تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در خرداد ماه 1397به منابع کتابخانه)

 

ردي‍ف‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

۱

داراب‍ی‌، ه‍م‍ای‍ون‌, ۱۳۵۴-

۱+ ۵۰ن‍ک‍ت‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ی‍ل‍ی‍ون‌ ت‍وم‍ان‍ی‌: روای‍ت‌ه‍ای‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ درب‍اره‌ م‍ع‍ام‍ل‍ه‌گ‍ران‌ ب‍ازار س‍رم‍ای‍ه‌

۲

م‍ی‍رت‍ب‍ار، م‍ح‍م‍د, ۱۳۴۷-

آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍ن‍ت‍ظر

۳

ب‍ورب‍ور، ح‍م‍ی‍د, ۱۳۴۵-

آم‍ب‍ولان‍س‌ پ‍ن‍ج‌ ض‍ل‍ع‍ی‌: خ‍اطرات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ ح‍م‍ی‍د ب‍ورب‍ور از ام‍دادرس‍ان‍ی‌ در ک‍رب‍لای‌ ۵

۴

 

آی‍ن‍ده‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ (خ‍ط م‍ش‍ی‌، آم‍وزش‌ و ت‍ج‍رب‍ه‌ دان‍ش‍ج‍و)

۵

دی‍وی‍س‌، ب‍ارب‍ارا گ‍راس‌,۱۹۴۶م‌

اب‍زاره‍ای‌ ت‍دری‍س‌: روش‌ه‍ا و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ت‍دری‍س‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا و م‍راک‍ز آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌

۶

ش‍ری‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۵۸-

اخ‍ب‍اری‍ان‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر و ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‌: ب‍ررس‍ی‌ و ن‍ق‍د آرا

۷

ان‍ی‍س‌ ک‍ول‌، دی‍م‍ت‍ری‍ا ل‍وری‍ن‌,          Ennis-Cole, Demetria Loryn

اخ‍ت‍لال‌ طی‍ف‌ ات‍ی‍س‍م‌ و ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ (م‍س‍ائ‍ل‌ و ن‍وآوری‌ه‍ا)

۸

دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۲۹۲-۱۳۶۰

اخ‍لاص‌ و ان‍ف‍اق‌

۹

ب‍راون‌، پ‍ی‍ت‍ر ,       .Brown, Peter G

اخ‍لاق‌ آب‌: خ‍وان‍دن‍ی‌ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ و ک‍ارش‍ن‍اس‍ان‌

۱۰

اب‍اذری‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۴۹-

ادع‍ی‍ه‌ و زی‍ارات‌ م‍ه‍دوی‌

۱۱

زارع‍ی‌ زوارک‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌, ۱۳۵۰-

ارزش‍ی‍اب‍ی‌ ن‍ظام‌ه‍ای‌ ک‍وچ‍ک‌ آم‍وزش‍ی‌

۱۲

ح‍س‍ی‍ن‌ طلای‍ی‌، پ‍روی‍ز, ۱۳۶۲-

ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌ در روزگ‍ار س‍اس‍ان‍ی‍ان‌

۱۳

ج‍ش‍ن‍واره‌ س‍راس‍ری‌ خ‍اطره‌ن‍گ‍اری‌ اش‍راق‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۹۴ : ق‍م‌)

از ل‍س‌آن‍ج‍ل‍س‌ ت‍ا پ‍ن‍ج‍ره‌ ف‍ولاد: م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ج‍ش‍ن‍واره‌ خ‍اطره‌ن‍گ‍اری‌ اش‍راق‌/ خ‍اطره‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‌

۱۴

ی‍گ‍ان‍ه‌، م‍ه‍رداد

اس‍ت‍ان‍دارد و اس‍ت‍ان‍دارد ک‍ردن‌

۱۵

ت‍ری‍س‍ی‌، ب‍رای‍ان‌, ۱۹۴۴-     م‌,       Tracy, Brian

اس‍ت‍خ‍دام‌ و ت‍ع‍دی‍ل‌: ف‍رآی‍ن‍د ک‍ارب‍ردی‌ گ‍زی‍ن‍ش‌، ح‍ف‍ظ و اخ‍راج‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍س‍ان‍ی‌

۱۶

ش‍ه‌گ‍ل‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۶۰-

اس‍ت‍ع‍دادی‍اب‍ی‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌: درآم‍دی‌ ب‍ر اس‍ت‍ع‍دادی‍اب‍ی‌ در ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‌ ال‍ن‍ف‍س‌، م‍زاج‌ش‍ن‍اس‍ی‌، اق‍ل‍ی‍م‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ف‍راس‍ت‌

۱۷

ش‍ه‍ی‍د ث‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌, ۹۱۱-۹۶۶ ق‌

اس‍رار ق‍ل‍ب‍ی‌ ن‍م‍از

۱۸

ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۱۶-

اس‍لام‌ و ح‍ی‍ات‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‌ زن‌ (ن‍ق‍ش‌ زن‌ در ت‍ع‍ال‍ی‌ب‍خ‍ش‍ی‌ ان‍س‍ان‍ه‍ا)

۱۹

م‍وج‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۸-

اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍ی‍ت‌ال‍م‍ق‍دس‌

۲۰

دادگ‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۴-

اص‍ول‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌: خ‍رد و ک‍لان‌

۲۱

م‍ن‍گ‍ر، ک‍ارل‌, ۱۸۴۰-۱۹۲۱ م‌,        Menger, Carl

اص‍ول‌ ع‍ل‍م‌ اق‍ت‍ص‍اد

۲۲

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, ۱۳۳۹-

اع‍ت‍ب‍ارس‍ن‍ج‍ی‌ اح‍ادی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌: زی‍رس‍اخ‍ت‌ه‍ا، ف‍رای‍ن‍ده‍ا، پ‍ی‍ام‍ده‍ا

۲۳

س‍ون‌، آن‌ - پ‍ی‍ن‍گ‌,Sun, An - Pyng

اع‍ت‍ی‍اده‍ای‌ رف‍ت‍اری‌ (غ‍رب‍ال‌گ‍ری‌، س‍ن‍ج‍ش‌ و درم‍ان‌ آن‌)

۲۴

ج‍واه‍ری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۳۵۰-

اع‍ج‍از و ت‍ح‍دی‌: پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ه‍ات‌

۲۵

ف‍اری‍اب‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۵-

اف‍ض‍ل‍ی‍ت‌ ام‍ام‌ از م‍ن‍ظر ع‍ق‍ل‌ و ن‍ق‍ل‌

۲۶

رودری‍ک‌، دن‍ی‌,          Rodrik, Dani

اق‍ت‍ص‍اد ح‍ک‍م‌ م‍ی‌ران‍د: ص‍ح‍ت‌ و س‍ق‍م‌ ای‍ن‌ ع‍ل‍م‌ م‍لال‌آور: اق‍ت‍ص‍اد چ‍گ‍ون‍ه‌ ک‍ار م‍ی‌ک‍ن‍د، چ‍ه‌ زم‍ان‍ی‌ ش‍ک‍س‍ت‌ م‍ی‌خ‍ورد و چ‍گ‍ون‍ه‌ ت‍ف‍اوت‌ه‍ا را روای‍ت‌ م‍ی‌ک‍ن‍د

۲۷

ع‍زت‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۴۴-

اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد۳ : ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ رف‍ت‍اره‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ در چ‍ارچ‍وب‌ اس‍لام‍ی‌

۲۸

ح‍س‍ی‍ن‌زاده‌، ج‍واد, ۱۳۵۵-

اق‍ت‍ص‍اد خ‍لاق‌ در ای‍ران‌

۲۹

گ‍رج‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۲۸-

اق‍ت‍ص‍اد ک‍لان‌ دی‍ن‍ام‍ی‍ک‌ (ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ رش‍د)

۳۰

ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‍ی‌، ح‍ج‍ت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۶۰-

اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ در ع‍ص‍ر م‍ذاک‍رات‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌

۳۱

اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۲۶۴-۱۳۲۵

الاف‍ت‍اء و ال‍ت‍ق‍ل‍ی‍د، ال‍م‍واه‍ب‌ ال‍س‍ن‍ی‍ه‌، ال‍ص‍وارم‌ ال‍ع‍ق‍ل‍ی‍ه‌

۳۲

ش‍اه‌ ول‍ی‌ال‍ل‍ه‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌, ۱۱۱۴-۱۱۷۶ ق‌

ال‍خ‍ی‍ر ال‍ک‍ث‍ی‍ر، او خ‍زائ‍ن‌ ال‍ح‍ک‍م‍ه‌: م‍ب‍اح‍ث‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‍ه‌ و ش‍ه‍ودی‍ه‌ م‍ن‌ ال‍م‍ب‍دء ال‍ی‌ ال‍م‍ع‍اد و ف‍وائ‍د ش‍ت‍ی‌

۳۳

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، ه‍ادی‌, ۱۲۵۹-۱۳۲۷

ال‍ص‍ح‍ف‌ال‍م‍طه‍ره‌

۳۴

اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۲۶۴-۱۳۲۵

ال‍ق‍رآن‌ و ال‍ف‍رق‍ان‌ ف‍ی‌ وج‍ه‌ اع‍ج‍از ال‍ق‍رآن‌ ال‍م‍ج‍ی‍د: اع‍ج‍ازن‍ام‍ه‌

۳۵

ع‍ام‍ل‍ی‌، س‍ع‍ی‍درض‍ا, ۱۳۴۰-

ال‍گ‍وی‌ ح‍ک‍م‍ران‍ی‌ دو ف‍ض‍ای‍ی‌

۳۶

س‍لام‍ت‍ی‌ ارم‍وی‌، ک‍اظم‌, ۱۳۴۵-

ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) م‍ظه‍ر ام‍ام‍ت‌ و درای‍ت‌: ب‍ررس‍ی‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ه‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ع‍ص‍ر ق‍ی‍ام‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)

۳۷

س‍لام‍ت‍ی‌ ارم‍وی‌، ک‍اظم‌, ۱۳۴۵-

ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) م‍ظه‍ر ش‍ج‍اع‍ت‌ و ش‍ه‍ام‍ت‌: ب‍ررس‍ی‌ و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ه‍ات‌ م‍رب‍وط ب‍ه‌ ع‍ص‍ر ق‍ی‍ام‌ اب‍اع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)

۳۸

ه‍اروی‌، دی‍وی‍د, ۱۹۳۵-     م‌,      Harvey, David

ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌ ج‍دی‍د

۳۹

 

ان‍ت‍ظار و ش‍ه‍ادت‌

۴۰

م‍ری‍دی‍ان‌، ح‍م‍ی‍د, ۱۳۶۲-

ان‍س‍ان‌ آرم‍ان‍ی‌ از م‍ن‍ظر اس‍لام‌ و ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ ن‍وپ‍دی‍د م‍ع‍ن‍وی‍ت‌گ‍را

۴۱

ب‍وردی‍و، پ‍ی‍ر, ۱۹۳۰-۲۰۰۲ م‌,        Bourdieu, Pierre

ان‍س‍ان‌ آک‍ادم‍ی‍ک‌

۴۲

ه‍اراری‌، ی‍وال‌, ۱۹۷۶-     م‌,       .Harari, Yuval N

ان‍س‍ان‌ خ‍ردم‍ن‍د: ت‍اری‍خ‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ب‍ش‍ر

