ردي‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌
۱ م‍خ‍ت‍ص‍ر ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ (ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اش‍خ‍اص‌، ام‍وال‌، دول‍ت‌ و م‍ل‍ت‌) ‭KMH,۳۸۰۰,/ی۴،م۳
۲ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍لام‌ و ای‍ران‌ ‭BP,۲۳۱,/س۸۸،فلا۸
۳ ح‍دی‍ث‌ و ع‍ل‍وم‌ ج‍دی‍د (م‍ن‍طق‌ ف‍ه‍م‌ اح‍ادی‍ث‌ ع‍ل‍م‍ی‌) ‭BP,۱۰۹,/ر۶،ح۴
۴ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ی‌ و س‍ن‍ی‌ درب‍اره‌ ت‍ع‍ام‍ل‌ ح‍ض‍رت‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ب‍ا خ‍ل‍ف‍ا (ت‍ا ق‍رن‌ پ‍ن‍ج‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌) ‭BP,۲۲۳،/۵۴,/ح۵۵،ب۴
۵ ت‍ف‍س‍ی‍ر آی‍ات‌ م‍ش‍ک‍ل‌ ق‍رآن‌ ‭BP,۹۸,/ج۶۸،ت۷
۶ م‍ب‍ان‍ی‌ ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ‭BP,۲۲۶،/۲,/ف۶،م۲
۷ ت‍اری‍خ‌ ت‍ش‍ک‍ی‍لات‌ در اس‍لام‌ ‭BP,۲۳۱,/ش۹۴۵،ت۲
۸ آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ف‍ق‍ه‌ ح‍ن‍ف‍ی‌ ‭BP,۱۷۴،/۵,/ر۳،آ۵
۹ ب‍ه‍ره‌ه‍ا در ب‍س‍ت‍ر ت‍اری‍خ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ (ج‍م‍اع‍ت‍ی‌ از ش‍ی‍ع‍ی‍ان‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ه‌ طی‍ب‍ی‍ه‌ ه‍ن‍د) ‭BP,۲۴۰،/۹,/ر۲،ب۹
۱۰ ظرف‍ی‍ت‌ه‍ای‌ ت‍م‍دن‍ی‌ اس‍لام‌ ‭DS,۳۶،/۸۵,/ف۲۵،ظ۴
۱۱ ت‍ع‍ارض‌ ب‍ی‍ن‍ات‌ در ب‍اب‌ ق‍ض‍اء ‭BP,۱۹۵،/۴,/ک۴۵،ت۷
۱۲ در ج‍س‍ت‌ و ج‍وی‌ ح‍ق‌: ن‍گ‍رش‍ی‌ ب‍ر چ‍ه‍ار زم‍ام‍دار پ‍س‌ از رس‍ول‌ خ‍دا (ص‌) ‭DS,۳۵،/۶۳,/م۶۵،د۴
۱۳ ک‍ف‍ای‍ه‌ الان‍ام‌ در ف‍ق‍ه‌ ف‍ارس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ی‌ از ن‍ی‍م‍ه‌ اول‌ ق‍رن‌ ه‍ف‍ت‍م‌ ه‍ج‍ری‌ ‭BP,۱۸۳،/۹,/ر۱۴،ک۷
۱۴ س‍پ‍ه‍ر آگ‍اه‍ی‌ (در ق‍ل‍م‍روه‍ای‌ ج‍اودان‌ وج‍ود) ‭B,۸۰۸،/۹,/ف۴،س۲
۱۵ ک‍ت‍اب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ ت‍ال‍ی‍ف‍ات‌ ع‍ل‍م‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ه‍ات‌ و ک‍ت‍اب‌ه‍ای‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ (از ص‍ف‍وی‍ه‌ ت‍ا ع‍ص‍ر ح‍اض‍ر) ‭Z,۷۸۳۵,/فلا۵،ع۲۳
۱۶ ن‍گ‍اه‌ ق‍رآن‍ی‌ ح‍اف‍ظ ‭PIR,۵۴۳۷,/ق۴،ب۲
۱۷ ش‍اخ‍ص‌ه‍ای‌ دی‍ن‌داری‌ ‭BL,۶۰,/م۹،ش۲
۱۸ ف‍ره‍ن‍گ‌ن‍ام‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ م‍ش‍اوره‌ ‭BF,۶۳۷,/م۵،ک۲
۱۹ م‍خ‍زن‌ ال‍ب‍ک‍اء ف‍ی‌ م‍ص‍ی‍ب‍ه‌ س‍ی‍دال‍ش‍ه‍داء (ع‌) ‭BP,۴۱،/۵,/ب۴،م۳
۲۰ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‌ و ت‍ف‍اوت‌: رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ دی‍ال‍ک‍ت‍ی‍ک‍ی‌ و ب‍ن‍ی‍ان‌ه‍ای‌ ع‍دال‍ت‌ ‭B,۸۰۹،/۷,/ن۲،د۹
۲۱ چ‍ه‌ ب‍ای‍د ک‍رد؟: م‍ان‍ی‍ف‍ی‍س‍ت‍ی‌ (ب‍ی‍ان‍ی‍ه‌ای‌) از ق‍رآن‌ ‭BP,۲۳۰,/فلا۹،چ۹
۲۲ ن‍ان‌ و س‍ی‍اس‍ت‌: ت‍اث‍ی‍ر ب‍ح‍ران‌ه‍ای‌ ن‍ان‌ ب‍ر س‍ی‍اس‍ت‌ و اق‍ت‍ص‍اد ع‍ص‍ر ن‍اص‍ری‌ ‭DSR,۱۱۶۸,/م۹،ن۲
۲۳ پ‍ای‍داری‌ ش‍ه‍ر ای‍ران‍ی‌: ک‍ن‍دوک‍او در چ‍ال‍ش‌ه‍ا و ن‍ق‍ش‌ ب‍رن‍ام‍ه‌ری‍ز ت‍وس‍ع‍ه‌ ش‍ه‍ری‌ ‭HT,۱۶۹,/فلا۹،پ۲۳
۲۴ ت‍اری‍خ‌ پ‍ی‍دای‍ش‌ غ‍رب‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌ (اروپ‍ا چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌ ش‍د) س‍ال‌ ۲۰۰ - ۱۰۰۰ م‍ی‍لادی‌ ‭BR,۲۵۲,/ل۹،ت۲
۲۵ ق‍ه‍وه‌خ‍ان‍ه‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ اس‍ن‍اد ‭DSR,۶۵,/ن۹،ص۴
۲۶ ش‍رح‌ ف‍ارس‍ی‌ ک‍ف‍ای‍ه‌ الاص‍ول‌ آخ‍ون‍د خ‍راس‍ان‍ی‌ (ره‌) ‭BP,۱۵۹،/۸,/آ۳،ک۷۰۴۲۳۳
