‍م‍روی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ف‍ق‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌

۲۳۹

گ‍ری‍وان‍ی‌، م‍س‍ل‍م‌, ۱۳۵۹-

ع‍رف‍ان‌واره‌ه‍ا: ت‍ب‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ق‍د م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ک‍ری‌

۲۴۰

ب‍رن‌، اری‍ک‌, ۱۹۱۰-۱۹۷۰ م‌,Berne, Eric

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍ار م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ م‍ت‍ن‌ ک‍ام‍ل‌ "ب‍ازی‍ه‍ا"

۲۴۱

ج‍دی‍ری‌ ن‍اص‍ری‌، رب‍اب‌, ۱۳۵۲-

م‍ه‍ری‍ه‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌: م‍ه‍ری‍ه‌ و ت‍ع‍ه‍د ث‍ال‍ث‌

۲۴۲

ت‍ن‍ه‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍وال‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۳۰-

ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ م‍درن‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌: م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ آغ‍ازی‍ن‌ ۱۸۷۲ -۱۴۰۰ م‌

۲۴۳

آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌, ۱۳۳۶-

ن‍ظری‍ه‌ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ای‍ران‌

۲۴۴

دول‍وز، ژی‍ل‌, ۱۹۲۵-۱۹۹۵ م‌,        Deleuze, Gilles

ان‍س‍ان‌ و زم‍ان‌ آگ‍اه‍ی‌ م‍درن‌: درس‌گ‍ف‍ت‍اره‍ای‌ ژی‍ل‌ دل‍وز درب‍اره‌ ک‍ان‍ت‌

۲۴۵

ف‍لاح‌ رف‍ی‍ع‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۲-

ب‍ن‍ی‍ان‌ه‍ای‌ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ در ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

۲۴۶

گ‍لاور، ج‍ان‍ات‍ان‌, ۱۹۴۱-      م‌,     Glover, Jonathan

ان‍س‍ان‍ی‍ت‌: ت‍اری‍خ‌ اخ‍لاق‍ی‌ س‍ده‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌

۲۴۷

ع‍زی‍زی‌ ف‍رد، م‍ه‍دی‌, ۱۳۶۴-

م‍اه‍ی‍ت‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ ب‍ر م‍خ‍ازن‌ ن‍ف‍ت‌ و گ‍از

۲۴۸

ع‍زی‍زی‌ ف‍رد، م‍ه‍دی‌, ۱۳۶۴-

م‍ب‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ش‍ه‍رون‍دی‌ در ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

۲۴۹

ح‍س‍ن‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا, ۱۳۴۶-

"ان‍س‍ان‌ ک‍ن‍ش‌" ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ک‍ی‍م‍ان‌ پ‍ی‍ش‍اص‍درای‍ی‌: ظرف‍ی‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا و اب‍ن‌ م‍س‍ک‍وی‍ه‌ ب‍رای‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

۲۵۰

م‍ظف‍ری‌ ورس‍ی‌، ح‍ی‍در, ۱۳۴۶-

ام‍ام‍ت‌ در ب‍ی‍ان‌ ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ (س‌)

۲۵۱

ن‍وب‍ل‌، ت‍رور, ۱۹۳۸-     م‌,Noble, Trevor

ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

۲۵۲

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۲-

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ و ت‍طب‍ی‍ق‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌

۲۵۳

پ‍ورام‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر, ۱۳۴۷-,          Pouramini, Mohammad Bagher

ام‍ام‌ رض‍ا(ع‌) (ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍ره‌)

۲۵۴

رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌, ۱۳۵۱-

ام‍ام‌ م‍وس‍ی‌ ک‍اظم‌ (ع‌) (ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍ره‌)

۲۵۵

رض‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌

ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌) (ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍ره‌)

۲۵۶

ه‍رات‍ی‍ان‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۵-

ن‍ام‍زدی‌

۲۵۷

 

ع‍رف‍ان‌ و س‍راب‌

۲۵۸

 

ام‍ام‌ س‍ج‍اد (ع‌) ( ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍ره‌)

۲۵۹

گ‍رج‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۶۰-

اح‍ک‍ام‌ ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر

۲۶۰

م‍وس‍وی‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

ن‍گ‍اه‍ی‌ دوب‍اره‌ ب‍ه‌ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ج‍اب‌

۲۶۱

اوس‍ت‍ل‌، راب‍ی‍ن‌, ۱۹۴۴-     م‌,      Ostle, Robin

ادب‍ی‍ات‌ م‍درن‌ در خ‍اور ن‍زدی‍ک‌ و خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ۱۹۷۰ -۱۸۵۰

۲۶۲

روف‍ی‍ن‍ی‌، پ‍ی‍ر ب‍رون‍و, ۱۹۴۹-     م‌,        Ruffini, Pierre-Bruno

ع‍ل‍م‌ و دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌: ب‍ع‍د ج‍دی‍دی‌ از رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ع‍ل‍م‌، ف‍ن‍اوری‌ و ن‍وآوری‌

۲۶۳

 

ه‍وی‍ت‌ه‍ای‌ م‍ت‍غ‍ی‍ر در آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌

۲۶۴

روزب‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

ت‍ح‍ول‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ش‍روع‍ی‍ت‌ س‍ل‍طن‍ت‌ از ی‍ورش‌ م‍غ‍ول‌ ت‍ا ب‍رآم‍دن‌ ص‍ف‍وی‍ان‌

۲۶۵

وردن‌، ج‍ی‍م‍ز وی‍ل‍ی‍ام‌, ۱۹۳۲-     م‌,Worden, James William

م‍ش‍اوره‌ و درم‍ان‌ س‍وگ‌: ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌ ب‍رای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ان‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌، روان‌پ‍زش‍ک‍ان‌ و م‍ش‍اوران‌

۲۶۶

ن‍وری‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌, ۱۳۶۳-

ت‍ام‍ل‍ی‌ ب‍ر خ‍ودش‍ی‍ف‍ت‍گ‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ خ‍ودش‍ی‍ف‍ت‍ه‌