۴۳

رش‍ی‍دپ‍ور، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۰۳-

ان‍س‍ان‌ و ت‍ع‍ال‍ی‌ روح‌

۴۴

اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۲۶۴-۱۳۲۵

ان‍وار ال‍ه‍دای‍ه‌: ال‍ق‍ض‍اء و ال‍ق‍در و ال‍ب‍داء

۴۵

ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ راد، ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

ای‍ران‌؛ پ‍ل‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ج‍اده‌ اب‍ری‍ش‍م‌

۴۶

ج‍وادی‌ ی‍گ‍ان‍ه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۴۸-

ای‍ران‍ی‌ت‍ری‍ن‌ غ‍ی‍رای‍ران‍ی‌ه‍ا: خ‍ل‍ق‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ از م‍ن‍ظر ب‍ی‍گ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ آش‍ن‍ا

۴۷

 

ب‌

۴۸

 

ب‌

۴۹

ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، ح‍ی‍در, ۱۳۴۵-

ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ ف‍طری‌ ش‍ه‍ر اس‍لام‍ی‌ (ب‍ر پ‍ای‍ه‌ روی‍ک‍رده‍ای‌ ن‍ظری‌ اس‍ت‍اد ش‍ه‍ی‍د م‍رت‍ض‍ی‌ م‍طه‍ری‌)

۵۰

ح‍اج‍ی‌زاده‌، ک‍ری‍م‌, ۱۳۴۲-

ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍رای‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌

۵۱

ع‍ب‍اس‌زاده‌، روح‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۶۰-

ب‍ای‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ف‍ع‍ال‍ی‍ت‌ رس‍ان‍ه‌ای‌ از م‍ن‍ظر اس‍لام‌

۵۲

ف‍اض‍ل‍ی‌ ش‍ه‍رب‍اب‍ک‍ی‌، اف‍س‍ر, ۱۳۵۵-

ب‍چ‍ه‌ه‍ای‌ ح‍اج‌ ق‍اس‍م‌: خ‍اطرات‌ س‍ردار ح‍س‍ی‍ن‌ م‍ع‍روف‍ی‌

۵۳

ج‍ان‍س‍ون‌، م‍ارک‌, ۱۹۴۹-     م‌,        Johnson, Mark

ب‍دن‌ در ذه‍ن‌: م‍ب‍ن‍ای‌ ج‍س‍م‍ان‍ی‌ م‍ع‍ن‍ا، ت‍خ‍ی‍ل‌ و اس‍ت‍دلال‌

۵۴

ف‍رگ‍وس‍ن‌، ن‍ی‍ل‌, ۱۹۶۴-     م‌,Fergosn, Nial

ب‍رآم‍دن‌ پ‍ول‌: ت‍اری‍خ‌ م‍ال‍ی‌ ج‍ه‍ان‌

۵۵

رض‍وان‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۵۵-

ب‍ررس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ در آی‍ات‌ و روای‍ات‌

۵۶

م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۴۰-

ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ ج‍وان‍ان‌ از چ‍ت‌روم‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌

۵۷

م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۴۰-

ب‍ررس‍ی‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ک‍ارب‍ری‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ دب‍س‍ت‍ان‍ی‌ از ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ت‍ل‍ف‍ن‌ ه‍م‍راه‌

۵۸

ف‍رخ‍ی‌، ی‍زدان‌, ۱۳۶۱-

ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ر ت‍ح‍ولات‌ دی‍وان‌س‍الاری‌ م‍غ‍ول‌ه‍ا در ای‍ران‌

۵۹

ت‍ق‍وی‌، م‍ح‍م‍دآص‍ف‌, ۱۳۶۰-

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ ک‍ارم‍زد و دی‍رک‍رد در ن‍ظام‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ اس‍لام‍ی‌

۶۰

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ س‍الاری‌، ت‍ق‍ی‌

ب‍ررس‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ وق‍ف‌ پ‍ول‌

۶۱

ص‍اف‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۱۶-

ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ائ‍ل‌ آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌ ای‍ران‌

۶۲

ض‍اب‍طی‍ان‌، م‍ن‍ص‍ور, ۱۳۴۹-

ب‍رگ‌ اض‍اف‍ی‌: ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای‍ی‌ از ش‍رق‌ ت‍ا غ‍رب‌

۶۳

 

ب‍ر م‍دار ح‍رم‌: زن‍دگ‍ی‌ و خ‍اطرات‌ ش‍ه‍ی‍د م‍داف‍ع‌ ح‍رم‌ م‍رت‍ض‍ی‌ ک‍ری‍م‍ی‌ ش‍ال‍ی‌

۶۴

م‍ه‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۳۷-

ب‍رن‍ام‍ه‌ی‌ درس‍ی‌ و آم‍وزش‌ ه‍ن‍ر در آم‍وزش‌ و پ‍رورش‌

۶۵

اف‍ول‍س‌، وی‍ل‍ی‍ام‌,     Ophuls, William

ب‍زرگ‍ی‌ ن‍ام‍ت‍ع‍ادل‌: چ‍را ت‍م‍دن‌ه‍ا ف‍رو م‍ی‌پ‍اش‍ن‍د (ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍م‍ی‌ ت‍م‍دن‌ه‍ا)

۶۶

ع‍س‍گ‍ری‌، ش‍اداب‌, ۱۳۴۱-

ب‍ه‍ای‍ی‍ان‌ ن‍ظام‍ی‌ در ح‍ک‍وم‍ت‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ دوم‌

۶۷

ن‍اظم‌زاده‌ ق‍م‍ی‌، اص‍غ‍ر, ۱۳۲۳-

ب‍ی‍ت‌ال‍م‍ال‌: اه‍م‍ی‍ت‌، م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ال‍ی‌، ش‍رای‍ط ن‍اظران‌، ع‍وام‍ل‌ ب‍ازدارن‍ده‌ و ک‍ی‍ف‍ر خ‍ائ‍ن‍ان‌

۶۸

 

ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌ و ای‍ران‌ در دوران‌ م‍ت‍اخ‍ر (ق‍ب‍ای‍ل‌ و ام‍پ‍رات‍وری‍ه‍ا ۱۶۰۰-۵۳۹ ق‌.م‌): گ‍زارش‍ی‌ از س‍م‍ی‍ن‍ار ی‍ادوراه‌ ولادی‍م‍ی‍ر ک‍ون‍ی‍ن‌

۶۹

 

ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌ و ای‍ران‌ در دوران‌ ه‍خ‍ام‍ن‍ش‍ی‌: ج‍ه‍ان‌گ‍ش‍ای‍ی‌ و ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌ ۵۳۹ - ۳۳۱ ق‌.م‌: گ‍زارش‍ی‌ از س‍م‍ی‍ن‍ار ی‍ادواره‌ ولادی‍م‍ی‍ر ل‍وک‍ون‍ی‍ن‌

۷۰

ج‍ع‍ف‍ری‌ ام‍ان‌آب‍ادی‌، ه‍ادی‌, ۱۳۴۲-

پ‍رت‍وی‌ ب‍ر پ‍ول‍ی‍ت‍ی‍ای‌ اف‍لاطون‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ ژرف‌ و م‍وش‍ک‍اف‍ان‍ه‌ ب‍ه‌ "پ‍ول‍ی‍ت‍ی‍ا"

۷۱

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌، ع‍ال‍ی‍ه‌

پ‍رواز ب‍ا ن‍ور (دو روای‍ت‌ از زن‍دگ‍ی‌ خ‍ان‍م‌ م‍رض‍ی‍ه‌ ح‍دی‍ده‌چ‍ی‌ "دب‍اغ‌)" خ‍اطرات‌ و م‍ب‍ارزات‌

۷۲

ع‍ل‍وی‌، س‍ی‍م‍ا,      Alavi, Seema

پ‍زش‍ک‍ی‌ و اس‍لام‌ در ه‍ن‍د م‍س‍ت‍ع‍م‍ره‌ [۱۹۰۰-۱۶۰۰م‌].

۷۳

ص‍ال‍ح‍ی‌ ن‍ج‍ف‌آب‍ادی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۰۲-۱۳۹۲

پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ح‍دی‍ث‍ی‌

۷۴

ص‍ال‍ح‍ی‌ ن‍ج‍ف‌آب‍ادی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۰۲-۱۳۹۲

پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ق‍ه‍ی‌

۷۵

ص‍ال‍ح‍ی‌ ن‍ج‍ف‌آب‍ادی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۰۲-۱۳۹۲

پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌

۷۶

اع‍ت‍م‍ادی‌ ف‍رد، م‍ه‍دی‌, ۱۳۶۰-

پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ب‍اب‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ از م‍ن‍ظر دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

۷۷

ص‍ف‍ات‍اج‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۴۰-

پ‍ش‍ت‌ دروازه‌ دم‍ش‍ق‌: س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ن‍ا؛ س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ق‍ا

۷۸

ن‍ج‍ف‍دری‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر, ۱۳۰۹-

پ‍ش‍ت‌ دروازه‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ر: (خ‍اطرات‌ ام‍ی‍ر س‍رت‍ی‍پ‌ م‍ن‍وچ‍ه‍ر ن‍ج‍ف‍دری‌)

۷۹

ف‍ک‍وه‍ی‌، ن‍اص‍ر, ۱۳۳۵-,گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌

پ‍ی‍ر ب‍وردی‍و و م‍ی‍دان‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

۸۰

م‍ه‍اج‍ر، ش‍ه‍روز, ۱۳۶۳-

پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ی‌ زی‍ب‍اس‍ازی‌ ش‍ه‍ر ت‍ه‍ران‌

۸۱

ص‍ادق‍ی‌، م‍ع‍ص‍وم‍ه‌, ۱۳۵۸-

ت‍اث‍ی‍ر ادب‍ی‍ات‌ ک‍لاس‍ی‍ک‌ ف‍ارس‍ی‌ در داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر: ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ رم‍ان‌ه‍ای‌ س‍ووش‍ون‌، ج‍ای‌ خ‍ال‍ی‌ س‍ل‍وچ‌، آت‍ش‌ ب‍دون‌ دود

۸۲

م‍وس‍ی‌پ‍ور ب‍ش‍ل‍ی‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۵۵-

ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: دان‍ش‌، روش‌، آم‍وزش‌

۸۳

رض‍وی‌، اطه‍رع‍ب‍اس‌, ۱۹۲۱-      م‌

ت‍اری‍خ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌  ف‍ک‍ری‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ اث‍ن‍اع‍ش‍ری‌ در ه‍ن‍د

۸۴

اول‍ی‍ور، رول‍ن‍د آن‍ت‍ون‍ی‌, ۱۹۲۳-     م‌,Oliver, Roland Anthony

ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ در آف‍ری‍ق‍ای‌ س‍ده‌ه‍ای‌ م‍ی‍ان‍ی‌ ( ۱۲۵۰- ۱۸۰۰ م‍ی‍لادی‌)

