ردي‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
۱ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ ‭Z,۴۵۰,/گ۹،ب۴
۲ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ اص‍لاح‍ات‌: اص‍لاح‍ات‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ م‍ل‍ک‍ی‍ان‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ص‍طف‍ی‌ م‍ل‍ک‍ی‍ان‌) ‭DSR,۱۵۹۱,/فلا۶،فلا۹۲
۳ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ اص‍لاح‍ات‌: اص‍لاح‍ات‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ آی‍ی‍ن‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ح‍س‍ی‍ن‌ ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌ و س‍ع‍ی‍د ح‍ج‍اری‍ان‌) ‭DSR,۱۵۹۱,/فلا۶،فلا۹۳
۴ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ح‍ران‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ‭DSR,۱۵۷۰,/م۳،م۴
۵ ج‍ه‍ان‌ پ‍س‍ا آم‍ری‍ک‍ای‍ی‌ چ‍ه‌ چ‍ی‍زی‌ پ‍ی‍ش‌ رو اس‍ت‌؟ ‭CB,۱۶۱,/ک۸،ج۹
۶ م‍ب‍ان‍ی‌ دی‍ن‍ی‌ م‍ردم‌س‍الاری‌ ‭BP,۲۳۰،/۱۴,/م۸،م۲
۷ ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ‭HN,۱۷،/۵,/چ۵،ج۹
۸ ق‍درت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ از م‍ن‍ظر ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ‭BP,۱۰۴,/ق۴،س۹
۹ ق‍ف‍ق‍از در ک‍ش‍اک‍ش‌ ج‍ن‍گ‌ و ان‍ق‍لاب‌ ( ۱۹۲۱-۱۹۱۷ ) ‭DK,۵۱۱،/۵,/ق۷،ک۱۶
۱۰ ب‍رک‍ت‌ زن‍دگ‍ی‌: ش‍ک‍رگ‍زاری‌ در س‍ی‍ره‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر (ص‌) ‭BP,۲۲،/۹,/ف۴،ب۴۶
۱۱ ک‍ث‍رت‌، ی‍ا، وح‍دت‌ وج‍ود ‭BBR,۵۵,/و۳،ع۵
۱۲ اس‍لام‌ و م‍س‍ی‍ر ت‍وس‍ع‍ه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ و ان‍س‍ان‍ی‌ ‭BP,۲۳۰،/۱۲,/م۹،فلا۵
۱۳ ب‍ه‍ای‌ ن‍اب‍راب‍ری‌ ‭HC,۱۰۶،/۸,/فلا۵،ب۹
۱۴ درآم‍دی‌ ب‍ر ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ و ش‍ئ‍ون‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر (ص‌) از دی‍دگ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌) ‭DSR,۱۵۷۴،/۵,/م۳۵،د۴
۱۵ ک‍ت‍اب‌ م‍غ‍ازی‌ ی‍ون‍س‌ ب‍ن‌ ب‍ک‍ی‍ر (م‌۱۹۹ق‌) ال‍م‍س‍م‍ی‌ ب‍ال‍م‍غ‍ازی‌ ال‍ن‍ب‍وی‍ه‌ ل‍ی‍ون‍س‌ ب‍ن‌ ب‍ک‍ی‍ر ع‍ن‌ اب‍ی‌ اس‍ح‍اق‌ ‭BP,۲۲،/۲,/ب۹،م۶
۱۶ ق‍واع‍د ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌ ‭BP,۹۱،/۵,/ب۲،ق۹
۱۷ پ‍ارل‍م‍ان‌ م‍ل‍ی‌: ب‍ررس‍ی‌ س‍م‍ت‌گ‍ی‍ری‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ج‍ل‍س‌ اول‌ ش‍ورای‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ ‭DSR,۱۴۲۵,/ن۴،پ۲
۱۸ م‍رات‍ب‌ ان‍س‌ ب‍ا ق‍رآن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌) ‭DSR,۱۵۷۴،/۵,/ق۴،م۴
۱۹ ال‍ی‌ اس‍ت‍دراک‌ ال‍ذری‍ع‍ه‌ ‭Z,۷۸۳۵,/فلا۵،ط۲۲
۲۰ درخ‍ت‌ س‍خ‍ن‌، ب‍ار دان‍ش‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دک‍ت‍ر ج‍ل‍ی‍ل‌ ت‍ج‍ل‍ی‍ل‌ ‭PIR,۷۹۹۴,/ج۸۳،د۴
۲۱ طه‍ارت‌ ب‍اطن‍ی‌ ‭BP,۱۰،/۵,/فلا۸۲،ط۹
۲۲ ت‍ع‍ارض‌ دع‍اوی‌ ادی‍ان‌ ‭BL,۲۷۰,/س۸،ت۷
۲۳ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ن‍ق‍ادان‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در ای‍ران‌ ‭AZ,۷۷۳,/پ۲،آ۵
۲۴ م‍ع‍ن‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌ و ب‍ودی‍س‍م‌ ‭BD,۴۳۱,/م۶،م۶
۲۵ رزق‌ م‍ع‍ن‍وی‌: م‍ع‍ارف‌ ق‍رآن‍ی‌ روای‍ی‌ ‭BP,۱۰،/۵,/ر۷،ر۴
۲۶ زن‌ و ج‍وام‍ع‌ ع‍رب‌ در طول‌ ی‍ک‌ ق‍رن‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ گ‍ف‍ت‍م‍ان‌ ج‍وام‍ع‌ ع‍رب‍ی‌ درب‍اره‌ زن‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌ ‭Z,۷۹۶۱,/فلا۲،م۴۰۴۱
۲۷ س‍ی‍اس‍ت‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ و ش‍م‍ال‌ آف‍ری‍ق‍ا ‭DS,۶۳,/گ۲،س۹
۲۸ ت‍ج‍دد ای‍ران‍ی‌: ک‍وش‍ش‌ در پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ م‍س‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ و ع‍ل‍م‌ ‭DSR,۱۳۱۵,/ت۳،م۳
۲۹ اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ در ای‍ران‌ ۱۳۴۵ -۱۳۴۰ ‭HD,۱۳۳۳,/فلا۹،ل۸
۳۰ ف‍رائ‍د: ف‍ره‍ن‍گ‌ واژگ‍ان‌ دش‍وار و ن‍وادر ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ب‍ر پ‍ای‍ه‌ ت‍رج‍م‍ه‌ه‍ای‌ ک‍ه‍ن‌ ‭BP,۶۸,/ج۷،ف۴
۳۱ س‍ی‍ره‌ ن‍ب‍وی‌ (ص‌) در م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ع‍ارض‌ ‭BP,۲۴،/۵۵,/ع۸،س۹
۳۲ پ‍وش‍ش‌ و م‍ن‍ش‌ زن‍ان‌ در ن‍ق‍اش‍ی‌ و ادب‍ی‍ات‌ ای‍ران‌ ‭GT,۱۴۲۰,/ی۲،پ۹