۲۶۷

 

ح‍ل‌ م‍س‍ال‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ارت‍ک‍اب‌ ج‍رم‌: روی‍ک‍رده‍ای‌ درم‍ان‍ی‌ ج‍دی‍د ب‍ه‌ ب‍زه‍ک‍اری‌

۲۶۸

ش‍ور، م‍ی‍رن‍ا,    .Shure, Myrna B

پ‍رورش‌ ک‍ودک‌ م‍ت‍ف‍ک‍ر (پ‍ی‍ش‌ ن‍وج‍وان‍ی‌): آم‍وزش‌ ت‍ف‍ک‍ر ب‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ۸ ت‍ا ۱۲ س‍ال‌ ب‍رای‌ ح‍ل‌ م‍ش‍ک‍لات‌ آغ‍از ن‍وج‍وان‍ی‌ (اس‍ت‍رس‌ م‍درس‍ه‌، ف‍ش‍اره‍ای‌ ه‍م‍س‍الان‌، خ‍ش‍ون‍ت‌ و )...

۲۶۹

ررت‍ی‌، ری‍چ‍ارد, ۱۹۳۱-۲۰۰۷ م‌,   Rorty, Richard

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌؛ ه‍م‍چ‍ون‌ س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۲۷۰

ای‍ن‍ک‍ل‍س‌، آل‍ک‍س‌, ۱۹۲۰-     م‌,Inkeles, Alex

م‍ن‍ش‌ م‍ل‍ی‌: م‍ن‍ظری‌ روان‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

۲۷۱

ه‍ن‍ف‍ل‍ی‍ن‍گ‌، آزوال‍د,Hanfling, Oswald

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ پ‍س‍ی‍ن‌ وی‍ت‍گ‍ن‍ش‍ت‍ای‍ن‌

۲۷۲

آج‍دان‍ی‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۴۳-

ع‍ل‍م‍ا و ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌ ای‍ران‌

۲۷۳

ذاک‍ری‍ان‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۴۷-

م‍ح‍اک‍م‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

۲۷۴

اس‍لام‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۶۴ -

س‍ی‍اس‍ت‌ن‍ام‍ه‌ س‍ع‍دی‌

۲۷۵

م‍ح‍م‍دی‌، ع‍ادل‌, ۱۳۶۶-,  Mohammadi, Adel

م‍ن‍ظورش‍ن‍اس‍ی‌ زب‍ان‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌

۲۷۶

ت‍وای‍ن‌، م‍ارک‌, ۱۸۳۵-۱۹۱۰ م‌,    Twain, Mark

دروی‍ش‌ و ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌: داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ ک‍وت‍اه‌ ف‍ک‍اه‍ی‌

۲۷۷

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۱۳-

ع‍ق‍ل‌ و ع‍ش‍ق‌ در ح‍ری‍م‌ ع‍اش‍ورا: دی‍دگ‍اه‌ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ اس‍ت‍اد غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌

۲۷۸

ه‍ارک‍وپ‌، ت‍ون‍ی‌,         Harcup, Tony

ژورن‍ال‍ی‍س‍م‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ن‍ظری‌ و ک‍ارب‍ردی‌

۲۷۹

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۱۳-,Ebrahimi Dinani, Gholam-Hossein

ح‍ک‍م‍ای‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ه‌: اب‍وی‍ع‍ق‍وب‌ س‍ج‍س‍ت‍ان‍ی‌ و ن‍اص‍رخ‍س‍رو: دی‍دگ‍اه‌ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ اس‍ت‍اد غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌

۲۸۰

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۱۳-

ص‍ف‍ای‌ رم‍ض‍ان‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ر ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌: دی‍دگ‍اه‌ه‍ای‌ اس‍ت‍اد غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌

۲۸۱

چ‍ش‍م‍ه‌ س‍ه‍راب‍ی‌، م‍ظف‍ر, ۱۳۵۱-

آث‍ار و اس‍ن‍اد ش‍ه‍دا و ای‍ث‍ارگ‍ران‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌: وص‍ی‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ک‍ام‍ل‌ ش‍ه‍دا

۲۸۲

ح‍ی‍رت‍ی‌ ت‍ون‍ی‌، ت‍ق‍ی‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د,-۹۶۱ ؟ق‌

ک‍ت‍ی‍ب‌ م‍ع‍ج‍زات‌ (در ف‍ض‍ائ‍ل‌ و م‍ن‍اق‍ب‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ (ع‌))

۲۸۳

ب‍ش‍م‌، آرت‍ور ل‍ول‍ی‍ن‌,    Basham, Arthur Llewellyn

ه‍ن‍د ب‍اس‍ت‍ان‌

۲۸۴

ب‍ه‍ف‍روز، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۲۱-

ن‍ی‍م‌ ق‍رن‌ ت‍لاش‌: از س‍وه‍ان‌پ‍زی‌ در ق‍م‌ (۱۳۳۶) ت‍ا اس‍ت‍ادی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ آم‍ری‍ک‍ا (۱۳۸۶)

۲۸۵

م‍ول‍وی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۴۷-

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ری‍ف‌ن‍اپ‍ذی‍ری‌ ق‍رآن‌

۲۸۶

طاه‍رزاده‌، اص‍غ‍ر, ۱۳۳۰-

ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و س‍ل‍وک‌ در ت‍ق‍دی‍ر ت‍وح‍ی‍دی‌ زم‍ان‍ه‌

۲۸۷

ق‍ب‍ادی‌ ق‍وردلار، م‍ه‍ری‌, ۱۳۶۷-

م‍ب‍ان‍ی‌ و ال‍زام‍ات‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ در آم‍وزه‌ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌

