تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در دی ماه 1395به منابع کتابخانه)

ردي‍ف‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

ن‍اش‍ر

۱

آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۱۲-

آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌

وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌

۲

اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌, ۵۶۰-۶۳۸ ق‌

ال‍ح‍ب‌ و ال‍م‍ح‍ب‍ه‌ الال‍ه‍ی‍ه‌

 

۳

 

ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ رش‍د اق‍ت‍ص‍ادی‌ پ‍روژه‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ه‍ان‍ی‌

م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ا

۴

ک‍اش‍ف‌ ال‍غ‍طاء، ع‍ب‍اس‌, ۱۹۶۱-    م‌

ال‍م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ م‍ن‌ ال‍ق‍واع‍د ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌

ف‍ق‍ه‌

۵

 

دی‍وان‌ خ‍زائ‍ن‌ الاس‍رار

 

۶

 

ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌: وی‍ژه‌ن‍ام‍ه‌ ش‍ه‍ادت‌ دک‍ت‍ر ع‍ل‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌

روزن‍ام‍ه‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌

۷

 

ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌

ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ س‍ع‍دی‌

۸

ه‍م‍ای‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ ده‍خ‍دا (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۹۰ : ت‍ه‍ران‌)

م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ن‍وی‍س‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ ده‍خ‍دا

م‍وس‍س‍ه‌ ل‍غ‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ده‍خ‍دا

۹

ش‍اک‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۰۱-

دی‍وان‌ ش‍اک‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ق‍ص‍ائ‍د، غ‍زل‍ی‍ات‌، رب‍اع‍ی‍ات‌، ق‍طع‍ات‌

[چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ م‍ش‍ت‍اق‍ی‌]

۱۰

م‍ق‍دم‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۰۲-

دی‍وان‌ م‍ق‍دم‌: اس‍ت‍دلال‍ی‌، اع‍ت‍ق‍ادی‌، اخ‍لاق‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌، ادب‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

م‍ق‍دم‌

۱۱

اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌, ۵۶۰-۶۳۸ ق‌

ال‍ح‍ب‌ و ال‍م‍ح‍ب‍ه‌ الال‍ه‍ی‍ه‌

 

۱۲

س‍ی‍وطی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر, ۸۴۹-۹۱۱ ق‌

الاق‍ت‍راح‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ اص‍ول‌ ال‍ن‍ح‍و

دار ال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌

۱۳

ک‍ای‍ز، ک‍ن‌, ۱۹۲۱-    م‌ ,Keyes, Ken

ع‍ش‍ق‌ ع‍ل‍ی‍رغ‍م‌ ه‍م‍ه‌ م‍ش‍ک‍لات‌

ع‍ل‍م‌

۱۴

اس‍ت‍ادی‌، رض‍ا, ۱۳۱۶-,گ‍ردآورن‍ده‌

ش‍وری‌ در ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌

ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌)

۱۵

ه‍ن‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍طی‍ف‌

م‍ک‍ت‍ب‌ وح‍ی‌ و م‍ف‍ه‍وم‌ "ام‍ی‌" ب‍ودن‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر

م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ رس‍ال‍ت‌

۱۶

ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌ , ۱۲۹۸-۱۳۸۶

م‍واع‍ظ: س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‌ اخ‍لاق‍ی‌ م‍رح‍وم‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ح‍ق‌ش‍ن‍اس‌ (ره‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ای‍م‍ان‌ م‍ان‍دگ‍ار

۱۷

م‍وس‍وی‌ چ‍اوش‍ی‌، ن‍ورال‍دی‍ن‌, ۱۳۵۰-

طل‍وع‌ ن‍زدی‍ک‌ اس‍ت‌!

ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌، م‍ه‍ن‍دس‌

۱۸

ب‍ال‌، م‍اک‍س‌ وی‍ت‌, ۱۸۸۵-    م‌

ص‍ن‍ع‍ت‌ س‍ح‍رآم‍ی‍ز ن‍ف‍ت‌

ب‍ن‍گ‍اه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌

۱۹

خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸

ت‍ح‍ری‍ر ال‍وس‍ی‍ل‍ه‌

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)

۲۰

ب‍روج‍ردی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ , ۱۲۵۳-۱۳۴۰

رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ب‍روج‍ردی‌ ب‍ا ح‍واش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)

۲۱

خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸

آداب‌ ال‍ص‍ل‍وه‌: آداب‌ ن‍م‍از

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)

۲۲

واث‍ق‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۳۶-

اع‍لام‌ ال‍م‍ج‍اوری‍ن‌ ب‍م‍ک‍ه‌ ال‍م‍ع‍ظم‍ه‌

ح‍س‍ی‍ن‌ واث‍ق‍ی‌

۲۳

م‍خ‍ت‍اری‌ غ‍زن‍وی‌، ع‍ث‍م‍ان‌ ب‍ن‌ ع‍م‍ر, -۵۱۳ ؟ق‌

ح‍ک‍ی‍م‌ م‍خ‍ت‍اری‌ غ‍زن‍وی‌

م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر ع‍ل‍م‍ی‌

۲۴

 

ح‍ری‍م‌ ح‍رم‌: ن‍ش‍ری‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ت‍روی‍ج‍ی‌ دع‍ا و زی‍ارت‌پ‍ژوه‍ی‌

آس‍ت‍ان‌ م‍ق‍دس‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)، ب‍ن‍ی‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ دع‍ا

۲۵

ف‍رزان‌، م‍ح‍م‍د, ۱۲۷۳-۱۳۴۹

م‍ق‍الات‌ ف‍رزان‌

[چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌ ح‍ی‍دری‌]

۲۶

ف‍ی‍ض‌ ک‍اش‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ش‍اه‌ م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۰۰۶-۱۰۹۱ ق‌

ش‍وق‌ م‍ه‍دی‌: ت‍ض‍م‍ی‍ن‍ی‌ از غ‍زل‍ی‍ات‌ ل‍س‍ان‌ال‍غ‍ی‍ب‌ ح‍اف‍ظ ش‍ی‍رازی‌

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍درس‍ه‌ چ‍ه‍ل‌س‍ت‍ون‌

۲۷

ق‍ن‍ب‍ری‌، ح‍ی‍در

داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ان‍گ‍ی‍زی‌ از ش‍ی‍طان‌

ت‍ه‍ذی‍ب‌

۲۸

دم‍ارت‍ی‍ن‍و، ج‍ورج‌

اق‍ت‍ص‍اد ج‍ه‍ان‍ی‌، ع‍دال‍ت‌ ج‍ه‍ان‍ی‌: ای‍رادات‌ ن‍ظری‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ه‍ای‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ن‍ول‍ی‍ب‍رال‍ی‍س‍م‌

م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ا

۲۹

 

اورش‍ل‍ی‍م‌، پ‍ای‍ت‍خ‍ت‌ س‍ه‌ م‍ذه‍ب‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌

۳۰

ق‍طب‌، س‍ی‍د, ۱۹۰۶-۱۹۶۶ م‌,Qutb, Sayyid

م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ اس‍لام‌ ب‍ا س‍رم‍ای‍ه‌داری‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر آی‍ات‌ رب‍ا

ب‍ن‍ی‍اد ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌

۳۱

گ‍وی‌ل‍ی‌، ی‍و

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌: پ‍ژوه‍ش‌ و ن‍گ‍ارش‌ ی‍ک‌ زن‌ چ‍ی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ای‍ران‌ش‍ن‍اس‍ی‌

۳۲

 

دس‍ت‍اورده‍ا، چ‍ال‍ش‌ه‍ا و اف‍ق‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ روی‌ ن‍ظام‌ س‍لام‍ت‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

وزارت‌ ب‍ه‍داش‍ت‌، درم‍ان‌ و آم‍وزش‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

۳۳

س‍پ‍ه‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۲۱۶-۱۲۹۷ ق‌

ن‍اس‍خ‌ ال‍ت‍واری‍خ‌: ح‍ض‍رت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ اب‍ی‍طال‍ب‌ (ع‌)

ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌

۳۴

م‍ح‍رم‌ ی‍زدی‌، ع‍ب‍دال‍وه‍اب‌ ب‍ن‌  م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌,-۱۲۷۷ ؟ق‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ خ‍داپ‍رس‍ت‍ی‌

 

۳۵

 

ی‍اد ای‍ام‌

ش‍ورای‌ س‍ی‍اس‍ت‍گ‍ذاری‌ ائ‍م‍ه‌ ج‍م‍ع‍ه‌

۳۶

ش‍اه‌ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ن‍اص‍رال‍دی‍ن‌, ۱۳۰۳-

ف‍رق‍ه‌ ن‍ورب‍خ‍ش‍ی‍ه‌

 

۳۷

ع‍رب‍ل‍و، اح‍م‍د

چ‍ن‍د ق‍دم‌ ت‍ا م‍ت‍ن‌ (ب‍ان‍ک‌ س‍وژه‌ ای‍ث‍ار و ش‍ه‍ادت‌)

ش‍اه‍د

۳۸

م‍ال‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

ن‍ظام‌ ج‍ب‍ران‌ خ‍دم‍ات‌ ک‍ارک‍ن‍ان‌ (ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ش‍رای‍ط ای‍ران‌)

م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ا

۳۹

ض‍ی‍ای‍ی‌ م‍رن‍دی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر, ۱۲۳۷-۱۳۱۲

دی‍وان‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍رخ‍ان‌ ض‍ی‍ای‍ی‌ ن‍اظم‌ال‍م‍ل‍ک‌

م‍طب‍ع‍ه‌ طل‍وع‌

۴۰

ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ود,ق‍رن‌۸ ق‌

خ‍ی‍ر ال‍م‍ج‍ال‍س‌ (م‍ل‍ف‍وظات‌ ح‍ض‍رت‌ ش‍ی‍خ‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ود چ‍راغ‌ ده‍ل‍ی‌)

 

۴۱

س‍پ‍ه‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۲۱۶-۱۲۹۷ ق‌

ن‍اس‍خ‌ ال‍ت‍واری‍خ‌: ت‍اری‍خ‌ خ‍ل‍ف‍اء

ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌

۴۲

 

دای‍ره‌ال‍م‍ع‍ارف‌ ف‍ت‍ن‍ه‌۸۸

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ص‍ب‍ح‌ ح‍ض‍ور ام‍ی‍د

۴۳

ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ک‍ارن‍ام‍ه‌ ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۸۷ : ت‍ه‍ران‌)

درآم‍د: م‍روری‌ ب‍ر ک‍ارن‍ام‍ه‌ ۳۰ س‍ال‍ه‌ ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ک‍ارن‍ام‍ه‌ ن‍ظام‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ اس‍ف‍ن‍د۱۳۸۷

دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۴۴

اش‍راق‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌, ۱۳۰۴-۱۳۶۰

س‍خ‍ن‌ ح‍ق‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۴۵

اش‍راق‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌, ۱۳۰۴-۱۳۶۰ ,ش‍ارح‌

ش‍رح‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ع‍روه‌ و ال‍وس‍ی‍ل‍ه‌: ک‍ت‍اب‌ ال‍طه‍اره‌

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۴۶

س‍پ‍ه‍ر، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ , ۱۲۶۸-۱۳۴۲ ق‌

ن‍اس‍خ‌ ال‍ت‍واری‍خ‌: زن‍دگ‍ان‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر (ع‌)

ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌

۴۷

ن‍ی‍ل‍ی‌پ‍ور، م‍ه‍دی‌, ۱۲۹۸-

ب‍ه‍ش‍ت‌ اخ‍لاق‌

م‍رغ‌ س‍ل‍ی‍م‍ان‌

۴۸

اش‍راق‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌, ۱۳۰۴-۱۳۶۰

چ‍ه‍ره‌ه‍ای‌ درخ‍ش‍ان‌ در آی‍ه‌ ت‍طه‍ی‍ر

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۴۹

اش‍راق‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌, ۱۳۰۴-۱۳۶۰

ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ج‍ه‍اد در م‍ک‍ت‍ب‌ اس‍لام‌

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۵۰

اش‍راق‍ی‌، ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌, ۱۳۰۴-۱۳۶۰

پ‍اس‍داران‌ وح‍ی‌ در ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۵۱

چ‍پ‍م‍ن‌، گ‍ری‌, ۱۹۳۸-    م‌ ,           .Chapman, Gary D

پ‍ن‍ج‌ زب‍ان‌ م‍ورد ع‍لاق‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ "ش‍ام‍ل‌ ۵ اب‍زار ارزی‍اب‍ی‌ زب‍ان‍ی‌ ب‍رای‌ ک‍ودک‍ان‌": ب‍ه‌ زب‍ان‌ ف‍رزن‍دان‍ت‍ان‌ ص‍ح‍ب‍ت‌ ک‍ن‍ی‍د