۳۳ اس‍لام‌ در روس‍ی‍ه‌ ف‍درات‍ی‍و: اس‍لام‌ در اورال‌ ‭BP,۱۵،/۶,/فلا۵,۱۳۹۴
۳۴ س‍اق‍ی‌ن‍ام‍ه‌ ‭PIR,۶۴۲۷,۱۳۹۴
۳۵ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ ه‍ی‍ج‍ده‍م‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ح‍ک‍ی‍م‌ م‍لاص‍درا ی‍ک‍م‌ خ‍رداد م‍اه‌ ۱۳۹۳ ت‍ه‍ران‌: ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ص‍ل‍ح‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ‭BBR,۱۱۲۲,/ه۸۸۹
۳۶ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ح‍ک‍م‍ت‌ ص‍درای‍ی‌ ‭BBR,۱۰۸۸,/پ۹،ف۸
۳۷ م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ن‍ف‍س‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍ت‌: ت‍راب‍ط و ت‍ع‍ام‍ل‌ ‭B,۱۰۵,/ش۹،س۷
۳۸ م‍ک‍ت‍ب‌ اخ‍لاق‍ی‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ن‍ج‍ف‌: م‍ک‍ت‍ب‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ م‍لاح‍س‍ی‍ن‍ق‍ل‍ی‌ ه‍م‍دان‍ی‌ ‭BP,۲۸۰،/۸,/ه۸۴،ش۹
۳۹ ب‍ن‍ی‍اد ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در اس‍لام‌ (از ت‍ک‍وی‍ن‌ ت‍ا ت‍دوی‍ن‌) ‭BP,۲۳۱,/م۹،ب۹
۴۰ م‍ش‍ک‍ات‌ دل‌: ش‍رح‌ ک‍ت‍اب‌ ال‍م‍طال‍ب‌ ال‍س‍ل‍وک‍ی‍ه‌، درس‌گ‍ف‍ت‍اره‍ای‌ س‍ل‍وک‍ی‌ ‭BP,۲۸۹،/۶,/ک۸،م۵
۴۱ ک‍ل‍ی‍د گ‍ش‍ای‍ش‌: ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌، آداب‌ و آث‍ار دع‍ا ‭BP,۲۶۶,/فلا۳،ک۸
۴۲ م‍د و م‍دگ‍رای‍ی‌ و ج‍ای‍گ‍اه‌ آن‌ در س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ ‭GT,۵۱۱,/م۸،م۴
۴۳ س‍اخ‍ت‌ و رواب‍ط ق‍درت‌ در دول‍ت‌ م‍دی‍ن‍ه‌ ‭BP,۲۳۱,/آ۷۶،س۲
۴۴ ع‍ج‍ل‍ه‌ و ش‍ت‍اب‌زدگ‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍رآن‌ و روای‍ات‌ ‭BP,۲۵۰،/۸,/ع۸،ع۳
۴۵ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ م‍ب‍ارزه‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر (ص‌) ب‍ا ف‍ره‍ن‍گ‌ ج‍اه‍ل‍ی‌ ‭BP,۲۲،/۹,/م۹،ش۹
۴۶ رازه‍ای‌ م‍ردان‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‌ در ازدواج‌ ‭HQ,۷۵۶,/ه۱۶،ر۲
۴۷ ک‍ودک‌ ش‍ی‍طون‌ خ‍ود را چ‍گ‍ون‍ه‌ ت‍رب‍ی‍ت‌ ک‍ن‍ی‍م‌: ب‍رن‍ام‍ه‌ای‌ ث‍م‍رب‍خ‍ش‌ ب‍ا ک‍ارب‍ردی‌ آس‍ان‌ ب‍رای‌ آم‍وزش‌ خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌داری‌ ‭HQ,۷۷۳,/ک۱۶،ک۹
۴۸ رازه‍ای‌ زن‍ان‌ خ‍وش‍ب‍خ‍ت‌ در ازدواج‌ ‭HQ,۷۵۹,/ه۲۳،ر۲
۴۹ اس‍لام‌، دان‍ش‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ‭DS,۵۹۷،/۲۱۵,/م۲،آ۵
۵۰ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ پ‍دی‍ده‌ داع‍ش‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ‭HV,۶۴۳۲،/۵,/د۲،ع۲
۵۱ ع‍ق‍لان‍ی‍ت‌ "ن‍اب‍ه‌روال‌": ن‍گ‍اه‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ن‍ام‍ت‍ع‍ارف‌ ب‍ه‌ پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ م‍ت‍ع‍ارف‌ ‭HB,۸۴۹،/۴۴,/ل۹،ع۷
۵۲ ک‍ت‍اب‍چ‍ه‌ ت‍ش‍ری‍ف‍ات‌ ‭JZ,۱۴۳۶,/ح۲،ت۵
۵۳ ب‍ررس‍ی‌ ض‍اب‍طه‌م‍ن‍دی‌ ک‍م‍ال‌ ان‍س‍ان‌ در ق‍رآن‌ ‭BP,۱۰۴,/فلا۸،ج۹
۵۴ م‍وع‍ودب‍اوری‌ و ن‍ودی‍ن‍ی‌: م‍ق‍ای‍س‍ه‌ ن‍ق‍ش‌ م‍وع‍ودب‍اوری‌ در پ‍ی‍دای‍ش‌ ف‍رق‍ه‌ه‍ا در اس‍لام‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌ در دو ق‍رن‌ اخ‍ی‍ر ‭BP,۲۲۴،/۴,/ک۲،م۸
۵۵ ارزی‍اب‍ی‌ ادل‍ه‌ م‍واف‍ق‍ان‌ و م‍خ‍ال‍ف‍ان‌ ع‍ل‍م‌ دی‍ن‍ی‌ ‭BL,۲۴۰،/۲,/ق۴،فلا۴
۵۶ م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ چ‍ی‍ن‌ ‭DS,۷۰۶,/ر۲،م۵
۵۷ خ‍اطرات‌ و اس‍ن‍اد ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ن‍وای‍ی‌: ن‍ک‍ت‍ه‌ه‍ا و ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ر پ‍ه‍ل‍وی‌ ‭DSR,۱۴۸۶,/ن۹،م۳
۵۸ دگ‍رگ‍ون‍ی‌ ب‍ن‍ی‍ادی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‌ در ب‍رخ‍ورد ب‍ا ش‍ی‍وه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ‭BBR,۲۵,/ف۸،د۸
۵۹ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ م‍ع‍رف‍ت‍ی‌ ‭BBR,۵۵,/ع۸۵،خ۵۳
۶۰ م‍ع‍ن‍ای‌ ه‍ن‍ر ش‍ی‍ع‍ی‌ ‭N,۶۲۶۰,/ج۸،م۶
۶۱ م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ح‍ول‌ در ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ ‭BL,۶۰,/ف۴،م۴۳
۶۲ م‍ق‍الات‍ی‌ چ‍ن‍د درب‍اره‌ اوس‍ت‍ا ‭PIR,۱۵۸,/ک۸،م۷
۶۳ ج‍ای‍گ‍اه‌ و ن‍ق‍ش‌ ج‍ن‌ در ن‍ظام‌ آف‍ری‍ن‍ش‌ ب‍ر اس‍اس‌ ق‍رآن‌ و س‍ن‍ت‌ ‭BP,۲۲۶،/۳,/ر۲،ج۲
۶۴ ع‍رف‍ان‌ ع‍م‍ل‍ی‌ ‭BV,۵۰۸۱,/آ۸،ع۴