۲۸۸

ی‍وس‍ف‍ی‌ س‍وت‍ه‌، رق‍ی‍ه‌, ۱۳۵۶-

ولای‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

۲۸۹

ف‍ره‍ادی‍ان‌، رض‍ا,۱۳۲۷-

م‍درس‍ه‌ م‍طل‍وب‌: م‍ب‍ان‍ی‌، ش‍اخ‍ص‍ه‌ه‍ا، اص‍ول‌ و روش‌ه‍ا

۲۹۰

ه‍س‍ه‌، ه‍رم‍ان‌, ۱۸۷۷-۱۹۶۲ م‌,         Hesse, Hermann

دم‍ی‍ان‌

۲۹۱

ه‍م‍ی‍ن‍گ‍وی‌، ارن‍س‍ت‌, ۱۸۹۹-۱۹۶۱ م‌,Hemingway, Ernest

ب‍رف‍ه‍ای‌ ک‍ل‍ی‍م‍ان‍ج‍ارو و داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ دی‍گ‍ر

۲۹۲

داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌, ۱۸۲۱-۱۸۸۱ م‌,Dostoevskii, Fedor Mikhailovich

روی‍ای‌ ع‍م‍وج‍ان‌

۲۹۳

وب‍ر، م‍اک‍س‌, ۱۸۶۴-۱۹۲۰ م‌,Weber, Max

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‌

۲۹۴

لاج‍وردی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌, ۱۳۱۴-

واپ‍س‍ی‍ن‌ وارث‌ ت‍خ‍ت‌ و ت‍اج‌ ق‍اج‍ار: س‍ل‍طان‌ ح‍م‍ی‍د م‍ی‍رزا ق‍اج‍ار

۲۹۵

ب‍ری‍ج‍ز، ه‍ارف‍ورد ج‍ون‍ز, ۱۷۶۴-۱۸۴۷ م‌

وه‍اب‍ی‌ و وه‍اب‍ی‍ت‌

۲۹۶

ب‍رگ‍ر، پ‍ی‍ت‍ر, ۱۹۲۹-     م‌,.Berger, Peter L

س‍ای‍ب‍ان‌ م‍ق‍دس‌: ع‍ن‍اص‍ر ن‍ظری‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ دی‍ن‌

۲۹۷

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۵۸-

ک‍اش‌ رن‍ج‍ی‌ ک‍م‌ ک‍ن‍ی‍م‌: در س‍ت‍ای‍ش‌ ب‍ودن‌ و ف‍رق‍ی‌ داش‍ت‍ن‌

۲۹۸

ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

ف‍ان‍وس‌ دان‍ای‍ی‌: ش‍ن‍اخ‍ت‌ه‍ای‌ لازم‌ در زن‍دگ‍ی‌ م‍ش‍ت‍رک‌: زن‍دگ‍ی‌ ی‍ادگ‍رف‍ت‍ن‍ی‌ اس‍ت‌، زن‍دگ‍ی‌ را ی‍اد ب‍گ‍ی‍ری‍م‌

۲۹۹

ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

ق‍ای‍ق‌ م‍ه‍رب‍ان‍ی‌: ب‍ای‍ده‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ش‍ت‍رک‌ (۱): زن‍دگ‍ی‌ ی‍ادگ‍رف‍ت‍ن‍ی‌ اس‍ت‌، زن‍دگ‍ی‌ را ی‍اد ب‍گ‍ی‍ری‍م‌

۳۰۰

ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

ب‍ادب‍ان‌ م‍دارا: ب‍ای‍ده‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ش‍ت‍رک‌ (۲): زن‍دگ‍ی‌ ی‍ادگ‍رف‍ت‍ن‍ی‌ اس‍ت‌، زن‍دگ‍ی‌ را ی‍اد ب‍گ‍ی‍ری‍م‌

۳۰۱

ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

گ‍رداب‌ دروغ‌: ن‍ب‍ای‍ده‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ م‍ش‍ت‍رک‌: زن‍دگ‍ی‌ ی‍ادگ‍رف‍ت‍ن‍ی‌ اس‍ت‌، زن‍دگ‍ی‌ را ی‍اد ب‍گ‍ی‍ری‍م‌

۳۰۲

ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

ن‍ق‍طه‌ ن‍ه‌؛ ع‍لام‍ت‌ س‍وال‌: ب‍ن‌ ب‍س‍ت‌ه‍ا گ‍اه‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ خ‍ی‍ال‌ م‍اس‍ت‌: ع‍وام‍ل‌ ت‍زل‍زل‌ ب‍ن‍ی‍ان‌ خ‍ان‍واده‌ و راه‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آن‌: س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌، ان‍ت‍خ‍اب‌ ن‍ادرس‍ت‌ ه‍م‍س‍ر، دخ‍ال‍ت‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ا، ض‍ع‍ف‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ اع‍ت‍ی‍اد

۳۰۳

ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

پ‍ران‍ت‍ز ب‍از، پ‍ران‍ت‍ز ن‍ب‍س‍ت‍ه‌: ب‍ن‌ ب‍س‍ت‌ه‍ا گ‍اه‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ خ‍ی‍ال‌ م‍اس‍ت‌: ع‍وام‍ل‌ ت‍زل‍زل‌ ب‍ن‍ی‍ان‌ خ‍ان‍واده‌ و راه‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آن‌: ب‍ی‌ت‍وج‍ه‍ی‌ ب‍ه‌ اص‍ول‌ اخ‍لاق‍ی‌، م‍راع‍ات‌ ح‍ج‍اب‌، م‍راق‍ب‍ت‌ از ن‍گ‍اه‌، ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ ح‍دود ارت‍ب‍اط ب‍ا ن‍ام‍ح‍رم‌

۳۰۴

ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

ن‍ق‍س‍ه‌ وی‍رگ‍ول‌؛ ک‍م‍ی‌ م‍ک‍ث‌: ب‍ن‌ ب‍س‍ت‍ه‍ا گ‍اه‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ خ‍ی‍ال‌ م‍اس‍ت‌: ع‍وام‍ل‌ ت‍زل‍زل‌ ب‍ن‍ی‍ان‌ خ‍ان‍واده‌ و راه‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آن‌: ک‍م‌ رن‍گ‌ ش‍دن‌ ارزش‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌: گ‍ذش‍ت‌، م‍دارا، ت‍واض‍ع‌، رازداری‌، م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌پ‍ذی‍ری‌