۲۷ ب‍ن‌م‍ای‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ‭PIR,۴۴۹۵,/غ۶،ب۹
۲۸ م‍ع‍ن‍اش‍ن‍اس‍ی‌ اف‍س‍ردگ‍ی‌ از م‍ن‍ظر ق‍رآن‌: پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اد ال‍گ‍وی‍ی‌ ب‍رای‌ پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌ در ح‍وزه‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ‭BP,۱۰۳،/۲۵,/ب۹،م۶
۲۹ م‍ع‍ن‍اش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍ل‌ ص‍ال‍ح‌ و ح‍وزه‌ه‍ای‌ م‍ع‍ن‍ای‍ی‌ م‍رت‍ب‍ط ب‍ا آن‌ در ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ ‭BP,۱۰۴,/ع۸۳،فلا۷
۳۰ ش‍ه‍ر و روح‌ ش‍ه‍ر در ج‍وام‍ع‌ از ه‍م‌ گ‍س‍س‍ت‍ه‌ ‭HT,۱۵۱,/ب۸۸،ش۹
۳۱ ن‍ه‍ادگ‍رای‍ی‌ و ج‍ه‍ان‍ی‌ش‍دن‌ ‭JZ,۱۳۱۸,/م۵۶،ن۹
۳۲ روش‌ه‍ای‌ ت‍وان‌اف‍زای‍ی‌ در س‍خ‍ت‍ی‌ه‍ا ‭BF,۳۱۹،/۵,/ت۷،ع۶
۳۳ ق‍درت‌، خ‍طاب‍ه‌، م‍ن‍ب‍ر: پ‍ژوه‍ش‍ی‌ درب‍اره‌ راب‍طه‌ خ‍طاب‍ه‌ و م‍ن‍ب‍ر ب‍ا ق‍درت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در دوران‌ خ‍لاف‍ت‌ ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ ‭DS,۳۸،/۶,/ش۹،ق۴
۳۴ آی‍ت‌ ه‍ش‍ت‍م‌: م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ام‍ام‌ رض‍ا (ع‌) و پ‍اس‍خ‌گ‍وی‍ی‌ ق‍رآن‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ع‍ص‍ر ‭BP,۴۷،/۳۵,/ه۸,۱۳۹۴
۳۵ ح‍س‍ن‍ات‌ و س‍ی‍ئ‍ات‌: م‍ت‍ن‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ه‍ای‌ اس‍ت‍اد ح‍س‍ی‍ن‌ ان‍ص‍اری‍ان‌ ‭BP,۱۰،/۵,/فلا۸۲،ح۵
۳۶ ح‍ی‍ا، چ‍ی‍س‍ت‍ی‌ و ع‍وام‍ل‌ ک‍اه‍ش‌ آن‌ ‭BP,۲۵۰،/۵۵,/ب۹،ح۹
۳۷ روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍اس‍خ‌گ‍وی‍ی‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ اع‍ت‍ق‍ادی‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ ق‍رآن‌ و اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ (ع‌) ‭BP,۲۰۰،/۶۶,/ع۲،ر۹
۳۸ ت‍ف‍س‍ی‍ر ن‍ور م‍ب‍ی‍ن‌: ک‍وث‍ر، م‍اع‍ون‌، ق‍ری‍ش‌، ف‍ی‍ل‌، ه‍م‍زه‌، ع‍ص‍ر، ت‍ک‍اث‍ر ‭BP,۹۸,/ت۹۷،ت۷
۳۹ ه‍ن‍ر دی‍ن‍ی‌: واک‍اوی‌ ه‍ن‍ر در ق‍ل‍م‍رو م‍ک‍ت‍ب‌ ‭BP,۲۳۲،/۸,/م۳،ه۸۸
۴۰ رئ‍ال‍ی‍س‍م‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌: ه‍س‍ت‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و ام‍ک‍ان‌ وارس‍ی‌ ت‍ج‍رب‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ‭B,۸۳۵,/ت۹،ر۹
۴۱ دی‍ن‌پ‍ژوه‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر ‭BL,۲۱,/ص۲،د۹
۴۲ ع‍ف‍اف‌ در گ‍س‍ت‍ره‌ زن‍دگ‍ی‌ ‭BP,۲۵۰،/۵۵,/ف۲،ع۷
۴۳ ب‍ررس‍ی‌ دی‍دگ‍اه‌ه‍ا درب‍اره‌ ح‍روف‌ م‍ق‍طع‍ه‌ و روای‍ات‌ آن‌ ‭BP,۷۱،/۶,/ر۳،ب۴
۴۴ م‍روری‌ ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ ام‍ام‌ ک‍اظم‌ (ع‌) ‭BP,۴۶,/ب۹۵،م۴
۴۵ م‍روری‌ ب‍ر ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌) ‭BP,۴۵,/ب۹۳،م۴
۴۶ ن‍ظری‍ه‌ روح‌ م‍ع‍ن‍ا در ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌ ‭BP,۶۵،/۴,/ش۹۳،ن۶
۴۷ ت‍ع‍ام‍لات‌ م‍ی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ای‌ در رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌) ‭JZ,۱۲۴۲,/ذ۲،ت۷
۴۸ ک‍لام‌ م‍ف‍ی‍د در ام‍ام‍ت‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (ع‌): ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ الاف‍ص‍اح‌ ف‍ی‌ ام‍ام‍ه‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ (ع‌) ‭BP,۲۰۹،/۶,/م۷،فلا۷۰۴۱