۶۵ ن‍ی‍ای‍ش‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ و روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‌ ‭BV,۲۱۰,/ه۲،ن۹
۶۶ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ردم‌م‍دار: ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ق‍رن‌۲۱ ‭HM,۵۱۱,/ج۲,۱۳۹۴
۶۷ ن‍وان‍دی‍ش‍ان‌ ای‍ران‍ی‌: ن‍ق‍د ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ چ‍ال‍ش‌ ب‍ران‍گ‍ی‍ز و ت‍اث‍ی‍رگ‍ذار در ای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر ‭DSR,۱۵۹۱,/فلا۶،م۳۵
۶۸ م‍ح‍م‍د (ص‌) و آی‍ات‌ خ‍دا: ق‍رآن‌ و آی‍ن‍ده‌ اس‍لام‌ ‭BP,۲۲،/۹,/فلا۲۲۴،م۳
۶۹ رب‍ط ع‍ل‍م‌ طب‍ی‍ع‍ی‌ ب‍ه‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ ‭BL,۲۴۰،/۲,/فلا۸،ر۲
۷۰ م‍دخ‍ل‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ع‍ل‍م‌ ‭Q,۱۷۵,/ت۹،م۴
۷۱ ج‍م‍ه‍وری‌خ‍واه‍ی‌ ‭JF,۱۰۵۱,/و۹،ج۸
۷۲ ف‍ت‍ن‍ه‌ ت‍ک‍ف‍ی‍ر؛ چ‍ال‍ش‌ ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ی‍ک‍م‌ ‭BP,۲۲۵،/۳,/س۱۶،ف۲
۷۳ م‍ت‍ع‍ل‍ق‍ات‌ و م‍ل‍ح‍ق‍ات‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ش‍وپ‍ن‍ه‍اور ‭B,۳۱۴۷,/ش۹،م۲
۷۴ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ و زب‍ان‌ ق‍رآن‌ ‭BP,۱۰۴,/ز۹،د۹۴
۷۵ ت‍ا س‍اح‍ل‌ آرام‍ش‌ ‭BP,۲۵۸،/۵,/ع۲،ت۲
۷۶ ای‍ران‌ در ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ س‍ده‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌ ‭DSR,۱۰۹,/فلا۸۶۴,۱۳۹۴
۷۷ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ش‍رق‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ‭JA,۸۴,/آ۵،پ۹
۷۸ داع‍ش‌: خ‍ش‍ون‍ت‌ ش‍رق‍ی‌ و ن‍ق‍د ع‍ق‍ل‌ ف‍اش‍ی‍س‍ت‍ی‌ ‭HV,۶۴۳۲،/۵,/د۲،ع۸۳
۷۹ ت‍ف‍اس‍ی‍ر ص‍وف‍ی‍ان‍ه‌ ق‍رآن‌ از س‍ده‌ چ‍ه‍ارم‌ ت‍ا ن‍ه‍م‌ ‭BP,۱۰۰,/س۹،ت۷
۸۰ درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ م‍ع‍رف‍ت‌ ‭BD,۱۶۱,/ل۸،د۴
۸۱ ن‍ظری‍ه‌ پ‍ی‍چ‍ی‍دگ‍ی‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ‭LB,۱۴،/۷,/ن۶۴,۱۳۹۴
۸۲ پ‍ژوه‍ش‌ م‍ی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ای‌: ن‍ظری‍ه‌ و ف‍رآی‍ن‍د ‭Q,۱۸۰،/۵۵,/ت۳،ر۲
۸۳ ت‍راژدی‌ ع‍ل‍وم‌ س‍ی‍اس‍ی‌ "ع‍ل‍م‌ س‍ی‍اس‍ت‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ و دم‍وک‍راس‍ی‌" ‭JA,۷۱,/ر۹،ت۴
۸۴ م‍س‍ائ‍ل‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ زی‍ب‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍ت‌ ‭B,۲۷۹۹,/ز۹،و۹
۸۵ در ب‍اب‌ دی‍ن‌: م‍ع‍ن‍ا، ک‍ارک‍رد و آی‍ن‍ده‌ ‭BL,۴۸,/و۲۴،د۴
۸۶ م‍ن‍ت‍ه‍ی‌ الاف‍ک‍ار ف‍ی‌ اب‍ان‍ه‌ الاس‍رار: م‍ن‍طق‌ (ت‍ح‍ری‍ره‍ای‌ ی‍ک‍م‌ و دوم‌) ‭BC,۶۶,/ع۴،فلا۳۳
۸۷ م‍ت‍اف‍ی‍زی‍ک‌ ی‍ن‍ا ‭B,۲۹۲۹,/ف۲،فلا۴
۸۸ ن‍ظری‍ه‌ ص‍ورت‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ارس‍طو ‭B,۴۸۵,/ق۹،ن۶
۸۹ ت‍اث‍ی‍ر گ‍ن‍اه‌ در م‍ع‍رف‍ت‌ از م‍ن‍ظر ق‍رآن‌ و ح‍دی‍ث‌ ‭BP,۱۰۴,/گ۸۶،ج۷
۹۰ روی‍ک‍رد ی‍ه‍ودی‍ت‌ ب‍ه‌ ادی‍ان‌ دی‍گ‍ر ‭BM,۵۳۴,/گ۹،ر۹
۹۱ درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍ری‍ان‌ه‍ای‌ ان‍ح‍راف‍ی‌ ‭BP,۲۳۵،/۲,/س۸،د۴
۹۲ ت‍ب‌ و ت‍اب‌ (خ‍اطرات‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍م‍درض‍ا ف‍رت‍وک‌زاده‌) ‭DSR,۱۵۲۸،/۵,/ف۳۶،ت۲
۹۳ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ اص‍لاح‍ات‌: اص‍لاح‍ات‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ ک‍ی‍ان‌ (ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ک‍ی‍ان‌) ‭DSR,۱۵۹۱,/فلا۶،فلا۹۱
۹۴ م‍ک‍ه‌: از پ‍ی‍ش‌ از ن‍زول‌ ت‍ورات‌ ت‍اک‍ن‍ون‌ ‭DS,۲۴۸,/م۷،ل۹
۹۵ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ و ت‍ش‍ی‍ع‌ و روش‌ ن‍ق‍د اخ‍ب‍ار ‭DS,۳۵،/۶۵,/ی۹،آ۵
۹۶ ک‍ل‍ی‍ات‌ ت‍اری‍خ‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‌ ‭B,۱۷۳,/ت۵،ک۸
۹۷ ب‍ن‍ی‍اد آم‍وزه‌ ف‍راگ‍ی‍ر دان‍ش‌ ‭B,۲۸۰۸,/ف۹،ب۹
۹۸ درآم‍دی‌ ب‍ه‌ م‍ت‍اف‍ی‍زی‍ک‌ م‍ع‍اص‍ر ‭BD,۱۳۱,/ل۲،م۲
۹۹ ح‍وث‍ی‍ان‌ ی‍م‍ن‌: پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ و روی‍ک‍رده‍ای‌ ک‍لام‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ‭DS,۲۴۷,/ی۸،ط۲
۱۰۰ ج‍دال‌ ج‍ه‍ان‌ب‍ی‍ن‍ی‌ه‍ا: ع‍ل‍م‌ در ب‍راب‍ر ع‍ال‍م‌ م‍اورای‍ی‌ ‭BL,۲۴۰،/۳,/چ۹،ج۴
۱۰۱ ش‍ن‍اخ‍ت‌ دان‍ش‌ ال‍ه‍ی‍ات‌ ‭BP,۲۱۷،/۲,/ه۸،ش۹