۳۰۵

ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

خ‍ط ب‍زن‌ از دوب‍اره‌: ب‍ن‌ ب‍س‍ت‌ه‍ا گ‍اه‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ خ‍ی‍ال‌ م‍اس‍ت‌: ع‍وام‍ل‌ ت‍زل‍زل‌ ب‍ن‍ی‍ان‌ خ‍ان‍واده‌ و راه‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آن‌: ن‍اآگ‍اه‍ی‌ از ق‍واع‍د زن‍دگ‍ی‌ م‍ش‍ت‍رک‌، ت‍ب‍ع‍ات‌ طلاق‌

۳۰۶

ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

ج‍وج‍ه‌ه‍ای‌ رن‍گ‍ی‌ و ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ف‍رن‍گ‍ی‌: م‍ش‍ک‍لات‌ پ‍ی‍ش‌ روی‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ در دن‍ی‍ای‌ ام‍روز: ف‍رزن‍د م‍ا از م‍ا ج‍دا ن‍ی‍س‍ت‌؛ او خ‍ود م‍اس‍ت‌ ام‍ا در ان‍دازه‌ای‌ ک‍وچ‍ک‍ت‍ر

۳۰۷

ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

ب‍ازی‌ روی‌ اب‍ر خ‍ی‍ال‌ و ک‍ودک‍ی‌ه‍ای‌ رو ب‍ه‌ زوال‌: ن‍ق‍ش‌ ب‍ازی‌ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ در ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍رزن‍د: ف‍رزن‍د م‍ا از م‍ا ج‍دا ن‍ی‍س‍ت‌؛ او خ‍ود م‍اس‍ت‌ ام‍ا در ان‍دازه‌ای‌ ک‍وچ‍ک‌ت‍ر

۳۰۸

ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

ارت‍ش‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ و ن‍وازش‌ ت‍ازی‍ان‍ه‌ای‌: ن‍ق‍ش‌ ب‍ازی‌ه‍ای‌ رای‍ان‍ه‌ای‌ در ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍رزن‍د: ف‍رزن‍د م‍ا از م‍ا ج‍دا ن‍ی‍س‍ت‌؛ او خ‍ود م‍اس‍ت‌ ام‍ا در ان‍دازه‌ای‌ ک‍وچ‍ک‌ت‍ر

۳۰۹

ع‍ب‍اس‍ی‌ ول‍دی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵ -

آس‍م‍ان‍ی‌ ن‍ش‍ان‌! آس‍م‍ان‍ی‌ ب‍م‍ان‌!: آس‍م‍ان‌ را ب‍ا زم‍ی‍ن‌ ع‍وض‌ ن‍ک‍ن‍ی‍م‌. م‍ا ب‍رای‌ آس‍م‍ان‌ آف‍ری‍ده‌ ش‍ده‌ای‍م‌. زن‌: م‍ادری‌، خ‍ان‍ه‌داری‌، اش‍ت‍غ‍ال‌؟

۳۱۰

اوم‍ر، اس‍پ‍اه‍ی‍چ‌, ۱۹۶۸-     م‌,Omer, Spahic

م‍س‍ک‍ن‌ و اس‍لام‌

۳۱۱

 

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ررات‌ س‍ال‌۱۳۹۵

۳۱۲

ب‍ه‍ف‍ر، م‍ه‍ری‌, ۱۳۵۱-,ش‍ارح‌

ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌: ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ و ش‍رح‌ ی‍ک‍ای‍ک‌ اب‍ی‍ات‌

۳۱۳

ص‍ال‍ح‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر, ۱۳۲۸-

گ‍ذری‌ در ت‍اری‍خ‌: خ‍اطرات‌ دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ص‍ال‍ح‍ی‌

۳۱۴

واح‍ددوس‍ت‌، م‍ه‍وش‌

ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌ در دوره‌ ق‍اج‍ار (ن‍ث‍ر)

۳۱۵

ن‍ب‍وی‌ رض‍وی‌، م‍ق‍داد, ۱۳۵۹-

م‍ی‍رزا م‍ه‍دی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌: از م‍ک‍ت‍ب‌ س‍ل‍وک‍ی‌ س‍ام‍را ت‍ا م‍ک‍ت‍ب‌ م‍ع‍ارف‌ خ‍راس‍ان‌

۳۱۶

 

ب‌

۳۱۷

ع‍ل‍ی‍دوس‍ت‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، ن‍ورال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۵-

ش‍رح‌ م‍ن‍اج‍ات‌ ش‍ع‍ب‍ان‍ی‍ه‌

۳۱۸

 

دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد ان‍رژی‌

۳۱۹

م‍ح‍س‍ن‍ی‌، ف‍ری‍د, ۱۳۴۴-

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ در اس‍لام‌ (ع‍ص‍ر ن‍ب‍وی‌، ع‍ل‍وی‌ و ح‍س‍ن‍ی‌ (ع‌))

۳۲۰

ت‍ی‍ل‍ی‌، چ‍ارل‍ز, ۱۹۲۹-۲۰۰۸ م‌,Charles, Tilly

رژی‍م‌ه‍ا و چ‍ن‍ت‍ه‌ه‍ا

۳۲۱

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌, ۱۳۶۶-

ف‍روپ‍اش‍ی‌ ن‍ظام‌ه‍ای‌  ع‍رب‍ی‌، م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ن‍ظم‌ ن‍وی‍ن‌ اس‍لام‍ی‌

۳۲۲

ح‍ب‍ی‍ب‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا, ۱۳۶۸-

ص‍دور س‍ف‍ت‍ه‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ م‍اه‍ی‍ت‌ و آث‍ار

