تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در اسفند ماه 1395به منابع کتابخانه

 

ردي‍ف‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

ن‍اش‍ر

۱

رض‍ای‍ی‌ م‍ی‍رق‍ائ‍د، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۳۳-

ای‍ران‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌

س‍ازم‍ان‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‍ی‌ ن‍ی‍روه‍ای‌ م‍س‍ل‍ح‌

۲

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-

آم‍ری‍ک‍ا از دی‍دگ‍اه‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌

م‍ح‍دث‌

۳

دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۲۹۲-۱۳۶۰

ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ای‌ از آث‍ار

[ن‍اس‌]

۴

ف‍ری‍دن‍ی‌ ت‍رک‌زاده‌، ب‍ه‍زاد

م‍ب‍ان‍ی‌ ج‍ه‍اد و ش‍ه‍ادت‌ در اس‍لام‌

ک‍ن‍گ‍ره‌ س‍رداران‌ و ۱۶ ه‍زار ش‍ه‍ی‍د ک‍رب‍لای‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌: س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ خ‍وزس‍ت‍ان‌

۵

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌  , ۱۳۱۸-

ع‍ف‍اف‌ و ح‍ج‍اب‌ در س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ - اس‍لام‍ی‌: ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌ ال‍ع‍ال‍ی‌) ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۶

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-

زن‌ و خ‍ان‍واده‌: ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌ ال‍ع‍ال‍ی‌) ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۷

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-

ج‍ای‍گ‍اه‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ زن‍ان‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‌ و ت‍ج‍دد: ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌ ال‍ع‍ال‍ی‌) ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۸

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ , ۱۳۱۸-

ع‍رص‍ه‌ه‍ای‌ ح‍ض‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‌: ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌ ال‍ع‍ال‍ی‌) ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۹

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸-

ال‍گ‍وی‌ زن‌: ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌ ال‍ع‍ال‍ی‌) ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۱۰

 

روش‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌ ال‍ع‍ال‍ی‌) درب‍اره‌ م‍ه‍ارت‍ه‍ا و ف‍ن‍ون‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۱۱

 

ب‌

 

۱۲

خ‍وش‍وق‍ت‌، ع‍زی‍ز, ۱۳۰۵-۱۳۹۱

طری‍ق‌ ب‍ن‍دگ‍ی‌: ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ در ب‍ی‍ان‍ات‌ اس‍ت‍اد اخ‍لاق‌ و م‍ع‍رف‍ت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ خ‍وش‍وق‍ت‌ (اع‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ م‍ق‍ام‍ه‌)

م‍وس‍س‍ه‌ م‍ح‍ب‍ی‍ن‌ ح‍ض‍رت‌ ص‍اح‍ب‌ الام‍ر (ع‍ج‌)

۱۳

م‍س‍ائ‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۶۳-

ل‍ع‍ن‌ه‍ای‌ ن‍ام‍ق‍دس‌: ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ و م‍ح‍دودی‍ت‌ ت‍ب‍ری‌

آرم‍ا

۱۴

م‍ن‍زوی‌، ع‍ل‍ی‍ن‍ق‍ی‌، -۱۳۰۲

س‍ی‍م‍رغ‌ و س‍ی‌م‍رغ‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍ن‍طق‌ ال‍طی‍ر ع‍طار و طرح‌ ی‍ک‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌

راه‌ م‍ان‍ا

۱۵

ع‍اش‍ورخ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۳۴۰ -

اح‍ک‍ام‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ زن‍ان‌ در ف‍ق‍ه‌

پ‍ی‍ام‌ ع‍دال‍ت‌

۱۶

ن‍اص‍ری‌، ش‍ه‍رام‌، ۱۳۴۴ -

ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ ع‍ش‍ق‌

ش‍ه‍رام‌ ن‍اص‍ری‌

۱۷

ن‍ظری‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۳۴۸ -

رج‍ال‌ پ‍ارل‍م‍ان‍ی‌ ای‍ران‌ ( از م‍ش‍روطه‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)

ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر

 

 

 

 

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028