خ‍رد آذی‍ن‌، ش‍ه‍ری‍ار

۵۲

م‍ات‍ی‍وز، ان‍درو, ۱۹۴۸-    م‌ ,Mathews, Andrew

آخ‍ری‍ن‌ راز ش‍اد زی‍س‍ت‍ن‌

گ‍ل‍پ‍ا

۵۳

پ‍وراب‍راه‍ی‍م‌ گ‍ل‍رودب‍اری‌، س‍ت‍ار

اگ‍ر ف‍رزن‍د ب‍اه‍وش‌ م‍ی‌خ‍واه‍ی‍د

خ‍رد آذی‍ن‌

۵۴

ب‍وزان‌، ت‍ون‍ی‌, ۱۹۴۲-    م‌ ,       Buzan, Tony

م‍رج‍ع‌ ج‍ام‍ع‌ ت‍ن‍دخ‍وان‍ی‌

ات‍ق‍ان‌، ع‍طر ی‍اس‌، ت‍ا ظه‍ور، پ‍ی‍ام‌ م‍ق‍دس‌

۵۵

رج‍ای‍ی‌ن‍ژاد، م‍ح‍م‍د, ۱۳۴۸-

اوج‌ ع‍زت‌ ق‍م‌ در ۳۲۸ روز: ح‍وادث‌ و خ‍اطرات‌ ی‍ازده‌ م‍اه‌ ح‍ض‍ور ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) در ق‍م‌، پ‍س‌ از پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ( ۱۰اس‍ف‍ن‍د ۱۳۵۷ ت‍ا ۲ ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۵۸ )

س‍ت‍اد م‍رک‍زی‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۵۶

ع‍م‍ادی‌، ر

آئ‍ی‍ن‌ ش‍وه‍رداری‌، ی‍ا، روش‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‍ی‌

دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ب‍رگ‍زی‍ده‌

۵۷

ف‍ی‍ت‍س‌ج‍رال‍د، دام‍ی‍ن‌,          Fitzgerald, Damien

ن‍ق‍ش‌ وال‍دی‍ن‌ و اول‍ی‍ای‌ م‍درس‍ه‌ در ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‍ان‌

ف‍راگ‍ف‍ت‌، آی‍ی‍ن‍ه‌ دان‍ش‌، ف‍ن‌ اف‍زار، ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌، ک‍ان‍ون‌ پ‍ژوه‍ش‌

۵۸

زارع‌ ک‍ه‍ن‍م‍وی‍ی‌، اص‍غ‍ر, ۱۳۵۸-

ان‍ق‍لاب‌ اخ‍لاق‍ی‌، راه‍ی‌ ب‍ه‌ ره‍ای‍ی‌

س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۵۹

رض‍ای‍ی‌ خ‍راس‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دص‍ادق‌, ۱۳۴۰-

ب‍ازخ‍وان‍ی‌ م‍س‍ال‍ه‌ روی‍ت‌ ه‍لال‌ ن‍ق‍ل‌ه‍ا و ن‍ق‍ده‍ا

ب‍ه‍م‍ن‌آرا

۶۰

خ‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ن‍س‍ی‍م‌, ۱۳۶۰-

گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ن‍ج‍ات‌ب‍خ‍ش‍ی‌ در ای‍ران‌ ع‍ص‍ر ص‍ف‍وی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۶۱

ی‍زدان‌پ‍ن‍اه‌ درو، ک‍ی‍وم‍رث‌, ۱۳۵۳-

ات‍ح‍ادی‍ه‌ ش‍ان‍گ‍ه‍ای‌ چ‍ش‍م‌ان‍دازه‍ا، ب‍ی‍م‌ه‍ا و ام‍ی‍ده‍ا: ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ع‍ض‍وی‍ت‌ ای‍ران‌ در ای‍ن‌ ات‍ح‍ادی‍ه‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۶۲

ک‍ی‍ام‍ن‍ش‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, ۱۳۲۳-

آم‍ار پ‍ای‍ه‌ در ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۶۳

ح‍ب‍ی‍ب‌زاده‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر, ۱۳۳۶-

م‍ص‍ون‍ی‍ت‌ پ‍ارل‍م‍ان‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ (م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌)

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۶۴

ال‍ک‍س‍ان‍در، ف‍ران‍ت‍س‌ گ‍اب‍ری‍ل‌, ۱۸۹۱-۱۹۶۴ م‌ ,Alexander, Franz Gabriel

م‍ب‍ان‍ی‌ روان‍ک‍اوی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۶۵

ب‍ودری‌ ول‍رس‌، دل‍ف‍ی‍ن‌,Baudry - Weulersse, Delphine

چ‍ی‍ن‌؛ از ک‍ن‍ف‍وس‍ی‍وس‌ ت‍ا راه‍پ‍ی‍م‍ای‍ی‌ ب‍زرگ‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۶۶

ب‍ی‍اب‍ان‍گ‍رد، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌, ۱۳۴۶-

راه‍ن‍م‍ای‌ وال‍دی‍ن‌ و م‍ع‍ل‍م‍ان‌ در ت‍رب‍ی‍ت‌ و آم‍وزش‌ ک‍ودک‍ان‌

دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌

۶۷

ت‍وف‍ی‍ق‌، ف‍ی‍روز, ۱۳۱۳-

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ - س‍ت‍ان‍ده‌ در ای‍ران‌ و ک‍ارب‍رده‍ای‌ آن‌ در س‍ن‍ج‍ش‌، پ‍ی‍ش‌ب‍ی‍ن‍ی‌ و ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌

س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۶۸

ری‍اض‍ی‌، م‍ح‍م‍دی‍وس‍ف‌, ۱۲۹۰-۱۳۳۵ ق‌

ع‍ی‍ن‌ ال‍وق‍ای‍ع‌

س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۶۹

وی‍ل‍ی‍ام‍ز، ج‍ان‌ رن‍ل‍د, ۱۹۴۲-    م‌ ,            Williams, John Reynold

راه‍ن‍م‍ای‌ اخ‍لاق‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۷۰

اح‍م‍دی‌ خ‍اوه‌، اح‍س‍ان‌ , ۱۳۵۸-

روی‍ا؛ ق‍ل‍م‍رو ن‍ام‍رئ‍ی‌ ذه‍ن‌: ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در ب‍اب‌ روی‍اه‍ا

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۷۱

دائ‍م‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا, ۱۳۴۰-

راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد ن‍وج‍وان‍ان‌ و ج‍وان‍ان‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۷۲

ح‍ات‍م‌پ‍وری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا

روش‌ه‍ای‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ ت‍رب‍ی‍ت‌

زع‍ی‍م‌

۷۳

ب‍رزگ‍ر، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۴۳-

درآم‍دی‌ ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۷۴

 

ت‍اری‍خ‌ ج‍ب‍ر

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۷۵

دی‍وی‍س‌، ه‍ارول‍د

ت‍اری‍خ‌ م‍ح‍اس‍ب‍ه‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۷۶

ب‍وی‍ر، ک‍ارل‌ ب‍ن‍ج‍ام‍ی‍ن‌, ۱۹۰۶-۱۹۷۶ م‌ ,       Boyer, Carl Benjamin

ت‍اری‍خ‌ ح‍س‍اب‍ان‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۷۷

ای‍ران‌ن‍ژاد، اب‍راه‍ی‍م‌

ع‍دال‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)

س‍ت‍اد م‍رک‍زی‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۷۸

ح‍اف‍ظن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍درض‍ا

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر روش‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

س‍ازم‍ان‌ م‍طال‍ع‍ه‌ و ت‍دوی‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا (س‍م‍ت‌)

۷۹

 

ارت‍ب‍اطات‌ ری‍س‍ک‌: آی‍ن‍ده‌ چ‍ال‍ش‌ ب‍ران‍گ‍ی‍ز: چ‍ی‍ن‍ش‌ واژگ‍ان‌ در ارت‍ب‍اطات‌ ری‍س‍ک‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۸۰

ارت‍گ‍ا ای‌ گ‍اس‍ت‌، خ‍وس‍ه‌, ۱۸۸۳-۱۹۹۵ م‌ ,Ortega Y Gasset, Jose

ان‍س‍ان‌ و ب‍ح‍ران‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۸۱

ده‍ش‍ی‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۴۳-

درآم‍دی‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ دک‍ت‍ر اح‍م‍دی‌ن‍ژاد: گ‍رای‍ش‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ و ع‍ن‍اص‍ر م‍ت‍ح‍ول‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۸۲

ی‍ع‍ق‍وب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۹-,گ‍ردآورن‍ده‌ و م‍ت‍رج‍م‌

ق‍ت‍ل‌ ب‍ا ع‍س‍ل‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۸۳

اس‍ت‍ی‍ون‍س‍ون‌، راب‍رت‌ ل‍وئ‍ی‍س‌, ۱۸۵۰-۱۸۹۴ م‌ ,      Stevenson, Robert Louis

ت‍ی‍ر س‍ی‍اه‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۸۴

خ‍ی‍ل‌، پ‍ی‍ت‍ر, ۱۸۸۷-۱۹۶۶ م‌

اس‍ت‍ف‍اده‌ و س‍وء اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍اری‍خ‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا م‍ن‍اظره‌ م‍ول‍ف‌ ب‍ا آرن‍ل‍د ت‍وی‍ن‍ب‍ی‌ درب‍اره‌ ت‍اری‍خ‌)

ان‍ت‍ش‍ارات‌ و آم‍وزش‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۸۵

ح‍ج‍ازی‌، ی‍اس‍ی‍ن‌, ۱۳۵۸-

ق‍اف‌: ب‍ازخ‍وان‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ آخ‍ری‍ن‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر (ص‌) از س‍ه‌ م‍ت‍ن‌ ک‍ه‍ن‌ ف‍ارس‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ادب‌

۸۶

ه‍وی‍ت‌، ادوی‍ن‌ پ‍ام‍ر

پ‍ی‍ک‍ار ب‍زرگ‌، ژاپ‍ن‌ و ج‍ه‍ان‌ خ‍ارج‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۸۷

ج‍وزف‌، ج‍ورج‌ گ‍ورگ‍ی‍س‌, ۱۹۳۹-    م‌ ,Joseph, George Gheverehese

ک‍اک‍ل‌ طاووس‌: ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ غ‍ی‍ر اروپ‍ای‍ی‌ ری‍اض‍ی‍ات‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۸۸

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍وش‍ه‍ری‌، ه‍اش‍م‌, ۱۳۳۵-

ح‍دی‍ث‌ ای‍م‍ان‌: ک‍ارک‍رده‍ای‌ ای‍م‍ان‌ در ع‍رص‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌

ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌

۸۹

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‌,ش‍ارح‌

اح‍س‍ن‌ ال‍م‍ق‍ال‌ ف‍ی‌ ت‍ب‍ی‍ن‌ الاق‍وال‌: ش‍رح‌ ان‍م‍وذج‌ [م‍ح‍م‍ود ب‍ن‌ ع‍م‍ر زم‍خ‍ش‍ری‌]

دار ال‍ع‍ل‍م‌

۹۰

ش‍ع‍اع‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، ف‍رام‍رز, ۱۳۴۷-

ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ از زب‍ان‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌ (خ‍اطرات‌ ش‍ه‍ی‍د آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ دک‍ت‍ر س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌)

