تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آبان ماه 1394 به منابع کتابخانه)

 

 

ردي‍ف‌

پ‍دي‍دآورن‍ده‌

ع‍ن‍وان‌

ن‍اش‍ر

س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار

۱

ص‍ادق‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۰۵-۱۳۹۰

ع‍ل‍ی‌ و ال‍ح‍اک‍م‍ون‌: دراس‍ه‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‍ه‌ م‍ق‍ارن‍ه‌ ح‍ول‌ م‍خ‍ت‍ل‍ف‌ ال‍ح‍ک‍وم‍ات‌ ال‍ع‍ال‍م‍ی‍ه‌ و ح‍ک‍م‌ الام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) ف‍ی‌ دول‍ه‌ اس‍لام‍ی‍ه‌ م‍ب‍ارک‍ه‌

ش‍ک‍ران‍ه‌

۱۴۳۶ق‌=۱۳۹۳

۲

ب‍رگ‍ر، پ‍ی‍ت‍ر ل‍ودوی‍گ‌ , ۱۹۲۹-   م‌ ,Berger, Peter Ludwig

اج‍ب‍ار ب‍ه‌ ب‍دع‍ت‌

ادی‍ان‌

۱۳۹۳

۳

ص‍ادق‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, ۱۳۵۴-

پ‍رس‍ش‌ه‍ا و پ‍اس‍خ‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ی‍ون‍د ب‍ا ام‍ام‌ (ره‌)

۱۳۹۴

۴

لات‍ور، ب‍رون‍و, ۱۹۴۷-   م‌,Latour, Bruno

م‍ا ه‍ی‍چ‍وق‍ت‌ م‍درن‌ ن‍ب‍وده‌ای‍م‌

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۳

۵

ن‍اگ‍ل‌، ت‍ام‍س‌, ۱۹۳۷-   م‌,Nagel, Thomas

ب‍راب‍ری‌ و ج‍ان‍ب‍داری‌

ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر

۱۳۹۴

۶

ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۱-

ع‍م‍اد م‍ل‍ک‌ خ‍ط: زن‍دگ‍ی‌ و آث‍ار م‍ی‍رع‍م‍اد س‍ی‍ف‍ی‌ ح‍س‍ن‍ی‌ ق‍زوی‍ن‍ی‌

ع‍ل‍م‍ی‌

۱۳۹۴

۷

ن‍ورم‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۱-

ق‍ره‌ ال‍ع‍ی‍ن‌: زن‍دگ‍ی‌، ع‍ق‍ی‍ده‌ و م‍رگ‌

ع‍ل‍م‍ی‌

۱۳۹۴

۸

ک‍ورب‍ن‌، ه‍ان‍ری‌, ۱۹۰۳-۱۹۷۹ م‌,Corbin, Henry

زم‍ان‌ ادواری‌ در م‍زدی‍س‍ن‍ا و ع‍رف‍ان‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‍ه‌

س‍وف‍ی‍ا

۱۳۹۴

۹

ق‍م‍ی‌، ع‍ب‍اس‌, ۱۲۵۴-۱۳۱۹

م‍ف‍ات‍ی‍ح‌ ال‍ج‍ن‍ان‌

م‍رک‍ز ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ش‍ر رج‍اء، م‍وس‍س‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ خ‍دم‍ات‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۶۹

۱۰

ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۱۲-۱۳۵۶

ن‍وش‍ت‍ه‌ه‍ای‌ اس‍اس‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‍ی‌

ن‍ق‍د ف‍ره‍ن‍گ‌

۱۳۹۳

۱۱

م‍ب‍ارک‌، رح‍ی‍م‌ ح‍س‍ی‍ن‌

ف‍اطم‍ه‌ ال‍ح‍وراء الان‍س‍ی‍ه‌ ب‍ی‍ن‌ الال‍طاف‌ الال‍ه‍ی‍ه‌ و ق‍س‍وه‌ ال‍م‍ظل‍وم‍ی‍ه‌ (م‍ن‌ ال‍م‍ص‍ادر ال‍س‍ن‍ی‍ه‌)

ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ ت‍خ‍ص‍ص‍ی‌ ام‍ی‍رال‍م‍وم‍ن‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)، ن‍ش‍ر ال‍راف‍د