۱۰۲ م‍ع‍ن‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍رآن‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ش‍رق‌ش‍ن‍اس‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر ای‍زوت‍س‍و ‭BP,۶۵،/۴,/ش۴،م۶
۱۰۳ ن‍م‍اده‍ا، ش‍ع‍ائ‍ر و ظواه‍ر دی‍ن‍ی‌ ‭BP,۱۲,/پ۴،۶۵ .ج
۱۰۴ اح‍ک‍ام‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ و ب‍ی‍م‍اران‌ ‭BP,۱۲,/پ۴،۶۲ .ج
۱۰۵ آداب‌ م‍ع‍اش‍رت‌ دان‍ش‍ج‍وی‍ی‌ "س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌" ‭BP,۱۲,/پ۴،۵۹ .ج
۱۰۶ ام‍ر ب‍ه‌ م‍ع‍روف‌ و ن‍ه‍ی‌ از م‍ن‍ک‍ر ‭BP,۱۲,/پ۴،۵۸ .ج
۱۰۷ "ق‍س‍م‍ت‌" و "ق‍ض‍ا و ق‍در" ‭BP,۱۲,/پ۴،۵۷ .ج
۱۰۸ م‍ش‍اوره‌ ه‍م‍راه‌ ‭BP,۱۲,/پ۴،۵۶ .ج
۱۰۹ اخ‍لاق‌ ع‍ل‍م‌آم‍وزی‌ در ف‍ض‍ای‌ دان‍ش‍گ‍اه‌ ‭BP,۱۲,/پ۴،۵۵ .ج
۱۱۰ ع‍ل‍م‌ و دی‍ن‌ ‭BP,۱۲,/پ۴،۵۴ .ج
۱۱۱ پ‍ی‍رام‍ون‌ ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌ ‭BP,۱۲,/پ۴،۵۲ .ج
۱۱۲ ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) (ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍ره‌) ‭BP,۱۲,/پ۴،۵۱ .ج
۱۱۳ دخ‍ت‍ران‌ و ن‍ی‍ازه‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ رو ‭BP,۱۲,/پ۴،۴۹ .ج
۱۱۴ ام‍ام‌ ه‍ادی‌ (ع‌)؛ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‌ و س‍ی‍ره‌ و زی‍ارت‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ک‍ب‍ی‍ره‌ ‭BP,۱۲,/پ۴،۵۳ .ج
۱۱۵ آداب‌ و اح‍ک‍ام‌ زی‍ارت‌ ‭BP,۱۲,/پ۴،۶۱ .ج
۱۱۶ ب‍ان‍ک‍ی‌ ب‍رای‌ ف‍ق‍را ‭HG,۳۲۹۰،/۶,/آ۳،ی۹
۱۱۷ م‍رگ‌ ش‍ی‍طان‌ ن‍زدی‍ک‌ اس‍ت‌: ب‍ررس‍ی‌ ف‍روپ‍اش‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا از دی‍دگ‍اه‌ دان‍ش‍م‍ن‍دان‌ غ‍رب‍ی‌ ‭HN,۵۹،/۲,/ق۴،م۴
۱۱۸ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا در آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌: رون‍ده‍ا و چ‍ش‍م‌ان‍دازه‍ا ‭DS,۳۲۹،/۴,/ک۹،س۹۱
۱۱۹ س‍ی‍اس‍ت‌ و ع‍م‍ل‍ک‍رد ب‍ری‍ت‍ان‍ی‍ا در ق‍ف‍ق‍از از س‍ق‍وط رژی‍م‌ ت‍زاری‌ ت‍ا غ‍ل‍ب‍ه‌ ب‍ل‍ش‍وی‍ک‌ه‍ا ( ۱۹۲۱-۱۹۱۷ ) ‭DK,۲۶۵،/۸,/ق۷،خ۵
۱۲۰ ای‍ران‌، روس‍ی‍ه‌ و چ‍ی‍ن‌ در آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌: ت‍ع‍ام‍ل‌ و ت‍ق‍اب‍ل‌ ب‍ا س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا ‭JQ,۱۰۸۰,/ک۹،فلا۹
۱۲۱ روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ و ع‍رف‍ان‍ی‌ ‭BP,۲۲۲،/۲,/فلا۹،ر۹
۱۲۲ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ق‍رآن‌ و ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ ‭BP,۸۹،/۵,/ن۹،ب۴
۱۲۳ در راه‌ ن‍ش‍س‍ت‍گ‍ان‌: ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ ح‍زب‌ ق‍اع‍دی‍ن‌ در ت‍خ‍ری‍ب‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ‭BP,۲۳۷،/۲,/ر۹،د۴
۱۲۴ اس‍لام‌ رح‍م‍ان‍ی‌ ‭BP,۲۲۹،/۳,/ع۸،فلا۵
۱۲۵ م‍ک‍ت‍ب‌ در ف‍رآی‍ن‍د ن‍وان‍دی‍ش‍ی‌: ب‍ازخ‍وان‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ ن‍وان‍دی‍ش‍ی‌ دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ک‍دی‍ور در ح‍وزه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ‭DSR,۱۶۷۰,/ک۳۷،ع۸
۱۲۶ ارت‍ق‍ای‌ م‍رج‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ "اب‍ت‍ذال‌ م‍رج‍ع‍ی‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ه‌" اث‍ر دک‍ت‍ر م‍ح‍س‍ن‌ ک‍دی‍ور ‭DSR,۱۶۹۸,/ک۴،فلا۲۰۸۴
۱۲۷ ارت‍ش‌ و دول‍ت‌س‍ازی‌ در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ م‍درن‌: س‍ی‍اس‍ت‌، ن‍اس‍ی‍ون‍ال‍ی‍س‍م‌ و اص‍لاح‍ات‌ ن‍ظام‍ی‌ ‭UA,۸۳۲,/ک۴،فلا۴
۱۲۸ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ در م‍ن‍طق‍ه‌ آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌، م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ق‍رق‍ی‍زس‍ت‍ان‌ ‭DSR,۱۶۵۶,/ق۴،ب۲
۱۲۹ اق‍ت‍دار، ارت‍ق‍اء و اس‍ت‍ی‍لا: چ‍ی‍ن‌، روس‍ی‍ه‌ و آم‍ری‍ک‍ا ب‍دن‍ب‍ال‌ ارت‍ب‍اط و ق‍درت‌ ‭E,۷۴۴,/ه۲،فلا۷
۱۳۰ م‍س‍وول‍ی‍ت‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ص‍ل‍ح‌ب‍ان‍ان‌ س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ م‍ت‍ح‍د ‭KZ,۷۰۷۵,/ح۵،م۵
۱۳۱ اس‍ت‍ق‍لال‌ ک‍وزوو، واق‍ع‍ی‍ت‌ ن‍ظام‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ‭DR,۲۰۸۲,/و۸،فلا۵