ش‍رک‍ت‌ ت‍ع‍اون‍ی‌ ک‍ارآف‍ری‍ن‍ان‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر

۹۱

زوی‍ب‍ک‌، م‍گ‌,     Zweiback, Meg

ف‍رزن‍د دوم‌: پ‍ی‍ام‍ده‍ا و راه‌ح‍ل‍ه‍ا

ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌

۹۲

ک‍م‍ال‌، ی‍اش‍ار, ۱۹۲۲-    م‌ ,   Kemal, Yasar

ارب‍اب‍ه‍ای‌ آق‍چ‍اس‍از

دن‍ی‍ای‌ ن‍و

۹۳

م‍ه‍دی‌پ‍ور ع‍م‍ران‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۹-

چ‍ل‍چ‍راغ‌ (ب‍ازآف‍ری‍ن‍ی‌ چ‍ه‍ل‌ داس‍ت‍ان‌ از ح‍ک‍ای‍ت‍ه‍ای‌ ق‍اب‍وس‌ن‍ام‍ه‌)

ت‍ی‍رگ‍ان‌

۹۴

آزاد، پ‍ی‍م‍ان‌, ۱۳۲۶-

در ح‍س‍رت‌ پ‍رواز: ح‍ک‍ای‍ت‌ ن‍ف‍س‌ در ش‍ع‍ر ش‍ام‍ل‍و و س‍پ‍ه‍ری‌

ذه‍ن‌آوی‍ز

۹۵

ع‍زی‍زی‌، ع‍ب‍اس‌, ۱۳۴۲-

 ۲۰۰[دوی‍س‍ت‌] داس‍ت‍ان‌ از ف‍ض‍ائ‍ل‌، م‍ص‍ائ‍ب‌ و ک‍رام‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ (س‌)

ص‍لاه‌

۹۶

ش‍ک‍رری‍ز، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۶۵-

پ‍ن‍ده‍ای‌ ق‍ن‍د پ‍ه‍ل‍و

آدم‍ی‍ت‌

۹۷

 

اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ س‍ک‍وی‌ ع‍دال‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌: ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ اق‍ت‍ص‍اد م‍ق‍اوم‍ت‍ی‌ در ب‍ی‍ان‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ (م‍دظل‍ه‌)

خ‍ی‍زش‌ ن‍و

۹۸

ع‍ب‍دی‌ ب‍س‍طام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۸-

خ‍اک‍ری‍ز۲۰۲ : خ‍اطرات‌ س‍رت‍ی‍پ‌ ۲ ع‍ل‍ی‌ ع‍ب‍دی‌ ب‍س‍طام‍ی‌ از ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ف‍ت‍ح‌ ال‍م‍ب‍ی‍ن‌ (م‍ن‍طق‍ه‌ ع‍ی‍ن‌ خ‍وش‌ و دش‍ت‌ ع‍ب‍اس‌)

ب‍ن‍ی‍اد ح‍ف‍ظ آث‍ار و ن‍ش‍ر ارزش‌ه‍ای‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

۹۹

پ‍ی‍رزاد، زوی‍ا, ۱۳۳۱-

س‍ه‌ ک‍ت‍اب‌: م‍ث‍ل‌ ه‍م‍ه‌ ع‍ص‍ره‍ا، طع‍م‌ گ‍س‌ خ‍رم‍ال‍و، ی‍ک‌ روز م‍ان‍ده‌ ب‍ه‌ ع‍ی‍د پ‍اک‌

ن‍ش‍ر م‍رک‍ز

۱۰۰

اج‍لاس‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ن‍اش‍ران‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۸۹ : ت‍ه‍ران‌)

ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ اج‍لاس‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ن‍اش‍ران‌ ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارت‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۰۱

م‍ح‍م‍دی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌,گ‍ردآورن‍ده‌

ن‍م‍از م‍ع‍راج‌ خ‍اک‍ی‍ان‌

پ‍ی‍ام‌ ح‍ج‍ت‌ (ع‌)

۱۰۲

پ‍وراح‍م‍دی‌ لال‍ه‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۴۴-

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ودک‌ و ن‍وج‍وان‌

زر ق‍ل‍م‌

۱۰۳

 

ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌: ن‍ش‍ری‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌

۱۰۴

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌، اع‍ظم‌, ۱۳۴۷-

آم‍وزش‌ س‍لام‍ت‌ و ب‍ه‍داش‍ت‌ در م‍دارس‌

م‍ه‍رگ‍ان‌ دان‍ش‌، س‍ای‍ه‌گ‍س‍ت‍ر

۱۰۵

ب‍لاچ‌، داگ‍لاس‌

ق‍درت‌ گ‍ف‍ت‍ار م‍ث‍ب‍ت‌: ک‍ل‍م‍ات‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ م‍وف‍ق‍ی‍ت‌ و پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ه‍ر ک‍ودک‍ی‌ ک‍م‍ک‌ خ‍واه‍د ک‍رد (ی‍ک‌ راه‍ن‍م‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ب‍رای‌ وال‍دی‍ن‌، م‍ش‍اوران‌، م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و م‍راق‍ب‍ان‌ ک‍ودک‌)

ب‍اق‍ی‍ات‌

۱۰۶

ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۲۲-

ف‍ن‍ون‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ودک‌: راه‍ن‍م‍ای‌ وال‍دی‍ن‌، م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و م‍ش‍اوران‌

چ‍ه‍ر

۱۰۷

رم‍ض‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د

داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ از ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌

ق‍ل‍م‌ م‍ک‍ن‍ون‌

۱۰۸

خ‍دی‍ش‌، پ‍گ‍اه‌, ۱۳۵۳-

ری‍خ‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ادوی‍ی‌ ای‍ران‍ی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۰۹

ه‍ج‍وی‍ری‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ث‍م‍ان‌,-۴۶۵ ق‌

ک‍ش‍ف‌ ال‍م‍ح‍ج‍وب‌

ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌

۱۱۰

 

م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ دی‍ن‍ی‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۱۱۱

خ‍رازی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۱۵-

ع‍م‍ده‌ الاص‍ول‌

م‍وس‍س‍ه‌ در راه‌ ح‍ق‌

۱۱۲

ب‍ی‍گ‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌

ارزش‍ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ق‍رآن‌

اس‍وه‌

۱۱۳

ب‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۳۷-

ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍ش‍اغ‍ل‌: (س‍ب‍ک‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ ک‍س‍ب‌ و ک‍ار اس‍لام‍ی‌) ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از ت‍ف‍اس‍ی‍ر ال‍م‍ی‍زان‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ج‍م‍ع‌ ال‍ب‍ی‍ان‌ م‍رح‍وم‌ طب‍رس‍ی‌، م‍ن‍ش‍ور ج‍اوی‍د ج‍ع‍ف‍ر س‍ب‍ح‍ان‍ی‌، ن‍م‍ون‍ه‌ م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌ و راه‍ن‍م‍ای‌ اک‍ب‍ر ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌

ب‍ی‍ان‌ ج‍وان‌، آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر

۱۱۴

اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر, ۶۹۱-۷۵۱ ق‌

ع‍ده‌ ال‍ص‍اب‍ری‍ن‌ و ذخ‍ی‍ره‌ ال‍ش‍اک‍ری‍ن‌

دار ال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌

۱۱۵

ق‍ن‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۴۰-

خ‍ی‍ام‌ن‍ام‍ه‌: روزگ‍ار، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ش‍ع‍ر خ‍ی‍ام‌

زوار

۱۱۶

م‍ش‍ک‍ور، م‍ح‍م‍دج‍واد, ۱۲۹۷-۱۳۷۴

دس‍ت‍ورن‍ام‍ه‌ در ص‍رف‌ و ن‍ح‍و زب‍ان‌ پ‍ارس‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ش‍رق‌

۱۱۷

م‍وس‍وی‌ ب‍ج‍ن‍وردی‌، غ‍لام‍رض‍ا

م‍راح‍ل‌ ک‍م‍ال‌

ت‍اب‍ان‌

۱۱۸

 

ح‍ن‍اب‍ن‍دان‌ "زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ ش‍ه‍دای‌ گ‍ران‍ق‍در ب‍خ‍ش‌ م‍رک‍زی‌ ش‍ه‍رس‍ت‍ان‌ ق‍زوی‍ن‌"

ب‍ح‍رال‍ع‍ل‍وم‌

۱۱۹

 

ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌

م‍وس‍س‍ه‌ ن‍ش‍ر اش‍رف‍ی‌

۱۲۰

اح‍م‍دی‌ ب‍ی‍رج‍ن‍دی‌، اح‍م‍د, ۱۳۰۱-۱۳۷۷

م‍دای‍ح‌ رض‍وی‌ (ع‌) در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌

آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

۱۲۱

ل‍وئ‍ی‍س‌، ب‍رن‍ارد, ۱۹۱۶-    م‌ ,        Lewis, Bernard

ت‍اری‍خ‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ان‌

ت‍وس‌

۱۲۲

داع‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍ظام‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍ود,ق‍رن‌۹ ق‌

ک‍ل‍ی‍ات‌ ش‍اه‌ داع‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌: ش‍اع‍ر و ع‍ارف‌ ن‍ام‍ی‌ ق‍رن‌ ن‍ه‍م‌ ه‍ج‍ری‌

ک‍ان‍ون‌ م‍ع‍رف‍ت‌

۱۲۳

خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌, ۱۳۱۰-

ج‍ه‍ان‌ ح‍ادث‍ه‌خ‍ی‍ز

ع‍ل‍ی‌اش‍رف‌ خ‍ل‍خ‍ال‍ی‌

۱۲۴

ث‍ع‍ال‍ب‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د, ۳۵۰-۴۲۹ ق‌

ث‍م‍ار ال‍ق‍ل‍وب‌ ف‍ی‌ ال‍م‍ض‍اف‌ و ال‍م‍ن‍س‍وب‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ردوس‍ی‌ م‍ش‍ه‍د

۱۲۵

م‍وس‍وی‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، ح‍س‍ن‌

ام‍ام‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌

دارال‍ع‍ل‍م‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌

۱۲۶

س‍ج‍اس‍ی‌، اس‍ح‍اق‌ ب‍ن‌ اب‍راه‍ی‍م‌,ق‍رن‌۷ ق‌

ف‍رائ‍د ال‍س‍ل‍وک‌، ن‍ث‍ر ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌

پ‍اژن‍گ‌

۱۲۷

ب‍ه‍م‍ن‍ی‍ار، اح‍م‍د, ۱۲۶۲-۱۳۳۴

ت‍ح‍ف‍ه‌ اح‍م‍دی‍ه‌ در ش‍رح‌ ال‍ف‍ی‍ه‌: ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ارج‍وزه‌ در ش‍رح‌ ج‍م‍ل‌ ع‍رب‍ی‍ه‌

ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ م‍رت‍ض‍وی‌

۱۲۸

ب‍ی‍ض‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۲۸۴-۱۳۴۸

ت‍اری‍خ‌ ورزش‌ ب‍اس‍ت‍ان‍ی‌ ای‍ران‌: زورخ‍ان‍ه‌

زوار

۱۲۹

ی‍ح‍ی‍ی‌ س‍ی‍ب‍ک‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌,-۸۵۲ ق‌

دی‍وان‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ و رب‍اع‍ی‍ات‌ ف‍ت‍اح‍ی‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌ (س‍ی‍ب‍ک‌)

دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ک‌ گ‍ی‍ل‌

۱۳۰

ب‍رق‍ع‍ی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌, ۱۲۸۷-۱۳۷۲

ع‍ق‍ل‌ و دی‍ن‌ در اص‍ول‌ ع‍ق‍ای‍د اس‍ت‍دلال‍ی‌

 

۱۳۱

م‍ع‍ی‍ن‍ی‌ ک‍رم‍ان‍ش‍اه‍ی‌، رح‍ی‍م‌, ۱۳۰۱-

ف‍طرت‌: ان‍دی‍ش‍ه‌ای‌ در م‍ث‍ن‍وی‌

 

