ردي‍ف‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍اش‍ر
۱ م‍وس‍وی‌ غ‍روی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد, ۱۲۸۲- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ح‍ج‌ "ب‍خ‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌ خ‍ورش‍ی‍د م‍ع‍رف‍ت‌ در گ‍ن‍اه‌ و طاع‍ت‌" پ‍ی‍رام‍ون‌ ح‍ج‌ و ع‍م‍ره‌ م‍اخ‍وذ از ق‍رآن‌ م‍ج‍ی‍د و اح‍ادی‍ث‌ ن‍ب‍ی‌ اک‍رم‌ (ص‌) و آل‌ ع‍ص‍م‍ت‌ (ع‌) اق‍ب‍ال‌
۲ ن‍س‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د,-۶۴۷ ؟ق‌ ن‍ف‍ث‍ه‌ ال‍م‍ص‍دور ت‍وس‌
۳ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ م‍وس‍وع‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌): ت‍اری‍خ‌ ال‍غ‍ی‍ب‍ه‌ ال‍ک‍ب‍ری‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۴ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ م‍وس‍وع‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌): ت‍اری‍خ‌ ال‍غ‍ی‍ب‍ه‌ ال‍ص‍غ‍ری‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۵ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ م‍وس‍وع‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌): م‍ا ب‍ع‍د ال‍ظه‍ور ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۶ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ م‍وس‍وع‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌): ال‍ی‍وم‌ ال‍م‍وع‍ود ب‍ی‍ن‌ ال‍ف‍ک‍ر ال‍م‍ادی‌ و ال‍دی‍ن‍ی‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۷ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ ف‍ق‍ه‌ الاخ‍لاق‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۸ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ اض‍واء ع‍ل‍ی‌ ث‍وره‌ الام‍ام‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۹ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ اش‍ع‍ه‌ م‍ن‌ ع‍ق‍ای‍د الاس‍لام‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۱۰ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ م‍ن‍ب‍ر ال‍ص‍در: ی‍ح‍ت‍وی‌ ع‍ل‍ی‌ خ‍طب‌ ال‍ج‍م‍ع‍ه‌ ال‍ت‍ی‌ ک‍ان‌ ی‍ل‍ق‍ی‍ه‍ا ال‍ش‍ه‍ی‍د ال‍س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ال‍ص‍در ف‍ی‌ م‍س‍ج‍د ال‍ک‍وف‍ه‌ ال‍م‍ع‍ظم‌ م‍ن‌ ۱۹ ذی‌ال‍ح‍ج‍ه‌۱۴۱۸ ه‍.ق‌ ال‍ی‌ ذی‌ال‍ح‍ج‍ه‌۱۴۱۹ ه‍.ق‌ و ه‍و ال‍ی‍وم‌ ال‍ذی‌ اس‍ت‍ش‍ه‍د ف‍ی‍ه‌ الام‍ام‌ ال‍س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ال‍ص‍در ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۱۱ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ م‍اوراء ال‍ف‍ق‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۱۲ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ م‍ن‍ه‍ج‌ ال‍ص‍ال‍ح‍ی‍ن‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۱۳ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ ف‍ق‍ه‌ ال‍م‍وض‍وع‍ات‌ ال‍ح‍دی‍ث‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۱۴ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ ب‍ی‍ان‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۱۵ ص‍در، م‍ح‍م‍د, ۱۹۴۳-۱۹۸۰ م‌ ال‍ص‍راط ال‍ق‍وی‍م‌: رس‍ال‍ه‌ ف‍ی‌ الاح‍ک‍ام‌ ال‍ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ و ال‍ع‍ب‍ادات‌ و ال‍م‍ع‍ام‍لات‌ ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌
۱۶ ص‍دری‌، م‍ی‍ن‍ا, ۱۳۴۸- آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ آم‍وزش‌ ه‍ن‍ره‍ای‌ س‍ن‍ت‍ی‌ در دوران‌ م‍ع‍اص‍ر پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
۱۷ ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اص‍ح‍اب‌ ص‍ح‍اح‌ س‍ت‍ه‌ ب‍ا م‍ق‍دم‍ه‌ و خ‍ات‍م‍ه‌ در ت‍اری‍خ‌ ف‍ق‍ه‌ و ح‍دی‍ث‌  
۱۸ ه‍م‍ای‍ش‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ اس‍اطی‍ر ای‍ران‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۸۷ ) م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ "ش‍ن‍اخ‍ت‌ اس‍اطی‍ر ای‍ران‌" دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد زن‍ج‍ان‌، ح‍وزه‌ م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌
۱۹ م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۰۳۷-۱۱۱۱ ق‌ ری‍ح‍ان‍ه‌ ال‍ن‍ب‍ی‌ (ص‌): ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍ل‍د ۴۳ ب‍ح‍ار الان‍وار "زن‍دگ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ص‍دی‍ق‍ه‌ طاه‍ره‌ (س‌)" ک‍وث‍ر ال‍ن‍ب‍ی‌ (ص‌)
۲۰   خ‍لاص‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍ران‍س‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ه‍ال‍ی‍وودی‍س‍م‌  