۱۳۲ س‍از و ک‍ار ب‍ررس‍ی‌ دوره‌ای‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر (ی‍و. پ‍ی‌. آر) س‍ازم‍ان‌ م‍ل‍ل‌ و دوم‍ی‍ن‌ ن‍ش‍س‍ت‌ ی‍و. پ‍ی‌. آر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ‭JC,۵۷۱,/س۱۷,۱۳۹۵
۱۳۳ رواب‍ط ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ و دان‍م‍ارک‌: ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ه‍ش‍ت‍اد س‍ال‌ رواب‍ط دی‍پ‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌) ف‍ارس‍ی‌ - ان‍گ‍ل‍ی‍س‍ی‌ ‭DSR,۱۳۹,/د۳،ه۸
۱۳۴ ت‍ص‍وی‍ر ای‍ران‌ از دی‍د ن‍خ‍ب‍گ‍ان‌ روس‌ از اواخ‍ر دوران‌ ش‍وروی‌ ت‍اک‍ن‍ون‌ ‭DK,۴۹,/ش۸،ت۶
۱۳۵ طب‍ق‍ه‌، ب‍ح‍ران‌ و دول‍ت‌ ‭HT,۶۰۹,/ر۲،ط۲
۱۳۶ ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ‭KZ,۳۴۱۰,/م۷،ح۷
۱۳۷ ب‌ ‭ 
۱۳۸ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در م‍ورد آم‍ری‍ک‍ای‌ لات‍ی‍ن‌ ‭F,۱۴۱۰,/ق۴،م۳
۱۳۹ ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍ج‍دی‍د خ‍لاف‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ و ت‍اث‍ی‍ر ژئ‍وپ‍ل‍ی‍ت‍ی‍ک‌ آن‌ ‭DS,۷۹،/۶۵,/م۷۷۳،ر۹
۱۴۰ ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ م‍خ‍ت‍ص‍ر ج‍واه‍ر ال‍ک‍لام‌ ‭BP,۱۸۲,/م۳،ش۴۰۴۱
۱۴۱ دی‍دگ‍اه‌ اب‍ن‌ رش‍د در ف‍ه‍م‌ دی‍ن‌ (ب‍ررس‍ی‌ و ن‍ق‍د) ‭BBR,۶۷۳,/ف۸،س۸
۱۴۲ ع‍ل‍وی‍ان‌ ت‍رک‍ی‍ه‌: ارزی‍اب‍ی‌ وض‍ع‍ی‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ی‌ ‭DR,۴۳۸،/۳,/و۲،ع۸
۱۴۳ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌ س‍ک‍ولارس‍ازی‌ درب‍اره‌ ع‍ق‍ل‌ و دی‍ن‌: گ‍ف‍ت‌ و گ‍وی‌ ک‍اردی‍ن‍ال‌ ی‍وزف‌ رات‍زی‍ن‍گ‍ر (پ‍اپ‌ ب‍ن‍دی‍ک‍ت‌ ش‍ان‍زده‍م‌) و ی‍ورگ‍ن‌ ه‍اب‍رم‍اس‌ ‭BX,۱۷۹۳,/ه۲،د۹
۱۴۴ ت‍ن‍ب‍ل‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌، م‍ان‍ع‌ اس‍اس‍ی‌ در پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ‭HD,۶۹۵۷,/فلا۹۴،ت۹
۱۴۵ ب‌ ‭ 
۱۴۶ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌؛ ج‍ل‍وه‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ در س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ ای‍ران‍ی‌ - اس‍لام‍ی‌ ‭BP,۲۳۲،/۸۳,/ز۲,۱۳۹۲
۱۴۷ ق‍ان‍ون‌؛ ش‍اخ‍ص‌ س‍لام‍ت‌ رف‍ت‍ار ‭K,۲۵۵,/ف۲،ق۲
۱۴۸ طراح‍ی‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ن‍ظام‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ودج‍ه‌ری‍زی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‍ی‌ ‭HJ,۲۰۰۹,/پ۴،ط۴
۱۴۹ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌: چ‍ارچ‍وب‌ه‍ا و ج‍ه‍ت‌گ‍ی‍ری‌ه‍ا ‭DSR,۱۶۵۰,/فلا۴،چ۲۱
۱۵۰ م‍ن‍اف‍ع‌ م‍ل‍ی‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ‭JZ,۱۳۰۵,/ق۲۷،م۸
۱۵۱ دی‍ن‌ و دول‍ت‌ در ع‍ص‍ر م‍درن‌ ‭BP,۲۳۱,/ف۹،د۹
۱۵۲ آی‍ی‍ن‌ و اس‍طوره‌ در ای‍ران‌ ش‍ی‍ع‍ی‌ ‭BP,۲۶۰،/۳,/ر۲۶،آ۹
۱۵۳ ن‍گ‍ارگ‍ری‌ م‍ع‍اص‍ر: آس‍ی‍ب‌ه‍ا و راه‍ک‍اره‍ا ‭ND,۹۸۰,/ش۷،ن۸
۱۵۴ چ‍ال‍ش‌ه‍ای‌ س‍اخ‍ت‍اری‌ رژی‍م‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‍ی‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ‭DS,۱۴۹,/د۳۶،چ۲
۱۵۵ اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ن‍ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌: م‍س‍ائ‍ل‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ ج‍ه‍ان‌ س‍وم‌ ‭HD,۷۵,/س۲،فلا۷
۱۵۶ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ غ‍رب‌ در دوران‌ م‍درن‌: دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا ‭JA,۸۴,/فلا۴،فلا۵
۱۵۷ م‍ارات‍ن‌ م‍ذاک‍رات‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌: از س‍ع‍دآب‍اد ت‍ا ک‍وب‍ورگ‌ ‭JZ,۵۶۷۵,/فلا۸،م۲
۱۵۸ ت‍غ‍ی‍ی‍رات‌، چ‍ال‍ش‌ه‍ا و آی‍ن‍ده‌ خ‍ان‍واده‌ ای‍ران‍ی‌ ‭HQ,۶۶۶،/۴,/آ۴،ت۷
۱۵۹ م‍دی‍ری‍ت‌ ش‍ه‍ری‌ در ای‍ران‌ ‭JS,۷۴۶۳,/آ۲،م۴
۱۶۰ ص‍د و ی‍ک‌ پ‍رس‍ش‌ از ف‍ره‍ن‍گ‌ ‭HM,۶۲۱,/ف۸،ص۴
۱۶۱ م‍ص‍رف‌ک‍ن‍ن‍دگ‍ان‌ ج‍دی‍د ف‍ض‍اه‍ای‌ خ‍ری‍د ش‍ه‍ری‌ ‭TX,۳۳۵،/۵,/فلا۹،ح۵
۱۶۲ ق‍درت‌ اطلاع‍ات‌؛ ت‍اث‍ی‍ر اطلاع‍ات‌ ب‍ر ن‍ظری‍ه‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ‭UA,۱۰،/۵,/د۹،ق۴
۱۶۳ ب‌ ‭ 
۱۶۴ ب‌ ‭ 
۱۶۵ اس‍راف‌: م‍ن‍ک‍ر ب‍زرگ‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ت‍ه‍دی‍د آی‍ن‍ده‌ ک‍ش‍ور ‭BP,۲۵۰،/۳۵,/فلا۵,۱۳۹۵
۱۶۶ ان‍س‍ان‌؛ از ت‍ن‍گ‍ن‍ای‌ ب‍دن‌ ت‍ا ف‍راخ‍ن‍ای‌ ق‍رب‌ ال‍ه‍ی‌ ‭BP,۲۲۶،/۲,/ط۱۸۵،فلا۸