۱۳۲

ب‍اب‍اف‍غ‍ان‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌,-۹۲۵ ق‌

دی‍وان‌ اش‍ع‍ار ب‍اب‍اف‍غ‍ان‍ی‌ ش‍ی‍رازی‌

اق‍ب‍ال‌

۱۳۳

ص‍غ‍ی‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۲۷۳-۱۳۴۹

م‍ص‍ی‍ب‍ت‌ن‍ام‍ه‌ ص‍غ‍ی‍ر اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌

ص‍غ‍ی‍ر

۱۳۴

ص‍م‍دی‍ه‍ا ق‍زوی‍ن‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۳۷-

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ق‍زوی‍ن‌ از دوره‌ م‍غ‍ول‌ ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر

ان‍دی‍ش‍ه‌ زری‍ن‌

۱۳۵

م‍وذن‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۳۰۵-۱۳۷۵

اح‍س‍ن‌ ال‍م‍واع‍ظ

ب‍وس‍ت‍ان‌ ق‍رآن‌

۱۳۶

م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د, ۶۰۴-۶۷۲ ق‌

م‍ک‍ت‍ب‌ ش‍م‍س‌

ع‍ل‍م‌

۱۳۷

 

ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌: خ‍لاص‍ه‌ ۱۴ ج‍ل‍د س‍ی‍ره‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)

ق‍در ولای‍ت‌

۱۳۸

ع‍اص‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌

واژگ‍ان‌ گ‍زی‍ده‌ زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹

آل‌ ی‍اس‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۹۳۱-    م‌

ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ از ک‍ی‍س‍ت‌ ؟

ب‍ن‍ی‍اد ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌

۱۴۰

ب‍ورت‍س‌، وال‍ت‍ر, ۱۹۳۰-    م‌ ,         .Bortz, Walter M

ع‍م‍ر طولان‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ آدم‍ی‍زاد

ه‍ی‍رم‍ن‍د

۱۴۱

ب‍ان‍ک‍ی‌ پ‍ورف‍رد، ام‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۹-

دخ‍ت‍ران‌ آف‍ت‍اب‌

ص‍دا و س‍ی‍م‍ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍روش‌

۱۴۲

رض‍وی‌، م‍ه‍دی‌ , ۱۳۳۱-

ص‍ن‍دوق‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ از ن‍ظری‍ه‌ ت‍ا ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍زی‌

م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌

۱۴۳

ب‍ی‍گ‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۵۲-

ن‍ق‍ش‌ وق‍ف‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌

س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍وه‌

۱۴۴

اب‍ن‌ ج‍وزی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌, ۵۰۸-۵۹۷ ق‌

ت‍ل‍ب‍ی‍س‌ اب‍ل‍ی‍س‌

ع‍ال‍م‌ ال‍ک‍ت‍ب‌

۱۴۵

اس‍ت‍اد ح‍س‍ن‌ م‍ع‍م‍ار، اص‍غ‍ر, ۱۳۴۰-

ک‍ت‍اب‌ زن‍دگ‍ی‌ (ش‍ه‍ی‍د م‍ه‍دی‌ رج‍ب‌ب‍ی‍گ‍ی‌)

م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۱۴۶

زی‍اده‌،  ن‍ی‍ک‍لا , ۱۹۰۷-    م‌ ,     .Ziadeh, Nicola A

دم‍ش‍ق‌ در ع‍ص‍ر م‍م‍ال‍ی‍ک‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۴۷

آی‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د

غ‍ف‍ل‍ت‌ ب‍زرگ‌: ع‍دم‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ در م‍ق‍اب‍ل‌ خ‍طر زل‍زل‍ه‌

م‍ه‍ر م‍ت‍ی‍ن‌

۱۴۸

 

ن‍ق‍ش‌ زی‍ارت‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ دی‍ن‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌

آون‍د رش‍د

۱۴۹

زم‍ان‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۲-

ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‌ زی‍ارت‌

آون‍د رش‍د

۱۵۰

ک‍اظم‍ی‌ خ‍وان‍س‍اری‌، اب‍راه‍ی‍م‌, ۱۳۳۱-

ذک‍ره‍ای‌ ش‍گ‍ف‍ت‌ ع‍ارف‍ان‌: ک‍ل‍ی‍د گ‍ش‍ای‍ش‌ م‍ش‍ک‍لات‌ دن‍ی‍وی‌ و س‍ل‍وک‍ی‌

ع‍طر ی‍اس‌

۱۵۱

غ‍ف‍وری‌، پ‍روی‍ز, ۱۳۲۹-

ب‍ررس‍ی‌ م‍ی‍زان‌ م‍ص‍رف‌ م‍ح‍ص‍ولات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ در ب‍ی‍ن‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ و ت‍ب‍ری‍زی‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌

۱۵۲

 

س‍لام‍ت‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌۱۳۵۷-۱۳۹۳

اطلاع‍ات‌

۱۵۳

ب‍اه‍ری‌، م‍ح‍م‍د

ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر ح‍ق‍وق‌ ج‍زای‌ ع‍م‍وم‍ی‌

م‍ج‍د

۱۵۴

ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ (ب‍ی‍س‍ت‌ و ش‍ش‍م‍ی‍ن‌:۱۳۹۴ : ت‍ه‍ران‌)

ت‍ج‍رب‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ اس‍لام‍ی‌: روش‌ه‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ م‍ال‍ی‌، اب‍زاره‍ا، خ‍دم‍ات‌ و م‍ح‍ص‍ولات‌؛ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌

م‍وس‍س‍ه‌ ع‍ال‍ی‌ آم‍وزش‌ ب‍ان‍ک‍داری‌ ای‍ران‌

۱۵۵

ف‍ردوس‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌, ۳۲۹-۴۱۶ ؟ق‌

ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌

ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ ج‍ی‍ب‍ی‌

۱۵۶

 

م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌

دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌ م‍رک‍زی‌ ائ‍م‍ه‌ ج‍م‍ع‍ه‌

۱۵۷

 

ت‍لاش‍ی‌ در ت‍ص‍وی‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍ب‍ه‍ه‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، س‍ت‍اد ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ ج‍ن‍گ‌

۱۵۸

ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۱-

م‍رق‍ع‌ دل‍گ‍ش‍ا: زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار م‍ل‍ک‌م‍ح‍م‍د ق‍زوی‍ن‍ی‌، ش‍ی‍خ‌ ع‍ل‍ی‌ س‍ک‍اک‌ و م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ خ‍ی‍ارج‍ی‌ از پ‍ی‍ش‍گ‍ام‍ان‌ خ‍ط ت‍زئ‍ی‍ن‍ی‌، خ‍ط گ‍ل‍زار و ن‍ق‍اش‍ی‌خ‍ط

پ‍ی‍ک‍ره‌

۱۵۹

ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار, ۱۳۴۷-

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ در س‍ده‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ م‍ی‍لادی‌

 

۱۶۰

 

ف‍ره‍ن‍گ‌ن‍ام‍ه‌ ن‍ج‍وم‌ و ف‍ض‍ا

طلای‍ی‌

۱۶۱

ک‍اش‍ف‌ ال‍غ‍طاء ال‍ع‍ام‍ه‌

دل‍ی‍ل‌ م‍خ‍طوطات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ک‍اش‍ف‌ ال‍غ‍طاء ال‍ع‍ام‍ه‌ ق‍س‍م‌ ال‍ذخ‍ائ‍ر ال‍م‍خ‍طوطات‌

م‍وس‍س‍ه‌ ک‍اش‍ف‌ ال‍غ‍طاء ال‍ع‍ام‍ه‌

۱۶۲

خ‍ی‍ری‌ گ‍ی‍لان‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد, ۱۳۳۳-

ک‍ل‍ی‍ات‌ م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍ج‍ن‍ات‌

واص‍ف‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌

۱۶۳

ص‍ال‍ح‍پ‍ور، ق‍درت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۱۹-

خ‍ورش‍ی‍د ام‍ام‍ت‌ و ولای‍ت‌

س‍ل‍م‍ان‌ آزاده‌

۱۶۴

ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌

م‍ج‍م‍ع‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و ردود

طل‍ی‍ع‍ه‌ ال‍ن‍ور

۱۶۵

اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ه‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اب‍ی‌ ب‍ک‍ر, ۶۹۱-۷۵۱ ق‌

ال‍طب‌ ال‍ن‍ب‍وی‌

دار ال‍ن‍دوه‌ ال‍ج‍دی‍ده‌

۱۶۶

م‍ع‍ص‍وم‍ی‌، اح‍م‍د,خ‍لاص‍ه‌ ک‍ن‍ن‍ده‌

م‍ه‍ذب‌ م‍غ‍ن‍ی‌ ال‍ل‍ب‍ی‍ب‌ ع‍ن‌ ک‍ت‍ب‌ الاع‍اری‍ب‌

 

۱۶۷

م‍وس‍وی‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر,ق‍رن‌۱۳ ق‌

خ‍لاص‍ه‌ الاخ‍ب‍ار م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‌ ان‍ب‍ی‍اء از آدم‌ ت‍ا خ‍ات‍م‌ و زن‍دگ‍ان‍ی‌ و م‍ع‍ج‍زات‌ چ‍ه‍ارده‌ م‍ع‍ص‍وم‌ (ع‌)

دان‍ش‍ور

۱۶۸

ع‍زری‌، م‍ئ‍ی‍ر, ۱۹۳۷-    م‌ ,     Ezri, Meir

خ‍اطرات‌ م‍ئ‍ی‍ر ع‍زری‌: س‍ف‍ی‍ر ف‍ل‍س‍طی‍ن‌ اش‍غ‍ال‍ی‌ در ای‍ران‌

ع‍ل‍م‌

۱۶۹

اوس‍ت‍ی‍ن‌، ج‍ی‍ن‌, ۱۷۷۵-۱۸۱۷ م‌ ,          Austen, Jane

س‍ن‍دی‍ت‍ون‌

ت‍وس‍ع‍ه‌ ای‍ران‌

۱۷۰

م‍ح‍م‍دی‌، ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌,گ‍ردآورن‍ده‌

ن‍م‍از م‍ع‍راج‌ خ‍اک‍ی‍ان‌

ع‍زی‍زال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍دی‌

۱۷۱

ض‍ی‍ف‌، ش‍وق‍ی‌

ال‍ف‍ن‌ و م‍ذاه‍ب‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ن‍ث‍ر ال‍ع‍رب‍ی‌

ذوی‌ ال‍ق‍رب‍ی‌

۱۷۲

ن‍ی‍ل‍ی‌پ‍ور طب‍اطب‍ای‍ی‌، اک‍ب‍ر, ۱۳۳۷-

م‍دی‍ری‍ت‌ طرح‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌

پ‍ارس‌ ض‍ی‍اء، ع‍ل‍م‌ آف‍ری‍ن‌

۱۷۳

طب‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد, ۱۳۳۱-

ح‍ی‍اه‌ الام‍ام‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌ (ع‌): دراس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ل‍ح‍ی‍اه‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ال‍ع‍س‍ک‍ری‌ (ع‌)

دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

۱۷۴

گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍م‍زه‌, ۱۳۲۱-

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌

ب‍ع‍ث‍ت‌

۱۷۵

ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ س‍راس‍ری‌ خ‍م‍س‌ واج‍ب‌ ف‍رام‍وش‌ش‍ده‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌: ت‍ن‍ک‍اب‍ن‌)

م‍ق‍الات‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ س‍راس‍ری‌ خ‍م‍س‌ واج‍ب‌ ف‍رام‍وش‌ش‍ده‌

ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌ ت‍ن‍ک‍اب‍ن‌

۱۷۶

م‍ن‍وچ‍ه‍ری‌، پ‍ری‍وش‌ , ۱۳۰۹-

ش‍ی‍وه‌ ن‍و در آم‍وزش‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ از اب‍ت‍دای‍ی‌ ت‍ا ع‍ال‍ی‌

ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍ع‍اص‍ر

۱۷۷

ت‍ذه‍ی‍ب‍ی‌، ف‍ری‍ده‌, ۱۳۲۳-

پ‍ول‌ش‍وی‍ی‌ و س‍ی‍س‍ت‍م‌ ب‍ان‍ک‍ی‌

زع‍ی‍م‌

۱۷۸

م‍ص‍طف‍وی‌، رض‍ا, ۱۳۵۲-

ام‍ت‍داد ام‍ام‌

ع‍م‍اد ف‍ردا

۱۷۹

س‍ج‍ادی‌، ج‍ع‍ف‍ر, ۱۳۰۳-

ش‍ه‍اب‌ال‍دی‍ن‌ س‍ه‍روردی‌ و س‍ی‍ری‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اش‍راق‌

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌

۱۸۰

ع‍ب‍ادی‌، م‍ظف‍ر ب‍ن‌ اردش‍ی‍ر,۴۹۱؟ -۵۴۷ ق‌

م‍ن‍اق‍ب‌ ال‍ص‍وف‍ی‍ه‌

م‍ول‍ی‌

۱۸۱

م‍ارزل‍ف‌، اول‍ری‍ش‌, ۱۹۵۳-    م‌ ,         Marzolph, Ulrich

طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ق‍ص‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‍ی‌

س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)

۱۸۲

ع‍ق‍دای‍ی‌، ت‍ورج‌, ۱۳۲۶-

چ‍گ‍ون‍ه‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ب‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌ (در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌)

زوار

۱۸۳

ج‍م‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۰۴-۱۳۸۷

ن‍وش‍ت‍م‌ ت‍ا ب‍م‍ان‍د: ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ روزان‍ه‌ ج‍ن‍گ‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ج‍م‍ی‌ ( ۱۳۵۹/۷/۲۴-۱۳۶۰/۷/۱۹ )

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۸۴

 

ب‌

 

۱۸۵

ه‍م‍ای‍ش‌ ن‍ک‍وداش‍ت‌ م‍درس‌ ص‍ال‍ح‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د م‍ی‍رزاح‍س‍ن‌ ص‍ال‍ح‍ی‌ (۱۳۸۵: م‍ش‍ه‍د)

م‍درس‌ ص‍ال‍ح‌: ن‍ک‍وداش‍ت‌ ن‍ی‍م‌ ق‍رن‌ ت‍ک‍اپ‍وی‌ ع‍ل‍م‍ی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د م‍ی‍رزاح‍س‍ن‌ ص‍ال‍ح‍ی‌

آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

۱۸۶

دس‍ت‍غ‍ی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۲۹۲-۱۳۶۰

آی‍ی‍ن‌ زن‍دگ‍ی‌

ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌

۱۸۷

م‍دی‍ری‌، اح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌

گ‍رام‍ر ک‍ام‍ل‌ زب‍ان‌ ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۸۸

ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۲۳-

چ‍ش‍م‍ه‌س‍ار ع‍ش‍ق‌: ه‍زار ش‍ع‍ر در ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍ل‍ک‍وت‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍داء (ع‌)

دار ال‍ص‍ادق‍ی‍ن‌

۱۸۹

ف‍ات‍ح‍ی‌، پ‍روی‍ن‌, ۱۳۴۹-

م‍ع‍راج‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر اک‍رم‌ (ص‌) و م‍ع‍راج‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ م‍ن‍ظوم‌ در ادب‌ ف‍ارس‍ی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۹۰

ع‍طار ی‍زدی‌، م‍ی‍رح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۰۴-

ن‍س‍خ‍ه‌ ح‍ک‍ی‍م‌، ی‍ا، طب‌ س‍ن‍ت‍ی‌ گ‍ی‍اه‍ی‌: طری‍ق‍ه‌ درم‍ان‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از گ‍ل‍ه‍ا و م‍ی‍وه‌ه‍ا و گ‍ی‍اه‍ان‌ ب‍ر اس‍اس‌ طب‌ ق‍دی‍م‌

ال‍ب‍رز

۱۹۱

ش‍ی‍خ‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌, ۱۲۸۸-۱۳۷۳

دان‍ش‌ن‍ام‍ه‌ ش‍ی‍خ‌الاس‍لام‍ی‌

م‍وس‍وی‌

۱۹۲

دی‍ل‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د,-۴۶۳ ق‌

س‍ی‍رت‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر اب‍وع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ اب‍ن‌ ال‍خ‍ف‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ی‍رازی‌

ب‍اب‍ک‌

۱۹۳

ع‍ام‍ری‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ی‍وس‍ف‌,-۳۸۱ ق‌

ال‍س‍ع‍اده‌ و الاس‍ع‍اد ف‍ی‌ ال‍س‍ی‍ره‌ الان‍س‍ان‍ی‍ه‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌

۱۹۴

ش‍ی‍ب‍ی‌، ک‍ام‍ل‌ م‍ص‍طف‍ی‌, ۱۹۲۷-    م‌

ه‍م‍ب‍س‍ت‍گ‍ی‌ م‍ی‍ان‌ ت‍ص‍وف‌ و ت‍ش‍ی‍ع‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌

۱۹۵

س‍روش‍ی‍ان‌، ج‍م‍ش‍ی‍د س‍روش‌, ۱۲۹۳-۱۳۷۷

ف‍ره‍ن‍گ‌ ب‍ه‍دی‍ن‍ان‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌

۱۹۶

ج‍ع‍ف‍ری‌ ت‍ب‍ری‍زی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۰۲-۱۳۷۷

ارت‍ب‍اط ان‍س‍ان‌ - ج‍ه‍ان‌ و ان‍ع‍ک‍اس‌ ت‍ح‍ول‌ م‍اده‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و ج‍رم‌ ف‍ی‍زی‍ک‍ی‌ در ادراک‌ ب‍ش‍ر از ق‍دی‍م‍ی‍ت‍ری‍ن‌ ازم‍ن‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ا ق‍رن‌ ح‍اض‍ر (ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌)

دار ال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌

۱۹۷

ع‍راق‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ن‍ب‍ی‌, ۱۸۹۱-۱۹۶۵ م‌

روح‌ الای‍م‍ان‌

دار ال‍ع‍ل‍م‌

۱۹۸

ول‍ن‍ی‍ت‍ز، وی‍ل‍ی‍ام‌, ۱۹۴۹-    م‌ ,.Wellnitz, William R

م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ژن‍ت‍ی‍ک‌

ف‍اطم‍ی‌

۱۹۹

دب‍ی‍ر ه‍م‍دان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ب‍ن‌ ش‍ی‍رم‍ح‍م‍د, ۱۲۷۰-۱۳۲۵ ق‌

... ت‍ک‍ال‍ی‍ف‌ الان‍ام‌ ف‍ی‌ غ‍ی‍ب‍ه‌ الام‍ام‌

 

۲۰۰

ب‍زرگ‌زاده‌، م‍ی‍ردام‍اد, ۱۳۲۸-

(م‍ی‍ر -۳ ) واژه‌ن‍ام‍ه‌ ت‍ات‍ی‌ ک‍ل‍ور - ف‍ارس‍ی‌

پ‍ارلاق‌ ی‍ازی‌

۲۰۱

گ‍ارده‌، ل‍وئ‍ی‌,Gardet, Louis

اس‍لام‌، دی‍ن‌ و ام‍ت‌

ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار

۲۰۲

ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۳۰-

ت‍ک‍ف‍ی‍ری‌ه‍ای‌ داع‍ش‌ را ب‍ش‍ن‍اس‍ی‍م‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌

۲۰۳

 

 ۲۵[ب‍ی‍س‍ت‌ و پ‍ن‍ج‌] گ‍ف‍ت‍ار پ‍ی‍رام‍ون‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

ش‍ورای‌ ه‍م‍اه‍ن‍گ‍ی‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ه‍م‍اه‍ن‍گ‌

۲۰۴

ن‍ژادس‍ل‍ی‍م‌، رح‍ی‍م‌

ح‍دود آزادی‌ ان‍س‍ان‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍ول‍وی‌ (ج‍ب‍ر و اخ‍ت‍ی‍ار)

طه‍وری‌

۲۰۵

 

ب‌

 

۲۰۶

ک‍اش‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌, ۸۴۰-۹۱۰ ق‌

ب‍دای‍ع‌ الاف‍ک‍ار ف‍ی‌ ص‍ن‍ای‍ع‌ الاش‍ع‍ار

ن‍ش‍ر م‍رک‍ز

۲۰۷

ف‍رش‍ی‍دورد، خ‍س‍رو , ۱۳۰۸-۱۳۸۸

ف‍ره‍ن‍گ‌ پ‍ی‍ش‍ون‍ده‍ا و پ‍س‍ون‍ده‍ای‌ ف‍ارس‍ی‌ ه‍م‍راه‌ گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍رای‌ اس‍ت‍ادان‌ و دان‍ش‍ج‍وی‍ان‌ زب‍ان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ و ادب‍ی‍ات‌ و م‍ت‍رج‍م‍ان‌ زب‍ان‍ه‍ای‌ خ‍ارج‍ی‌

زوار

۲۰۸

ش‍م‍س‌ م‍غ‍رب‍ی‌، م‍ح‍م‍دش‍ی‍ری‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍زال‍دی‍ن‌,۷۵۰؟ -۸۰۹ ق‌

دی‍وان‌ ک‍ام‍ل‌ ش‍م‍س‌ م‍غ‍رب‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ غ‍زل‍ی‍ات‌ - ت‍رج‍ی‍ع‍ات‌ - رب‍اع‍ی‍ات‌ - ف‍ه‍ل‍وی‍ات‌، ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ رس‍ال‍ه‌ ج‍ام‌ ج‍ه‍ان‌ن‍م‍ا، ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ در ش‍رح‌ اح‍وال‌ و ب‍ی‍ان‌ اف‍ک‍ار او

زوار

۲۰۹

م‍ح‍م‍ودی‌، خ‍ی‍رال‍ل‍ه‌

ش‍رح‌ ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌ ب‍ر اس‍اس‌ ن‍س‍خ‍ه‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ م‍ی‍ن‍وی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ش‍ی‍راز، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر

۲۱۰

ک‍ات‍وزی‍ان‌، ن‍اص‍ر, ۱۳۰۶-۱۳۹۳

دوره‌ م‍ق‍دم‍ات‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ م‍دن‍ی‌: وق‍ای‍ع‌ ح‍ق‍وق‍ی‌، م‍س‍وول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌

ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار

۲۱۱

ت‍راب‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر, ۱۳۲۱-

زن‍دگ‍ی‌ م‍ول‍وی‌

ش‍رک‍ت‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ای‍ران‌

۲۱۲

خ‍وی‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ , ۱۲۷۸-۱۳۷۱

... اج‍ود ال‍ت‍ق‍ری‍رات‌ ف‍ی‌ الاص‍ول‌

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ب‍وذرج‍م‍ه‍ری‌ (م‍ص‍طف‍وی‌)

۲۱۳

داوری‌، رض‍ا, ۱۳۱۲-

ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ و وض‍ع‌ ک‍ن‍ون‍ی‌ ع‍ال‍م‌

م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

۲۱۴

 

آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ح‍اج‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ ان‍واری‌

وزارت‌ اطلاع‍ات‌، م‍رک‍ز ب‍ررس‍ی‌ اس‍ن‍اد ت‍اری‍خ‍ی‌

۲۱۵

ع‍ب‍دال‍ص‍م‍دی‌، م‍ح‍م‍ود

س‍ی‍ری‌ در ت‍ص‍وف‌ و ع‍رف‍ان‌ ای‍ران‌

ش‍رق‌

۲۱۶

خ‍طی‍ب‌ ف‍ارس‍ی‌ ,ق‍رن‌۸ ق‌

ق‍ل‍ن‍درن‍ام‍ه‌ خ‍طی‍ب‌ ف‍ارس‍ی‌، ی‍ا، س‍ی‍رت‌ ج‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ س‍اوج‍ی‌

ت‍وس‌

۲۱۷

ت‍ق‍وی‌ دام‍غ‍ان‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۲۵-

ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ و م‍طال‍ب‍ات‌ ره‍ب‍ری‌

ه‍م‍اه‍ن‍گ‌

۲۱۸

طغ‍ی‍ان‍ی‌ اس‍ف‍رج‍ان‍ی‌، اس‍ح‍ق‌, ۱۳۳۵-

ش‍رح‌ م‍ش‍ک‍لات‌ ح‍دی‍ق‍ه‌ س‍ن‍ای‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌

۲۱۹

ص‍م‍دی‍ه‍ا ق‍زوی‍ن‍ی‌، رض‍ا, ۱۳۳۷-

ض‍ی‍اءآب‍اد ک‍ه‍ن‌ ش‍ه‍ر ت‍اری‍خ‌

ه‍دی‌، ان‍دی‍ش‍ه‌ زری‍ن‌، ش‍ه‍رداری‌ ض‍ی‍اءآب‍اد

۲۲۰

دوب‌، ش‍ی‍ام‍ا چ‍اران‌, ۱۹۲۲-۱۹۹۶ م‌ ,Dube, Shyama Charan

ن‍وس‍ازی‌ و ت‍وس‍ع‍ه‌ در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ق‍ال‍ب‍ه‍ای‌ ف‍ک‍ری‌ ب‍دی‍ل‌

ق‍وم‍س‌

۲۲۱

م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۲۵-

ره‍ب‍ری‌ در اس‍لام‌

دار ال‍ح‍دی‍ث‌

۲۲۲

ق‍رب‍ان‍ی‌ لاه‍ی‍ج‍ی‌، زی‍ن‌ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌, ۱۳۱۴-

ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ و ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌

س‍ای‍ه‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د لاه‍ی‍ج‍ان‌، ب‍خ‍ش‌ پ‍ژوه‍ش‌

۲۲۳

 

ش‍م‍س‌ ولای‍ت‌: وی‍ژه‌ن‍ام‍ه‌ س‍الان‍ه‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ش‍ع‍ب‍ان‌ م‍ی‍لاد ب‍ا س‍ع‍ادت‌ ام‍ام‌ م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌)۱۴۲۷ ق‌=۱۳۸۵ش‌

ن‍ور ولای‍ت‌

۲۲۴

م‍روی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌, ۱۳۲۶-

ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۲۲۵

اس‍ت‍ی‍ل‌، ج‍ان‍ات‍ان‌,Steele, Jonathan

س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ش‍وروی‌ در دوران‌ ب‍رژن‍ف‌، آن‍دره‌پ‍ف‌، چ‍رن‍ی‍ن‍ک‍و

اطلاع‍ات‌

۲۲۶

ب‍وف‍ر، آن‍دره‌,  Beaufre, Andre

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر اس‍ت‍رات‍ژی‌

وزارت‌ ام‍ور خ‍ارج‍ه‌، دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

۲۲۷

وال‍ت‍رز، راب‍رت‌,.Walters, Robert E

دام‌ س‍لاح‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ و راه‍ی‌ ب‍رای‌ گ‍ری‍ز از آن‌

دف‍ت‍ر م‍طال‍ع‍ات‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌

۲۲۸

ش‍ری‍ع‍ت‍م‍داری‌، ک‍اظم‌, ۱۲۸۲-۱۳۶۵ ,ش‍ارح‌

م‍ن‍اه‍ج‌ ال‍ت‍ق‍ی‌: ح‍واش‌ و ت‍ع‍ال‍ی‍ق‌ ... ع‍ل‍ق‍ه‍ا ع‍ل‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍روه‌ ال‍وث‍ق‍ی‌ م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ال‍طب‍اطب‍ای‍ی‌ ال‍ی‍زدی‌

 

۲۲۹

م‍ک‍ارم‌ ش‍ی‍رازی‌، ن‍اص‍ر, ۱۳۰۵-

دی‍دار ی‍ار: ب‍خ‍ش‌ه‍ای‍ی‌ از م‍ع‍اد در ک‍لام‌ وح‍ی‌

دار ال‍ک‍ت‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌

۲۳۰

خ‍ل‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ اح‍م‍د, ۱۰۰-۱۷۵ ق‌

ت‍رت‍ی‍ب‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍ی‍ن‌

س‍ازم‍ان‌ اوق‍اف‌ و ام‍ور خ‍ی‍ری‍ه‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍وه‌

۲۳۱

ف‍راه‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا, ۱۳۳۶-

ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ گ‍ام‌ ب‍ه‌ س‍وی‌ ف‍ت‍ح‌ ف‍او ...: غ‍ل‍ب‍ه‌ ب‍ر ت‍ردی‍ده‍ا و ک‍اه‍ش‌ ن‍گ‍ران‍ی‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ ف‍او؛ ان‍ع‍طاف‌ در م‍واض‍ع‌ ش‍ورای‌ ه‍م‍ک‍اری‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: روزش‍م‍ار ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌ ۱۶ آب‍ان‌ ۱۳۶۴ ت‍ا ۲۳ آذر۱۳۶۴

س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

۲۳۲

ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌زادگ‍ان‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا

ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ م‍ح‍رم‌: ب‍ه‍ب‍ود ش‍رای‍ط ام‍ن‍ی‍ت‍ی‌ و اق‍ت‍ص‍ادی‌ ک‍ش‍ور: روزش‍م‍ار ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌ ۱ آب‍ان‌ ت‍ا آذر۱۳۶۱

س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

۲۳۳

س‍ل‍ی‍م‍ان‍ی‌خ‍واه‌، ن‍ع‍م‍ت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۹-

ت‍ص‍م‍ی‍م‌ ص‍دام‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍گ‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ای‍ران‌ ل‍غ‍و ی‍ک‌ج‍ان‍ب‍ه‌ م‍ع‍اه‍ده‌ ۱۹۷۵ ال‍ج‍زای‍ر: روزش‍م‍ار ج‍ن‍گ‌ ای‍ران‌ و ع‍راق‌ ۱ م‍رداد ۱۳۵۹ ت‍ا ۳۰ ش‍ه‍ری‍ور۱۳۵۹

س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز اس‍ن‍اد و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌، م‍رک‍ز م‍طال‍ع‍ات‌ و ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ج‍ن‍گ‌

۲۳۴

 

ش‍رح‌ ک‍ل‍ی‍ل‍ه‌ و دم‍ن‍ه‌

زوار

۲۳۵

ان‍ص‍اری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د, ۳۹۶-۴۸۱ ق‌

رب‍اع‍ی‍ات‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ خ‍واج‍ه‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ان‍ص‍اری‌

ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ زوار

۲۳۶

ص‍لاح‍ی‌ م‍ق‍دم‌، س‍ه‍ی‍لا, ۱۳۴۵-

ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د م‍ول‍وی‌ و وی‍ل‍ی‍ام‌ ب‍ل‍ی‍ک‌

س‍وس‍ن‌

۲۳۷

درف‍ش‍ان‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۲ -

ب‍دون‌ خ‍ج‍ال‍ت‌: پ‍رس‍ش‌ و پ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ زن‍اش‍وی‍ی‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌

۲۳۸

ف‍اض‍ل‌ت‍ون‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۵۹ -۱۳۳۹ .       ، ش‍ارح‌

ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ه‌ ب‍ر ف‍ص‍وص‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ف‍اض‍ل‌ت‍ون‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌: ت‍رج‍م‍ان‌ اح‍وال‌ ف‍اض‍ل‌ت‍ون‍ی‌ از م‍ح‍م‍د خ‍وان‍س‍اری‌

م‍ول‍ی‌

۲۳۹

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۳۱۸ -

آواز ب‍اد و ب‍اران‌: ب‍رگ‍زی‍ده‌ ش‍ع‍ره‍ا

ن‍ش‍ر چ‍ش‍م‍ه‌

۲۴۰

طع‍ان‌، م‍ح‍م‍د,Taan، , Mohammed

س‍ی‍د ب‍غ‍داد : ق‍ص‍ه‌ ج‍ی‍م‍ی‌ س‍رب‍از آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ب‍ه‌ راز ع‍اش‍ورا پ‍ی‌ م‍ی‌ب‍رد

خ‍رس‍ن‍دی‌

۲۴۱

آب‌رت‌، ت‍ی‍ا، ۱۹۸۵ -     م‌,Obreht، , Tea

ه‍م‍س‍ر ب‍ب‍ر( رم‍ان‌)

آم‍وت‌

۲۴۲

ع‍ب‍اس‍ی‌، ق‍اس‍م‌، ۱۳۴۷ -

پ‍وت‍ی‍ن‌ه‍ای‌ س‍اق‌ ب‍ل‍ن‍د: خ‍اطرات‌ ک‍وت‍اه‌ از زن‍دگ‍ی‌ در ت‍خ‍ری‍ب‌ ل‍ش‍گ‍ر م‍ح‍م‍د رس‍ول‌ال‍ل‍ه‌

س‍ازم‍ان‌ ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د و ام‍ور ای‍ث‍ارگ‍ران‌،م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‌ و ارت‍ب‍اطات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌،ن‍ش‍ر ش‍اه‍د

۲۴۳

م‍ع‍راج‍ی‌پ‍ور، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌، ۱۳۵۱ -

ع‍ب‍اس‌ دس‍ت‌ طلا: داس‍ت‍ان‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ ح‍اج‌ ع‍ب‍اس‌ع‍ل‍ی‌ ب‍اق‍ری‌

ف‍ات‍ح‍ان‌

۲۴۴

رح‍ی‍م‍ی‌، ع‍ب‍دال‍رف‍ی‍ع‌، ۱۳۳۷ -

ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ه‍دای‍ت‌ی‍اف‍ت‍ه‌( ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ س‍ی‍اس‍ی‌- ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ع‍ص‍ر ام‍ام‌ ه‍ادی‌( ع‌))

س‍ای‍ه‌گ‍س‍ت‍ر

۲۴۵

ح‍ک‍ی‍م‌ ت‍رم‍ذی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌،خ‌     -۳۲۰ ؟ق‌

...خ‍ت‍م‌ الاول‍ی‍اء

م‍ک‍ت‍ب‍ه‌ال‍ث‍ق‍اف‍ه‌ال‍دی‍ن‍ی‍ه‌

۲۴۶

م‍ح‍ج‍وب‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۳ -۱۳۷۴

س‍ب‍ک‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ در ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍خ‍ت‍ص‍ات‌ س‍ب‍ک‍ی‌ ش‍ع‍ر ف‍ارس‍ی‌ از آغ‍از ظه‍ور ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ه‍ج‍ری‌

دان‍ش‍س‍رای‌ ع‍ال‍ی‌

۲۴۷

س‍راج‌، ج‍ع‍ف‍رب‍ن‌ اح‍م‍د، ۴۱۷ -۵۰۰ ق‌

م‍ص‍ارع‌ال‍ع‍ش‍اق‌

دار ب‍ی‍روت‌. ؛ ب‍ی‍روت‌، دارن‍ف‍ائ‍س‌

۲۴۸

ام‍ی‍ن‍ی‌، ام‍ی‍رق‍ل‍ی‌،۱۲۷۶-۱۳۵۷

داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ ام‍ث‍ال‌

ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍اپ‌

۲۴۹

 

ع‍ق‍لاءال‍م‍ج‍ان‍ی‍ن‌ لاب‍ی‌ال‍ق‍اس‍م‌ال‍ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ح‍ب‍ی‍ب‌ ...