۲۱ ه‍م‍ای‍ش‌ ن‍ق‍ش‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ف‍رای‍ن‍د ق‍ان‍ون‍گ‍ذاری‌ (دوم‍ی‍ن‌:۱۳۹۲ : ت‍ه‍ران‌) دوم‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ن‍ق‍ش‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ف‍رای‍ن‍د ق‍ان‍ون‍گ‍ذاری‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌) م‍ج‍ل‍س‌ ش‍ورای‌ اس‍لام‍ی‌، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‍ه‍ا
۲۲ ق‍ادری‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۸- ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) در پ‍ن‍ج‌ ح‍وزه‌ م‍ع‍رف‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ش‍اخ‍ص‌ ب‍رای‌ ن‍س‍ل‌ ام‍روز س‍ت‍اد م‍رک‍زی‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
۲۳   دو رس‍ال‍ه‌ در اخ‍لاق‌۱ . م‍ک‍ارم‌ اخ‍لاق‌۲ . گ‍ش‍ای‍ش‌ن‍ام‍ه‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، دان‍ش‍ک‍ده‌ ع‍ل‍وم‌ م‍ع‍ق‍ول‌ و م‍ن‍ق‍ول‌
۲۴ م‍ت‍ز، ت‍ادی‍وس‌,Metz, Thaddeus م‍ع‍ن‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ ق‍ق‍ن‍وس‌
۲۵   ن‍ظام‌س‍ازی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ از م‍ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ ع‍م‍وم‍ی‌ س‍ازم‍ان‌ ب‍س‍ی‍ج‌ ح‍ق‍وق‍دان‍ان‌
۲۶ م‍ک‍واری‌، ج‍ان‌, ۱۹۱۹- م‌,Macquarrie, John م‍ارت‍ی‍ن‌ ه‍ای‍دگ‍ر ه‍رم‍س‌
۲۷ ت‍وک‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر دی‍وان‌ ب‍ح‍ری‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌ در م‍ن‍اق‍ب‌ و م‍ص‍ائ‍ب‌ ائ‍م‍ه‌ طاه‍ری‍ن‌ (ع‌) و ن‍ص‍ای‍ح‌ در ت‍ه‍ذی‍ب‌ اخ‍لاق‌ و ن‍وح‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍ن‍ه‌زن‍ی‌ ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م‌ ع‍ل‍م‍ی‌، ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اخ‍وان‌ ام‍ان‍ی‌
۲۸ غ‍راب‌، م‍ح‍م‍ود م‍ح‍م‍ود,گ‍ردآورن‍ده‌ ال‍رد ع‍ل‍ی‌ اب‍ن‌ ت‍ی‍م‍ی‍ه‌ م‍ن‌ ک‍لام‌ ال‍ش‍ی‍خ‌ الاک‍ب‍ر م‍ح‍ی‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ن‌ ال‍ع‍رب‍ی‌  
۲۹ م‍ظف‍ر، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۸۹۴-۱۹۶۱ م‌ ک‍ارن‍ام‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ م‍ح‍م‍د (ص‌) ک‍ان‍ون‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ م‍ح‍م‍دی‌
۳۰ رض‍وی‌ طوس‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌, ۱۳۴۴- ن‍گ‍رش‌ ن‍س‍ل‌ه‍ای‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ه‌ دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
۳۱   ی‍ادداش‍ت‍ه‍ای‌ م‍ح‍ک‍م‍ه‌: ک‍ارگ‍اه‌ آم‍وزش‍ی‌ آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌ م‍ج‍د
۳۲   درخ‍ت‌ طوب‍ی‌: ت‍ب‍ارن‍ام‍ه‌ س‍ادات‌ در م‍ت‍ون‌ ک‍ه‍ن‌ ب‍ر اس‍اس‌ ک‍ت‍اب‌ "ال‍م‍ج‍دی‌ ف‍ی‌ ان‍س‍اب‌ ال‍طال‍ب‍ی‍ی‍ن‌" ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ ال‍ح‍س‍ن‌ ع‍ل‍وی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
۳۳ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌، ع‍ل‍ی‌، ره‍ب‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۳۱۸- آم‍وزش‌ م‍ص‍ور اح‍ک‍ام‌ طب‍ق‌ ف‍ت‍اوای‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌ ال‍ع‍ال‍ی‌): م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍س‍ائ‍ل‌ و اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ اح‍ک‍ام‌ ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌، طه‍ارت‌، وض‍و، غ‍س‍ل‌، ت‍ی‍م‍م‌، ن‍م‍از، م‍س‍ج‍د و روزه‌ ب‍ا ت‍وض‍ی‍ح‍ات‌ ت‍ص‍وی‍ری‌، ج‍دول‌ و ای‍ن‍ف‍وگ‍راف‍ی‍ک‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍ش‍ر ف‍ق‍ه‌ روز
۳۴ اح‍م‍دی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د وس‍واس‌ و درم‍ان‌ آن‌ ن‍وی‍د ش‍ی‍راز
۳۵ ق‍اس‍م‌ن‍ژاد، م‍ه‌پ‍ری‌, ۱۳۴۲- ب‍ازی‌ه‍ای‌ ورزش‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در رش‍د ج‍س‍م‍ان‍ی‌ و روان‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ وال‍دی‍ن‌، م‍ع‍ل‍م‍ان‌ و م‍رب‍ی‍ان‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ب‍دن‍ی‌) ن‍ش‍ر ورزش‌، ب‍ام‍داد ک‍ت‍اب‌
۳۶ ن‍ج‍ات‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍ع‍ی‍د, ۱۳۵۷- س‍رزم‍ی‍ن‌ م‍ن‍ا و م‍س‍ائ‍ل‌ ن‍وپ‍دی‍د م‍ش‍ع‍ر
۳۷ ب‍ی‍س‍ت‍ون‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۳۷- ق‍رآن‌ ب‍ش‍ی‍ر ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍م‍ون‍ه‌ (ه‍م‍راه‌ ب‍ا ش‍رح‌ ل‍غ‍ات‌ در ح‍اش‍ی‍ه‌، ت‍رج‍م‍ه‌ در زی‍ر، ت‍ف‍س‍ی‍ر در م‍ق‍اب‍ل‌ در ۶۰۴ ص‍ف‍ح‍ه‌ ب‍ه‌ ت‍رت‍ی‍ب‌ ق‍رآن‌ ب‍ا خ‍ط ع‍ث‍م‍ان‌ طه‌) ب‍ی‍ان‌ ج‍وان‌
۳۸ ب‍ات‍وم‍ور، ت‍ام‍س‌ ب‍رت‍ون‌, ۱۹۲۰- م‌ ,Boltomore, Thomas Burton م‍ک‍ت‍ب‌ ف‍ران‍ک‍ف‍ورت‌ پ‍رس‍ش‌