۴۹ رس‍ت‍اخ‍ی‍ز خ‍ون‌ و خ‍رد: زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ و راه‍ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) ‭BP,۴۱،/۴,/ب۲،ر۴
۵۰ پ‍ی‍ش‍وای‌ ص‍ال‍ح‍ان‌: زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ (ع‌) ‭BP,۴۰,/ب۱۸،پ۹
۵۱ ی‍ازده‌ س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر؛ ت‍وطئ‍ه‌ ص‍ه‍ی‍ون‍ی‍س‍ت‌ه‍ا ع‍ل‍ی‍ه‌ آم‍ری‍ک‍ا ‭E,۸۸۹,/ت۹،ی۲
۵۲ ارت‍ب‍اط ع‍اطف‍ی‌ ب‍ا خ‍داون‍د ‭BP,۲۲۶،/۲,/م۶،فلا۴۴
۵۳ ه‍گ‍ل‌: از م‍ت‍اف‍ی‍زی‍ک‌ ب‍ه‌ پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ (ش‍رح‌ م‍ت‍اف‍ی‍زی‍ک‌ ی‍ن‍ا و ب‍ررس‍ی‌ ن‍س‍ب‍ت‌ آن‌ ب‍ا پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ی‌ روح‌ ه‍گ‍ل‌) ‭B,۲۹۲۹,/فلا۴،ه۸
۵۴ ت‍ام‍لات‌ پ‍دی‍دارش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ ن‍ی‍م‍ای‍ی‌ ‭PIR,۸۲۸۵,/ک۴،ت۲
۵۵ آرام‍گ‍اه‌ه‍ای‌ خ‍ان‍دان‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر (ص‌) در اف‍غ‍ان‍س‍ت‍ان‌ ‭BP,۲۶۵,/فلا۳،آ۴
۵۶ ب‍ررس‍ی‌ آی‍ات‌ م‍ع‍اد در آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ‭DSR,۱۵۷۴،/۵,/م۵۶،ب۴
۵۷ ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌) و ت‍وس‍ع‍ه‌ ب‍وم‍ی‌ ای‍ران‌ ‭DSR,۱۵۷۴،/۵,/فلا۷۸۷،س۸
۵۸ آل‍م‍ان‌ ف‍درال‌: س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌، س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ای‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ در ق‍ب‍ال‌ ای‍ران‌ ‭DD,۲۵۹,/فلا۳،آ۷
۵۹ روس‍ی‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ‭DK,۵۱۰،/۷۶,/ن۹،ر۹
۶۰ م‍درن‍ی‍ت‍ه‌ و ت‍ج‍رب‍ه‌ ت‍ج‍دد در چ‍ی‍ن‌ ‭DS,۷۲۱,/ع۸،م۴
۶۱ چ‍ش‍م‌ان‍داز رواب‍ط ای‍ران‌ و چ‍ی‍ن‌ ‭DSR,۱۳۹,/چ۸،ع۵
۶۲ چ‍ش‍م‌ان‍داز رواب‍ط ای‍ران‌ و روس‍ی‍ه‌ ‭DSR,۱۳۹,/ر۷،ع۵۸
۶۳ ف‍ت‍ح‍ن‍ام‍ه‌ ای‍روان‌ (رواب‍ط ای‍ران‌ و ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ در آس‍ت‍ان‍ه‌ ب‍راف‍ت‍ادن‌ ص‍ف‍وی‍ان‌) ۱۱۳۲ - ۱۱۳۷ ه‍ج‍ری‌ ق‍م‍ری‌ ‭DSR,۱۶۵۶,/ت۴،م۶۴۰۴۱
۶۴ ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ات‌ در ب‍ی‍ان‌ اح‍وال‌ م‍وج‍ودات‌ ‭BBR,۵۵,/ه۵،ش۸
۶۵ درآم‍دی‌ ب‍ر ت‍طور ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ف‍رق‌ ک‍لام‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ و ان‍ح‍راف‍ات‌ وه‍اب‍ی‍ت‌ ‭BP,۲۳۶,/ک۴،د۴
۶۶ ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‍ه‌ ‭BBR,۱۱۲۱,/ح۵،ت۴
۶۷ ام‍ام‍ت‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ح‍ق‍ق‌ طوس‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ ش‍ب‍ه‍ات‌ ق‍وش‍چ‍ی‌ ب‍ر ب‍خ‍ش‌ ام‍ام‍ت‌ "ت‍ج‍ری‍د الاع‍ت‍ق‍اد" ‭BP,۲۱۰,/ن۶،ت۳۰۴۲۳۵۷
۶۸ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ ع‍لام‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ ح‍م‍د ع‍ب‍ده‌ و ع‍لام‍ه‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍درض‍ا م‍ظف‍ر ‭BP,۲۳۳،/۷,/ع۲،ه۸
۶۹ ح‍ل‍ق‍ه‌ه‍ای‌ ه‍ن‍ر در ای‍ران‌ و ه‍ن‍د ‭DSR,۱۳۹,/ه۷،ه۸۲
۷۰ ت‍اری‍خ‌ ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ و خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ ‭DR,۴۸۶,/ش۹،ت۲
۷۱ ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ پ‍اری‍ن‍ه‌ س‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ (از آغ‍از ت‍ا س‍پ‍ی‍ده‌دم‌ روس‍ت‍ان‍ش‍ی‍ن‍ی‌) ‭GN,۷۷۲،/۳۲,/فلا۹،و۳