۸۵

روغ‍ن‍ی‌، ش‍ه‍ره‌, ۱۳۳۹-

ت‍اری‍خ‌ ان‍دل‍س‌ (از آغ‍از ت‍ا ع‍ص‍ر م‍ل‍وک‌ال‍طوای‍ف‌)

۸۶

 

ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌

۸۷

ب‍ی‍ان‍ی‌، ش‍ی‍ری‍ن‌ (اس‍لام‍ی‌ ن‍دوش‍ن‌), ۱۳۱۷-

ت‍اری‍خ‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌

۸۸

ف‍روزان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌, ۱۳۳۵-

ت‍اری‍خ‌ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ در دوره‌ س‍ام‍ان‍ی‍ان‌

۸۹

آذرن‍گ‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۲۵-

ت‍اری‍خ‌ ت‍رج‍م‍ه‌ در ای‍ران‌: از دوران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ع‍ص‍ر ق‍اج‍ار

۹۰

ش‍م‍ی‍س‍ا، س‍ی‍روس‌, ۱۳۲۸-

ت‍اری‍خ‌ ت‍طور ن‍ث‍ر ف‍ارس‍ی‌

۹۱

دوس‌، ف‍ران‍س‍وا, ۱۹۵۰-     م‌,Francois, Dosse

ت‍اری‍خ‌ ت‍ک‍ه‌ت‍ک‍ه‌: از آن‍ال‌ ت‍ا ت‍اری‍خ‌ ج‍دی‍د

۹۲

پ‍ل‍ی‍س‍ت‍ران‍دی‌، ب‍ن‍وا,       Pellistrandi, Benoit

ت‍اری‍خ‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ از ۱۸۰۰ ت‍ا۱۸۷۱

۹۳

ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ (دوم‍ی‍ن‌:۱۳۸۹ : ت‍ه‍ران‌)

ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ ب‍ا م‍ح‍وری‍ت‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌)

۹۴

زه‍ی‍ری‌ ج‍ع‍ف‍ری‌، اش‍رف‌

ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍ره‌ ام‌ال‍ب‍ن‍ی‍ن‌ (س‌): م‍ادر ع‍ل‍م‍دار ک‍رب‍لا

۹۵

ه‍ردن‍گ‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۲۶۰-۱۳۲۷ ق‌

ت‍ام‍لات‌ ک‍لام‍ی‍ه‌

۹۶

ن‍ج‍ات‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۴۱-

ت‍ب‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍لاس‌ درس‌ در ای‍ران‌: ت‍ج‍رب‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ت‍ج‍رب‍ه‌ه‍ای‌ زی‍س‍ت‍ه‌

۹۷

ع‍لاءال‍دول‍ه‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د, ۶۵۹-۷۳۶ ق‌

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ال‍م‍ق‍ام‍ات‌ و ت‍ع‍ی‍ی‍ن‌ ال‍درج‍ات‌

۹۸

آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۴۰-

ت‍ح‍ری‍رال‍م‍ک‍اس‍ب‌ ل‍ل‍ش‍ی‍خ‌الان‍ص‍اری‌

۹۹

وای‍ت‍ه‍د، آل‍ف‍رد ن‍ورث‌, ۱۸۶۱-۱۹۴۷ م‌,          Whitehead, Alfred North

ت‍ح‍ول‌ دی‍ن‌

۱۰۰

م‍وس‍وی‌ ن‍س‍ب‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۴۶-

ت‍ح‍ول‌ ف‍ه‍م‌ دع‍ا در ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌

۱۰۱

ری‍چ‍ی‌، دی‍وی‍د , ۱۹۴۰-     م‌,      .Ricci, David M

ت‍راژدی‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ "ع‍ل‍م‌ س‍ی‍اس‍ت‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌"

۱۰۲

ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)، ام‍ام‌ چ‍ه‍ارم‌, ۳۸-۹۴ ق‌

ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ک‍ام‍ل‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌

۱۰۳

لاج‍وردی‌، ف‍اطم‍ه‌, ۱۳۴۴-

ت‍ص‍وف‌: خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌، ت‍اری‍خ‌ و م‍وض‍وع‍ات‌ واب‍س‍ت‍ه‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)

۱۰۴

م‍وس‍وی‌، ج‍لال‌, ۱۳۵۴-

ت‍ص‍وف‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌ و ادب‍ی‍ات‌ آن‌ دوره‌

۱۰۵

ن‍ص‍ی‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌

ت‍ع‍ارض‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ در ت‍ج‍ارت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

۱۰۶

ع‍ب‍اس‌زاده‌، روح‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۶۰-

ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از م‍ن‍ظر م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌

۱۰۷

 

ت‍ف‍س‍ی‍رش‍ن‍اس‍ی‌؛ م‍ب‍ان‍ی‌، م‍ن‍اب‍ع‌، ق‍واع‍د، روش‌ه‍ا و گ‍رای‍ش‌ه‍ا

۱۰۸

ل‍س‍ت‍ر، م‍ال‌,          Leicester, Mal

ت‍ف‍ک‍ر ن‍ق‍ادان‍ه‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌: رش‍د م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ف‍ک‍رورزی‌ در پ‍ی‍ش‌ دب‍س‍ت‍ان‌ و دب‍س‍ت‍ان‌

۱۰۹

ع‍ل‍ی‌خ‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌, ۱۳۵۱-

ت‍ق‍رب‌ ب‍ه‌ خ‍داون‍د در اس‍لام‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌

۱۱۰

اس‍ن‍ل‌، ال‍ی‍ن‌,        Snel, Eline

ت‍م‍ری‍ن‌ه‍ای‌ ذه‍ن‌آگ‍اه‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌ و وال‍دی‍ن‌ (ت‍م‍ری‍ن‍ه‍ای‌ س‍اده‌ ذه‍ن‌آگ‍اه‍ی‌ ج‍ه‍ت‌ ک‍م‍ک‌ ب‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍رای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا اض‍طراب‌، ب‍ه‍ب‍ود ت‍م‍رک‍ز و ک‍ن‍ار آم‍دن‌ ب‍ا ه‍ی‍ج‍ان‌ه‍ای‌ دش‍وار)

۱۱۱

ه‍وش‍ن‍گ‍ی‌، ح‍م‍ی‍د, ۱۳۵۷-

ت‍ن‍وع‌ ق‍وم‍ی‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌: راه‍ب‍رده‍ا و س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ا

۱۱۲

م‍ت‍وس‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۳۱-

ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌، م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌، ن‍ه‍ادگ‍رای‍ی‌ و روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌

۱۱۳

ع‍ل‍وی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر, ۱۳۶۶-

ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍رس‍ائ‍ل‌ ک‍رب‍لا: چ‍طور از دل‌ ۱۸ ه‍زار ن‍ام‍ه‌ ع‍اش‍ق‌، ۳۰ ه‍زار ق‍ات‍ل‌ ای‍ج‍اد ش‍د؟

۱۱۴

ص‍م‍ی‍م‌، رض‍ا, ۱۳۶۰-

ت‍ول‍ی‍د و م‍ص‍رف‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍ران‍ی‌: درآم‍دی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ - ان‍ت‍ق‍ادی‌

۱۱۵

داروی‍ن‌، ج‍ان‌,        Darwin, John

ت‍ی‍م‍ور ل‍ن‍گ‌: راه‌گ‍ش‍ای‌ ج‍ه‍ان‌گ‍ی‍ری‌ و ج‍ه‍ان‌داری‌ غ‍رب‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از رواب‍ط ت‍ن‍گ‍ات‍ن‍گ‌ ژئ‍وپ‍ل‍ی‍ت‍ی‍ک‍ ژئ‍واس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌، دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌، آم‍ی‍زه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ف‍راز و ف‍رود ش‍رق‌ و غ‍رب‌

۱۱۶

 

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌

۱۱۷

وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ری‍م‍ون‍د, ۱۹۲۱-۱۹۸۸ م‌,         Williams, Raymond

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۱۸

واگ‍ن‍ر، پ‍ی‍ت‍ر,          Wagner, Peter

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍درن‍ی‍ت‍ه‌: آزادی‌ و ان‍ض‍ب‍اط

۱۱۹

ق‍رش‍ی‌، ب‍اق‍ر ش‍ری‍ف‌, ۱۹۲۶-     م‌,    Qarashi, Baqir Sharif

ج‍ان‌م‍ای‍ه‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در اس‍لام‌

۱۲۰

ب‍ی‍اب‍ان‍ی‌ اس‍ک‍وی‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۴۱-

ج‍ای‍گ‍اه‌ ع‍ال‍م‌ ذر و ارواح‌ در ف‍طرت‌ ت‍وح‍ی‍دی‌ ان‍س‍ان‌

۱۲۱

ج‍لای‍ی‌ ن‍وب‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۳۸-

ج‍ای‍گ‍اه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ خ‍ی‍ارات‌ در ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

۱۲۲

خ‍ادم‍ی‍ان‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۵۶-

ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍وض‍وع‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در اج‍ت‍ه‍اد

۱۲۳

م‍ی‍رع‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۹-

ج‍ری‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍ل‍ف‍ی‌گ‍ری‌ م‍ع‍اص‍ر

۱۲۴

ب‍ی‍گ‍دل‍و، رض‍ا

ج‍ری‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر ( ۱۳۴۰-۱۳۵۷ )

۱۲۵

ان‍ص‍اری‌ ق‍م‍ی‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۴۹-

ج‍س‍ت‍اره‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ درب‍اره‌ ت‍ش‍ی‍ع‌

۱۲۶

ام‍ی‍ری‌، ع‍ب‍اس‌, ۱۳۵۵-

ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ از ح‍ق‍وق‌ ج‍زا در ف‍ض‍ای‌ س‍ای‍ب‍ر: ب‍ا ت‍ک‍ی‍ه‌ ب‍ر ج‍رای‍م‌ خ‍اص‌ ف‍ض‍ای‌ س‍ای‍ب‍ر و ب‍ررس‍ی‌ ج‍رم‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌ م‍ل‍ی‌ (ش‍ب‍ک‍ه‌ م‍ل‍ی‌ اطلاع‍ات‌)، ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ س‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ش‍ده‌ از زب‍ان‌ آل‍م‍ان‍ی‌ ق‍ان‍ون‌ م‍ج‍ازات‌ ج‍رای‍م‌ رای‍ان‍ه‌ای‌، م‍ت‍ن‌ ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ ج‍رای‍م‌ س‍ای‍ب‍ری‌ (ب‍وداپ‍س‍ت‌)، ق‍ان‍ون‌ ت‍ج‍ارت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌

۱۲۷

غ‍لام‍ی‌، ی‍وس‍ف‌, ۱۳۳۹-

ج‍ل‍وه‌ن‍م‍ای‍ی‌ زن‍ان‌ و ن‍گ‍اه‌ م‍ردان‌

۱۲۸

ت‍وان‍ا، ف‍اطم‍ه‌, ۱۳۶۴-

ج‍ل‍وه‌ه‍ای‍ی‌ از ع‍ن‍اص‍ر ادب‍ی‌ در ک‍لام‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)

۱۲۹

س‍ع‍ی‍دی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۵-

ج‍ن‍ای‍ات‌ غ‍رب‌: م‍روری‌ ب‍ر ک‍ارن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اه‌ ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌ در پ‍ن‍ج‌ ق‍رن‌ اس‍ت‍ث‍م‍ار و غ‍ارت‌ ج‍ه‍ان‌