۳۹ ع‍ل‍ی‌آب‍ادی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌ رام‍ی‍ن‌
۴۰ اح‍م‍دی‍ه‌، م‍ل‍ک‌ س‍ی‍م‍ا روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍رورش‌ اس‍ت‍ع‍داده‍ا ش‍رک‍ت‌ س‍ه‍ام‍ی‌ ان‍ت‍ش‍ار
۴۱ ای‍م‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۱۸- داس‍ت‍ان‌ه‍ای‌ پ‍رآب‌ چ‍ش‍م‌ زوار
۴۲ زرش‍ن‍اس‌، ش‍ه‍ری‍ار, ۱۳۴۴- واژه‌ن‍ام‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ ش‍ورای‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاری‌ ائ‍م‍ه‌ ج‍م‍ع‍ه‌ س‍راس‍ر ک‍ش‍ور
۴۳   ۷۲[ه‍ف‍ت‍اد و دو] س‍خ‍ن‌ ع‍اش‍ورای‍ی‌ از ب‍ی‍ان‍ات‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ (م‍دظل‍ه‌ ال‍ع‍ال‍ی‌) ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌
۴۴ م‍رادی‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ه‍وش‍ن‍گ‌, ۱۳۲۳- ل‍ب‍خ‍ن‍د ان‍ار (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ داس‍ت‍ان‌) م‍ع‍ی‍ن‌
۴۵ م‍وس‍ی‌خ‍ان‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۴۵- م‍دی‍ری‍ت‌ اث‍رب‍خ‍ش‌ م‍س‍اج‍د دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌ (ق‍زوی‍ن‌)
۴۶ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ال‍ه‍ی‌ن‍ام‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌
۴۷ زم‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۴- ن‍ق‍طه‌ س‍لام‌ ک‍ت‍اب‌ ج‍م‍ه‍ور
۴۸ اس‍پ‍ی‍دک‍ار، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ ج‍ع‍ب‍ه‌ه‍ای‌ ذه‍ن‌: روش‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رورش‌ ت‍ف‍ک‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
۴۹ اس‍پ‍ی‍دک‍ار، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ م‍ن‌ و ه‍س‍ت‍ی‌: روش‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رورش‌ ت‍ف‍ک‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
۵۰ اس‍پ‍ی‍دک‍ار، م‍ح‍ب‍وب‍ه‌ دن‍ی‍ای‍ی‌ ک‍ه‌ ن‍م‍ی‌ ش‍ن‍اس‍م‌: روش‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍رورش‌ ت‍ف‍ک‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ک‍ان‍ون‌ پ‍رورش‌ ف‍ک‍ری‌ ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌
۵۱ گ‍ارس‍ی‍ا م‍ارک‍ز، گ‍اب‍ری‍ل‌, ۱۹۲۷-۲۰۱۴ م‌ , Garcia Marquez, Gabriel گ‍زارش‌ ی‍ک‌ آدم‌رب‍ای‍ی‌ اطلاع‍ات‌
۵۲ ه‍ای‍زر، راب‍رت‌ , ۱۹۲۴- م‌ , .Huyser, Robert E م‍ام‍وری‍ت‌ در ت‍ه‍ران‌: خ‍اطرات‌ ژن‍رال‌ ه‍ای‍زر اطلاع‍ات‌
۵۳ م‍ی‍س‌، ن‍ان‍س‍ی‌ , ۱۹۴۱- م‌ , .Mace, Nancy L ش‍ب‍ان‍ه‌ روز ۳۶ س‍اع‍ت‍ه‌: راه‍ن‍م‍ای‌ خ‍ان‍واده‌ه‍ا ب‍رای‌ چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ پ‍رس‍ت‍اری‌ از ب‍ی‍م‍اران‍ی‌ ک‍ه‌ در س‍ال‍ه‍ای‌ پ‍ای‍ان‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ دچ‍ار آل‍زای‍م‍ر و ی‍ا روان‌پ‍ری‍ش‍ی‌ م‍ی‌ش‍ون‍د و ن‍ی‍روی‌ ح‍اف‍ظه‌ خ‍ود را از دس‍ت‌ م‍ی‌ده‍ن‍د اطلاع‍ات‌
۵۴ دل‍دم‌، اس‍ک‍ن‍در, ۱۳۲۵- زن‍دگ‍ی‌ و م‍ب‍ارزات‌ م‍ج‍اه‍د ن‍س‍ت‍وه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ طال‍ق‍ان‍ی‌ ب‍ه‍روز
۵۵   گ‍ات‍ه‍ا: س‍روده‍ای‌ م‍ی‍ن‍وی‌ زرت‍ش‍ت‌ آف‍ت‍اب‌
۵۶ ش‍ک‍وری‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌, ۱۳۳۴-,گ‍ردآورن‍ده‌ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ در م‍ن‍اب‍ع‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‍ک‌ اس‍لام‌: س‍ن‍ت‌ ح‍ر
۵۷ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ م‍ازن‍دران‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۲۸- درس‍ه‍ای‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ زن‍دگ‍ی‌ پ‍س‌ از م‍رگ‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
۵۸ دروزه‌، م‍ح‍م‍د ع‍زه‌, ۱۸۸۹- م‌ , Darwazah, Muhammad Izzat ت‍اری‍خ‌ ق‍رآن‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ زن‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌
۵۹ ارداز، ری‍چ‍ارد, Erdoes, Richard اس‍طوره‌ه‍ا و اف‍س‍ان‍ه‌ه‍ای‌ س‍رخ‍پ‍وس‍ت‍ان‌ آم‍ری‍ک‍ا چ‍ش‍م‍ه‌
۶۰ ج‍زای‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, ۱۳۳۳- م‍ج‍م‍وع‍ه‌ پ‍ی‍ش‍گ‍ی‍ری‌ از اع‍ت‍ی‍اد دان‍ژه‌
۶۱ ض‍ی‍ائ‍ی‌ م‍رن‍دی‌، ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍ر، ۱۲۳۷ -۱۳۱۲ دی‍وان‌ م‍رح‍وم‌ م‍غ‍ف‍ور خ‍ل‍د م‍ک‍ان‌ ح‍اج‍ی‌ م‍ی‍رزا ج‍ه‍ان‍گ‍ی‍رخ‍ان‌ ض‍ی‍ائ‍ی‌ ن‍اظم‌ال‍م‍ل‍ک‌ ش‍رک‍ت‌ م‍طب‍ع‍ه‌ طل‍وع‌
۶۲ ن‍ج‍م‌ رازی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د,۵۷۰؟ -۶۵۴ ق‌ اش‍ع‍ار ش‍ی‍خ‌ ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ رازی‌ "دای‍ه‌" طه‍وری‌
۶۳ ح‍م‍ی‍دال‍ل‍ه‌، م‍ح‍م‍د, ۱۹۰۸- م‌ اول‍ی‍ن‌ ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ م‍ک‍ت‍وب‌ در ج‍ه‍ان‌؛ س‍ن‍دی‌ م‍ه‍م‌ از دوران‌ رس‍ال‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ پ‍ی‍غ‍م‍ب‍ر (ص‌) ب‍ع‍ث‍ت‌
