تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در بهمن ماه 1395به منابع کتابخانه)

ردي‍ف‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

ن‍اش‍ر

۱

ن‍ص‍ی‍ری‌ س‍وادک‍وه‍ی‌، ف‍ت‍وت‌, ۱۳۲۹-

ع‍ل‍وم‌ اس‍راری‌: ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از ح‍ی‍ات‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ع‍ال‍م‌ رب‍ان‍ی‌ ج‍ن‍اب‌ س‍ی‍د م‍وس‍ی‌ زرآب‍ادی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌ و ش‍اگ‍ردان‍ش‌: ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ ش‍رح‌ ج‍ن‍ه‌ الاس‍م‍اء و ل‍وح‌ م‍ح‍ف‍وظ اس‍ت‍اد ح‍اف‍ظی‍ان‌

س‍ای‍ه‌گ‍س‍ت‍ر

۲

خ‍طی‍ب‍ی‌ ق‍م‍ی‌، ک‍م‍ال‌, ۱۳۶۳-

ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ س‍اده‌

طرح‌ ن‍وی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌

۳

خ‍طی‍ب‍ی‌ ق‍م‍ی‌، ک‍م‍ال‌ , ۱۳۶۳-

ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ در ن‍ظم‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر

طرح‌ ن‍وی‍ن‌ ان‍دی‍ش‍ه‌

۴

ش‍اف‍اک‌، ال‍ی‍ف‌, ۱۹۷۱-    م‌ ,          Shafak, Elif

م‍ل‍ت‌ ع‍ش‍ق‌

ق‍ق‍ن‍وس‌

۵

اب‍ی‌ ص‍ع‍ب‌، ری‍ولا ج‍وردی‌,         Abisaab, Rula Jurdi

ت‍غ‍ی‍ی‍ر م‍ذه‍ب‌ در ای‍ران‌: دی‍ن‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ ام‍پ‍رات‍وری‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

ت‍م‍دن‌ ع‍ل‍م‍ی‌

۶

ن‍ص‍ی‍ری‌، اب‍وطال‍ب‌, ۱۳۶۰-

ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍رک‍ی‍ب‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‍ه‌: س‍وره‌ م‍ب‍ارک‍ه‌ م‍ل‍ک‌: ت‍ن‍ظی‍م‌ ش‍ده‌ در چ‍ه‍ارده‌ درس‌

م‍ش‍ه‍ور

۷

ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۱-

ق‍زوی‍ن‌ در ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطی‍ت‌

ن‍ام‍ک‌

۸

م‍ح‍س‍ن‍ی‌ دای‍ک‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍دع‍ظی‍م‌, ۱۳۲۹-

رج‍ع‍ت‌ در ع‍ص‍ر ظه‍ور

ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌ م‍وع‍ود (ع‍ج‌)، م‍رک‍ز ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ه‍دوی‍ت‌

 

 

 

 

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028