۳۲۳

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,۱۳۶۴-

اق‍ت‍ص‍اد و اج‍ت‍ه‍اد: ج‍س‍ت‍اری‌ ب‍ر دام‍ن‍ه‌ اج‍ت‍ه‍اد دی‍ن‍ی‌ در اق‍ت‍ص‍اد اس‍لام‍ی‌

۳۲۴

زرودی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۷۱-

درآم‍دی‌ ب‍ر آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

۳۲۵

ارب‍ک‍ان‌، ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌, ۱۹۲۶- ۲۰۱۰ م‌

ن‍ب‍رد م‍ن‌: م‍ان‍ی‍ف‍س‍ت‌ ف‍ک‍ری‌ ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ ارب‍ک‍ان‌

۳۲۶

ک‍ازرون‍ی‌ س‍ع‍دی‌، رح‍ی‍م‌, ۱۳۶۴-

ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ "ح‍ف‍ظ ن‍ظام‌": چ‍ال‍ش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ح‍ف‍ظ ن‍ظام‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا م‍وازی‍ن‌ دی‍ن‍ی‌

۳۲۷

ع‍ت‍رت‌دوس‍ت‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۶۱-

اخ‍ت‍لاف‌ ق‍رائ‍ات‌ ق‍رآن‍ی‌ و ج‍ری‍ان‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اه‍ل‌ب‍ی‍ت‌ (ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌) م‍ح‍وری‌

۳۲۸

ذوق‍ی‌، ام‍ی‍ر, ۱۳۵۸-

م‍لاک‌ه‍ای‌ ت‍رج‍ی‍ح‌ ق‍رائ‍ت‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ آن‌

۳۲۹

ال‍ه‍ام‌، ص‍ادق‌, ۱۳۶۴-

ن‍گ‍اه‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ب‍ه‌ ق‍رارداد م‍ض‍ارب‍ه‌ و ج‍ع‍ال‍ه‌ ب‍ان‍ک‍ی‌

۳۳۰

رض‍وی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۶۰-

دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ ان‍رژی‌؛ س‍ی‍اس‍ت‍گ‍ذاری‌ ک‍ش‍وره‍ای‌۵ +۱

۳۳۱

آق‍ام‍وس‍ی‌ طه‍ران‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۶۴-

م‍ع‍ام‍لات‌ م‍ت‍ق‍اب‍ل‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌

۳۳۲

س‍ی‍دن‍وران‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۳۸-

ت‍ک‍اف‍ل‌ خ‍رد: ض‍رورت‌ و ک‍ارک‍رده‍ا (در ک‍ش‍وره‍ای‌ در ح‍ال‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اس‍لام‍ی‌)

۳۳۳

غ‍م‍ام‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌, ۱۳۶۲-

ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ل‍ب‍ن‍ان‌

۳۳۴

گ‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌, ۱۳۶۰-

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‌ن‍گ‍اری‌ ان‍گ‍اره‌ای‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ای‌: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‌ن‍گ‍اری‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ در م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

۳۳۵

اح‍م‍دی‌زاده‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۶۶-

رج‍ع‍ت‌ در م‍ن‍ظوم‍ه‌ ح‍ک‍م‍ت‌: س‍ازگ‍اری‌ درون‍ی‌ و ب‍ی‍رون‍ی‌ اع‍ت‍ق‍اد ب‍ه‌ رج‍ع‍ت‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

۳۳۶

م‍خ‍ب‍ر، م‍ح‍م‍د, ۱۳۳۴-

ره‍ی‍اف‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ت‍وام‌ ب‍ا ع‍دال‍ت‌

۳۳۷

ل‍وک‍اچ‌، ج‍ورج‌, ۱۸۸۵-۱۹۷۱ م‌,Gyorgy, Lukacs

وی‍ران‍ی‌ ع‍ق‍ل‌

۳۳۸

اس‍پ‍ی‍ن‍وزا، ب‍ن‍دی‍ک‍ت‍وس‌دو, ۱۶۳۲-۱۶۷۷م‌,Benedictus de, Spinoza

رس‍ال‍ه‌ ال‍ه‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌

۳۳۹

اع‍ت‍م‍اد، اک‍ب‍ر, ۱۳۰۹-

در پ‍رت‍گ‍اه‌ ح‍ادث‍ه‌: زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ی‌ اک‍ب‍ر اع‍ت‍م‍اد، ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار س‍ازم‍ان‌ ان‍رژی‌ ات‍م‍ی‌ ای‍ران‌ (ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌)

۳۴۰

ن‍ص‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۲-

آری‌ گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌: م‍ع‍ن‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ ج‍ع‍ف‍ری‌ و م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ غ‍رب‍ی‌

۳۴۱

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-,Seyyed Ali, Khamenei

دو ام‍ام‌ م‍ج‍اه‍د: ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ و ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌): ش‍ش‌ گ‍ف‍ت‍ار از آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌) در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ب‍ارزات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ح‍س‍ن‍ی‍ن‌ (ع‌)

۳۴۲

ن‍اب‍اک‍وف‌، ولادی‍م‍ی‍ر ولادی‍م‍ی‍رووی‍چ‌, ۱۸۹۹-۱۹۷۷ م‌,Vladimir Vladimirovich, Nabokov

ش‍اه‌، ب‍ی‌ب‍ی‌، س‍رب‍از

۳۴۳

خ‍س‍روپ‍ن‍اه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۵-

ج‍س‍ت‍اری‌ در ع‍رف‍ان‌ ع‍م‍ل‍ی‌ و ن‍ظری‌

۳۴۴

ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا,     -۱۱۰۴ ق‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍ص‍ی‍ری‌: ت‍رک‍ی‌ ج‍غ‍ت‍ای‍ی‌، روم‍ی‌، ق‍زل‍ب‍اش‍ی‌، روس‍ی‌ و ق‍ل‍م‍اق‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌

۳۴۵

ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ دف‍اع‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۹۵ : ت‍ه‍ران‌)