۱۳۰

خ‍ان‍ی‍ک‍ی‌، ه‍ادی‌, ۱۳۳۰-

چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ در ای‍ران‌: دان‍ش‍گ‍اه‌، س‍ی‍اس‍ت‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۱

م‍رادی‌ ک‍لاره‌، س‍ارا, ۱۳۷۰-

چ‍ش‍م‌ان‍دازه‍ای‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ م‍ش‍اوره‌ و روان‌درم‍ان‍ی‌ در ب‍س‍ت‍ر طب‍ی‍ع‍ت‌

۱۳۲

ب‍ی‍ک‍ر، پ‍ل‌, ۱۹۷۲-     م‌,        Baker, Paul

چ‍ه‍ره‌ اس‍لام‌ در رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا

۱۳۳

س‍ت‍اری‌، ج‍لال‌, ۱۳۱۰-

ح‍الات‌ ع‍ش‍ق‌ م‍ج‍ن‍ون‌

۱۳۴

ی‍وس‍ف‍ی‌، ح‍ی‍ات‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۵۱-

ح‍زب‌ در ن‍ظام‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۵

رب‍ی‍ع‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۶۹-

ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌؛ دان‍ش‌ ن‍ظام‌س‍از: چ‍ال‍ش‌ه‍ا و راه‍ک‍اره‍ای‌ ن‍ظری‌ ت‍ح‍ول‌ در ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌

۱۳۶

ه‍اش‍م‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌, ۱۳۵۹-

ح‍ک‍م‌ اق‍ت‍داء ب‍ه‌ غ‍ی‍ر ام‍ام‍ی‌ در ن‍م‍از ج‍م‍اع‍ت‌

۱۳۷

ش‍ری‍ف‌زادگ‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۳۲-

ح‍ک‍م‍روای‍ی‌ خ‍وب‌، ن‍ه‍ادس‍ازی‌ ب‍رای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌: آم‍وزه‌ه‍ای‍ی‌ از س‍طح‌ م‍ل‍ی‌ ت‍ا ش‍ه‍ری‌ و ت‍ج‍رب‍ه‌ای‌ از ای‍ران‌

۱۳۸

ارج‍م‍ن‍دف‍ر، س‍ع‍ی‍د, ۱۳۵۳-

ح‍ک‍وم‍ت‌ م‍ه‍دوی‌ (ع‍ج‌) ی‍ا دول‍ت‌ م‍س‍ی‍ح‍ای‍ی‌ (ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ الاه‍ی‍ات‌ و م‍اه‍ی‍ت‌ س‍ی‍طره‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍ص‍ر پ‍ای‍ان‍ی‌ در ن‍گ‍رش‌ اس‍لام‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌)

۱۳۹

 

ح‍ل‍ق‍ه‌ دوم‌ ان‍س‍ان‌ ۲۵۰ س‍ال‍ه‌: ب‍ی‍ان‍ات‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - م‍ب‍ازات‍ی‌ ائ‍م‍ه‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ (ع‌)

۱۴۰

ف‍روغ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۲۵۴-۱۳۲۱ ,     .Foroughi, M. A

خ‍اطرات‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ روزان‍ه‌ از س‍ال‌ه‍ای‌ ۱۲۹۳ ت‍ا۱۳۲۰

۱۴۱

ن‍ت‍ون‌، ی‍ان‌ ری‍چ‍ارد,Netton, Ian Richard

خ‍دای‌ م‍ت‍ع‍ال‌: م‍طال‍ع‍ات‍ی‌ درب‍اره‌ س‍اخ‍ت‍ار و ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، ک‍لام‌ و ج‍ه‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌

۱۴۲

ی‍وس‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍دق‍ل‍ی‌, ۱۳۳۳-

خ‍طاه‍ای‌ ف‍ک‍ری‌ ع‍ل‍م‌ اق‍ت‍ص‍اد

۱۴۳

رک‍ن‍ی‌ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌, ۱۳۰۹-

خ‍ودس‍ازی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ب‍اوره‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

۱۴۴

رض‍ائ‍ی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۵-

خ‍وش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ در م‍ت‍ون‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌

۱۴۵

طل‍ع‍ت‌، آرم‍ی‍ن‌, ۱۳۶۳-

داع‍ش‌ در ت‍رازوی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۱۴۶

ک‍اظم‍ی‌، ع‍ب‍اس‌, ۱۳۵۲-

دان‍ش‍گ‍اه‌، از ن‍ردب‍ان‌ ت‍ا س‍ای‍ب‍ان‌

۱۴۷

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۵۸-

دان‍ش‍گ‍اه‌ ای‍ران‍ی‌ در س‍پ‍ه‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌: ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ش‍دن‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ و آی‍ن‍ده‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ در ای‍ران‌

۱۴۸

م‍ردی‍ه‍ا، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۳۹-

دان‍ش‍گ‍اه‌ ن‍خ‍ب‍ه‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍وده‌

۱۴۹

آزاد ارم‍ک‍ی‌، ت‍ق‍ی‌, ۱۳۳۶-

دان‍ش‍گ‍اه‌ و چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ران‍ی‌

۱۵۰

ورژس‌، ژاک‌,Vorges, Jacques

دان‍ش‍گ‍اه‌ه‍ا در ق‍رون‌ وس‍طی‌

۱۵۱

ف‍ک‍وه‍ی‌، ن‍اص‍ر, ۱۳۳۳-

دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ود ...: ت‍ام‍لات‍ی‌ درب‍اره‌ دان‍ش‍گ‍اه‌، دان‍ش‍گ‍اه‍ی‍ان‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌

۱۵۲

ج‍اودان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۲۸-

دخ‍ت‍ر پ‍ی‍ام‍ب‍ر (ص‌): وق‍ای‍ع‌ زن‍دگ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ زه‍را (س‌) ب‍ع‍د از رح‍ل‍ت‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر (ص‌)

۱۵۳

پ‍ی‍غ‍ام‍ی‌، ع‍ادل‌, ۱۳۵۲-

درآم‍دی‌ ب‍ر ال‍گ‍وی‌ اس‍لام‍ی‌ م‍ص‍رف‌: م‍روری‌ ب‍ر ب‍ای‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ م‍ص‍رف‌ در ت‍ح‍ق‍ق‌ ال‍گ‍وی‌ ای‍ران‍ی‌، اس‍لام‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌

۱۵۴

اص‍غ‍ری‌، ف‍ی‍روزه‌, ۱۳۴۳-

درآم‍دی‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ س‍ازی‌ آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌ در ای‍ران‌

۱۵۵

طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۲۸۱-۱۳۶۰

درآم‍دی‌ ب‍ر ع‍ق‍ای‍د و اخ‍لاق‌ اس‍لام‍ی‌

۱۵۶

ک‍ی‍لان‍ی‌، م‍اج‍د ع‍رس‍ان‌, ۱۹۳۷-     م‌,Kilani, Majid

درآم‍دی‌ ب‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ (روی‍ک‍رد ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌)

۱۵۷

 

درآم‍دی‌ ب‍ر م‍دی‍ری‍ت‌ ج‍ه‍ادی‌: م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر آم‍وزه‌ه‍ای‌ ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ و س‍ی‍ره‌ ام‍ام‍ی‍ن‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و ش‍ه‍داء

۱۵۸

م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌زاده‌، دان‍ا, ۱۳۷۱-

درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ش‍اوره‌ ب‍ا اف‍راد ک‍م‌ت‍وان‌ ج‍س‍م‍ی‌

۱۵۹

ده‍ق‍ان‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۶۱-

درآم‍دی‌ ب‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ م‍ی‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۶۰

اون‍ز، س‍ی‌. اس‍ت‍ی‍ون‌, ۱۹۴۸-     م‌,Evans, C. Stephen

درآم‍دی‌ ب‍ه‌ ک‍ی‌ی‍رک‍گ‍ور

۱۶۱

وی‍س‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۸-

در ح‍س‍رت‌ خ‍وب‍ان‌: خ‍اطرات‌ س‍ردار ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ وی‍س‍ی‌ (س‍ال‍ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ و ه‍ش‍ت‌ س‍ال‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌)

۱۶۲

دری‍اب‍ن‍دری‌، ن‍ج‍ف‌, ۱۳۰۸-

درد ب‍ی‌خ‍وی‍ش‍ت‍ن‍ی‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‌ ال‍ی‍ن‍اس‍ی‍ون‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ غ‍رب‌

۱۶۳

م‍ح‍دث‍ی‌، ج‍واد, ۱۳۳۱-

درس‍ه‍ای‍ی‌ از ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

۱۶۴

ج‍ع‍ف‍ری‌، ف‍روغ‌, ۱۳۵۴-

درم‍ان‌ ت‍وان‍م‍ن‍د م‍ح‍ور (ن‍ظری‍ه‌ و ک‍ارب‍رد روان‌درم‍ان‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ت‍وان‍م‍ن‍دی‌ه‍ای‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ی‌)

۱۶۵

اس‍ک‍اک‍ا، راب‍رت‌ ,        .Scuka, Robert F

درم‍ان‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر غ‍ن‍ی‌س‍ازی‌ ارت‍ب‍اط: ب‍ه‍ب‍ودی‌ از طری‍ق‌ ه‍م‍دل‍ی‌ ع‍م‍ی‍ق‌ و گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ص‍م‍ی‍م‍ان‍ه‌

۱۶۶

ک‍وپ‍ر، م‍ی‍ک‌,          Cooper, Mick

درم‍ان‌ه‍ای‌ وج‍ودی‌ "ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ م‍ول‍ف‌ ب‍رای‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌"

۱۶۷

رج‍ب‍ل‍و، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۸-

دول‍ت‌ م‍طل‍ق‍ه‌ ن‍وگ‍را در ای‍ران‌

۱۶۸

س‍ل‍ی‍م‍ان‌، اح‍م‍د س‍ع‍ی‍د

دول‍ت‌ه‍ا و س‍ل‍س‍ل‍ه‌ه‍ای‌ ح‍اک‍م‌ ب‍ر ق‍ل‍م‍رو اس‍لام‌

۱۶۹

م‍وس‍وی‌، م‍ی‍رطاه‍ر, ۱۳۴۰-

دوم‍ی‍ن‌ گ‍زارش‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ ۱۳۸۸ -۱۳۹۶

۱۷۰

ام‍لای‌ ب‍خ‍اری‌، م‍ح‍م‍د,     -۱۱۶۲ ق‌

دی‍وان‌ ام‍لای‌ ب‍خ‍ارای‍ی‌

۱۷۱

س‍ی‍ف‌ اس‍ف‍رن‍گ‍ی‌, ۵۸۱-۶۶۶ ؟ ق‌

دی‍وان‌ س‍ی‍ف‌ اس‍ف‍رن‍گ‌

۱۷۲

ت‍ون‍ی‌، م‍وال‍ی‌,-۹۴۹ ؟ق‌

دی‍وان‌ م‍وال‍ی‌ ت‍ون‍ی‌ (ش‍اع‍ر ش‍ی‍ع‍ی‌ س‍ده‌ ۹ - ۱۰ق‌).