۷۲ ن‍ف‍ح‍ات‌ ان‍س‌ ان‍س‍ان‌ ک‍ام‍ل‌ در ف‍ره‍ن‍گ‌ ش‍ی‍ع‍ه‌: م‍ص‍اح‍ب‍ات‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ع‍ارف‌ ک‍ام‍ل‌ ح‍ض‍رت‌ ح‍اج‌ س‍ی‍د ه‍اش‍م‌ ح‍داد (ره‌) ‭BP,۲۸۰،/۸,/ح۴،ح۵۱
۷۳ م‍ق‍ت‍ل‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌) ب‍راس‍اس‌ م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ه‍ن‌ ‭BP,۴۱،/۵,/م۲۷۵۴،م۷
۷۴ چ‍گ‍ون‍ه‌ م‍ی‌ت‍وان‌ داس‍ت‍ان‌ ن‍وی‍س‌ ش‍د؟ ب‍ه‌ ض‍م‍ی‍م‍ه‌ واژه‌ن‍ام‍ه‌ اص‍طلاح‍ات‌ ادب‍ی‍ات‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ ‭PN,۳۳۵۵,/م۹چ۸
۷۵ ش‍ادی‌، گ‍وه‍ر ش‍اه‍وار ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌: ب‍ررس‍ی‌ روان‌ش‍ن‍اس‍ان‍ه‌ غ‍م‌ و ش‍ادی‌ در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌ ‭PIR,۴۴۹۷,/ر۹،ف۲
۷۶ دول‍ت‌ ی‍ه‍ود ‭DS,۱۴۹,/ه۴،د۹
۷۷ روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍طب‍ه‌خ‍وان‍ی‌ در س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ ‭BP,۲۶۱،/۴,/س۸،ر۸۶
۷۸ از خ‍داآگ‍اه‍ی‌ ت‍ا خ‍ودآگ‍اه‍ی‌ و آث‍ار روان‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ آن‌ ‭BP,۲۱۷,/ن۹،فلا۴
۷۹ ش‍ور اش‍راق‌: گ‍ف‍ت‌ - ن‍وش‍ت‌ه‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ش‍ع‍ر و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ ش‍م‍اری‌ از اص‍ح‍اب‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ادب‌ ‭PIR,۳۶۰۶,/ر۵،ش۹
۸۰ روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍ک‍م‌ ‭BP,۱۵۵,/ع۴،ر۹
۸۱ زن‍ان‌ در ع‍رص‍ه‌ ق‍ان‍ون‌گ‍ذاری‌ ای‍ران‌ (۱۳۹۵۱۲۸۵ش‌) ‭HQ,۱۲۳۶،/۵,/فلا۹،ن۶
۸۲ چ‍ش‍م‌ان‍دازه‍ای‌ ن‍ظری‌ ف‍س‍اد ‭JF,۱۰۸۱,/چ۵,۱۳۹۴
۸۳ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ در خ‍ان‍واده‌ ‭BP,۲۵۸,/ص۳۶،س۲
۸۴ ق‍م‍ه‌زن‍ی‌: زخ‍م‍ی‌ ب‍ر چ‍ه‍ره‌ ت‍ش‍ی‍ع‌ ‭BP,۲۶۰،/۶,/فلا۷،ق۸
۸۵ پ‍ای‍ه‌ه‍ای‌ اخ‍لاق‍ی‌ ت‍ه‍ذی‍ب‌ ن‍ف‍س‌ از م‍ن‍ظر اص‍ول‌ ک‍اف‍ی‌ ‭BP,۱۲۹,/ک۸،ک۲۲۰۴۲۲۸۷
۸۶ ت‍اث‍ی‍ر ش‍ن‍اخ‍ت‌ ب‍ر خ‍ودس‍ازی‌ ان‍س‍ان‌ ‭BF,۶۳۷,/خ۹۲،م۶۴
۸۷ ش‍ی‍وه‌ ت‍دری‍س‌ و ک‍لاس‌داری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‌ و م‍درس‍ه‌ ‭LB,۱۰۲۵،/۳,/ع۸۳۵،ش۹
۸۸ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌ ‭R,۷۲۳,/ه۸،ف۸
۸۹ ت‍ح‍وی‍ل‌گ‍رای‍ی‌ و ف‍ی‍زی‍ک‍ال‍ی‍س‍م‌ ‭B,۸۳۵،/۵,/غ۹،ت۳
۹۰ روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍ق‍ای‍د دی‍ن‍ی‌ ‭BT,۷۵،/۳,/ش۲،ر۹
۹۱ م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ‭BD,۱۶۱,/آ۸،م۶
۹۲ ال‍گ‍وی‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌گ‍ی‍ری‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ‭DSR,۱۶۵۰,/س۸۲،فلا۷
۹۳ اخ‍لاق‌ گ‍ف‍ت‌ و گ‍و ‭BJ,۲۱۲۱,/ح۵،فلا۳
۹۴ م‍دی‍ری‍ت‌ ت‍ح‍ول‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ‭BP,۷،/۴,/م۹،م۴
۹۵ ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ‭BP,۲۳۱,/ب۲۶۷،ح۸
۹۶ ان‍دی‍ش‍ه‌ دف‍اع‍ی‌ اس‍لام‌ ‭BP,۱۹۶،/۱,/م۹،فلا۸
۹۷ درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ه‍م‌ت‍ری‍ن‌ م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و اص‍طلاح‍ات‌ رواب‍ط ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ ‭JX,۱۲۲۶,/ر۵،د۴
۹۸ اب‍ع‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ای‍ران‌ه‍راس‍ی‌ در ک‍ش‍وره‍ای‌ ح‍وزه‌ خ‍ل‍ی‍ج‌ف‍ارس‌ ‭DSR,۶۵,/ف۶،ن۹
۹۹ ض‍دی‍ت‌ ب‍ا آم‍ری‍ک‍اگ‍رای‍ی‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ ج‍ه‍ان‌ ‭E,۸۹۵,/ض۴,۱۳۹۵