۶۴ ره‍ب‍ر، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۱۴-,م‍ت‍رج‍م‌ درس‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ از ن‍ه‍ج‌ ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
۶۵ غ‍زال‍ی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د, ۴۵۰-۵۰۵ ق‌ ای‍ه‍ا ال‍ول‍د ج‍ه‍اد دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌
۶۶ اش‍راق‌ آص‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍دآص‍ف‌, ۱۲۱۹-۱۲۸۰ ق‌ دی‍وان‌ اش‍راق‌ آص‍ف‍ی‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
۶۷ ه‍دای‍ت‌، ص‍ادق‌, ۱۲۸۱-۱۳۳۰ ف‍ره‍ن‍گ‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ م‍ردم‌ ای‍ران‌ چ‍ش‍م‍ه‌
۶۸   زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ و خ‍دم‍ات‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ و ف‍ع‍ال‍ی‍ت‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍رح‍وم‌ ح‍اج‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌ م‍ح‍ق‍ق‌ خ‍راس‍ان‍ی‌ ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌
۶۹ ص‍اع‍دی‌، ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌, ۱۳۲۴- ب‍ا ح‍اف‍ظ ت‍ا ک‍ه‍ک‍ش‍ان‌ ع‍رف‍ان‌ و اخ‍لاق‌ ن‍ور ف‍اطم‍ه‌ (س‌)
۷۰ ام‍ی‍ن‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۲۸۱-۱۳۴۹ آداب‌ ک‍وی‌ ج‍ان‍ان‌ (آداب‌ زی‍ارت‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌): ت‍رج‍م‍ه‌ ادب‌ ال‍زائ‍ر ل‍م‍ن‌ ی‍م‍م‌ ال‍ح‍ائ‍ر م‍ش‍ع‍ر
۷۱   ن‍ی‍ن‍وا و ان‍ت‍ظار "ت‍ام‍ل‍ی‌ ن‍و" ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌ م‍وع‍ود (ع‍ج‌)
۷۲ م‍ی‍ردام‍ادی‌، ح‍س‍ن‌, ۱۲۸۰- آن‍س‍وی‌ ح‍ج‌ خ‍ون‍ی‍ن‌، ی‍ا، ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ آل‌ س‍ع‍ود م‍رک‍ز ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ح‍ج‌، دف‍ت‍ر ن‍م‍ای‍ن‍ده‌ ام‍ام‌ و س‍رپ‍رس‍ت‌ ح‍ج‍اج‌
۷۳ ع‍ام‍ل‍ی‌، ج‍ع‍ف‍ر م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۹۴۴- م‌ س‍ل‍م‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، دف‍ت‍ر ان‍ت‍ش‍ارات‌ اس‍لام‍ی‌
۷۴   ع‍ب‍رت‌ه‍ای‌ ع‍اش‍ورا: ج‍س‍ت‍اری‌ در م‍وض‍وع‌ ع‍ل‍ل‌ و ع‍ب‍رت‌ه‍ای‌ ح‍ادث‍ه‌ ع‍اش‍ورا در ک‍لام‌ ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ س‍ی‍د ع‍ل‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌ م‍ش‍ع‍ر
۷۵ ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ ک‍ب‍ری‌، اح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍م‍ر, ۵۴۰-۶۱۸ ؟ق‌ آداب‌ ال‍ص‍وف‍ی‍ه‌ زوار
۷۶ ف‍رودی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۲۲- ... ان‍وار ال‍ع‍ی‍ون‌: در ح‍الات‌ اده‍م‌ پ‍اره‌ دوز، پ‍در س‍ل‍طان‌ اب‍راه‍ی‍م‌ ق‍دس‌ س‍ره‌ ال‍ع‍زی‍ز و ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ای‌ ولادت‌ آن‌ ع‍ارف‌ ک‍ام‍ل‌ [م‍ص‍طف‍وی‌ (چ‍اپ‍خ‍ان‍ه‌])
۷۷ ب‍ه‍رام‍ی‌، ای‍رج‌, ۱۳۱۳- روئ‍ی‍ن‌ ت‍ن‍ی‌ و ج‍اودان‍گ‍ی‌ در اس‍اطی‍ر: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍و از ان‍گ‍ی‍زه‌ ج‍ن‍گ‌ رس‍ت‍م‌ و اس‍ف‍ن‍دی‍ار، ب‍ا ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر آی‍ی‍ن‌ م‍ه‍ر، ی‍ارس‍ان‌ "اه‍ل‌ ح‍ق‌" در راب‍طه‌ ب‍ا پ‍ه‍ل‍وان‍ان‌ اس‍اطی‍ری‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ زوار، ورج‍اون‍د
۷۸ ب‍رزگ‍ر خ‍ال‍ق‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۳۴- ت‍ص‍وی‍ره‍ا و ت‍وص‍ی‍ف‌ه‍ا در ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌: ن‍ی‍م‍ا ی‍وش‍ی‍ج‌، اح‍م‍د ش‍ام‍ل‍و، م‍ه‍دی‌ اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، س‍ه‍راب‌ س‍پ‍ه‍ری‌، ف‍روغ‌ ف‍رخ‍زاد ۱۳۷۰ -۱۳۰۱ آت‍ی‍ه‌
۷۹ ک‍راچ‍ک‍وف‍س‍ک‍ی‌، ای‍گ‍ن‍ات‍ی‌ ی‍ول‍ی‍ان‍ووی‍چ‌, ۱۸۸۳-۱۹۵۱ م‌ ,Krachkovskii, Ignatii Iulianovich ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ داس‍ت‍ان‌ ب‍ه‌ان‍ض‍م‍ام‌ ت‍ل‍خ‍ی‍ص‌ و ش‍رح‌ ل‍ی‍ل‍ی‌ و م‍ج‍ن‍ون‌ ن‍ظام‍ی‌ زوار
۸۰ ف‍رح‍زاد، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌ , ۱۳۴۱- وس‍ع‍ت‌ دل‌: ش‍رح‌ ص‍در در س‍ی‍ره‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر (ص‌) طوب‍ای‌ م‍ح‍ب‍ت‌
۸۱ ف‍رح‍زاد، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۴۱- م‍ح‍ب‍ت‌ زن‍ان‌ و ک‍ودک‍ان‌ طوب‍ای‌ م‍ح‍ب‍ت‌
۸۲ گ‍ری‍ان‌ ش‍ه‍راب‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ,ق‍رن‌۱۳ ق‌ طری‍ق‌ ال‍ب‍ک‍اء در م‍ص‍ائ‍ب‌ خ‍ام‍س‌ آل‌ ع‍ب‍ا (ع‌) ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
۸۳ ن‍س‍وی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د,-۶۴۷ ؟ق‌ ن‍ف‍ث‍ه‌ ال‍م‍ص‍دور ت‍وس‌