دف‍اع‌ ق‍اب‍ل‍ی‍ت‌ م‍ح‍ور و ت‍وان‍م‍ن‍دس‍از در ان‍دی‍ش‍ه‌ ه‍ای‌ ام‍ام‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍د ظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌): م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ دف‍اع‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍د ظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌)

۳۴۶

ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ دف‍اع‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (س‍وم‍ی‍ن‌:۱۳۹۵ : ت‍ه‍ران‌)

دف‍اع‌ دان‍ش‌ ب‍ن‍ی‍ان‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ی‌ ام‍ام‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍د ظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌): م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ دف‍اع‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍د ظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌)

۳۴۷

خ‍ی‍اط، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۵-

ت‍ج‍ل‍ی‌ ق‍رآن‌ در ن‍ی‍ای‍ش‌ م‍ع‍ص‍وم‍ان‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌

۳۴۸

ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ راف‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۹-

آم‍وزش‌ روخ‍وان‍ی‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ت‍ب‍ی‍ان‌ م‍طاب‍ق‌ رس‍م‌ال‍خ‍ط و ل‍ه‍ج‍ه‌ ع‍رب‍ی‌

۳۴۹

ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌ راف‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۹-

درس‌ن‍ام‍ه‌ آم‍وزش‌ ت‍ج‍وی‍د ت‍ک‍م‍ی‍ل‍ی‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ت‍ب‍ی‍ان‌ ۲ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ م‍ع‍ارف‍ی‌ از ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ و ش‍رح‌ ن‍م‍وداری‌ ک‍ل‍م‍ات‌ و ع‍ب‍ارات‌ م‍ش‍ک‍ل‌

۳۵۰

دوزی‍ن‍اس‌، ک‍وس‍ت‍اس‌, ۱۹۵۱-     م‌,Costas, Douzinas

ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر و ام‍پ‍رات‍وری‌: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ وطن‌گ‍رای‍ی‌

۳۵۱

گ‍ل‍وک‌، ه‍ان‍س‌-ی‍وه‍ان‌, ۱۹۶۰-     م‌,Hans-Johann, Glock

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ چ‍ی‍س‍ت‌؟

۳۵۲

زه‍ری‌ ب‍ی‍دگ‍ل‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۶۴-

ب‍زه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍زاع‌ خ‍ی‍اب‍ان‍ی‌

۳۵۳

ک‍اس‍ت‍ل‍ز، اس‍ت‍ی‍ون‌

ع‍ص‍ر م‍ه‍اج‍رت‌: ج‍اب‍ج‍ای‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ در دن‍ی‍ای‌ م‍درن‌

۳۵۴

طل‍وع‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۰-

درآم‍دی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ش‍ق‌

۳۵۵

ه‍لال‍ی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌,ق‍رن‌ ۸ ق‌

م‍ن‍اه‍ج‌ال‍طال‍ب‍ی‍ن‌ ف‍ی‌ م‍ع‍ارف‌ال‍ص‍ادق‍ی‍ن‌

۳۵۶

ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر, ۱۳۰۲-

رن‍س‍ان‍س‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌

۳۵۷

ش‍ی‍روان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۳-,م‍ت‍رج‍م‌

ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ک‍ش‍ف‌ال‍م‍راد

۳۵۸

ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۲۳-,Ansaryan ،Hossin

اس‍لام‌ دی‍ن‌ آس‍ان‌

۳۵۹

ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۲۳-,Ansaryan، Hossin

راه‌ و رس‍م‌ رس‍ت‍گ‍اری‌: (پ‍ژوه‍ش‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ف‍وز و ف‍لاح‌ در ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌)

۳۶۰

ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۲۳-,Ansaryan، Hossin

س‍ی‍م‍ای‌ ن‍ی‍ک‍ان‌

۳۶۱

ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۲۳-,Ansaryan، Hossin

س‍ی‍دال‍ش‍ه‍دا ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ت‍ج‍ل‍ی‌ ع‍ب‍ودی‍ت‌

۳۶۲

خ‍ج‍س‍ت‍ه‌م‍ه‍ر، رض‍ا, ۱۳۴۳-

ن‍ظری‍ه‌ه‍ا و آزم‍ون‌ه‍ا در روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ و ازدواج‌

۳۶۳

ب‍ق‍ای‍ی‌، م‍ه‍رداد,Mehrdad, Baghai

ه‍م‍ه‌ ب‍ا ه‍م‌ ب‍ه‌ ع‍ن‍وان‌ م‍ش‍ت‍ی‌ واح‍د: ک‍ن‍ش‌ ف‍ردی‌، ق‍درت‌ ج‍م‍ع‍ی‌

۳۶۴

ق‍ه‍اری‌، ش‍ه‍رب‍ان‍و, ۱۳۴۶-

زوج‌درم‍ان‍ی‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌: راه‍ن‍م‍ای‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ان‌ و م‍ش‍اوران‌

۳۶۵

ع‍ل‍وی‌، رض‍ا, ۱۳۲۵-

پ‍ی‍ش‍گ‍ام‍ان‌ ف‍ق‍ه‌ و ع‍رف‍ان‌ ش‍ی‍ع‍ی‌

۳۶۶

ن‍ف‍ی‍س‍ی‌، ش‍ادی‌, ۱۳۴۴-

ب‍ر زورق‌ ن‍ور: م‍ق‍الات‍ی‌ چ‍ن‍د درم‍وض‍وع‍ات‌ ح‍دی‍ث‍ی‌

۳۶۷

دان‍س‍ی‌، م‍ارس‍ل‌, ۱۹۴۶-     م‌,Marcel, Danesi

م‍ب‍اح‍ث‌ اس‍اس‍ی‌ زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌

۳۶۸

ه‍س‍ی‌-ب‍ی‍ب‍ر، ش‍ارل‍ی‍ن‌ ن‍گ‍ی‌,Sharlene Nagy, Hesse-Biber

پ‍ژوه‍ش‌ روش‌ه‍ای‌ ت‍رک‍ی‍ب‍ی‌: ت‍ل‍ف‍ی‍ق‌ ن‍ظری‍ه‌ و ع‍م‍ل‌

۳۶۹

م‍ع‍ظم‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ل‍ی‌, ۱۳۲۰-

خ‍ودک‍ام‍گ‍ی‌ و خ‍ودک‍ام‍گ‍ان‌ در ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ای‍ران‌