۱۷۳

م‍ن‍طق‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۴۰-

راه‍ن‍م‍ای‌ وال‍دی‍ن‌ در اس‍ت‍ف‍اده‌ ف‍رزن‍دان‌ از ف‍ن‍اوری‌ه‍ای‌ ارت‍ب‍اطی‌ ج‍دی‍د "ب‍ازی‌ه‍ای‌ وی‍دی‍وی‍ی‌ - رای‍ان‍ه‌ای‌"

۱۷۴

وس‍ت‌وود، پ‍ی‍ت‍ر , ۱۹۳۶-     م‌,          .Westwood, Peter S

راه‍ن‍م‍ای‌ وال‍دی‍ن‌ در م‍ش‍ک‍لات‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌

۱۷۵

پ‍ای‍ا، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۰-

راه‌ و رس‍م‌ م‍ن‍زل‌ه‍ا: م‍ق‍الات‍ی‌ در ب‍اب‌ و از م‍ن‍ظر ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

۱۷۶

رح‍ی‍م‌پ‍ور ازغ‍دی‌، طاه‍ره‌

رج‍ال‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در دو س‍ده‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌

۱۷۷

ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۲۵۶-۱۳۴۲

رس‍ال‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌

۱۷۸

ک‍ل‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۲۵۶-۱۳۴۲

رس‍ال‍ه‌ه‍ای‌ اع‍ت‍ق‍ادی‌ و ک‍لام‍ی‌

۱۷۹

پ‍رگ‍م‍ن‍ت‌، ک‍ن‍ت‌ آی‍را, ۱۹۵۰-     م‌,Kenneth I., Pargament ،(Kenneth Ira)

روان‌درم‍ان‍ی‌ آم‍ی‍خ‍ت‍ه‌ ب‍ا م‍ع‍ن‍وی‍ت‌: درک‌ و ش‍ن‍اس‍ای‍ی‌ ام‍ر م‍ق‍دس‌

۱۸۰

ف‍ت‍اح‍ی‌، راض‍ی‍ه‌, ۱۳۶۵-

روان‌درم‍ان‍ی‌ س‍وگ‌ و داغ‍دی‍دگ‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد اس‍لام‍ی‌

۱۸۱

زرش‍ن‍اس‌، ش‍ه‍ری‍ار, ۱۳۴۴-

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ت‍رازوی‌ ن‍ق‍د

۱۸۲

ل‍پ‌، ای‍گ‍ن‍اس‌, ۱۹۰۹-۱۹۶۶ م‌,Lepp, Ignace

روان‍ک‍اوی‌ خ‍دان‍اب‍اوری‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ خ‍دان‍اب‍اوران‌ غ‍رب‍ی‌

۱۸۳

ش‍ری‍ف‍ی‌، اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۹-,        Sharifi, Ahmad Husain

روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ اس‍لام‍ی‌

۱۸۴

 

روش‍ن‍ای‌ ع‍ل‍م‌: م‍روری‌ ب‍ر ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ دان‍ش‌ و ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍م‌

۱۸۵

ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۵۰-

روش‌ه‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌ در ال‍م‍ی‍زان‌

۱۸۶

م‍ی‍ل‌، ج‍ان‌ اس‍ت‍وارت‌, ۱۸۰۶-۱۸۷۳ م‌,       Mill, John Stuart

روی‍اروی‍ی‌ ک‍اپ‍ی‍ت‍ال‍ی‍زم‌ و س‍وس‍ی‍ال‍ی‍زم‌ ...

۱۸۷

ش‍ه‌گ‍ل‍ی‌، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۶۰-

زن‍دگ‍ی‌ س‍ال‍م‌: ح‍ف‍ظ س‍لام‍ت‍ی‌ در طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ - اس‍لام‍ی‌

۱۸۸

ب‍اب‍ای‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۴۳-

زن‍دگ‍ی‌ و ب‍ن‍دگ‍ی‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ آم‍وزه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌

۱۸۹

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۵-

زن‍دگ‍ی‌ و ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ه‍ای‌ آل‌ ع‍ب‍ا (ع‌) در ک‍لام‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)

۱۹۰

ج‍ب‍اران‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۳۷-

زی‍ب‍ای‍ی‌ در م‍ت‍ون‌ اس‍لام‍ی‌

۱۹۱

ص‍ف‍ات‍اج‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۴۰-

س‍پ‍ه‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۱۹۲

ش‍ی‍ل‍ت‍ب‍رگ‍ر، ی‍وه‍ان‍س‌,     Schiltberger, Johannes

س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ی‍وه‍ان‌ ش‍ی‍ل‍ت‌ب‍رگ‍ر: ب‍ردگ‍ی‌ و س‍ف‍ره‍ای‌ ی‍وه‍ان‌ ش‍ی‍ل‍ت‌ب‍رگ‍ر در ای‍ران‌، اروپ‍ا، آس‍ی‍ا و آف‍ری‍ق‍ا (۱۳۹۶-۱۴۲۷م‌/۷۹۸-۸۳۱ ق‌)

۱۹۳

ن‍ج‍ف‌زاده‌، رض‍ا, ۱۳۵۶-

س‍ن‍ت‌، ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ و رای‍ح‍ه‌ ام‍ر ق‍دس‍ی‌

۱۹۴

ص‍ف‍ات‍اج‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۴۰-

س‍وری‍ه‌: از ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ح‍زب‌ ب‍ع‍ث‌ س‍وری‌ ت‍ا ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ ف‍ت‍ن‍ه‌ ت‍ک‍ف‍ی‍ری‌

۱۹۵

م‍ح‍م‍دی‌ ش‍ی‍خ‌ ش‍ب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۵۷-

س‍ه‌ روز خ‍ل‍وت‌: اع‍م‍ال‌ و اح‍ک‍ام‌ اع‍ت‍ک‍اف‌

۱۹۶

ج‍لال‍ی‌ ک‍وه‍ی‌خ‍ی‍ل‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۳۸-

س‍ی‍ر اس‍ت‍ک‍م‍ال‍ی‌ ن‍ف‍س‌ ان‍س‍ان‌ در ق‍وس‌ ص‍ع‍ود

۱۹۷

ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، ه‍دای‍ت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۲۷-

س‍ی‍ر ع‍ق‍ل‌ در م‍ن‍ظوم‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌: اص‍ول‌ اس‍اس‍ی‌ روش‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۱۹۸

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ خ‍وزان‍ی‌، زی‍ب‍ا, ۱۳۵۱-

س‍ی‍ره‌پ‍ژوه‍ی‌ رژی‌ ب‍لاش‍ر خ‍اورش‍ن‍اس‌ ف‍ران‍س‍وی‌

۱۹۹

خ‍اک‍ب‍ازان‌، س‍م‍ان‍ه‌, ۱۳۶۱-

ش‍اه‍رگ‍ی‌ ب‍رای‌ ح‍ری‍م‌: ش‍ه‍ی‍د ح‍م‍ی‍درض‍ا اس‍دال‍ل‍ه‍ی‌

۲۰۰

ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍زاره‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌،  (۱۳۹۰،  : ت‍ه‍ران‌)

ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ در ش‍ب‍ه‌ ق‍اره‌

۲۰۱

خ‍ال‍ق‍ی‌ م‍طل‍ق‌، ج‍لال‌, ۱۳۱۶-,Djalal, Khaleghi Motlagh

ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌: (م‍ق‍الات‌ اس‍ت‍اد خ‍ال‍ق‍ی‌ م‍طل‍ق‌ در دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ای‍ران‍ی‍ک‍ا)

۲۰۲

طال‍ق‍ان‍ی‌، رض‍اع‍ل‍ی‌,ق‍رن‌ ۱۱ ق‌

ش‍رح‌ ال‍ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ال‍ک‍ام‍ل‍ه‌ال‍س‍ج‍ادی‍ه‌

۲۰۳

ف‍رغ‍ان‍ی‌، س‍ع‍ی‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د,     -۶۹۱ق‌,ش‍ارح‌

ش‍رح‌ ت‍ائ‍ی‍ه‌ اب‍ن‌ف‍ارض‌: ف‍ی‍ض‌ ج‍ام‌ س‍ع‍ادت‌: ت‍رج‍م‍ه‌ی‌ م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ال‍م‍دارک‌ و م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ ل‍ب‌ ک‍ل‌ ک‍ام‍ل‌ و ع‍ارف‌ س‍ال‍ک‌

۲۰۴

ی‍زدان‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا, ۱۳۶۲-

ش‍رط ذخ‍ی‍ره‌ م‍ال‍ک‍ی‍ت‌: ب‍ا ن‍گ‍اه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍ق‍ه‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌ ان‍گ‍ل‍س‍ت‍ان‌، ف‍ران‍س‍ه‌ و آل‍م‍ان‌

۲۰۵

آدل‍ر، م‍ورت‍ی‍م‍ر ج‍روم‌, ۱۹۰۲-۲۰۰۱ م‌,Mortimer Jerome, Adler

ش‍ش‌ ای‍ده‌ خ‍طی‍ر

۲۰۶

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ع‍ام‍ل‍ی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دش‍ف‍ی‍ع‌ ب‍ن‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌,ق‍رن‌۱۲ ق‌

ش‍ع‍ش‍ع‍ه‌ ذوال‍ف‍ق‍ار در غ‍زوات‌ ح‍ی‍در ک‍رار

۲۰۷

ه‍ان‍ت‍ر، ک‍ث‌,      Hunter, Cath

ش‍ن‍اخ‍ت‌ و م‍دی‍ری‍ت‌ رف‍ت‍ار ک‍ودک‍ان‌ از طری‍ق‌ ک‍ار گ‍روه‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ن‍ی‍ن‌ ۷-۱۱ س‍ال‍گ‍ی‌: ب‍ر اس‍اس‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ ک‍ودک‌ م‍ح‍ور

۲۰۸

اب‍وت‌، ک‍ی‍ث‌ ادوارد,     Abbott, Keith  Edward

ش‍ه‍ره‍ا و ت‍ج‍ارت‌ ای‍ران‌ در دوره‌ ق‍اج‍ار: گ‍زارش‌ ک‍ن‍س‍ول‌ اب‍وت‌ از اق‍ت‍ص‍اد و ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ران‌۱۸۴۷-۱۸۶۶ م‌

۲۰۹

ن‍ج‍اری‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۳۶۸-

ش‍ی‍خ‍ی‍ه‌ ن‍ق‍طه‌ آغ‍ازی‍ن‌ ان‍ح‍راف‌

۲۱۰

ص‍ف‍ات‍اج‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۴۰-

ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ ل‍ب‍ن‍ان‌: از پ‍ی‍دای‍ش‌ ت‍ا پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۲۱۱