۸۴ درگ‍اه‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۶۰- م‍ق‍ام‌ اب‍راه‍ی‍م‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‌ در ف‍ق‍ه‌ م‍ش‍ع‍ر
۸۵ گ‍وج‍ک‌، ف‍اطم‍ه‌ م‍وگ‍ه‌, Gocek, Fatma Muge روی‍اروی‍ی‌ ش‍رق‌ و غ‍رب‌ در ع‍ص‍ر روش‍ن‍گ‍ری‌ (ف‍ران‍س‍ه‌ و ام‍پ‍رات‍وری‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ در س‍ده‌ ه‍ج‍ده‍م‌) آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
۸۶ ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۴۵-,گ‍ردآورن‍ده‌ چ‍ه‍ل‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ای‍ران‍ی‌ از چ‍ه‍ل‌ ن‍وی‍س‍ن‍ده‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌ ن‍ی‍م‍ا
۸۷   پ‍روس‍ی‍دی‍ن‍گ‍ز,Proccedings of the first international conference on human rights on the environment م‍ج‍د
۸۸ م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ص‍طف‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ک‍ودک‌: م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ در اس‍لام‌ و اس‍ن‍اد ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ف‍ی‍د، ی‍ون‍ی‍س‍ف‌
۸۹ ه‍م‍ای‍ش‌ ن‍ق‍ش‌ ادی‍ان‌ و ره‍ب‍ران‌ دی‍ن‍ی‌ در م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۹۰ : ق‍م‌) م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ن‍ق‍ش‌ ادی‍ان‌ و ره‍ب‍ران‌ دی‍ن‍ی‌ در م‍ق‍اب‍ل‍ه‌ ب‍ا خ‍ش‍ون‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ک‍ودک‍ان‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ف‍ی‍د
۹۰ ث‍روت‍ی‍ان‌، پ‍روی‍ن‌ گ‍ن‍ج‍ن‍ام‍ه‌ ح‍ک‍م‍ت‌ آی‍دی‍ن‌
۹۱ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۵- رش‍وه‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍ال‌
۹۲ ب‍ه‍رام‍ی‌، ب‍ه‍رام‌, ۱۳۳۸- ب‍ای‍س‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍وان‍ی‍ن‌ و ق‍رارداده‍ا "م‍ت‍دول‍وژی‌، اص‍ول‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ت‍دوی‍ن‌، ت‍ص‍وی‍ب‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر" ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌
۹۳ ش‍ف‍ی‍ع‍ی‌ ک‍دک‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۱۸- ش‍ع‍ر م‍ع‍اص‍ر ع‍رب‌ ت‍وس‌
۹۴ ف‍ق‍ی‍ه‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۳۳- ره‌ت‍وش‍ه‌ای‌ از ه‍ن‍د؛ س‍رزم‍ی‍ن‌ ش‍گ‍ف‍ت‍ی‍ه‍ا ح‍ک‍ی‍م‌ ن‍ظام‍ی‌
۹۵ م‍درس‍ی‌، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۹۴۵- م‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍لام‍ی‌: اح‍ک‍ام‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ح‍ی‍ات‌ طی‍ب‍ه‌ ی‍ا زن‍دگ‍ان‍ی‌ پ‍اک‌ م‍ح‍ب‍ان‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)
۹۶ پ‍اس‍ری‍ن‌ دن‍ت‍روس‌، م‍وری‍ت‍س‍ی‍و, ۱۹۵۳- م‌ , Passerin dEntreves, Maurizio ه‍ان‍ا آرن‍ت‌ ق‍ق‍ن‍وس‌
۹۷ ون‌ گ‍ول‍ی‍ک‌، راب‍رت‌, Van Gulick, Robert آگ‍اه‍ی‌ ق‍ق‍ن‍وس‌
۹۸ ف‍ورس‍ت‍ر، م‍ای‍ک‍ل‌ , ۱۹۵۷- م‌ , .Forster, Michael N ش‍لای‍رم‍اخ‍ر ق‍ق‍ن‍وس‌
۹۹ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ م‍ن‍اه‍ج‌ ال‍وص‍ول‌ ال‍ی‌ ع‍ل‍م‌ الاص‍ول‌ و ی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍طل‍ب‌ و الاراده‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۰۰ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ان‍وار ال‍ه‍دای‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ک‍ف‍ای‍ه‌ و ی‍ل‍ی‍ه‌ ب‍دای‍ع‌ ال‍درر م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۰۱ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ الاس‍ت‍ص‍ح‍اب‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۰۲ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ال‍ت‍ع‍ادل‌ و ال‍ت‍رج‍ی‍ح‌ و ی‍ل‍ی‍ه‌ الاج‍ت‍ه‍اد و ال‍ت‍ق‍ل‍ی‍د م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۰۳ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ل‍م‍ح‍ات‌ الاص‍ول‌: اف‍ادات‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌ ال‍ح‍ج‍ه‌ آی‍ه‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ال‍ب‍روج‍ردی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۰۴ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ... ال‍طه‍اره‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۰۵ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ال‍خ‍ل‍ل‌ ف‍ی‌ ال‍ص‍لاه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۰۶ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ال‍م‍ک‍اس‍ب‌ ال‍م‍ح‍رم‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۰۷ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ال‍ب‍ی‍ع‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۰۸ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ۱۲۷۹ -۱۳۶۸ ال‍رس‍الات‌ ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌ و الاص‍ول‍ی‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر ت‍راث‌ الام‍ام‌ ال‍خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