۳۷۰

خ‍ان‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۶۷-

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‍ه‌: ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ی‍ات‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ر م‍ب‍ن‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌

۳۷۱

 

دردان‍ه‌: ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ح‍اج‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍دت‍ث‍ی‌ ب‍ه‍ج‍ت‌ از طل‍وع‌ ت‍ا ع‍روج‌

۳۷۲

 

ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌: اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ از م‍ن‍ظر س‍ی‍ره‌ ن‍ب‍وی‌ (ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ال‍ه‌ و س‍ل‍م‌)

۳۷۳

پ‍ی‍غ‍ام‍ی‌، ع‍ادل‌

ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌: ت‍ح‍ری‍م‍ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ران‌: م‍ب‍ان‍ی‌، اب‍ع‍اد و راه‍ک‍اره‍ا

۳۷۴

پ‍ی‍غ‍ام‍ی‌، ع‍ادل‌, ۱۳۵۲-

ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌: م‍دل‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ م‍ق‍اوم‌س‍ازی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ادب‍ی‍ات‌ م‍ت‍ع‍ارف‌ در ت‍طب‍ی‍ق‌ ب‍ا ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ (ح‍ف‍ظال‍ل‍ه‌)

۳۷۵

پ‍ی‍غ‍ام‍ی‌، ع‍ادل‌, ۱۳۵۲-

ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌: م‍ق‍اوم‌س‍ازی‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در ادب‍ی‍ات‌ م‍ت‍ع‍ارف‌؛ م‍ب‍ادی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ن‍ظری‌

۳۷۶

اح‍م‍دی‌، پ‍روی‍ز, ۱۳۲۳-

ت‍ن‍ش‌ و ت‍ن‍ش‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ و ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ آن‌ ش‍ام‍ل‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ا، م‍ب‍ان‍ی‌ و راه‌ه‍ای‌ م‍ه‍ار آن‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍رای‌ م‍دی‍ران‌

۳۷۷

ج‍اک‍ارد، ج‍ی‍م‍ز,James, Jaccard

م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‌ ن‍ظری‍ه‌ و م‍دل‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

۳۷۸

ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌، اک‍ب‍ر, ۱۳۱۳-۱۳۹۵ ,Akbar, Hashemi Rafsanjani

ک‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ س‍ال‌۱۳۷۳ : ص‍ب‍ر و پ‍ی‍روزی‌

۳۷۹

خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۴۱ -

م‍دخ‍ل‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

۳۸۰

خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۴۱-

م‍دخ‍ل‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ج‍رب‍ی‌

۳۸۱

خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۴۱-

م‍دخ‍ل‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ک‍ام‍ل‌ زی‍س‍ت‍ی‌

۳۸۲

خ‍ات‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۴۱-

م‍دخ‍ل‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ م‍ال‍ب‍ران‍ش‌

۳۸۳

م‍خ‍ت‍اری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۴-

ح‍ل‍ق‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ م‍ت‍ن‌ و ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‌

۳۸۴

ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ف‍ق‍ه‌، ق‍ان‍ون‌ و اخ‍لاق‌،  (دوم‍ی‍ن‌،  :۱۳۹۴ ،  : ق‍م‌)

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ف‍ق‍ه‌، ق‍ان‍ون‌ و اخ‍لاق‌

۳۸۵

وح‍ی‍د ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د طاه‍رب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۰۱۵-۱۱۱۲ ق‌

دی‍وان‌ وح‍ی‍د ق‍زوی‍ن‍ی‌ (ق‍ص‍ای‍د و غ‍زل‍ی‍ات‌)

۳۸۶

م‍ی‍لان‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌, ۱۲۷۴-۱۳۵۳

پ‍ی‍ش‍وای‍ان‍م‍ان‌ را چ‍گ‍ون‍ه‌ ب‍ش‍ن‍اس‍ی‍م‌

۳۸۷

ع‍ی‍اش‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍س‍ع‍ود,-۳۲۰؟ق‌

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ع‍ی‍اش‍ی‌

۳۸۸

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۴۳-

س‍از و ک‍اره‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ در ب‍ررس‍ی‌ م‍وض‍وع‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ ای‍ران‌

۳۸۹

ش‍ی‍رغ‍لام‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌, ۱۳۵۵-

م‍ب‍ان‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ه‍ن‍ج‍اری‌ م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ای‍ی‌

۳۹۰

ب‍ی‍ات‌، م‍س‍ع‍ود, ۱۳۴۷-

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ل‍طان‍ی‍ه‌ از آغ‍از ت‍ا ع‍ه‍د ن‍اص‍ری‌

۳۹۱

ج‍وی‍ن‍ر، دان‍ی‍ل‌, ۱۹۷۳-     م‌,Daniel, Joyner

ب‍رن‍ام‍ه‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ ای‍ران‌ و ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌: از ت‍ق‍اب‍ل‌ ت‍ا ت‍واف‍ق‌

۳۹۲

خ‍س‍روی‌زاده‌، ص‍ب‍اح‌, ۱۳۶۴-

ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ و آداب‌ دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌ در ای‍ران‌: از آغ‍از ق‍اج‍ار ت‍ا پ‍ای‍ان‌ دوره‌ ن‍اص‍ری‌

۳۹۳

چ‍گ‍ی‍ن‍ی‌زاده‌، غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌

زب‍ان‌، ک‍ن‍ش‌، ام‍ن‍ی‍ت‌: م‍طال‍ع‍ات‌ ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌ و م‍ک‍ت‍ب‌ ک‍پ‍ن‍ه‍اک‌