۱۰۰ ج‍ری‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ف‍ک‍ر س‍ی‍اس‍ی‌ در ج‍ه‍ان‌ اس‍لام‌ ‭JA,۷۱,/م۸۵،ج۴
۱۰۱ ن‍ق‍د ق‍وه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ ‭BD,۱۶۸,/ف۲،ع۱۵
۱۰۲ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ف‍ق‍ه‌ ‭BP,۱۶۹،/۲,/ب۲،ف۸
۱۰۳ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ن‍اک‍ام‍ورا ن‍ائ‍وک‍ی‍چ‍ی‌ (۱۳۲۰ه‍.ق‌./۱۹۰۲م‌).: م‍س‍اف‍ر ف‍ق‍ی‍ر ژاپ‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ ‭DSR,۱۴۸۱,/ن۲،س۷
۱۰۴ ح‍ک‍وم‍ت‌ ال‍ی‍م‍ای‍ی‌ ‭DSR,۱۸۴,/ح۵۳،ح۸
۱۰۵ ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و ه‍ن‍ر س‍اس‍ان‍ی‌ ‭DSR,۴۴,/م۳،ب۲
۱۰۶ م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ت‍اری‍خ‌ و م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ش‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ‭CR,۴۸۹,/ک۸،م۷
۱۰۷ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ ای‍ران‌ و ورارود اوءب‍ا ک‍اگ‍ه‌آک‍ی‌ (ک‍اک‍وء)(۱۳۲۸ه‍.ق‌./۱۹۱۰م‌). ب‍خ‍ش‍ی‌ از ک‍ت‍اب‌ چ‍ه‍ل‌ ه‍زار ف‍رس‍ن‍گ‌ از ش‍م‍ال‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍وب‌ ج‍ه‍ان‌ ‭DSR,۱۳۷۹,/فلا۷۶۵،س۷
۱۰۸ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ س‍وزوک‍ی‌ ش‍ی‍ن‌ ج‍وء: س‍ف‍ر در ف‍لات‌ ای‍ران‌ (۱۳۲۳ه‍.ق‌./۱۹۰۵-۱۹۰۶ م‌): پ‍ی‍اده‌روی‌ راه‍ب‌ ب‍ودای‍ی‌ ژاپ‍ن‍ی‌ در ش‍م‍ال‌ و ش‍رق‌ ای‍ران‌ ب‍ه‌ پ‍ی‍وس‍ت‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ درب‍اره‌ ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ش‍روطه‌خ‍واه‍ی‌ ‭DSR,۱۳۷۹,/س۹،آ۳
۱۰۹ پ‍ن‍ج‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌: ژاپ‍ن‍ی‌ه‍ای‌ دی‍دارک‍ن‍ن‍ده‌ از ای‍ران‌ در ده‍ه‌ ۱۹۲۰ م‍ی‍لادی‌ - ۱۳۰۰ خ‍ورش‍ی‍دی‌: ن‍وئ‍ی‌ دائ‍ی‌ش‍ی‍رو (۱۳۰۲)، اوچ‍ی‌ی‍ام‍ا ای‍وات‍ارو (۱۳۰۵-۱۳۰۶)، ک‍وروئ‍ی‌ ت‍اک‍ات‍س‍وم‍ی‌ (۱۳۰۷)، ک‍اس‍ام‍ا آک‍ی‌ئ‍و (۱۳۰۸)، ی‍ادن‍ام‍ه‌ ت‍ای‍را ت‍ای‍زو ب‍رای‌ ن‍اروس‍ه‌ ش‍ون‍س‍وک‍ه‌ (۱۳۰۸) ‭DSR,۱۴۸۱,/پ۹,۱۳۹۴
۱۱۰ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌، ج‍ام‍ع‍ه‌ و ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ‭HQ,۱۰۷۵,/گ۴،ج۹
۱۱۱ ن‍ظام‌ دم‍وک‍راس‍ی‌ در اس‍لام‌ ‭BP,۲۳۰،/۱۴,/ث۷،ن۶
۱۱۲ روای‍ت‌ در پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: م‍ع‍رف‍ی‌ روش‌ه‍ای‌ ک‍ی‍ف‍ی‌ ‭H,۶۲,/چ۲،ر۹
۱۱۳ ت‍م‍دن‌پ‍ژوه‍ی‌: م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ف‍ه‍وم‍ی‌ ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ ‭DS,۳۵،/۶۲,/ح۵،ت۸
۱۱۴ ج‍ای‍گ‍اه‌ اخ‍لاق‌ در پ‍ژوه‍ش‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ‭R,۷۲۴,/ش۲،ج۲
۱۱۵ آم‍وزش‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ای‌ ای‍ران‌: طراح‍ی‌ ی‍ک‌ ال‍گ‍وی‌ ت‍دری‍س‌ دان‍ش‌پ‍ژوه‍ان‍ه‌ ‭AZ,۷۷۳,/م۸۵،آ۸
۱۱۶ ن‍گ‍ارش‌ پ‍ای‍ان‌ن‍ام‍ه‌ ‭LB,۲۳۶۹,/فلا۸۳،ر۲۱
۱۱۷ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ م‍اه‍ی‍ت‌ پ‍ول‌ و ب‍ن‍ی‍ان‌ه‍ای‌ اع‍م‍ال‌ س‍ی‍اس‍ت‌ پ‍ول‍ی‌ در اق‍ت‍ص‍اد اس‍لام‍ی‌ ‭BP,۱۹۸،/۶,/پ۹،ت۹
۱۱۸ ت‍واب‍ع‌ رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ دی‍دگ‍اه‍ه‍ا و ب‍ررس‍ی‌ م‍ب‍ان‍ی‌ آن‍ه‍ا ب‍ا ن‍گ‍رش‌ اس‍لام‍ی‌ ‭HV,۳۸۵،/۲,/ک۴،ت۹
۱۱۹ ن‍ظری‍ه‌ م‍ح‍ض‌ ح‍ق‍وق‌ و دول‍ت‌ ‭K,۲۳۰,/ک۸،ن۶