دارال‍ن‍ف‍ائ‍س‌

۲۵۰

زی‍دی‌، ش‍م‍ی‍م‌ م‍ح‍م‍ود

اح‍وال‌ و آث‍ار ش‍ی‍خ‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ زک‍ری‍ا م‍ل‍ت‍ان‍ی‌ و خ‍لاص‍ةال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌

م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ ف‍ارس‍ی‌ ای‍ران‌ و پ‍اک‍س‍ت‍ان‌

۲۵۱

ح‍لاج‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ن‍ص‍ور، ق‌ ۳۰۹-۲۳۴

ک‍ت‍اب‌ ال‍طواس‍ی‍ن‌

م‍ک‍ت‍ب‍ة ال‍ک‍ل‍ی‍ات‌ الازه‍ری‍ة

۲۵۲

م‍ای‍ل‌ ه‍روی‌، ن‍ج‍ی‍ب‌،۱۳۲۹ -

ش‍رح‌ رب‍اع‍ی‍ات‌ ج‍ام‍ی‌ ۸۱۷- ۸۹۸ ه‍

ان‍ج‍م‍ن‌ ج‍ام‍ی‌

۲۵۳

0

دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ک‍ش‍اورزی‌،م‍ن‍اب‍ع‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ و م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌

وزارت‌ ج‍ه‍اد ک‍ش‍اورزی‌ ، ح‍وزه‌ ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌

۲۵۴

0

م‍زارات‌ ای‍ران‌

ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

۲۵۵

0

ت‍ب‍ارن‍ام‍ه‌ س‍ادات‌ زی‍دی‌ ای‍ران‌

ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

۲۵۶

ب‍ن‍ائ‍ی‌ک‍اش‍ی‌ ، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌ ، ۱۳۴۶ -

اطل‍س‌ ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌

م‍وس‍س‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍گ‍اه‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌، ن‍ش‍ر ت‍ک‍ا

۲۵۷

وح‍ی‍دی‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ج‍ه‍ان‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ زرت‍ش‍ت‍ی‌ و ع‍رف‍ان‌ م‍غ‍ان‌

اش‍ا

۲۵۸

 

ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌

 

۲۵۹

0

ان‍س‍ان‌ وارون‍ه‌ (وی‍ژگ‍ی‍ه‍ای‌ ان‍س‍ان‌ غ‍رب‍ی‌) ض‍م‍ی‍م‍ه‌ ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ زردش‍ت‌

م‍وس‍س‍ه‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‍ی‌ اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ی‌

۲۶۰

0

ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ ک‍ی‌ ی‍ر ک‍ه‌ گ‍ورو- ی‍اس‍پ‍رس‌- س‍ارت‍ر( اگ‍زی‍س‍ت‍ان‍س‍ی‍ال‍ی‍س‍م‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ی‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‍ی‌ اس‍لام‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

۲۶۱

 

ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ ن‍ی‍چ‍ه‌، م‍ارک‍س‌، اری‍ک‌ ف‍روم‌ (اوم‍ان‍ی‍س‍م‌ و م‍ات‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌)

[ت‍ه‍ران‌]

۲۶۲

 

ب‌

 

۲۶۳

 

ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍اراب‍ی‌ - ع‍رف‍ا- م‍ول‍وی‌ م‍ت‍ف‍ک‍ران‌ اس‍لام‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ ی‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‍ی‌ اس‍لام‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

۲۶۴

0

ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ اپ‍ی‍ک‍ور-رواق‍ی‍ون‌ (ی‍ون‍ان‌ و روم‌)

م‍وس‍س‍ه‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‍ی‌ و اس‍لام‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

۲۶۵

0

ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ اف‍لاطون‌-ارس‍طو (ی‍ون‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌)

م‍وس‍س‍ه‌  م‍ک‍ات‍ب‍ات‍ی‌ اس‍لام‌ ش‍ن‍اس‍ی‌

۲۶۶

0

ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌: لائ‍وت‍س‍ه‌ - ک‍ن‍ف‍وس‍ی‍وس‌

م‍وس‍س‍ه‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‍ی‌ و اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ی‌

۲۶۷

0

ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ از دی‍دگ‍اه‌ آی‍ی‍ن‌ ب‍ودا آی‍ی‍ن‌ ی‍وگ‍ا آی‍ی‍ن‌ ب‍ه‍اک‍ت‍ی‌(ه‍ن‍د ب‍اس‍ت‍ان‌)

م‍وس‍س‍ه‌ م‍ک‍ات‍ب‍ات‍ی‌ اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ی‌

۲۶۸

ام‍ی‍ن‌، م‍ح‍م‍د، -۱۳۳۶

آداب‌، اح‍ک‍ام‌ و اس‍رار ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌

دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر طی‍ب‌

۲۶۹

داس‍ت‍ای‍وس‍ک‍ی‌، ف‍ئ‍ودور م‍ی‍خ‍ائ‍ی‍ل‍ووی‍چ‌، ۱۸۲۱ -۱۸۸۱ م‌,Dostoyevsky، , Fyodor

ه‍م‍زاد

پ‍رس‍ش‌

۲۷۰

ذوال‍ن‍ور، رح‍ی‍م‌

رف‍ت‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ زب‍ان‌: ت‍طور واج‍ی‌، واک‍ه‌ای‌، ص‍رف‍ی‌، ن‍ح‍وی‌، م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ و رس‍م‌ال‍خ‍طی‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌

زوار

۲۷۱

ژول‍ی‌، ژان‌

ت‍ص‍وف‌ و ص‍وف‍ی‍ه‌

ن‍اژ

۲۷۲

ورداس‍ب‍ی‌، اب‍وذر، ۱۳۳۹ -۱۳۶۸

س‍رخ‌ج‍ام‍گ‍ان‌ و ن‍م‍دپ‍وش‍ان‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ک‍وت‍اه‌ از ج‍ن‍ب‍ش‌ خ‍رم‌دی‍ن‍ان‌ و ن‍ه‍ض‍ت‌ ح‍روف‍ی‍ان‌

پ‍ی‍ون‍د

۲۷۳

زن‍ج‍ان‍ی‌، زی‍ن‌ال‍دی‍ن‌

ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ ب‍ن‍دگ‍ی‌: اذک‍ار و ادع‍ی‍ه‌ ش‍ب‌ و روز ه‍ف‍ت‍ه‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ خ‍وی‍ی‌

۲۷۴

 

زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ زن‍ده‌ ی‍اد اس‍ت‍اد م‍ح‍م‍دپ‍روی‍ن‌ گ‍ن‍اب‍ادی‌

: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۲۷۵

0

زن‍دگ‍ی‌ ن‍ام‍ه‌ م‍رح‍وم‌ س‍ی‍داح‍م‍د ادی‍ب‌ پ‍ی‍ش‍اوری‌

ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۲۷۶

ی‍ح‍ی‍ی‌ س‍ی‍ب‍ک‌ ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌،     -۸۵۲ق‌

ح‍س‍ن‌ و دل‌

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ طه‍وری‌

۲۷۷

ک‍ج‍ج‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ص‍دی‍ق‌، ق‌ ۶۷۷-۶۱۱

ت‍ذک‍ره‌ خ‍واج‍ه‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ص‍دی‍ق‌ ک‍ج‍ج‍ان‍ی‌: از ع‍رف‍ای‌ ق‍رن‌ ش‍ش‍م‌ ه‍ج‍ری‌

خ‍ان‍ق‍اه‌ اح‍م‍دی‌

۲۷۸

ع‍ل‍وی‌، ح‍م‍ی‍درض‍ا، -۱۳۴۰

ف‍ره‍ن‍گ‌ م‍وض‍وع‍ی‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ گ‍ل‍س‍ت‍ان‌ س‍ع‍دی‌

ودی‍ع‍ت‌

۲۷۹

ل‍ون‍اچ‍ارس‍ک‍ی‌، آن‍ات‍ول‍ی‌ واس‍ی‍ل‍ی‍ی‍وی‍چ‌، ۱۸۷۵ -۱۹۳۳ م‌,Lunacharsky، , Anatoly Vasilievich

چ‍ن‍د گ‍ف‍ت‍ار درب‍اره‌ ادب‍ی‍ات‌

ش‍ب‍اه‍ن‍گ‌

۲۸۰

ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، ۱۳۴۷ -

ش‍ب‍ان‌ ب‍زرگ‌ ام‍ی‍د: ب‍ررس‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار س‍ی‍اوش‌ ک‍س‍رای‍ی‌

ک‍ت‍اب‌ ن‍ادر

۲۸۱

ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، -۱۳۴۷

ص‍وراس‍راف‍ی‍ل‌ و ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر ده‍خ‍دا: ی‍ک‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ادب‍ی‌

ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ ن‍ادر

۲۸۲

پ‍ارس‍ا، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌م‍ح‍م‍د،۷۳۹ ؟- ۸۲۲ق‌

ق‍دس‍ی‍ه‌ (ک‍ل‍م‍ات‌ ب‍ه‍اءال‍دی‍ن‌ ن‍ق‍ش‍ب‍ن‍د)

طه‍وری‌

۲۸۳

ک‍ام‍ران‌، ف‍ری‍دون‌، -۱۳۳۱

م‍ش‍ارک‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ک‍ارگ‍ران‌

ش‍رک‍ت‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‍ی‌ و م‍ش‍اوره‌ دان‍ش‍ی‍ار

۲۸۴

ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، -۱۳۴۷

ب‍ا ت‍ران‍ه‌ ب‍اران‌: زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر گ‍ل‍چ‍ی‍ن‌ گ‍ی‍لان‍ی‌

ث‍ال‍ث‌

۲۸۵

ج‍ای‍ز، رض‍ا

م‍ی‍ان‍ج‍ی‌

رض‍ا ج‍ای‍ز

۲۸۶

اش‍ن‍ای‍در، م‍گ‌ اف‌,Schneider، , .Meg F

پ‍رس‍ش‍ه‍ای‌ س‍خ‍ت‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا در م‍ورد طلاق‌

ذه‍ن‌ آوی‍ز

۲۸۷

خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۳۱۸ -

زن‌ و ب‍ازی‍اب‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ گ‍زی‍ده‌ ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ س‍ی‍دع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ ای‌ (م‍دظل‍ه‌ال‍ع‍ال‍ی‌) ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۲۸۸

ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۲۴-

ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ دع‍وت‌ ب‍ه‌ ن‍م‍از

س‍ت‍اد اق‍ام‍ه‌ ن‍م‍از

۲۸۹

0

زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اس‍ت‍اد  ن‍وش‌آف‍ری‍ن‌ ان‍ص‍اری‌

ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۲۹۰

0

زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر ن‍اص‍ر ک‍ات‍وزی‍ان‌

: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۲۹۱

0

زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌ پ‍ورج‍وادی‌

ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۲۹۲

0

زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ف‍خ‍ار خ‍ان‌ ن‍ج‍م‌ال‍دول‍ه‌

ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۲۹۳

0

زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ زن‍ده‌ی‍اد دک‍ت‍ر ف‍اطم‍ه‌ س‍ی‍اح‌.

ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۲۹۴

0

زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر ژال‍ه‌ آم‍وزگ‍ار

: ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۲۹۵

م‍رادی‌، م‍ح‍م‍درئ‍وف‌, ۱۳۴۸-

زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍رح‍وم‌ اس‍ت‍اد ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د ب‍دی‍ع‌ال‍زم‍ان‍ی‌ ک‍ردس‍ت‍ان‍ی‌

ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۲۹۶

0

زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ دک‍ت‍ر ش‍ی‍ری‍ن‌ ب‍ی‍ان‍ی‌

ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۲۹۷

س‍روش‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌، -۱۳۲۴

ت‍م‍ث‍ی‍ل‌ در ش‍ع‍ر م‍ولان‍ا و گ‍ف‍ت‍گ‍وی‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ه‍ن‍ر

ب‍رگ‌

۲۹۸

م‍وس‍وی‌ گ‍رم‍ارودی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۰ -

خ‍ط خ‍ون‌: ۱۳۵۷ ت‍ا۱۳۶۲

ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ زوار

۲۹۹

ش‍ل‍ت‍وت‌، م‍ح‍م‍ود، ۱۹۶۳ -۱۸۹۳

ال‍ی‌ ال‍ق‍رآن‌ ال‍ک‍ری‍م‌

م‍ن‍ظم‍ه‌ الاع‍لام‌ الاس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ع‍لاق‍ات‌ ال‍دول‍ی‍ه‌

۳۰۰

ام‍ی‍ن‍ی‍ان‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۰۵ -۱۳۹۴

از اس‍لام‌ ت‍ا ارت‍داد

ائ‍م‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌

۳۰۱

ف‍رم‍ن‍ش‌، رح‍ی‍م‌

اح‍وال‌ و آث‍ار ع‍ی‍ن‌ال‍ق‍ض‍اه‌ اب‍وال‍م‍ع‍ال‍ی‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ب‍ن‌ ال‍ح‍س‍ن‌ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍م‍ی‍ان‍ج‍ی‌ ال‍ه‍م‍دان‍ی‌