۱۶۷ ف‍ره‍ن‍گ‌، م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ و ت‍وه‍م‌ ‭BP,۲۲۹،/۳,/ط۲،ف۴
۱۶۸ آم‍وزش‌ زب‍ان‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ‭PA,۲۵۸,/ش۷،آ۸
۱۶۹ ش‍ک‍اف‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ ای‍ران‍ی‌ ‭K,۲۵۵,/ف۲،ر۶
۱۷۰ دی‍ن‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ارت‍ب‍اطات‌ ‭BP,۱۱،/۶,/ب۸۶،د۹
۱۷۱ ت‍ف‍س‍ی‍ر ام‍ام‍ی‍ه‌ در پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ غ‍رب‍ی‌: ت‍رج‍م‍ه‌ م‍ق‍الات‍ی‌ از م‍ئ‍ی‍ر ب‍ر ... ‭BP,۹۲,/ط۲،ت۷
۱۷۲ ق‍رآن‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ در پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ غ‍رب‍ی‌: م‍ق‍الات‍ی‌ از آرت‍ور ج‍ف‍ری‌ ... ‭BP,۱۰۴,/ک۸،ط۲
۱۷۳ م‍س‍ن‍د اب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ی‍ر ‭BP,۱۲۸،/۷,/فلا۲۳،م۵
۱۷۴ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ح‍دی‍ث‌ ‭BP,۱۰۹,/آ۵,۱۳۹۴
۱۷۵ ف‍ره‍ن‍گ‌ن‍ام‍ه‌ ج‍م‍ع‍ه‌ (ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌) ‭BP,۲۵۹،/۱,/م۳،ف۴
۱۷۶ ح‍ج‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‍ان‌: س‍ی‍ری‌ در ح‍الات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ح‍ج‍ت‌ ک‍وه‌ ک‍م‍ری‌ ( ۱۳۱۰-۱۳۷۲ ق‌) ‭BP,۵۵،/۳,/ح۲۷۵،فلا۷
۱۷۷ درآم‍دی‌ ب‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ ‭BP,۲۳۱,/و۲،د۴
۱۷۸ م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ش‍اء ‭JA,۷۱,/ی۸۸،م۲
۱۷۹ م‍ن‍طق‌ پ‍اس‍خ‌ده‍ی‌ ق‍رآن‌: س‍اخ‍ت‌ و اج‍رای‌ م‍دل‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ داده‌ه‍ا، ف‍رض‍ی‍ه‌س‍ازی‌ و ن‍ظری‍ه‌پ‍ردازی‌ درب‍اره‌ روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ‭BP,۸۷،/۴,/ب۹،م۸
۱۸۰ ب‍دع‍ت‌ در ن‍گ‍اه‌ ق‍رآن‌: وی‍رای‍ش‌ دی‍ن‌ و وی‍رای‍ش‌گ‍ران‌ آن‌ ‭BP,۲۲۵،/۴,/ی۴،ب۴
۱۸۱ راه‍ب‍رده‍ای‌ ائ‍م‍ه‌ (ع‌) در م‍واج‍ه‍ه‌ ب‍ا ن‍اه‍ن‍ج‍اری‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ‭BP,۲۵۴,/و۲،ر۲
۱۸۲ ارم‍ن‍س‍ت‍ان‌ در ج‍ب‍ه‍ه‌ ب‍ی‍زان‍س‍ی‌ ف‍ت‍وح‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ س‍ب‍ه‌ئ‍وس‌ م‍ورخ‌ ارم‍ن‍ی‌ ‭DS,۱۸۶,/فلا۵،م۵۰۴۱
۱۸۳ ت‍ف‍س‍ی‍ر روای‍ی‌ ج‍ام‍ع‌: م‍ب‍ان‍ی‌، م‍ن‍اب‍ع‌ و روش‌ ‭BP,۹۸,/م۴۷،ت۷
۱۸۴ ت‍اری‍خ‌ اس‍ت‍ع‍م‍اری‌ آل‍م‍ان‌ ‭JV,۲۰۱۱,/و۵،ت۲
۱۸۵ م‍ب‍ان‍ی‌ ه‍ن‍ج‍اره‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ک‍ن‍ت‍رل‌، خ‍ل‍ع‌ و م‍ن‍ع‌ اش‍اع‍ه‌ ت‍س‍ل‍ی‍ح‍ات‌ ‭JZ,۵۵۸۸,/ر۶،م۲
۱۸۶ ج‍ری‍ان‌ه‍ای‌ ف‍ک‍ری‌ در ح‍وزه‌ م‍ع‍اص‍ر ق‍م‌ ‭BP,۷،/۴۷,/ط۲،ج۴
۱۸۷ دول‍ت‌ و اج‍رای‌ ش‍ری‍ع‍ت‌: س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دول‍ت‌ و اب‍زاره‍ای‌ ال‍زام‌ ش‍ه‍رون‍دان‌ ب‍ه‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ ‭BP,۲۳۱,/س۴،د۹۱
۱۸۸ درم‍ان‌ اخ‍ت‍لالات‌ روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ک‍ودک‍ان‌ ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر راه‍ب‍رده‍ای‌ ت‍ج‍رب‍ه‌م‍دار ‭RJ,۴۹۹,/ک۴،د۴
۱۸۹ ق‍درت‌ در ن‍ظم‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ در ح‍ال‌ ت‍غ‍ی‍ی‍ر: ای‍الات‌ م‍ت‍ح‍ده‌، روس‍ی‍ه‌ و چ‍ی‍ن‌ ‭JZ,۱۳۰۵,/فلا۵۵،ق۴
۱۹۰ دول‍ت‌ه‍ای‌ ش‍ک‍ن‍ن‍ده‌: ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍گ‌ و م‍ن‍ازع‍ه‌ در دن‍ی‍ای‌ م‍درن‌ ‭JC,۳۳۰،/۲,/د۹,۱۳۹۴
۱۹۱ س‍لاح‌ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ و خ‍ط م‍ش‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا ‭UA,۲۳,/ک۹۷۵،س۸
۱۹۲ س‍وگ‌ و س‍وگ‍واری‌ در ک‍ودک‍ی‌: اص‍ول‌ درم‍ان‌ در ت‍ج‍ارب‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ ‭BF,۷۲۳,/س۹،پ۴
۱۹۳ ع‍ش‍ق‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ک‍م‍ال‌ ان‍س‍ان‌ از م‍ن‍ظر اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا و اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ ‭BP,۲۸۶،/۹,/ف۳۶،ع۵
۱۹۴ ت‍اری‍خ‌ پ‍س‌ ف‍ردای‍ی‌ ع‍ال‍م‌ ‭BBR,۱۴۰۷,/ف۴،ی۸۵۲
۱۹۵ ع‍رف‍ان‌ وح‍ی‍ان‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌ (ره‌) ‭BP,۹۸,/ط۲۵،م۹۰۴۲۳۳۵۸۴
۱۹۶ س‍ل‍س‍ل‍ه‌ م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ ب‍رای‌ طلاب‌ ع‍ل‍وم‌ دی‍ن‍ی‌ ‭BP,۷,/س۷۶,۱۳۹۴
۱۹۷ دی‍ن‌ ی‍ک‍ت‍ا ‭BP,۲۲۷,/ح۵،د۹