۱۲۰ چ‍ه‍ره‌ ج‍ان‌: خ‍ودش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ی‍ک‍پ‍ارچ‍ه‌ ت‍وح‍ی‍دی‌ ‭BP,۲۵۰,/ش۴۶،چ۹
۱۲۱ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ج‍ن‍س‍ی‍ت‌ ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ اس‍لام‍ی‌ ‭BP,۲۳۰,/ب۵،ج۲
۱۲۲ ب‍ررس‍ی‌ روش‌ ت‍ف‍س‍ی‍ری‌ راغ‍ب‌ اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ‭BP,۹۴,/ر۲،ج۲۰۴۲۲
۱۲۳ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ روان‌درم‍ان‍گ‍ری‌ و م‍ش‍اوره‌ (اص‍ول‌، ف‍ن‍ون‌ و م‍طاب‍ق‍ت‌ه‍ای‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌) ‭RC,۴۸۰,/ج۲،ن۶
۱۲۴ ت‍اری‍خ‌ س‍ی‍اس‍ی‌ - اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ص‍ر پ‍س‌ از اس‍لام‌ از ف‍ت‍ح‌ اس‍لام‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ س‍ف‍ی‍ان‍ی‍ان‌ (۶۴-۲۰ق‌) ‭DT,۸۳,/آ۴،ت۲
۱۲۵ ن‍ظری‍ه‌س‍ازی‌ دی‍ن‍ی‌ در ع‍ل‍وم‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ب‍ا ت‍طب‍ی‍ق‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ خ‍ان‍واده‌ ‭HQ,۷۴۳,/ب۴۷،ن۶
۱۲۶ م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ق‍رآن‌ ‭BP,۱۰۴,/ش۸۵،ف۷
۱۲۷ درس‍ن‍ام‍ه‌ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ (ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍ج‍وی‍زی‌) ‭BP,۲۵۸,/ک۲،د۴
۱۲۸ گ‍ون‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ک‍ری‌ - س‍ی‍اس‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌ ‭BP,۷،/۴۷,/ف۴،گ۹
۱۲۹ ق‍ان‍ون‌ ع‍ل‍ی‍ت‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ت‍طورات‌ ‭BD,۵۹۱,/غ۷،ق۲
۱۳۰ گ‍ام‌ه‍ای‌ پ‍س‍ی‍ن‌ در ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ب‍ری‍ن‌: گ‍ام‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ‭BBR,۱۴,/ع۵،گ۲
۱۳۱ م‍ق‍دم‍ه‌ ت‍م‍ه‍ی‍د ال‍ق‍واع‍د ب‍ا اف‍اده‌ای‌ در ب‍اب‌ ت‍ق‍ری‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ل‍وگ‍وس‌ در ع‍ال‍م‌ ای‍ران‍ی‌ - اس‍لام‍ی‌ ‭BP,۲۸۳،/۳,/ت۴،ق۹۰۴۲۲۴
۱۳۲ ش‍ع‍ری‍ت‌ ه‍ی‍دگ‍ری‌ م‍ا ‭B,۳۲۷۹,/ه۲۹،ک۴
۱۳۳ ج‍ان‍م‍ای‍ه‌ ای‍ران‍ی‌: از آغ‍از ت‍ا اس‍لام‌ ‭BL,۲۲۷۰,/و۹،ج۹۱
۱۳۴ ع‍دال‍ت‌: ب‍ررس‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ - ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ ‭K,۲۴۰,/د۸،ب۴۱
۱۳۵ م‍طال‍ع‍ات‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ف‍ن‍اوری‌؛ ت‍ام‍لات‍ی‌ ن‍ظری‌ و م‍ی‍ان‌ رش‍ت‍ه‌ای‌ (م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌) ‭T,۱۸۵,/ص۸،م۶
۱۳۶ ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ آم‍وزش‌ ‭LB,۱۴،/۷,/ف۷۷,۱۳۹۴
۱۳۷ ج‍ه‍ان‌ داس‍ت‍ان‌ غ‍رب‌: ب‍ی‍س‍ت‌ داس‍ت‍ان‌ ک‍وت‍اه‌ ب‍ا ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ و ت‍ف‍س‍ی‍ر ‭PZ,۱,/م۹،ج۹
۱۳۸ گ‍ف‍ت‌ و گ‍وه‍ا ه‍م‍راه‌ ب‍ا پ‍ان‍زده‌ داس‍ت‍ان‌ از س‍ال‌ ۱۳۵۲ ت‍ا۱۳۸۴ ‭PIR,۸۲۲۳,/ی۴۶،ی۷
۱۳۹ ۲۰[ب‍ی‍س‍ت‌] ب‍ا ۲۳ داس‍ت‍ان‌ از داس‍ت‍ان‌ن‍وی‍س‍ان‌ ن‍س‍ل‌ س‍وم‌ ‭PIR,۳۸۶۹,/م۹۳،ب۹
۱۴۰ خ‍رد س‍ی‍اس‍ی‌ در زم‍ان‌ ت‍وس‍ع‍ه‌ ن‍ی‍اف‍ت‍گ‍ی‌ ‭JA,۷۱,/د۲۷،خ۴
۱۴۱ م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ ع‍ب‍ادت‌ ‭BP,۱۸۵,/ح۹،ر۹۰۴۱
۱۴۲ درآم‍دی‌ ب‍ر س‍ام‍ان‍ه‌ م‍ع‍رف‍ت‍ی‌ ف‍ه‍م‌ ق‍رآن‌: ب‍ازخ‍وان‍ی‌ ن‍ظری‍ه‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ س‍ی‍د ک‍م‍ال‌ ح‍ی‍دری‌ ‭BP,۹۱،/۲,/غ۳۶،م۴۰۴۱