۱۰۹ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ال‍رس‍الات‌ ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌ و الاص‍ول‍ی‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۱۰ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ولای‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌: ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۱۱ ی‍زدی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌ ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍ع‍ظی‍م‌,۱۲۴۷؟ -۱۳۳۸ ؟ق‌ ال‍ع‍روه‌ ال‍وث‍ق‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۱۲ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌, ۱۲۴۶-۱۳۲۵ وس‍ی‍ل‍ه‌ ال‍ن‍ج‍اه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۱۳ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ رس‍ال‍ه‌ ن‍ج‍اه‌ ال‍ع‍ب‍اد و ح‍اش‍ی‍ه‌ ب‍ر رس‍ال‍ه‌ ارث‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۱۴ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ رس‍ال‍ه‌ ت‍وض‍ی‍ح‌ ال‍م‍س‍ائ‍ل‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۱۵ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ م‍ن‍اس‍ک‌ ال‍ح‍ج‌/ م‍ن‍اس‍ک‌ ح‍ج‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۱۶ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ اس‍ت‍ف‍ت‍ائ‍ات‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۱۷ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ش‍رح‌ دع‍اء ال‍س‍ح‍ر م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۱۸ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ال‍ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ال‍ف‍وائ‍د ال‍رض‍وی‍ه‌ [ق‍اض‍ی‌ س‍ع‍ی‍د ال‍ق‍م‍ی‌] م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
۱۱۹ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ه‍دای‍ه‌ ال‍ی‌ ال‍خ‍لاف‍ه‌ و ال‍ولای‍ه‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌(س‌)
۱۲۰ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍ی‌ ش‍رح‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ و ت‍ع‍ل‍ی‍ق‍ات‌ ع‍ل‍ی‌ م‍ص‍ب‍اح‌ الان‍س‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۲۱ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ش‍رح‌ چ‍ه‍ل‌ ح‍دی‍ث‌ (ارب‍ع‍ی‍ن‌ ح‍دی‍ث‌) م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۲۲ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ س‍ر ال‍ص‍ل‍وه‌: م‍ع‍راج‌ ال‍س‍ال‍ک‍ی‍ن‌ و ص‍ل‍وه‌ ال‍ع‍ارف‍ی‍ن‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)
۱۲۳ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ ش‍رح‌ ح‍دی‍ث‌ ج‍ن‍ود ع‍ق‍ل‌ و ج‍ه‍ل‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۲۴ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ره‍ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ و ب‍ن‍ی‍ان‍گ‍ذار ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌, ۱۲۷۹-۱۳۶۸ دروس‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر س‍وره‌ ح‍م‍د، ج‍ه‍اد اک‍ب‍ر، ی‍ا، م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا ن‍ف‍س‌، ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ - ع‍رف‍ان‍ی‌ م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)
۱۲۵   ی‍ش‍ت‌ه‍ا دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ وچ‍اپ‌
۱۲۶ ذوال‍ف‍ق‍اری‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۴۵- ک‍ت‍اب‌ ک‍ار ن‍گ‍ارش‌ و ان‍ش‍اء: آم‍وزش‌ م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ ن‍گ‍ارش‍ی‌ ب‍ا روش‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ ب‍ه‌ ه‍م‍راه‌ ت‍م‍ری‍ن‌ و ن‍م‍ون‍ه‌ اس‍اطی‍ر
۱۲۷ ح‍ل‍ب‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اص‍غ‍ر, ۱۳۲۳- ش‍رح‌ م‍ث‍ن‍وی‌ زوار
۱۲۸ ی‍وس‍ف‌ اه‍ل‌، ج‍لاال‍دی‍ن‌ ف‍رائ‍د غ‍ی‍اث‍ی‌ ف‍ی‌ رس‍ائ‍ل‌ ال‍س‍لاطی‍ن‌ م‍ع‌ ال‍م‍ل‍وک‌ و ال‍وزراء ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‌ ای‍ران‌
۱۲۹ ب‍ی‍دل‌ ده‍ل‍وی‌، ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ن‌ ع‍ب‍دال‍خ‍ال‍ق‌, ۱۰۵۴-۱۱۳۳ ق‌ ک‍ل‍ی‍ات‌ م‍ی‍رزا ع‍ب‍دال‍ق‍ادر ب‍ی‍دل‌ ده‍ل‍وی‌ زوار