۱۹۸ ۳۶۵[س‍ی‍ص‍د و ش‍ص‍ت‌ و پ‍ن‍ج‌] راه‌ س‍ب‍ز زی‍س‍ت‍ن‌ ب‍رای‌ ب‍چ‍ه‌ه‍ا: ح‍ف‍ظ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌ در ه‍ر روز از س‍ال‌ در م‍ن‍زل‌، م‍درس‍ه‌، ه‍ن‍گ‍ام‌ ب‍ازی‌ ‭TD,۱۷۱،/۷,/فلا۷۷،س۹
۱۹۹ ب‌ ‭ 
۲۰۰ از ن‍ق‍طه‌ ص‍ف‍ر: گ‍ف‍ت‍گ‍وه‍ای‍ی‌ در م‍ق‍دم‍ات‌ ب‍اور ب‍ه‌ خ‍دا ‭BP,۲۱۷،/۸,/ح۵۴،فلا۴
۲۰۱ دای‍ره‌ه‍ای‌ م‍ی‍ن‍ای‍ی‌: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ ک‍ی‍ه‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ ‭B,۷۴۵,/ک۹،گ۸
۲۰۲ ارت‍ب‍اطات‌ خ‍طر: ن‍ظری‍ه‌ه‍ا و م‍دی‍ری‍ت‌ آن‌ ‭T,۱۰،/۶۸,/خ۳،فلا۴
۲۰۳ م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر س‍ی‍ر ت‍طور م‍ن‍ورال‍ف‍ک‍ری‌ در ای‍ران‌: از ق‍اج‍اری‍ه‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ‭HM,۷۲۸,/فلا۱۶،م۷
۲۰۴ ق‍رارداده‍ا ‭KMH,۸۵۸,/ب۲،ق۴
۲۰۵ از م‍ش‍رق‌ پ‍ی‍ال‍ه‌: ح‍اف‍ظ در غ‍رب‌ ‭PIR,۵۴۳۷,/ت۲،ق۹
۲۰۶ م‍ع‍ن‍ای‌ م‍ع‍ن‍ا: ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر: گ‍ف‍ت‍اری‌ چ‍ن‍د در ح‍وزه‌ ت‍ئ‍وری‌ ادب‍ی‌ ب‍ا ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍ه‍دی‌ اخ‍وان‌ ث‍ال‍ث‌، س‍ی‍م‍ی‍ن‌ ب‍ه‍ب‍ه‍ان‍ی‌، اح‍م‍د ش‍ام‍ل‍و و ... ‭PN,۸۱,/ق۹،م۶
۲۰۷ ج‍ای‌ خ‍ال‍ی‌ م‍ع‍ن‍ا: م‍درن‍ی‍س‍م‌ و پ‍س‍ام‍درن‍ی‍س‍م‌ ‭B,۱۰۵,/ت۳،ق۹
۲۰۸ روی‍ک‍رد ش‍وپ‍ن‍ه‍اور ب‍ه‌ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ش‍رق‌ ‭B,۳۱۴۸,/و۸،ر۹
۲۰۹ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌: از ف‍روپ‍اش‍ی‌ ت‍ا ن‍ظم‌ی‍اب‍ی‌ ‭DS,۶۳،/۱,/فلا۹،خ۲
۲۱۰ ن‍وآوری‌ه‍ا و ن‍وان‍دی‍ش‍ی‌ه‍ای‌ اس‍ت‍اد م‍طه‍ری‌؛ ف‍ی‍ل‍س‍وف‌ ف‍طرت‌ ‭BP,۲۳۳،/۷,/م۶،ب۸۶
۲۱۱ م‍ن‍اس‍ک‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ زن‍ان‍ه‌ در آی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ه‌ ف‍رای‍ن‍د ت‍ک‍وی‍ن‌ ه‍ی‍ئ‍ت‌ه‍ای‌ م‍ذه‍ب‍ی‌ زن‍ان‌ ‭BP,۲۳۰،/۱۷۲,/د۴۷،م۸
۲۱۲ ع‍اش‍ورا، م‍ن‍اس‍ک‌، م‍ع‍ن‍ا: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‍ی‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ م‍ن‍اس‍ک‌ م‍ع‍ن‍اب‍خ‍ش‌ ب‍ه‌ ح‍ی‍ات‌ ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ ‭BP,۴۱،/۵,/ک۲۶۴،ع۲
۲۱۳ ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ص‍اف‍ی‌ ج‍س‍ت‍اره‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ‭CC,۷۲,/م۷،ب۲۳
۲۱۴ اب‍ن‌ ق‍ب‍ه‌ رازی‌ ‭BP,۲۰۱،/۷۵,/فلا۲،م۹
۲۱۵ ح‍دی‍ث‌ ض‍ع‍ی‍ف‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ روی‍ک‍رد ق‍دم‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ ‭BP,۱۰۹,/ح۵۴،ح۴
۲۱۶ آغ‍از و ان‍ج‍ام‌ ه‍س‍ت‍ی‌ و راه‍ب‍ری‌ ان‍س‍ان‌: روی‍ک‍ردی‌ ن‍وی‍ن‌ در طرح‌ م‍ب‍اح‍ث‌ اع‍ت‍ق‍ادی‌ ‭BP,۲۱۱،/۵,/د۳۳،آ۶
۲۱۷ ف‍ی‍ض‌ روح‌ ال‍ق‍دس‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ی‍راث‌ ش‍ی‍ع‍ی‌ ادب‍ی‍ات‌ ع‍رب‌ ‭PJA,۲۱۶۴,/فلا۸،ف۹
۲۱۸ پ‍ژواک‌ اس‍ارت‌: واک‍اوی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ق‍ش‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ (س‌) در ح‍م‍اس‍ه‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ ‭BP,۵۲،/۲,/ز۹،ح۵۳
۲۱۹ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ م‍ه‍ن‍دس‌ ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌ ‭DSR,۱۳۲۵,/آ۴،س۷
۲۲۰ ه‍وش‌ ع‍م‍ل‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ روزم‍ره‌ ‭BF,۴۳۱,/ه۹,۱۳۸۵
۲۲۱ ض‍رورت‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا پ‍دی‍ده‌ ف‍ق‍ر و ن‍اب‍راب‍ری‌ در ای‍ران‌ ‭HC,۷۹,/ف۷،م۴
۲۲۲ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ردم‌ روس‍ی‍ه‌، روس‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ خ‍ائ‍وس‌ و ل‍وگ‍وس‌ ‭HN,۵۳۰،/۲,/آ۸،د۹
۲۲۳ ش‍رح‌ و ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ح‍ل‍ق‍ه‌ ث‍ال‍ث‍ه‌ ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ش‍ه‍ی‍د س‍ی‍د م‍ح‍م‍د ب‍اق‍ر ص‍در (ره‌) ‭BP,۱۵۹،/۸,/ص۴،د۴۰۴۲۳۸
۲۲۴ ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ‭K,۵۱۰۵،/۴,/م۹،ح۷
۲۲۵ ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌: ش‍رح‍ی‌ ج‍ام‍ع‌ ب‍ر ص‍ح‍ی‍ف‍ه‌ س‍ج‍ادی‍ه‌ ‭BP,۲۶۷،/۱,/ع۸،ص۳۰۴۲۲۵۷