اب‍ن‌س‍ی‍ن‍ا [م‍رک‍ز پ‍خ‍ش‌]

۳۰۲

دول‍ت‌آب‍ادی‌، م‍ح‍م‍ود، -۱۳۱۹

م‍وق‍ع‍ی‍ت‌ ک‍ل‍ی‌ ه‍ن‍ر و ادب‍ی‍ات‌ ک‍ن‍ون‍ی‌

گ‍ل‍ش‍ای‍ی‌

۳۰۳

راب‍ی‍ن‍س‍ون‌، م‍ری‍ل‍ی‍ن‌,Robinson، , Marilynne

خ‍ان‍ه‌داری‌ (رم‍ان‌)

آم‍وت‌

۳۰۴

اع‍ت‍م‍ادی‌، ام‍ی‍رم‍ح‍م‍د

ه‍م‌ س‍ف‍ر م‍رغ‌ ع‍ش‍ق‌

پ‍ی‍ک‍ان‌

۳۰۵

0

ان‍ج‍ی‍ل‌ ع‍ی‍س‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‌: ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ ع‍ه‍د ج‍دی‍د

س‍ازم‍ان‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌

۳۰۶

والاس‌، م‍ری‌,Wallace، , Meri

ک‍ل‍ی‍ده‍ای‌ رف‍ت‍ار ب‍ا ک‍ودک‌ چ‍ه‍ارس‍ال‍ه‌

ص‍اب‍ری‍ن‌، ک‍ت‍اب‍ه‍ای‌ دان‍ه‌

۳۰۷

ک‍وس‍ت‍ن‌م‍اخ‍ر، ورن‍ر، ۱۹۵۳ -       م‌,Kustenmacher، , Werner

زن‍دگ‍ی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍ی‍ن‌ س‍ادگ‍ی‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ گ‍اج‌

۳۰۸

0

ن‍ق‍ش‍ه‌ی‌ راه‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ی‌ پ‍ی‍ام‍ه‍ای‌ ن‍وروزی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ق‍دس‌ س‍ره‌) و آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌)

ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۳۰۹

ب‍ره‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌، -۱۳۱۹

ت‍ل‍خ‍ن‍د: طن‍ز در داس‍ت‍ان‍ه‍ای‌ م‍ث‍ن‍وی‌ م‍ول‍وی‌

ک‍ن‍دو

۳۱۰

س‍ت‍وده‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۱۳ -

ت‍ح‍م‍ی‍دی‍ه‌ در ادب‌ ف‍ارس‍ی‌

ب‍خ‍ش‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌، واح‍د ف‍وق‌ ب‍رن‍ام‍ه‌

۳۱۱

ف‍روغ‍ی‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۲۱ -۱۲۵۴

آئ‍ی‍ن‌ س‍خ‍ن‍وری‌

زوار

۳۱۲

ص‍دق‍ی‍ان‍ل‍و، ج‍ع‍ف‍ر

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اح‍وال‌ و آث‍ار س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ن‍ورب‍خ‍ش‌ اوی‍س‍ی‌ ق‍ه‍س‍ت‍ان‍ی‌

ب‍ی‌ن‍ا]

۳۱۳

ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ داراب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۸ -

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ از: واژه‌ ه‍ای‌ ق‍رآن‌

ن‍ش‍ر روح‌

۳۱۴

ت‍ق‍وی‌، ن‍ص‍رال‍ل‍ه‌، ۱۲۴۵ -۱۳۲۶

ه‍ن‍ج‍ار گ‍ف‍ت‍ار (در ف‍ن‌ م‍ع‍ان‍ی‌ و ب‍ی‍ان‌ و ب‍دی‍ع‌ ف‍ارس‍ی‌)

ب‍ی‌ن‍ا]

۳۱۵

ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، -۱۳۴۷

ب‍ه‌ ی‍اد م‍ی‍ه‍ن‌: زن‍دگ‍ی‌ و ش‍ع‍ر م‍ل‍ک‌ال‍ش‍ع‍راآ ب‍ه‍ار

ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌

۳۱۶

م‍ح‍س‍ن‍ی‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر،۱۳۲۱ -

ت‍ح‍ق‍ی‍ق‌ در اح‍وال‌ و آث‍ار ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ ک‍ب‍ری‌ اوی‍س‍ی‌

ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍ب‌ ای‍ران‌

۳۱۷

س‍م‍اوی‌، م‍ح‍م‍دت‍ی‍ج‍ان‍ی‌, ۱۹۳۶- م‌

ک‍ل‌ ال‍ح‍ول‌ ع‍ن‍د آل‌ ال‍رس‍ول‌

دارال‍ع‍ال‍م‌ - دارال‍م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

۳۱۸

ش‍وش‍ت‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ رض‍ا, ۱۲۲۹-۱۳۰۰

ن‍ال‍ه‌ ح‍زی‍ن‌ ف‍ی‌ رث‍اء س‍ب‍ط س‍ی‍د ال‍م‍رس‍ل‍ی‍ن‌ (ص‌)

ک‍ورش‌ ک‍ب‍ی‍ر

۳۱۹

ام‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د

ص‍ب‍ح‌ ب‍ه‍ار (م‍ش‍ت‍م‍ل‌ ب‍ر) ق‍ص‍ای‍د و م‍دای‍ح‌ - غ‍زل‍ی‍ات‌ و ادب‍ی‍ات‌ - م‍ص‍ائ‍ب‌ و رب‍اع‍ی‍ات‌

م‍وس‍س‍ه‌ م‍طب‍وع‍ات‍ی‌ ص‍در

۳۲۰

ه‍ادی‌ ال‍ی‌ ال‍ح‍ق‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌, ۲۲۰- ۲۹۸ ق‌

درر الاح‍ادی‍ث‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ ب‍الاس‍ان‍ی‍د ال‍ی‍ح‍ی‍وی‍ه‌

م‍وس‍س‍ه‌ الاع‍ل‍م‍ی‌ ل‍ل‍م‍طب‍وع‍ات‌

۳۲۱

ک‍ن‍گ‍ره‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌، ت‍ه‍ران‌:۱۳۳۵

ی‍ادن‍ام‍ه‌ خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍رال‍دی‍ن‌ طوس‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌

۳۲۲

اب‍ن‌ ب‍زاز، ت‍وک‍ل‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ب‍ن‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌,ق‍رن‌ ۸ ق‌

ح‍الات‌ و م‍ق‍ام‍ات‌ و ک‍رام‍ات‌ ب‍ره‍ان‌ ال‍م‍ک‍اش‍ف‍ی‍ن‌، ع‍م‍ده‌ ال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌ ش‍ی‍خ‌ ص‍ف‍ی‌ ال‍دی‍ن‌ ال‍ح‍ق‌ اردب‍ی‍ل‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ ش‍ری‍ف‌ ص‍ف‍وه‌ ال‍ص‍ف‍ا

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ اح‍م‍دی‌

۳۲۳

م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د ت‍ق‍ی‌

زادال‍م‍ع‍اد

ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌

۳۲۴

ح‍س‍ی‍ن‌، طه‌, ۱۸۸۹- ۱۹۷۳ م‌

ش‍ج‍ره‌ ال‍ب‍وس‌

دارال‍م‍ع‍ارف‌

۳۲۵

ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ رح‍م‍ت‌ ال‍ه‍ی‌

دارال‍ع‍رف‍ان‌

۳۲۶

ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ب‍ر ب‍ال‌ ان‍دی‍ش‍ه‌

دارال‍ع‍رف‍ان‌

۳۲۷

ق‍ن‍ب‍ری‌، ام‍ی‍د, ۱۳۴۷-

زن‍دگ‍ی‍ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اس‍ت‍اد زی‍ن‌ ال‍ع‍اب‍دی‍ن‌ م‍وت‍م‍ن‌

ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۳۲۸

اش‍رف‌ال‍دی‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌, ۱۲۴۹؟ -۱۳۱۳

ن‍س‍ی‍م‌ ش‍م‍ال‌

ب‍م‍ب‍ئ‍ی‌

۳۲۹

م‍داح‌ ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍ای‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ اک‍ب‍ر, ۱۳۱۰ق‌

م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ال‍ق‍ص‍ائ‍د و ال‍م‍راث‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍لام‍ه‌

۳۳۰

اب‍ن‌ ق‍ی‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‌, ۵۰۷- ۴۴۸ ق‌

ص‍ف‍وه‌ ال‍ت‍ص‍وف‌

 

۳۳۱

ت‍ف‍ت‍ازان‍ی‌، م‍س‍ع‍ود ب‍ن‌ ع‍م‍ر, ۷۲۲- ۷۹۲ ؟,ش‍ارح‌

ش‍رح‌ ال‍ع‍ق‍ای‍د ف‍ی‌ اص‍ول‌ ال‍دی‍ن‌ و ع‍ل‍م‌ ال‍ک‍لام‌

 

۳۳۲

گ‍روی‍ن‍وگ‍ن‌، ج‍ان‌

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر اق‍ت‍ص‍اد ن‍ه‍ادگ‍را

م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

۳۳۳

ل‍رزاده‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۲۵۸-۱۳۸۳

ن‍غ‍م‍ه‌ ل‍رزاده‌

 

۳۳۴

رواق‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

واژه‌ه‍ای‌ ن‍اش‍ن‍اخ‍ت‍ه‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌

 

۳۳۵

م‍ح‍م‍دی‌ ری‌ ش‍ه‍ری‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۲۵-

ف‍ره‍ن‍گ‍ن‍ام‍ه‌ زی‍ارت‌ ع‍ت‍ب‍ات‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ع‍ت‍ب‍ر

دارال‍ح‍دی‍ث‌

۳۳۶

م‍وت‍م‍ر الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ال‍ص‍ادق‌ (ع‌) و ال‍م‍ذاه‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌، ب‍ی‍روت‌،۱۳۷۵ =۱۹۹۶

م‍وت‍م‍ر الام‍ام‌ ج‍ع‍ف‍ر ال‍ص‍ادق‌ (ع‌) و ال‍م‍ذاه‍ب‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌

ال‍م‍س‍ت‍ش‍اری‍ه‌ ال‍ث‍ق‍اف‍ی‍ه‌ ل‍ل‍ج‍م‍ه‍وری‍ه‌ الاس‍لام‍ی‍ه‌ الای‍ران‍ی‍ه‌ ف‍ی‌ ل‍ب‍ن‍ان‌

۳۳۷

خ‍طی‍ب‌، ع‍ب‍دال‍ک‍ری‍م‌

ال‍ت‍ع‍ری‍ف‌ب‍الاس‍لام‌ ف‍ی‌ م‍واج‍ه‍ه‌ ال‍ع‍ص‍ر ال‍ح‍دی‍ث‌ و ت‍ح‍دی‍ات‍ه‌

دارال‍ک‍ت‍ب‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌

۳۳۸

 

ک‍ت‍اب‌ وح‍دت‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌)

وزارت‌ ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ (اداره‌ ک‍ل‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌)

۳۳۹

ص‍ادق‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍س‍ن‌

ای‍ل‌، ارت‍ش‌، ای‍ران‌: ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ا و ن‍اش‍ن‍ی‍ده‌ه‍ای‌ س‍رت‍ی‍پ‌ ن‍اص‍ر م‍ح‍م‍دی‌ف‍ر ف‍رم‍ان‍ده‌ ن‍ی‍روی‌ زم‍ی‍ن‍ی‌ ارت‍ش‌

س‍وره‌ س‍ب‍ز

۳۴۰

خ‍دادادی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌

ع‍دال‍ت‌ از دی‍دگ‍اه‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌

س‍ت‍اد ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ش‍ه‍ی‍د م‍طه‍ری‌

۳۴۱

Jesus Christ

ره‍ب‍ری‌ ه‍م‍چ‍ون‌ م‍س‍ی‍ح‌

م‍ه‍رگ‍ان‌ دان‍ش‌، س‍ای‍ه‌گ‍س‍ت‍ر

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028