پ‍وئ‍ل‍س‌، ل‍وئ‍ی‍س‌, ۱۹۲۰-     م‌,          Pauwels, Louis

ص‍ب‍ح‌ ج‍ادوگ‍ران‌: م‍ع‍رف‍ی‌ واق‍ع‌گ‍رای‍ی‌ خ‍ی‍ال‌ان‍گ‍ی‍ز

۲۱۲

ص‍در، ح‍س‍ن‌, ۱۲۷۲-۱۳۵۴ ق‌

طب‍ق‍ات‌الاج‍ازات‌ ب‍ال‍روای‍ات‌: اج‍ازه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍س‍ی‍دح‍س‍ن‌ ال‍ص‍در لای‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍س‍ی‍د ص‍درال‍دی‍ن‌ ال‍ص‍در وال‍ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ال‍ن‍ج‍ف‍ی‌الاص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ال‍م‍ش‍ت‍ه‍ر ب‍"ال‍ف‍ت‌"

۲۱۳

م‍ان‍دگ‍ار، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌

طب‍ی‍ع‍ت‌ و چ‍رخ‍ه‌ م‍ع‍رف‍ت‍ی‌ ن‍ف‍س‌: پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و ت‍ش‍ب‍ی‍ه‌ه‍ای‌ م‍ع‍رف‍ت‍ی‌ در ق‍رآن‌

۲۱۴

ن‍واب‍ی‌ ق‍م‍ص‍ری‌، م‍ری‍م‌ال‍س‍ادات‌ , ۱۳۵۲-

ظل‍م‍ت‍ی‌ ف‍رات‍ر از ن‍ور: ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ و م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ت‍وص‍ی‍ف‌ ن‍اپ‍ذی‍ری‌ خ‍دا ن‍زد اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ و دی‍ون‍ی‍س‍ی‍وس‌ م‍ج‍ع‍ول‌

۲۱۵

ص‍ف‍وی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌, ۱۳۳۱-

ع‍اق‍ب‍ت‌ ب‍ه‌ خ‍ی‍ری‌: ب‍ررس‍ی‌ اس‍ب‍اب‌ ح‍س‍ن‌ ع‍اق‍ب‍ت‌ و و س‍وءع‍اق‍ب‍ت‌

۲۱۶

آرت‍س‌، پ‍ل‌, ۱۹۴۹-     م‌,   Aarts, Paul

ع‍رب‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍ودی‌؛ ی‍ک‌ پ‍ادش‍اه‍ی‌ در م‍ع‍رض‌ خ‍طر

۲۱۷

ب‍ل‍ق‍زی‍ز، ع‍ب‍دالال‍ه‌,      Balqaziz, Abdal - Ilah

ع‍رب‌ و م‍درن‍ی‍ت‍ه‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ م‍درن‍ی‍س‍ت‌ه‍ا

۲۱۸

ف‍لاح‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌, ۱۳۴۷-

ع‍رف‍ان‌ س‍ی‍د ب‍ن‌ طاووس‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ س‍ی‍د ب‍ن‌ طاووس‌

۲۱۹

ق‍اس‍م‍ی‌، رح‍ی‍م‌, ۱۳۵۱-

ع‍رف‍ان‌ م‍ج‍ل‍س‍ی‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در اح‍وال‌ و اف‍ک‍ار ف‍ق‍ی‍ه‌ رب‍ان‍ی‌ و ع‍ارف‌ ص‍م‍دان‍ی‌ م‍ولان‍ا م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ م‍ج‍ل‍س‍ی‌

۲۲۰

ت‍ق‍ی‌زاده‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر, ۱۳۵۱-

ع‍زت‌ م‍ل‍ی‌ در پ‍رت‍و ت‍ول‍ی‍د م‍ل‍ی‌ از م‍ن‍ظر آی‍ات‌ و روای‍ات‌

۲۲۱

خ‍ان‍م‍ح‍م‍دی‌، ح‍ش‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۵۰-

ع‍ف‍و ق‍ص‍اص‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌

۲۲۲

ج‍اب‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍اب‍د, ۱۹۳۶-۲۰۱۰ م‌,Muhammad Abid, Jabiri

ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌ اخ‍لاق‍ی‌ ع‍رب‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر س‍ن‍ت‌ خ‍س‍روان‍ی‌

۲۲۳

ع‍ظی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍دش‍ری‍ف‌, ۱۳۳۸-

ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌ ت‍ج‍دد از م‍ن‍ظر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌اس‍لام‍ی‌

۲۲۴

ن‍اطق‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۲۸-

ع‍ل‍ل‌ ازدی‍اد طلاق‌ و راه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از آن‌

۲۲۵

ح‍اف‍ظن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۳۴-

ع‍ل‍ل‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ و ب‍ق‍ای‌ ک‍ش‍ور ای‍ران‌

۲۲۶

دادج‍و، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۴۵-

ع‍ل‍م‌ ال‍ن‍ف‍س‌ م‍ش‍ائ‍ی‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌

۲۲۷

زرش‍ن‍اس‌، ش‍ه‍ری‍ار, ۱۳۴۴-

ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در ت‍رازوی‌ ن‍ق‍د

۲۲۸

والای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر, ۱۳۴۴-

ع‍م‍ود۱۴۰۰

۲۲۹

ک‍ت‍ان‍ی‌، س‍ل‍ی‍م‍ان‌

ف‍اطم‍ه‌ ال‍زه‍راء (س‌) وت‍ر ف‍ی‌ غ‍م‍د

۲۳۰

ص‍ف‍ات‍اج‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۴۰-

ف‍ت‍ن‍ه‌ ش‍ام‌: زم‍ی‍ن‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌، ب‍س‍ت‍ره‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ اج‍رای‍ی‌

۲۳۱

 

ف‍ت‍ن‍ه‌گ‍ران‌ و ج‍ن‍گ‌ ن‍رم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ن‍گ‍اه‌ ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)

۲۳۲

ب‍ص‍ی‍ری‌، م‍ری‍م‌, ۱۳۴۸-

ف‍رآی‍ن‍د ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ داس‍ت‍ان‌ در ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ و درام‍ات‍ی‍ک‌: ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ع‍ن‍اص‍ر داس‍ت‍ان‌ در رم‍ان‌، ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ و ف‍ی‍ل‍م‌ن‍ام‍ه‌

۲۳۳

 

ف‍رق‍ه‌ه‍ای‌ ان‍ح‍راف‍ی‌: ش‍ی‍خ‍ی‍ه‌، ب‍اب‍ی‍ه‌ و ب‍ه‍ائ‍ی‍ت‌

۲۳۴

ک‍وران‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۹۴۴-    م‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ اح‍ادی‍ث‌ ام‍ام‌ م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌)

۲۳۵

ح‍اک‍م‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌,۳۲۱؟ -۴۰۵ ق‌

ف‍ض‍ائ‍ل‌ ف‍اطم‍ه‌ ال‍زه‍راء (س‌)

۲۳۶

ح‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ح‍ی‍در

ف‍ق‍ه‌ ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر

۲۳۷

ک‍ب‍ی‍ر، ی‍ح‍ی‍ی‌, ۱۳۳۳-

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ارزش‍ی‌: (ح‍ک‍م‍ت‌ ع‍م‍ل‍ی‌/ آگ‍زی‍ول‍وج‍ی‌) ش‍رح‌ و ب‍ررس‍ی‌ و ن‍ق‍د ک‍اوش‌ه‍ای‌ ع‍ق‍ل‌ ع‍م‍ل‍ی‌

۲۳۸

گ‍ارده‌، ل‍وئ‍ی‌,Gardet, Louis

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ دی‍ن‍ی‌ در اس‍لام‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌

۲۳۹

طره‍ان‍ی‌، ب‍ی‍ژن‌, ۱۳۴۷-

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ع‍ق‍ل‌

۲۴۰

ح‍اج‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر ع‍ب‍اس‌

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد ب‍ازدارن‍ده‌ و م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌

۲۴۱

آش‍ت‍ی‍ان‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر, ۱۳۱۱-

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ک‍ان‍ت‌ در آئ‍ی‍ن‍ه‌ آث‍ار او

۲۴۲

م‍وس‍وی‌، ع‍ب‍اس‌, ۱۳۵۰-

ف‍ه‍رس‍ت‌ ال‍ف‍ب‍ای‍ی‌ ع‍ن‍اوی‍ن‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و ک‍ی‍ف‍ری‌

۲۴۳

ب‍ه‍رام‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۴۷-

ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ه‍د ای‍ل‍خ‍ان‍ی‌ در ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌

۲۴۴

م‍ج‍ت‍ه‍دی‌، ک‍ری‍م‌, ۱۳۰۹-

ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ دان‍ش‍ج‍و اس‍ت‌

۲۴۵

ی‍وس‍ف‍ی‍ان‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۴۹-

ق‍اع‍ده‌ ل‍طف‌ و اث‍ب‍ات‌ وج‍ود ام‍ام‌ ح‍ی‌

۲۴۶

م‍ج‍ت‍ب‍ای‍ی‌، ف‍ت‍ح‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۰۶-

ق‍ال‌ و م‍ق‍ال‌ ع‍ال‍م‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ج‍س‍ت‍اره‍ا و گ‍ف‍ت‍اره‍ا

۲۴۷

ک‍اس‍ت‍ل‍ز، م‍ان‍وئ‍ل‌, ۱۹۴۲-     م‌,          Castells, Manuel

ق‍درت‌ ارت‍ب‍اطات‌

۲۴۸

 

ق‍درت‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۲۴۹

اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۱۳-,Gholam-Hossein, EbrahimiDinani

ق‍رآن‌، ع‍ق‍ل‌ال‍ل‍ه‌: گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍اد دک‍ت‍ر غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ دی‍ن‍ان‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

۲۵۰

اب‍وال‍ع‍زای‍م‌، ج‍م‍ال‌ م‍اض‍ی‌

ق‍رآن‌ و س‍لام‍ت‌ روان‌ (ت‍ام‍لات‍ی‌ در آی‍ات‌ ق‍رآن‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا س‍لام‍ت‌ روان‌) "ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ واژه‌ن‍ام‍ه‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌"

۲۵۱

ره‍ب‍ری‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۵۸-

ق‍رارداد ع‍دم‌ رق‍اب‍ت‌

۲۵۲

اب‍وطال‍ب‍ی‌ اح‍م‍دی‌، ت‍ق‍ی‌, ۱۳۴۶-

ک‍ارب‍رد روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ازدواج‌ م‍وف‍ق‌ و روش‌ ه‍م‍س‍رداری‌

۲۵۳

طاه‍ری‌، ب‍ه‍رام‌, ۱۳۴۵-

ک‍ارگ‍زاران‌ ع‍رص‍ه‌ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ ای‍ران‌ از آغ‍از ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر

۲۵۴

ن‍ری‍م‍ان‍ی‌ زم‍ان‌آب‍ادی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۶۲-

ک‍اوش‍ی‌ ن‍و در م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ض‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌: اش‍ت‍راط ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ در پ‍ذی‍رش‌ م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ولای‍ی‌، اج‍رای‍ی‌ و ق‍ض‍ای‍ی‌

۲۵۵

ف‍ه‍ی‍م‌ن‍ی‍ا، ف‍اطم‍ه‌, ۱۳۴۵-

ک‍ت‍اب‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ک‍ارب‍رد

۲۵۶

ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌،  (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌, ۲۳ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ -۴۰ ق‌

ک‍ت‍اب‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (ع‌) ال‍ی‌ ق‍اض‍ی‌ الاه‍واز