۳۹۴

چ‍ی‍ت‌س‍از، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۴۲-

گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ت‍م‍دن‍ی‌ ج‍اده‌ اب‍ری‍ش‍م‌: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ن‍ش‍س‍ت‌ه‍ای‌ از ق‍ل‍ع‍ه‌ ه‍رات‌ ت‍ا ارگ‌ ت‍ب‍ری‍ز)

۳۹۵

م‍ی‍رع‍م‍ادی‌، طاه‍ره‌

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ ع‍ل‍م‌ و ف‍ن‍اوری‌

۳۹۶

 

ق‍درت‌ه‍ای‌ ن‍وظه‍ور در ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌: ظه‍ور س‍ی‍اس‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ش‍وره‍ای‌ ب‍ر ی‍ک‌ م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

۳۹۷

پ‍ی‍ت‌، ری‍چ‍ارد, ۱۹۴۰-     م‌,Richard, Peet

ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌: اخ‍ت‍لاف‌ه‍ا، اس‍ت‍دلال‌ه‍ا، راه‍ک‍اره‍ا

۳۹۸

ه‍ام‍ف‍ری‍ز، آر. اس‍ت‍ی‍ون‌, ۱۹۴۲-     م‌,R. Stephen, Humphreys

چ‍ه‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌

۳۹۹

ف‍ی‍ض‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۵۱-

س‍ی‍ره‌ پ‍ژوه‍ی‌: (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ ن‍ش‍س‍ت‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ گ‍روه‌ س‍ی‍ره‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ (ع‌) پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌)

۴۰۰

ه‍ال‍پ‍ری‍ن‌، چ‍ارل‍ز ج‌,Charles J., Halperin

روس‍ی‍ه‌ و اردوی‌ زری‍ن‌

۴۰۱

ح‍ات‍م‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌

ب‍ی‍ن‍ش‌ و روش‌ در ت‍اری‍خ‌ ن‍گ‍اری‌ ت‍ق‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اح‍م‍د م‍ق‍ری‍زی‌

۴۰۲

 

پ‍زش‍ک‍ی‌ و س‍ن‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ در ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌

۴۰۳

وف‍ای‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۶۲-

ال‍ه‍ی‍ات‌ ت‍اری‍خ‌: پ‍ژوه‍ش‌ در م‍ب‍ان‍ی‌ ک‍لام‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍اری‍خ‌

۴۰۴

ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍اری‍خ‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌،  ( س‍وم‍ی‍ن‌،  :۱۳۹۳ ،  : ت‍ه‍ران‌)

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ت‍اری‍خ‌ و ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌

۴۰۵

 

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ آل‌ ب‍وی‍ه‌ (اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌)

۴۰۶

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-

درس‍ه‍ای‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اع‍ظم‌ ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌وع‍ل‍ی‍ه‌وال‍ه‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌) ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ درب‍اره‌ی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و ب‍ع‍ث‍ت‌ ن‍ب‍ی‌ م‍ک‍رم‌ اس‍لام‌ (ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌وع‍ل‍ی‍ه‌وال‍ه‌)

۴۰۷

ره‍گ‍ذر، رض‍ا, ۱۳۳۲-

ج‍ن‍گ‌ س‍ل‍طه‌ و رس‍ال‍ت‌ ه‍ن‍رم‍ن‍دان‌: (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍ی‌ ی‍ادداش‍ت‌ و ن‍ق‍د چ‍ه‍ل‌ و دو داس‍ت‍ان‌ از ده‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌)

۴۰۸

ع‍ل‍وی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا, ۱۳۴۰-,Hamid Reza, Alavi

ت‍ع‍ال‍ی‍م‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌: (ج‍زءه‍ای‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ی‌ام‌)

۴۰۹

رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ م‍ق‍دم‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۱-

ت‍ع‍ارض‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ در ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌

۴۱۰

خ‍وش‌ک‍ن‍ش‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌, ۱۳۳۴-

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ش‍ادک‍ام‍ی‌ (م‍ن‍اب‍ع‌، س‍اخ‍ت‍اره‍ا، پ‍ی‍وس‍ت‌ه‍ا)

۴۱۱

ه‍رب‍رت‌، ج‍ی‍م‍ز دی‌, ۱۹۶۲-       م‌,James D, Herbert

پ‍ذی‍رش‌ و ذه‍ن‌ آگ‍اه‍ی‌ در درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ رف‍ت‍اری‌: ف‍ه‍م‌ و ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ درم‍ان‌ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌

۴۱۲

م‍ل‍ک‍ی‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۴۲-

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌

۴۱۳

ب‍ه‍ادری‌، ج‍ع‍ف‍ر, ۱۳۶۵-

م‍ب‍ان‍ی‌ روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌

۴۱۴

ع‍ق‍ی‍ق‍ی‌، ن‍گ‍ار

ص‍لاح‍ی‍ت‌ در ف‍ض‍ای‌ م‍ج‍ازی‌ از م‍ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۴۱۵

رض‍ای‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍س‍ع‍ود, ۱۳۶۸-

ج‍ب‍ران‌ خ‍س‍ارت‌ ن‍اش‍ی‌ از ن‍ق‍ض‌ ق‍رارداد در داوری‌ ت‍ج‍اری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

۴۱۶

ج‍اوی‍دزاده‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا, ۱۳۵۰-

ح‍ق‌ اطلاع‌ از س‍رن‍وش‍ت‌ م‍ت‍ه‍م‌؛ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ و اس‍ن‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر

۴۱۷

ان‍ص‍اف‍ی‌ آذر، ب‍ه‍ن‍ام‌, ۱۳۶۳-

س‍رم‍ای‍ه‌گ‍ذار در روی‍ه‌ی‌ داوری‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

۴۱۸

رش‍ی‍دی‌، م‍ه‍ن‍از, ۱۳۷۰-

ت‍ح‍ری‍م‌ ن‍ف‍ت‍ی‌ ای‍ران‌ از م‍ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۴۱۹

خ‍ال‍ق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۵-

آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌

 

 

 

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028