۱۳۰ س‍ل‍ی‍گ‍م‍ن‌، م‍ارت‍ی‍ن‌ , .Seligman, Martin E. P آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ روان‍ی‌ ک‍ت‍اب‌ ارج‍م‍ن‍د
۱۳۱ ه‍م‍ای‍ش‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ راه‍ب‍ردی‌ زن‌ و خ‍ان‍واده‌، (۱۳۹۱، : ت‍ه‍ران‌) م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ س‍وم‍ی‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ راه‍ب‍ردی‌: زن‌ و خ‍ان‍واده‌ دی‌ م‍اه‌۱۳۹۰  
۱۳۲   دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ب‍زه‌دی‍ده‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و پ‍ی‍ش‌گ‍ی‍ری‌ از ج‍رم‌ م‍ی‍زان‌
۱۳۳   ای‍ران‍ش‍ه‍ر ک‍م‍ی‍س‍ی‍ون‌ م‍ل‍ی‌ ی‍ون‍س‍ک‍و در ای‍ران‌
۱۳۴ ش‍ع‍ار، ج‍ع‍ف‍ر, ۱۳۰۴- ۱۳۸۰ ,گ‍ردآورن‍ده‌ ق‍ص‍ه‌ ح‍م‍زه‌ (ح‍م‍زه‌ن‍ام‍ه‌) دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌
۱۳۵ ت‍ق‍وی‌، رض‍ا ن‍م‍از ج‍م‍ع‍ه‌ و م‍طال‍ب‍ات‌ ره‍ب‍ری‌ ن‍خ‍ی‍ل‌
۱۳۶ م‍ح‍م‍دی‌، غ‍لام‍رض‍ا ش‍اع‍ر ل‍ب‌ دوخ‍ت‍ه‌ "زن‍دگ‍ی‌ و م‍ب‍ارزات‌ ف‍رخ‍ی‌ ی‍زدی‌" ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ اس‍ت‍ان‌ ی‍زد، ک‍ن‍گ‍ره‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ف‍رخ‍ی‌ ی‍زدی‌، دب‍ی‍رخ‍ان‍ه‌
۱۳۷ دروی‍ش‍ی‌ ه‍وی‍دا، ی‍وس‍ف‌, ۱۳۵۴- ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ج‍ای‍گ‍زی‍ن‌ ح‍ل‌ و ف‍ص‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ (ADR) م‍ی‍زان‌
۱۳۸ م‍ات‍ی‍وز، راج‍ر, ۱۹۴۸- م‌ ,Matthews, Roger زن‍دان‍ه‍ا در ه‍زاره‌ س‍وم‌ "دی‍دگ‍اه‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ب‍ر وض‍ع‍ی‍ت‌ ف‍ع‍ل‍ی‌ و آی‍ن‍ده‌ ح‍ب‍س‌" س‍ازم‍ان‌ زن‍دان‍ه‍ا و اق‍دام‍ات‌ ت‍ام‍ی‍ن‍ی‌ و ت‍رب‍ی‍ت‍ی‌ ک‍ش‍ور، ان‍ت‍ش‍ارات‌ راه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌
۱۳۹ ک‍رای‍ت‍ون‌، م‍ای‍ک‍ل‌, ۱۹۴۲-۲۰۰۸ م‌ , Crichton, Michael پ‍ارک‌ ژوراس‍ی‍ک‌ ع‍ارف‌
۱۴۰ ک‍م‍ال‍ی‌ اردک‍ان‍ی‌، ح‍م‍ی‍د, ۱۳۵۹- غ‍روب‌ ش‍رع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ف‍ری‍ق‍ی‍ن‌ م‍ش‍ع‍ر
۱۴۱ درگ‍اه‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۶۰- ح‍ک‍م‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ در ح‍ج‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ اع‍ت‍ب‍ار ح‍ک‍م‌ ح‍اک‍م‌ م‍خ‍ال‍ف‌ در ام‍ور ح‍ج‌ م‍ش‍ع‍ر
۱۴۲   ش‍م‍س‌ ولای‍ت‌: وی‍ژه‌ن‍ام‍ه‌ س‍الان‍ه‌ ن‍ی‍م‍ه‌ ش‍ع‍ب‍ان‌ م‍ی‍لاد ب‍ا س‍ع‍ادت‌ ام‍ام‌ م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌)۱۴۲۶ ق‌ -۱۳۸۴ ن‍ور ولای‍ت‌
۱۴۳   ب‌  
۱۴۴ خ‍وش‌خ‍ب‍ر، ک‍اظم‌, ۱۳۰۹- گ‍ره‌گ‍ش‍ا: ش‍رح‌ و م‍ع‍ن‍ی‌ ی‍ک‍ه‍زار ب‍ی‍ت‌ م‍ش‍ک‍ل‌ از غ‍زل‍ی‍ات‌ ح‍اف‍ظ ش‍ادگ‍ان‌
۱۴۵ ح‍اج‍ب‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ پ‍زش‍ک‌ خ‍ان‍واده‌ اق‍ب‍ال‌
۱۴۶ ش‍ه‍اب‍ی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۲۸۲-۱۳۶۵ ت‍ق‍ری‍رات‌ اص‍ول‌: خ‍لاص‍ه‌ ت‍ق‍ری‍ر و درس‌ م‍ح‍م‍ود ش‍ه‍اب‍ی‌ اس‍ت‍اد دان‍ش‍گ‍اه‌ در س‍ال‌ س‍وم‌ ق‍ض‍ای‍ی‌ دان‍ش‍ک‍ده‌ ح‍ق‍وق‌  
۱۴۷ م‍وری‍ت‍ا، آک‍ی‍و, ۱۹۲۱- م‌ ,Morita, Akio ت‍رق‍ی‌ ژاپ‍ن‌؛ ت‍لاش‌ آگ‍اه‍ان‍ه‌ ی‍ا م‍ع‍ج‍زه‌ س‍روش‌ (ان‍ت‍ش‍ارات‌ ص‍دا و س‍ی‍م‍ا)
۱۴۸ ف‍ی‍روزآب‍ادی‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۳۰- چ‍ک‍ی‍ده‌ ک‍ت‍اب‌ راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ن‍س‍ل‌ م‍طه‍ر در ع‍ص‍ر ان‍ت‍ظار ظه‍ور دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ال‍ی‌ دف‍اع‌ م‍ل‍ی‌
۱۴۹ دای‍ر، وی‍ن‌ , ۱۹۴۰-۲۰۱۵ م‌ ,.Dyer, Wayne W ع‍ظم‍ت‌ خ‍ود را دری‍اب‍ی‍د ه‍ام‍ون‌
۱۵۰ ص‍ف‍ی‌ ع‍ل‍ی‍ش‍اه‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر, ۱۲۵۱-۱۳۱۶ ق‌ زب‍ده‌ الاس‍رار ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ اس‍لام‍ی‍ه‌
۱۵۱ 0 س‍خ‍ن‍ران‍ی‍ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ش‍ع‍ر در ای‍ران‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ه‍ن‍ر، اداره‌ ک‍ل‌ ن‍گ‍ارش‌
۱۵۲ م‍ش‍ک‍ور، م‍ح‍م‍د ج‍واد،۱۲۹۷-۱۳۷۴ ه‍ف‍ت‍اد و س‍ه‌ م‍ل‍ت‌ ی‍ا اع‍ت‍ق‍ادات‌ م‍ذاه‍ب‌: رس‍ال‍ه‌ای‌ در ف‍رق‌ اس‍لام‌ از آث‍ار ق‍رن‌ ه‍ش‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ع‍طائ‍ی‌
۱۵۳ لاس‍ر، ف‍ی‍ل‍ی‍پ‌، ۱۹۳۹ - م‌,Lasserre، , Philippe م‍دی‍ری‍ت‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر
۱۵۴ ن‍اص‍ح‍ی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌ اص‍غ‍ر،۱۳۴۱ - ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌ در م‍ک‍ت‍ب‌ اه‍ل‌ب‍ی‍ت‌ ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌ رض‍وی‌
۱۵۵ 0 ک‍ت‍اب‌ گ‍ی‍لان‌ گ‍روه‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍ران‌ ای‍ران‌