۲۵۷

ب‍ری‌، ج‍ول‍ی‍ا,       Bray, Julia

ک‍ت‍اب‍ت‌ و ن‍وش‍ت‍ار در س‍ده‌ه‍ای‌ م‍ی‍ان‍ی‌ اس‍لام‌

۲۵۸

ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ اب‍ی‌طال‍ب‌،  (ع‌)، ام‍ام‌ اول‌, ۲۳ق‍ب‍ل‌ از ه‍ج‍رت‌ - ۴۰ ق‌

ک‍ت‍اب‌ س‍ی‍دال‍وص‍ی‍ی‍ن‌ و ام‍ی‍رال‍م‍ؤم‍ن‍ی‍ن‌ ص‍ل‍وات‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ی‌ ق‍اض‍ی‌الاه‍واز رف‍اع‍ةب‍ن‌ش‍داد ب‍ن‌ ق‍ی‍س‌ال‍ب‍ج‍ل‍ی‌ ال‍ف‍ت‍ی‍ان‍ی‌ ال‍ک‍وف‍ی‌

۲۵۹

ف‍راس‍ت‌، ق‍اس‍م‍ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۸-

ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ب‍ی‍س‍ت‌ س‍ال‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ (ام‍ام‌، ان‍ق‍لاب‌، دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌)

۲۶۰

پ‍ل‍ت‌، راذرف‍ورد ه‍ی‍ز, ۱۸۹۴-۱۹۷۵ م‌,          Platt, Rutherford Hayes

ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ ف‍رام‍وش‌ ش‍ده‌ ع‍دن‌

۲۶۱

 

ک‍ران‍ه‌ه‍ای‌ اج‍ت‍ه‍اد: گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در م‍وض‍وع‍ات‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و اص‍ول‍ی‌

۲۶۲

 

ک‍رب‍لا؛ دی‍روز، ام‍روز (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ "ک‍رب‍لاپ‍ژوه‍ی‌)": م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ارائ‍ه‌ ش‍ده‌ در ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ن‍دن‌ ۱۰ و ۱۱ ذی‌ ال‍ق‍ع‍ده‌۱۴۱۶ ق‌/ ۳۰ و۱۹۹۶/۳/۳۱ م‌

۲۶۳

ه‍م‍ای‍ش‌ ک‍رب‍لا ال‍گ‍وی‌ م‍ی‍راث‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌،  ( ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌،  :۱۳۹۶ ،  : ک‍رب‍لا)

ک‍رب‍لا م‍ی‍راث‌ م‍ش‍ت‍رک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و ت‍م‍دن‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ک‍رب‍لا

۲۶۴

ن‍اطق‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۲۸-

ک‍س‍ب‌ و ک‍ار و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در اس‍لام‌

۲۶۵

س‍ل‍ی‍م‍ان‌، ف‍ه‍م‍ی‍ده‌,         Suleman, Fahmida

ک‍لام‌ ق‍دس‍ی‌ در ه‍ن‍ر ب‍ش‍ری‌: ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ خ‍لاق‍ان‍ه‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

۲۶۶

ه‍ی‍وم‌، دی‍وی‍د, ۱۷۱۱-۱۷۷۶ م‌,  Hume, David

گ‍ف‍ت‌ و گ‍وه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ دی‍ن‌ طب‍ی‍ع‍ی‌: خ‍وان‍ش‍ی‌ دی‍گ‍ر

۲۶۷

ش‍ری‍ف‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌

ل‍ب‍خ‍ن‍د خ‍اک‍ی‌؛ گ‍زی‍ده‌ داس‍ت‍ان‌ طن‍ز دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

۲۶۸

زاه‍د درواج‍ک‍ی‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌,      -۵۱۹ ؟ق‌

ل‍طائ‍ف‌ ال‍ت‍ف‍س‍ی‍ر

۲۶۹

ب‍ای‍رام‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۴۰-

ل‍م‌ ی‍زرع‌

۲۷۰

ه‍وور، ک‍ال‍ی‍ن‌,       Hoover, Colleen

م‍ا ت‍م‍ام‍ش‌ م‍ی‌ک‍ن‍ی‍م‌

۲۷۱

ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ پ‍اری‍زی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۰۴-۱۳۹۳

م‍اه‌ و خ‍ورش‍ی‍د ف‍ل‍ک‌

۲۷۲

ل‍ول‍ی‍ن‌ - ج‍ون‍ز، ل‍وی‍د,    Llewellyn-Jones, Lloyd

م‍ب‍اح‍ث‌ و م‍دارک‍ی‌ از ت‍اری‍خ‌ ب‍اس‍ت‍ان‌: ش‍اه‌ و درب‍ار در ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ( ۵۵۹ت‍ا ۳۳۱ ق‍ب‍ل‌ از م‍ی‍لاد)

۲۷۳

ع‍ب‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر

م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ در اق‍ت‍ص‍اد خ‍رد: (ب‍ازاره‍ا، ت‍ع‍ادل‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍اد رف‍اه‌)

۲۷۴

ن‍ق‍ش‍ب‍ن‍دی‌، ن‍وی‍د, ۱۳۵۱-

م‍ب‍ادی‌ اص‍ول‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍اف‍ع‍ی‌

۲۷۵

پ‍ارس‍ا، ف‍رزاد, ۱۳۵۸-

م‍ب‍ادی‌ ف‍ق‍ه‌ ش‍اف‍ع‍ی‌

۲۷۶

ف‍ره‍ادی‌، ح‍م‍ی‍د

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ راه‍ن‍م‍ای‌ "ق‍وان‍ی‍ن‌"

۲۷۷

اح‍ی‍ائ‍ی‌، زی‍ن‍ب‌, ۱۳۴۴-

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ت‍اری‍خ‌ رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ (دوره‌ ص‍ف‍وی‌)

۲۷۸

اح‍ی‍ائ‍ی‌، زی‍ن‍ب‌, ۱۳۴۴-

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ت‍اری‍خ‌ رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ (از ورود اس‍لام‌ ت‍ا ق‍رن‌ ده‍م‌ ه‍ج‍ری‌)

۲۷۹

 

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍وت‍م‍ر ال‍ف‍اض‍ل‍ی‍ن‌ ال‍ن‍راق‍ی‍ی‍ن‌

۲۸۰

ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۹۳ : ت‍ه‍ران‌)

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌: ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ گ‍روه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌

۲۸۱

ه‍م‍ای‍ش‌ س‍ی‍ره‌پ‍ژوه‍ی‌ و س‍ی‍ره‌پ‍ژوه‍ان‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۹۲ : ت‍ه‍ران‌)

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ س‍ی‍ره‌پ‍ژوه‍ی‌ و س‍ی‍ره‌پ‍ژوه‍ان‌: ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ گ‍روه‌ س‍ی‍ره‌ م‍ع‍ص‍وم‍ی‍ن‌ (ع‌)

۲۸۲

ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ه‍ف‍ت‍ادم‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد ت‍اس‍ی‍س‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د،  (۱۳۹۴ ،  : ت‍ه‍ران‌)

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ف‍ت‍ادم‍ی‍ن‌ س‍ال‍گ‍رد ت‍اس‍ی‍س‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د ۳۰آب‍ان‌ و ۱۰ آذر۱۳۹۴

۲۸۳

ص‍ف‍ات‍اج‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۴۰-

م‍خ‍اص‍م‍ات‌: س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ا و راه‍ب‍رده‍ای‌ خ‍ص‍م‍ان‍ه‌ ن‍ظام‌ س‍ل‍طه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۲۸۴

وی‍ل‍س‍ون‌، ال‍ی‍زاب‍ت‌, ۱۹۳۶-     م‌  ,Wilson, Elizabeth

م‍د و م‍درن‍ی‍ت‍ه‌

۲۸۵

زاه‍ای‌، دب‍را ,     .Zahay, Debra L

م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ازاری‍اب‍ی‌ دی‍ج‍ی‍ت‍ال‌

۲۸۶

ش‍ب‍ان‌ن‍ی‍ا، ق‍اس‍م‌, ۱۳۵۱-

م‍ذاک‍ره‌ دول‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا س‍ای‍ر دول‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

۲۸۷

وح‍ی‍دی‌ م‍ه‍رج‍ردی‌، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌, ۱۳۴۵-

م‍ذه‍ب‌ پ‍روت‍س‍ت‍ان‌: پ‍ی‍دای‍ش‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا

۲۸۸

ع‍اب‍دی‌، ف‍داح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۸-

م‍رج‍ع‍ی‍ت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ اه‍ل‌ال‍ب‍ی‍ت‌ (ع‌) از م‍ن‍ظر ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌

۲۸۹

ای‍ت‍زن‌، اس‍ت‍ن‍ل‍ی‌,  .Eitzen, Stanley D

م‍س‍ائ‍ل‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌

۲۹۰

ری‍چ‍ی‌، ت‍ام‌,     Ritchey, Tom

م‍س‍ائ‍ل‌ م‍خ‍اطره‌آم‍ی‍ز، آش‍ف‍ت‍گ‍ی‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍دل‌س‍ازی‌ پ‍ش‍ت‍ی‍ب‍ان‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ ب‍ه‌ ک‍م‍ک‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ری‍خ‍ت‌ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌

۲۹۱

م‍ودودی‌، اب‍والاع‍ل‍ی‌, ۱۹۰۳-۱۹۷۹ م‌,         Maudoodi, Syed Abul Ala

م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ و ت‍م‍دن‌ غ‍رب‌

۲۹۲

م‍س‍ج‍دج‍ام‍ع‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۳۲-,        Masjid Jamei, Muhammad

م‍س‍ی‍ح‍ی‍ان‌ و روزگ‍ار ج‍دی‍د

۲۹۳

ام‍ی‍ر، آرم‍ی‍ن‌, ۱۳۶۰-

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌: رس‍ال‍ت‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ در ج‍ه‍ان‌ پ‍ی‍چ‍ی‍ده‌ ام‍روز

۲۹۴

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۰۲-۱۳۷۷

م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌

۲۹۵

ف‍ی‍اض‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا, ۱۳۲۸-

م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ (س‍ل‍س‍ل‍ه‌ درس‍ه‍ای‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ غ‍لام‍رض‍ا ف‍ی‍اض‍ی‌)

۲۹۶

وزی‍ری‌، ی‍ح‍ی‍ی‌,   Waziri, Yahya

م‍ع‍م‍اری‌ اس‍لام‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌

۲۹۷

زارع‍ی‌، م‍ح‍م‍داب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۴۲-

م‍ع‍م‍اری‌ ای‍ران‌ (از ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌ ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر)

۲۹۸

ق‍ه‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۸-

م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ ب‍ا طع‍م‌ ه‍ال‍ی‍وود

۲۹۹

ج‍ان‍س‍ون‌، ری‍ک‌, ۱۹۶۴-     م‌,        Johnson, Rick

م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ در م‍ش‍اوره‌ و روان‌درم‍ان‍ی‌: روی‍ک‍ردی‌ آم‍ی‍خ‍ت‍ه‌ ب‍رای‌ ت‍وان‍م‍ن‍دس‍ازی‌ م‍راج‍ع‍ان‌

۳۰۰

ک‍راگ‌، ه‍ل‍گ‍ه‌, ۱۹۴۴-     م‌ ,       Kragh, Helge

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‌ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍ل‍م‌