۱۴۳ ن‍ص‍وص‌ ال‍خ‍ص‍وص‌ ف‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ ال‍ف‍ص‍وص‌: ش‍رح‌ ف‍ارس‍ی‌ ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ ‭BP,۲۸۳,/فلا۲،ف۶۰۴۲۲۲
۱۴۴ ف‍ره‍ن‍گ‌ن‍ام‍ه‌ ع‍ل‍وم‌ ق‍رآن‍ی‌ ‭BP,۶۹،/۵,/ف۴,۱۳۹۴
۱۴۵ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ‭BF,۱۲۱,/ر۹,۱۳۹۵
۱۴۶ پ‍ی‍ک‍ار در ب‍رل‍ی‍ن‌: دوره‌ روزن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍ک‍ار ن‍ش‍ری‍ه‌ ح‍زب‌ ک‍م‍ون‍ی‍س‍ت‌ ای‍ران‌: ب‍ه‍م‍ن‌ ۱۳۰۹ - دی‌۱۳۱۱ ‭AP,۹۵,/ف۲،پ۹۵
۱۴۷ ح‍ک‍م‍ت‌ن‍ام‍ه‌ رض‍وی‌ (ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌) ‭BP,۴۷,/م۳۴،ح۸
۱۴۸ ق‍واع‍د م‍ه‍م‌ ف‍ق‍ه‍ی‌: ت‍رج‍م‍ه‌ ال‍ق‍واع‍د ال‍ف‍ق‍ه‍ی‍ه‌ ‭BP,۱۶۹،/۵,/م۷،ق۹۰۴۱
۱۴۹ ت‍ح‍ری‍ر ت‍وح‍ی‍د: ش‍رح‌ م‍ق‍دم‍ه‌ داود ب‍ن‌ م‍ح‍م‍ود ق‍ی‍ص‍ری‌ ب‍ر ف‍ص‍وص‌ ال‍ح‍ک‍م‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌ ‭BP,۲۸۳,/فلا۲،ف۶۰۴۲۲۴
۱۵۰ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ف‍رای‍ن‍د ت‍ث‍ب‍ی‍ت‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ‭DSR,۱۵۷۰,/ب۳۶،م۴
۱۵۱ ف‍روغ‌ م‍ع‍رف‍ت‌ در اس‍رار خ‍لاف‍ت‌ و ولای‍ت‌: ش‍رح‍ی‌ ب‍ر رس‍ال‍ه‌ "م‍ص‍ب‍اح‌ ال‍ه‍دای‍ه‌ ال‍ی‌ ال‍خ‍لاف‍ه‌ و ال‍ولای‍ه‌" اث‍ر ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) ‭BP,۲۸۷،/۱,/خ۸،م۶۰۲۳
۱۵۲ م‍س‍ت‍درک‌ ال‍ذری‍ع‍ه‌ ال‍ی‌ ت‍ص‍ان‍ی‍ف‌ ال‍ش‍ی‍ع‍ه‌ ‭Z,۷۸۳۵,/فلا۵،آ۷
۱۵۳ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ع‍ص‍ر م‍ی‍ان‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ‭BP,۲۳۱,/ج۸،فلا۸
۱۵۴ ت‍اری‍خ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ای‌ دی‍ن‍ی‌ ‭BL,۴۸,/فلا۷،ت۲
۱۵۵ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واه‍ر ال‍ک‍لام‌: ره‍ن‌ ‭BP,۱۸۲,/م۳،ش۴۰۴۳۲۳
۱۵۶ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واه‍ر ال‍ک‍لام‌: ق‍رض‌ ‭BP,۱۸۲,/م۳،ش۴۰۴۳۲۴
۱۵۷ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واه‍ر ال‍ک‍لام‌: ض‍م‍ان‌، ح‍وال‍ه‌، ک‍ف‍ای‍ت‌ ‭BP,۱۸۲,/م۳،ش۴۰۴۳۲۵
۱۵۸ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واه‍ر ال‍ک‍لام‌: ورش‍ک‍س‍ت‍گ‍ی‌ ‭BP,۱۸۲,/م۳،ش۴۰۴۳۲۶
۱۵۹ ت‍رج‍م‍ه‌ ج‍واه‍ر ال‍ک‍لام‌: ح‍ج‍ر ‭BP,۱۸۲,/م۳،ش۳۰۴۳۲۷
۱۶۰ ب‍ررس‍ی‌ و ن‍ق‍د پ‍روت‍س‍ت‍ان‍ت‍ی‍زم‌ ‭BX,۴۸۱۱,/فلا۳،ب۴
۱۶۱ ه‍رم‍ن‍وی‍ت‍ی‍ک‌، زب‍ان‌، ه‍ن‍ر "ش‍ش‌ ج‍س‍ت‍ار ه‍رم‍ن‍وت‍ی‍ک‍ی‌" ‭B,۳۲۴۸,/گ۲۲،ف۲
۱۶۲ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ف‍ر و گ‍ردش‍گ‍ری‌ ب‍ا روی‍ک‍رد ت‍وس‍ع‍ه‌ پ‍ای‍دار ‭G,۱۵۵,/آ۱،ح۲۳
۱۶۳ ت‍وس‍ع‍ه‌ ص‍ن‍ع‍ت‌ گ‍ردش‍گ‍ری‌ در ای‍ران‌؛ م‍وان‍ع‌ و راه‍ک‍اره‍ا ‭HC,۴۷۵,/ن۹،ت۹
۱۶۴ م‍دی‍ری‍ت‌ دان‍ش‌، ف‍رای‍ن‍ده‍ا، روی‍ک‍رده‍ا، ب‍ه‌ ک‍ارگ‍ی‍ری‌ دس‍ت‍ن‍ام‍ه‌ پ‍ی‍اده‌س‍ازی‌ ‭HD,۳۰،/۲,/ر۲،م۴۱
۱۶۵ س‍ی‍ره‌ پ‍ی‍ام‍ب‍ر خ‍ات‍م‌ ص‍ل‍ی‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ و ال‍ه‌ و س‍ل‍م‌: ف‍ارس‍ی‌ - ع‍رب‍ی‌ ‭BP,۲۲/۹,/م۳۶۴س۹,۱۳۹۴
۱۶۶ ف‍ره‍ن‍گ‌ ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر۱۹۴۵-۱۷۸۹ ‭D,۲۰۵,/پ۲ف۴,۱۳۸۶
۱۶۷ دی‍وان‌ ح‍س‍رت‌ ه‍م‍دان‍ی‌ ص‌از ش‍اع‍ران‌ ق‍رن‌ س‍ی‍زده‍م‌╗ ‭PIR,۶۹۸۲ ،/د۹,۱۳۸۹
۱۶۸ دی‍وان‌ طب‍ی‍ب‌اص‍ف‍ه‍ان‍ی‌ ‭PIR,۶۷۴۲,/د۹,۱۳۸۵
۱۶۹ دی‍وان‌ س‍ل‍ی‍م‌ ت‍ه‍ران‍ی‌ ‭PIR,۶۳۰۹ ،/د۹,۱۳۸۹
۱۷۰ ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌- اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ از رض‍اش‍اه‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ‭DSR,۱۴۷۶,/فلا۸۶ت۲۷,۱۳۹۵