۱۵۶ خ‍ادم‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر، ۱۳۶۰ - وظای‍ف‌ س‍ی‍اس‍ت‌گ‍ذاری‌ و اج‍رای‍ی‌ وزارت‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ارش‍اد اس‍لام‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌
۱۵۷ ع‍ال‍م‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۲ - ج‍وش‍ک‍اری‌: ازدواج‌ ع‍اق‍لان‍ه‌ ، آس‍ان‌ و ب‍ه‌ م‍وق‍ع‌ ک‍ت‍اب‍س‍ت‍ان‌ م‍ع‍رف‍ت‌
۱۵۸ دان‍ش‌، ش‍ک‍رال‍ل‍ه‌،۱۳۳۷ - ش‍ادی‌ و ن‍ش‍اط در م‍ن‍اب‍ع‌ و م‍ت‍ون‌ اس‍لام‍ی‌ خ‍ردپ‍ژوه‍ان‌. ؛ ک‍ه‍ک‍ی‍ل‍وی‍ه‌ و ب‍وی‍ر اح‍م‍د
۱۵۹ ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ ک‍ب‍ری‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۶۱۸ -۵۴۰ ؟ق‌ دو رس‍ال‍ه‌ ع‍رف‍ان‍ی‌: رس‍ال‍ه‌ آداب‌ ال‍م‍ری‍دی‍ن‌، رس‍ال‍ه‌ ال‍س‍ائ‍ر ال‍ح‍ائ‍ر ال‍واح‍د ال‍م‍اج‍د ص‍ف‍ا
۱۶۰ ک‍م‍ال‌ خ‍وارزم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ن‌، ق‍رن‌۹ ق‌ اق‍رب‌ال‍طرق‌ ال‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ص‍ف‍ا
۱۶۱ خ‍واج‍وی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۳ -۱۳۹۱ ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ه‍وی‍ت‍ی‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ و ع‍رف‍ان‌ ( ح‍ک‍ی‍م‌ ت‍رم‍ذی‌، س‍ه‍روردی‌، اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، ع‍لاءال‍دول‍ه‌ س‍م‍ن‍ان‍ی‌، س‍ی‍دح‍ی‍در آم‍ل‍ی‌، ص‍درال‍م‍ت‍ال‍ه‍ی‍ن‌): درس‌ م‍ق‍ام‍ات‌ م‍ع‍ن‍وی‌ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ح‍م‍د خ‍واج‍وی‌ گ‍ام‌ ن‍و
۱۶۲ ع‍اب‍دی‌، ک‍ام‍ی‍ار، ۱۳۴۷ - م‍ن‍ت‍خ‍ب‍ی‌ از ژاپ‍ن‍ی‍ات‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ در ع‍ص‍ر ت‍ج‍دد م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ - ه‍ن‍ری‌ ج‍ه‍ان‌ ک‍ت‍اب‌
۱۶۳ م‍ج‍ل‍س‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍رب‍ن‌ م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌، ۱۰۳۷ -۱۱۱۱ ق‌ ت‍ح‍ف‍ه‌ال‍زائ‍ر م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ ه‍ادی‌ (ع‌)
۱۶۴ 0 ات‍ح‍اد و ان‍س‍ج‍ام‌ م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ی‍ام‌ ام‍ام‌ ه‍ادی‌ (ع‌)
۱۶۵ 0 م‍رغ‌ ص‍ب‍ح‌خ‍وان‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ اس‍ت‍اد ش‍ه‍ری‍ار و ق‍رآن‌ ب‍ه‍اردخ‍ت‌
۱۶۶ س‍ارت‍ن‌، ج‍ورج‌، ۱۸۸۴ -۱۹۵۶ م‌,Sarton، , George ش‍ش‌ ب‍ال‌: م‍ردان‌ ع‍ل‍م‌ در رون‍س‍اس‌ ف‍ج‍ر، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ف‍ران‍ک‍ل‍ی‍ن‌
۱۶۷ م‍ی‍رزای‍ی‌، اف‍ش‍ی‍ن‌، ۱۳۶۶ - گ‍زارش‌ ن‍اخ‍وان‍ده‌ از س‍ران‍ج‍ام‌ ی‍ک‌ م‍س‍ی‍ر م‍ج‍د اس‍لام‌، م‍وس‍س‍ه‌ س‍رل‍ش‍ک‍ر ش‍ه‍ی‍دح‍اج‌ اح‍م‍د ک‍اظم‍ی‌
۱۶۸ ف‍اطم‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۳ -۱۳۰۰ ت‍ص‍وی‍رگ‍ری‌ در غ‍زل‍ی‍ات‌ ش‍م‍س‌ ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر
۱۶۹ ق‍رائ‍ت‍ی‌، م‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۲۴ - پ‍رت‍وی‌ از ن‍ور: گ‍زی‍ده‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ور م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ درس‍ه‍ائ‍ی‌ از ق‍رآن‌
۱۷۰ خ‍ال‍ص‍ی‌، م‍ح‍م‍دب‍اق‍ر ن‍ق‍ش‌ ادی‍ان‌ در م‍ب‍ارزات‌ اس‍ت‍ع‍م‍اری‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍گ‍اه‌ اراک‌
۱۷۱ زاه‍دی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۷ - ب‍ه‌ ب‍ه‍ان‍ه‌ م‍س‍ی‍ح‌: م‍روری‌ ب‍ر ش‍ک‍ل‌گ‍ی‍ری‌ ج‍ری‍ان‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ ع‍اب‍د
۱۷۲ م‍ح‍م‍ودزاده‌، ن‍ص‍رت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۵ - ع‍ق‍ی‍ق‌ م‍ل‍ک‌ اع‍ظم‌
۱۷۳ ق‍اض‍ی‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۳۵۹ - ح‍رف‍ه‌ای‌: خ‍اطرات‌ م‍رح‍وم‌ ج‍واد ش‍ری‍ف‍ی‌راد خ‍ب‍رگ‍زاری‌ م‍ه‍ر، ن‍ش‍ر رس‍ان‍ه‌ م‍ه‍ر
۱۷۴ پ‍رن‍ده‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۴۲ - ک‍ت‍اب‍چ‍ه‌ وق‍ف‌: آن‍چ‍ه‌ در م‍ورد وق‍ف‌ ب‍ای‍د ب‍دان‍ی‍م‌ ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌
۱۷۵ ب‍ی‍اب‍ان‍ک‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۱ - ض‍د ح‍الات‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ طن‍ز) م‍رواری‍د
۱۷۶ زم‍ان‍ی‌، ش‍ه‍ری‍ار، ۱۳۴۶ - ن‍اه‍ی‍د ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر
۱۷۷ م‍طه‍ری‌، ح‍س‍ام‌ ال‍دی‍ن‌، ۱۳۶۶ - ک‍ل‍ت‌۴۵ آرم‍ا
۱۷۸ ص‍ب‍وری‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌، ۱۳۳۶ - س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) و پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ س‍والات‌ و ش‍ب‍ه‍ات‌ ش‍ب‍ک‍ه‌ه‍ای‌ م‍اه‍واره‌ای‌ دف‍ت‍ر دوم‌ پ‍ی‍روز

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028