۳۰۱

زل‍ی‍ن‍س‍ک‍ی‌، وی‍ل‍ب‍ر, ۱۹۲۱-     م‌,Wilber, Zelinsky

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‍ت‌

۳۰۲

دادگ‍ر، ی‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۴-

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ در آم‍وزه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و م‍ال‍ی‌ اس‍لام‌

۳۰۳

غ‍ف‍اری‌، ه‍ادی‌, ۱۳۴۶-,Hadi, Ghaffari

م‍لاح‍ظات‌ اس‍لام‍ی‌ در رواب‍ط ت‍ج‍اری‌ م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌

۳۰۴

طرف‍داری‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د, ۱۳۵۲-

م‍ل‍ی‌گ‍رای‍ی‌، ت‍اری‍خ‌ن‍گ‍اری‌ و ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ ه‍وی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ن‍وی‍ن‌ در ای‍ران‌

۳۰۵

رب‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۳۴۳-

م‍ن‍اه‍ج‌ ال‍ف‍ق‍ه‍اء ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍رج‍ال‌ و دوره‍ا ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌: دراس‍ه‌ ف‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ م‍ن‍ه‍ج‌ ال‍وث‍وق‌ ال‍ص‍دوری‌ و ال‍س‍ن‍دی‌ ع‍ن‍د ال‍ف‍ق‍ه‍اء

۳۰۶

ک‍اش‍ف‌ال‍غ‍طاء، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ خ‍ض‍ر, ۱۲۲۸-۱۱۵۶ ق‌

م‍ن‍ه‍ج‌ ال‍رش‍اد ل‍م‍ن‌ اراد ال‍س‍داد ال‍رس‍ال‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ج‍ع‍ف‍ر ک‍اش‍ف‌ ال‍غ‍طاء ال‍ی‌ الام‍ی‍ر ع‍ب‍دال‍ع‍زی‍ز ب‍ن‌ س‍ع‍ود

۳۰۷

ص‍ف‍ات‍اج‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۴۰-

م‍وج‌ اول‌ ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۳۰۸

ص‍ف‍ات‍اج‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۴۰-

م‍وج‌ دوم‌ ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۳۰۹

ص‍ف‍ات‍اج‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۴۰-

م‍وج‌ س‍وم‌ ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ پ‍س‌ از ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۳۱۰

 

م‍وس‍وع‍ه‌ ال‍ح‍دی‍ث‌ ال‍ن‍ب‍وی‌: ع‍ق‍ی‍ده‌ و ش‍ری‍ع‍ه‌ و خ‍ل‍ق‍ا

۳۱۱

ه‍ای‍دگ‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌, ۱۸۸۹-۱۹۷۶ م‌,   Heidegger, Martin

م‍وق‍ف‌

۳۱۲

ری‍ت‍ر، اس‍ح‍اق‌,Reiter, Yitzhak

م‍وق‍وف‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ در ب‍ی‍ت‌ ال‍م‍ق‍دس‌ ت‍ح‍ت‌ ق‍ی‍م‍وم‍ی‍ت‌ ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا

۳۱۳

ت‍ه‍ران‍ی‌، ج‍واد, ۱۲۸۳-۱۳۶۸

م‍ی‍زان‌ال‍م‍طال‍ب‌: خ‍داش‍ن‍اس‍ی‌، پ‍ی‍ام‍ب‍رش‍ن‍اس‍ی‌، ام‍ام‌ش‍ن‍اس‍ی‌، م‍ع‍ادش‍ن‍اس‍ی‌ در م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌

۳۱۴

ب‍رون‍س‌وی‍ک‌، ن‍ی‍ک‍لا, ۱۹۷۰-     م‌,       Brunswick, Nicola

ن‍ارس‍اخ‍وان‍ی‌: راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ ه‍م‍ه‌ ع‍لاق‍ه‌م‍ن‍دان‌

۳۱۵

ق‍ان‍ع‍ی‌ راد، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌, ۱۳۳۴-۱۳۹۷

ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ دان‍ش‌: م‍ش‍ارک‍ت‌ ی‍ا م‍ه‍اج‍رت‌؟

۳۱۶

زورق‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۳۲۹-

ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ روی‍اروی‍ی‌ه‍ای‌ اس‍لام‌ و س‍ک‍ولاری‍س‍م‌

۳۱۷

ب‍ازرگ‍ان‌ ه‍رن‍دی‌، ع‍ب‍اس‌, ۱۳۲۱-

ن‍ظارت‌ و ارزش‍ی‍اب‍ی‌ در آم‍وزش‌ ع‍ال‍ی‌

۳۱۸

زارع‌، ح‍م‍ی‍د, ۱۳۴۵-

ن‍ظام‌ اداری‌ در س‍ی‍ره‌ و س‍ن‍ت‌ ن‍ب‍وی‌ (ص‌)

۳۱۹

وال‍رس‍ت‍ای‍ن‌، ای‍م‍ن‍ی‍وئ‍ل‌ م‍وری‍س‌, ۱۹۳۰-      م‌,Immanuel Maurice, Wallerstein

ن‍ظام‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍درن‌: ک‍ش‍اورزی‌ س‍رم‍ای‍ه‌داران‍ه‌ و خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌ اروپ‍ا در س‍ده‌ ش‍ان‍زده‍م‌

۳۲۰

ای‍زده‍ی‌، س‍ج‍اد, ۱۳۴۹-

ن‍ظام‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و دول‍ت‌ م‍طل‍وب‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍لا اح‍م‍د ن‍راق‍ی‌ و م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ن‍ج‍ف‍ی‌ (ص‍اح‍ب‌ ج‍واه‍ر)

۳۲۱

ع‍ام‍ل‍ی‌، س‍ع‍ی‍درض‍ا, ۱۳۴۰-

ن‍ظری‍ه‌ه‍ا و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ اس‍اس‍ی‌ دول‍ت‌ ال‍ک‍ت‍رون‍ی‍ک‌

۳۲۲

ک‍ی‍س‍ی‍ن‍ج‍ر، ه‍ن‍ری‌, ۱۹۲۳-     م‌,    Kissinger, Henry

ن‍ظم‌ ج‍ه‍ان‍ی‌: ت‍ام‍ل‍ی‌ در وی‍ژگ‍ی‌ م‍ل‍ت‌ه‍ا و ج‍ری‍ان‌ ت‍اری‍خ‌

۳۲۳

ص‍ال‍ح‍ی‌ ن‍ج‍ف‌آب‍ادی‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۰۲-۱۳۹۲

ن‍ق‍د و ن‍ظر

۳۲۴

ح‍س‍ن‌آب‍ادی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌, ۱۳۵۳-

ن‍ق‍ش‌ وق‍ف‌ در ت‍روی‍ج‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ زی‍ارت‌

۳۲۵

ل‍وئ‍ی‍س‌، ه‍ری‌, ۱۹۴۷-     م‌,         .Lewis, Harry R

ن‍گ‍اه‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ ب‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ه‍اروارد

۳۲۶

اخ‍لاق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌, ۱۳۵۵-

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ر ظه‍ور: وی‍ژگ‍ی‌ه‍ا و پ‍ی‍ش‌ف‍رض‌ه‍ا

۳۲۷

رح‍م‍ان‌زاده‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۳۱-

ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍ازه‌ ب‍ه‌ ش‍ی‍وه‌ ت‍ول‍ی‍د زم‍ی‍ن‌داری‌ در ای‍ران‌ از آغ‍از ت‍ا دوران‌ م‍غ‍ولان‌

۳۲۸

س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، ج‍ع‍ف‍ر, ۱۳۰۸-

ن‍گ‍رش‌ و روش‌ اب‍ن‌ ت‍ی‍م‍ی‍ه‌: ق‍رائ‍ت‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ از ع‍ق‍ای‍د و آرای‌ اب‍ن‌ ت‍ی‍م‍ی‍ه‌ و ب‍ررس‍ی‌ آن‌ در پ‍رت‍و ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌، س‍ن‍ت‌ ن‍ب‍وی‌ و ع‍ق‍ل‌ س‍ل‍ی‍م‌

۳۲۹

ش‍ی‍رم‍ردی‌، ی‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۴۸-

ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ ت‍ج‍ل‍ی‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ و ه‍دای‍ت‌ ام‍ت‌ اس‍لام‍ی‌

۳۳۰

اب‍راه‍ی‍م‌ن‍ژاد، ه‍رم‍ز,Ebrahimnejad, Hormoz

ن‍وس‍ازی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در دوره‌ ق‍اج‍ار

۳۳۱

ت‍ک‌روس‍ت‍ا، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۶۵-

ن‍ه‍اده‍ای‌ م‍ال‍ی‌

۳۳۲

پ‍رک‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۹-

ن‍ه‍ادی‍ن‍ه‌س‍ازی‌ خ‍لاق‍ی‍ت‌ در ج‍ام‍ع‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

۳۳۳

ص‍ف‍ات‍اج‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۳۴۰-

ن‍ه‍ض‍ت‌ ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌

۳۳۴

آی‍دن‍ل‍و، س‍ج‍اد, ۱۳۵۹-

ن‍ی‍م‌پ‍خ‍ت‍ه‌ ت‍رن‍ج‌ (ب‍ی‍س‍ت‌ م‍ق‍ال‍ه‌ درب‍اره‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ و ادب‌ ح‍م‍اس‍ی‌ ای‍ران‌)

۳۳۵

ع‍ل‍ی‍زاده‌ م‍وس‍وی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۴۹-

وارون‍گ‍ی‌: ن‍ق‍د و ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ک‍ری‌ ج‍ری‍ان‌ه‍ای‌ ت‍ک‍ف‍ی‍ری‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر داع‍ش‌

۳۳۶

رف‍ی‍ع‍ی‌ آت‍ان‍ی‌، ع‍طاءال‍ل‍ه‌, ۱۳۴۵-

واق‍ع‍ی‍ت‌ و روش‌ ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ "ک‍ن‍ش‌ ان‍س‍ان‍ی‌" در چ‍ه‍ارچ‍وب‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌: ن‍ظری‍ه‌ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

۳۳۷

ک‍ش‍اورز ص‍در، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۲۸۸-۱۳۵۳

وزی‍ران‌ ای‍ران‍ی‌ م‍ح‍ب‍وس‌ و م‍ق‍ت‍ول‌: از ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ام‍وی‍ان‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ س‍ل‍طن‍ت‌ ش‍اه‌ ع‍ب‍اس‌ ص‍ف‍وی‌

۳۳۸

س‍ی‍دی‌ ف‍رد، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۶۹-

ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: درآم‍دی‌ ب‍ر ی‍ک‌ ن‍طری‍ه‌ ن‍و

۳۳۹

رض‍ای‌ ال‍ه‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۰۰-

ه‍ش‍داره‍ا: م‍ق‍الات‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌، ه‍ن‍ری‌، ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌

۳۴۰

ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ خ‍اطره‌ن‍وی‍س‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۹۰ : ت‍ه‍ران‌)

ی‍ادن‍ام‍ک‌: آث‍ار م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ اول‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ م‍ل‍ی‌ خ‍اطره‌ن‍وی‍س‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

 

 

 

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028