۱۷۱ ت‍ع‍اری‍ف‌، اص‍ول‌ و م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ ش‍ه‍رس‍ازی‌ ن‍وی‍ن‌ ‭HT,۱۶۶,/د۹ت۷,۱۳۹۳
۱۷۲ ت‍غ‍ی‍ی‍ر اق‍ل‍ی‍م‌: ع‍ل‍ل‌، اث‍رات‌ و راه‌ح‍ل‌ه‍ا ‭QC,۹۸۱/۸ /فلا۷،ه۲,۱۳۸۷
۱۷۳ س‍ی‍اس‍ت‌ دف‍اع‍ی‌ ‭UA,۱۰,/ز۹س۹,۱۳۹۴
۱۷۴ س‍ب‍ق‌ و ض‍م‍ان‌ در ف‍ق‍ه‌ اس‍لام‍ی‌ ‭BP,۱۹۴/۸,/ی۷س۲,۱۳۹۴
۱۷۵ ای‍ن‌ ح‍ل‍ه‌ ت‍ن‍ی‍ده‌ ز دل‌...: ق‍ص‍ی‍ده‌ و ق‍ص‍ی‍ده‌س‍رای‍ان‌ از م‍ل‍ک‍ال‍ش‍ع‍رای‌ ب‍ه‍ار ت‍ا ب‍ه‌ ام‍روز ‭PIR,۴۱۹۰,/ف۸۶فلا۹,۱۳۹۴
۱۷۶ اطل‍س‌ ره‍ب‍ران‌: ت‍ص‍وی‍ری‌ از ص‍ح‍ن‍ه‌ رق‍اب‍ت‌ داع‍ی‍ان‌ م‍ذه‍ب‌ در ج‍ه‍ان‌ اه‍ل‌ س‍ن‍ت‌ ‭BP,۲۳۳/۳,/فلا۶,۱۳۹۴
۱۷۷ ح‍ک‍م‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ی‌؛ ب‍اطن‍ی‍ه‌ و اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ه‌ ‭BP,۲۴۰,/ه۸,۱۳۸۹
۱۷۸ ال‍م‍ع‍ج‍م‌ال‍ص‍وف‍ی‌، دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ اص‍طلاح‍ات‌ اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌: ال‍ح‍ک‍م‍ه‌ ف‍ی‌ ح‍دودال‍ک‍ل‍م‍ه‌ ‭BP,۲۷۴/۳,/ح۷۴م۶,۱۳۹۴
۱۷۹ ن‍ق‍ش‌ ام‍رای‌ ه‍س‍ت‍ی‌ ‭BP,۲۲۳,/م۸۴ن۷,۱۳۹۴
۱۸۰ ب‍اس‍ت‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍دس‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍ن‍ه‍ری‍ن‌: در راب‍طه‌ ب‍ا ح‍ض‍ور پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌ ال‍ه‍ی‌ ب‍ا اس‍ت‍ف‍اده‌ از آی‍ات‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ در ای‍ن‌ س‍رزم‍ی‍ن‌ م‍ق‍دس‌ ‭DS,۷۰,/و۸ب۲,۱۳۹۴
۱۸۱ ت‍ف‍س‍ی‍ر اب‍ی‌ال‍ج‍ارود و م‍س‍ن‍ده‌ ‭BP,۹۳,/ز۹ت۷,۱۳۹۲
۱۸۲ ت‍وح‍ی‍د و ج‍ب‍ر و اخ‍ت‍ی‍ار در ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌: درس‌گ‍ف‍ت‍اره‍ای‌ آی‍ه‌ال‍ه‌ س‍ی‍دج‍ع‍ف‍ر س‍ی‍دان‌ ‭BP,۱۰۴ ،/ت۹،س۹,۱۳۹۵
۱۸۳ ام‍ام‌ ک‍اظم‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ س‍الار ب‍غ‍داد ‭BP,۴۶,/ک۹فلا۸۰۴۱,۱۳۹۴
۱۸۴ اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌ از ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر ‭BP,۲۷۹/۲ /فلا۲،ط۹۴,۱۳۹۳
۱۸۵ اس‍ب‍اب‌ اخ‍ت‍لاف‌ال‍ح‍دی‍ث‌ ‭BP,۱۰۹,/فلا۳فلا۵,۱۳۸۶
۱۸۶ درآم‍دی‌ ب‍ر روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ رف‍ت‍ار ب‍ا روی‍ک‍رد اس‍لام‍ی‌ ‭BF,۶۳۲,/ش۳د۴,۱۳۹۴
۱۸۷ ک‍رائ‍م‌ ق‍رآن‌ در ف‍ض‍ائ‍ل‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ ‭BP,۱۰۴ ،/خ۲،م۳۵,۱۳۹۴
۱۸۸ ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ام‍پ‍رات‍وری‌ ب‍ا ش‍ک‍وه‌ پ‍ارس‌: رواب‍ط پ‍رت‍غ‍ال‌ و پ‍ارس‌ در ع‍ص‍ر ج‍دی‍د(۱۷۵۰-۱۵۰۷) ‭DSR,۱۳۹ ،/پ۴،ک۹,۱۳۹۳
۱۸۹ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ آب‌ه‍ای‌ ف‍رام‍رزی‌ و ن‍ظام‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌ درس‌ه‍ای‍ی‌ ب‍رای‌ س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ‭JC,۳۲۳,/ع۴د۹,۱۳۹۴
۱۹۰ م‍ج‍م‍وع‍ه‌ اس‍ن‍اد م‍ذاک‍رات‌ ه‍س‍ت‍ه‌ای‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌ ب‍ا ک‍ش‍وره‍ای‌ ۱ +۵ ‭KZ,۵۶۷۵,/ت۹,۱۳۹۴
۱۹۱ ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ م‍س‍ای‍ل‌ دری‍ای‌ خ‍زر ‭DSR,۲۱۶۰,/ک۹ج۵,۱۳۹۵
۱۹۲ دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ در ع‍م‍ل‌: خ‍اطرات‌ دوران‌ م‍ام‍وری‍ت‌ در روم‍ان‍ی‌ ‭DSR,۱۶۷۰ ،/فلا۸آ۳,۱۳۹۴

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028