۲۲۶ ن‍ق‍د ص‍ی‍رف‍ی‍ان‌: ف‍راز و ف‍رود خ‍اق‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر از ره‍گ‍ذر ب‍ررس‍ی‌ ه‍ف‍ت‌ اث‍ر از خ‍اق‍ان‍ی‌ش‍ن‍اس‍ان‌ ای‍ن‌ روزگ‍ار ‭PIR,۴۸۸۵,/ت۴،ن۷
۲۲۷ خ‍ود در روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ‭HM,۱۰۳۳,/خ۹,۱۳۹۴
۲۲۸ ف‍رام‍رزن‍ام‍ه‌ ب‍زرگ‌ از س‍رای‍ن‍ده‌ای‌ ن‍اش‍ن‍اس‌ در اواخ‍ر ق‍رن‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ‭PIR,۴۵۳۸,/ف۴,۱۳۹۴
۲۲۹ ف‍ت‍ح‌ م‍ف‍ت‍اح‌ ال‍غ‍ی‍ب‌ ‭BP,۲۸۳،/۳,/فلا۴،ف۲
۲۳۰ ی‍ادن‍ام‍ه‌ س‍ه‍راب‌ ش‍ه‍ی‍د ث‍ال‍ث‌ ‭PN,۱۹۹۸،/۳,/ش۹،ی۲
۲۳۱ ال‍رع‍ای‍ه‌ ل‍ح‍ال‌ ال‍ب‍دای‍ه‌ ف‍ی‌ ع‍ل‍م‌ ال‍درای‍ه‌ ‭BP,۱۰۸،/۵,/ش۹،ب۴۰۴۲۲۴
۲۳۲ ف‍ه‍رس‍ت‌ ن‍س‍خ‍ه‌ه‍ای‌ خ‍طی‌ ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ف‍ح‍ول‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌ ‭Z,۶۶۲۱,/ف۳،ح۵
۲۳۳ ب‌ ‭ 
۲۳۴ ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ اص‍ول‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ‭JZ,۱۳۰۵,/ق۲،فلا۶۰۱۸
۲۳۵ ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ت‍اری‍خ‌ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ و رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ از پ‍ی‍م‍ان‌ وس‍ت‍ف‍ال‍ی‌ ت‍ا ام‍روز ‭JZ,۱۳۰۵,/ن۷،ت۲۰۱۷
۲۳۶ ن‍ک‍ات‌ ک‍ل‍ی‍دی‌ ت‍اری‍خ‌ رواب‍ط خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌ از ۱۳۵۷ -۱۳۲۰ ‭DSR,۱۵۰۲,/ن۹،ن۸
۲۳۷ ال‍ص‍ح‍اب‍ه‌ ال‍ک‍رام‌ ‭BP,۲۸،/۶,/فلا۳۳،ص۳
۲۳۸ م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ه‍دی‌ ‭BP,۴۱،/۵,/و۲۵،م۶
۲۳۹ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ وح‍ی‌ در س‍ن‍ت‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌ ‭BR,۱۴۵,/ش۲،ف۸
۲۴۰ پ‍رس‌ و ج‍و درب‍اره‌ ش‍ی‍وه‌ه‍ای‌ ه‍س‍ت‍ی‌: م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍درن‌ه‍ا ‭GN,۳۳,/ل۲،پ۴
۲۴۱ م‍ع‍م‍ای‌ ع‍ی‍س‍ی‌ م‍س‍ی‍ح‌ (ع‌) ‭BT,۳۰۱،/۲,/ش۸،م۶
۲۴۲ ب‍دای‍ه‌ ع‍ل‍م‌ ال‍رج‍ال‌ ‭BP,۱۱۴,/م۳،ع۸
۲۴۳ ب‍ش‍ارت‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌ گ‍ذش‍ت‍ه‌ ب‍ه‌ ظه‍ور پ‍ی‍ام‍ب‍ر اس‍لام‌ (ص‌) ‭BP,۲۴،/۷,/ش۹،ب۵
۲۴۴ روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ‭H,۶۲,/خ۵،ر۹
۲۴۵ ش‍رح‌ ح‍ال‌ و ن‍ق‍ش‌ زن‍ان‌ ع‍ص‍ر ولادت‌ ح‍ض‍رت‌ م‍ه‍دی‌ (ع‍ج‌) ‭BP,۵۲،/۲,/ن۴،ط۹۱
۲۴۶ ش‍ری‍ک‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌): ش‍رح‌ ح‍ال‌ و وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‍ی‌ از ع‍ق‍ی‍ل‍ه‌ ب‍ن‍ی‌ ه‍اش‍م‌ ح‍ض‍رت‌ زی‍ن‍ب‌ ک‍ب‍ری‌ (س‌) ‭BP,۵۲،/۲,/ز۹،ح۵۱
۲۴۷ زی‍دی‍ه‌ و ح‍دی‍ث‌ ام‍ام‍ی‍ه‌ ‭BP,۲۱۴,/ف۴،ز۹
۲۴۸ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ش‍ر م‍طب‍وع‍ات‌ دی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ ‭Z,۶۹۵۸,/فلا۹،گ۹
۲۴۹ ح‍ران‍ی‍ان‌ ‭BT,۱۴۰۵,/ش۹،ح۴
۲۵۰ س‍ی‍اس‍ت‌ م‍ه‍اج‍رت‌ و پ‍ن‍اه‍ن‍دگ‍ی‌ ات‍ح‍ادی‍ه‌ اروپ‍ا و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ح‍ق‍وق‌ ب‍ش‍ر ‭KJC,۶۰۴۴,/پ۴،س۹
۲۵۱ ع‍رف‍ان‌پ‍ژوه‍ی‌: ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ۴۰۰ پ‍ژوه‍ش‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ‭Z,۷۸۱۹,/ی۹،ع۴
۲۵۲ ع‍ق‍ل‌ و دی‍ن‌ و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ش‍ر: گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ اس‍ت‍ادان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ و م‍س‍ی‍ح‍ی‌ ‭BL,۵۱,/ع۷,۱۳۹۴
۲۵۳ درآم‍دی‌ ب‍ر اس‍لام‍ی‌ش‍دن‌ دان‍ش‌ ‭BP,۲۳۲,/ح۹،د۴
۲۵۴ م‍وس‍ی‌ ب‍ن‌ ج‍ع‍ف‍ر (ع‌) ام‍ام‌ ک‍اظم‌ ‭BP,۴۶,/م۳،م۸
۲۵۵ ن‍ظری‍ه‌ ت‍ج‍ل‍ی‌: در ب‍اب‌ ش‍م‍ای‍ل‌گ‍ری‍زی‌ ه‍ن‍ر اس‍لام‍ی‌ ‭BP,۲۳۲،/۸,/ب۸،ن۶
۲۵۶ زی‍ر ای‍ن‌ ن‍خ‍ل‌ ب‍ل‍ن‍د (ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در م‍خ‍اطب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌) ‭PIR,۴۴۹۷,/ت۲،ی۲
۲۵۷ ق‍ض‍ی‍ه‌ ف‍ل‍س‍طی‍ن‌: پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ و ت‍ح‍ولات‌ م‍ع‍اص‍ر ‭DS,۱۱۹،/۷,/ص۲،ق۶۰۴۱
۲۵۸ ل‍ب‍خ‍ن‍د و ش‍م‍ش‍ی‍ر در رواب‍ط ای‍ران‌ و آم‍ری‍ک‍ا ‭DSR,۱۶۵۴,/ف۸،ل۲
۲۵۹ ال‍ب‍ی‍ان‌ ف‍ی‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ال‍ق‍رآن‌ ‭BP,۶۹،/۵,/خ۹،ب۹
۲۶۰ ۵[پ‍ن‍ج‌] س‍وره‌ ق‍رآن‌ ‭BP,۵۸،/۵,/پ۹,۱۳۸۶

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028