۱۴۳۵ق‌=۱۳۹۴=۲۰۱۵م‌

۱۲

 

ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌؛ ت‍اری‍خ‌، س‍اخ‍ت‍ار، ک‍ارک‍رد

ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌

۱۳۹۴

۱۳

 

ح‍دی‍ث‌ و ح‍دی‍ث‌پ‍ژوه‍ی‌

ک‍ت‍اب‌ م‍رج‍ع‌

۱۳۹۴

۱۴

ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۱۶-

دن‍ی‍ای‌ ج‍وان‍ی‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌،

۱۳۹۳

۱۵

ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۱۶-

دن‍ی‍ای‌ ن‍وج‍وان‍ی‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۱۳۹۳

۱۶

ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌, ۱۳۱۶-۱۳۹۱

ادب‌ ال‍ه‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ م‍ص‍اب‍ی‍ح‌ ال‍ه‍دی‌

۱۳۹۲

۱۷

ازک‍ی‍ا، م‍ص‍طف‍ی‌, ۱۳۳۰-

ت‍وس‍ع‍ه‌ و م‍ن‍اق‍ش‍ات‌ پ‍ارادای‍م‍ی‌ ج‍دی‍د

ک‍ی‍ه‍ان‌

۱۳۹۲

۱۸

ه‍وت‍ون‌، دی‍وی‍د پ‍ات‍ری‍ک‌, ۱۹۶۶-     م‌ , Houghton, David Patrick

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌: وض‍ع‍ی‍ت‌ه‍ا، اش‍خ‍اص‌ و ق‍ض‍ای‍ا

دان‍ژه‌

۱۳۹۳

۱۹

غ‍ف‍وری‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۳۹-

م‍ب‍ان‍ی‌ و وی‍ژگ‍ی‌ه‍ای‌ ع‍رف‍ان‌ ن‍ظری‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۱۳۸۸

۲۰

ب‍ش‍ارت‍ی‌، ع‍ل‍ی‌م‍ح‍م‍د, ۱۳۲۳-

ص‍ل‍ح‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ (ع‌): ان‍دی‍ش‍ه‌ه‍ا و ری‍ش‍ه‌ه‍ا: ب‍ررس‍ی‌ زن‍دگ‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ن‌ م‍ج‍ت‍ب‍ی‌ (ع‌)

م‍ج‍ت‍م‍ع‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ع‍اش‍ورا

۱۳۹۲

۲۱

خ‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۴۰-

ج‍ب‍ه‍ه‌ س‍وم‌: م‍روری‌ ب‍ر ح‍ض‍ور س‍پ‍اه‌ و ب‍س‍ی‍ج‌ در واق‍ع‍ه‌ آم‍ل‌ (ش‍ش‍م‌ ب‍ه‍م‍ن‌۱۳۶۰ )

س‍پ‍اه‌ پ‍اس‍داران‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌، اداره‌ رواب‍ط ع‍م‍وم‍ی‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۹۲

۲۲

ه‍لال‍ی‍ان‌، س‍ع‍ی‍د, ۱۳۵۹-

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ح‍وزه‌: ج‍ای‍گ‍اه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍وص‍ی‍ف‍ی‌ - ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ روح‍ان‍ی‍ت‌ و ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌

ک‍ت‍اب‌ ف‍ردا

۱۳۹۳

۲۳

 

ن‍ظام‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ واق‍ت‍ص‍ادی‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌

گ‍س‍ت‍ره‌

۱۳۹۴

۲۴

آدم‍ی‍ت‌، ف‍ری‍دون‌, ۱۲۹۹-۱۳۸۷

ج‍زای‍ر ب‍ح‍ری‍ن‌: ب‍ررس‍ی‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ و دپ‍ی‍ل‍م‍ات‍ی‍ک‌ م‍ن‍اق‍ش‍ه‌ ای‍ران‌ و ان‍گ‍ل‍ی‍س‌

گ‍س‍ت‍ره‌

۱۳۹۴

۲۵

آدم‍ی‍ت‌، ف‍ری‍دون‌, ۱۲۹۹-۱۳۸۷

ان‍ح‍طاط ت‍اری‍خ‍ن‍گ‍اری‌ در ای‍ران‌ (م‍ق‍الات‌ ت‍اری‍خ‍ی‌)

گ‍س‍ت‍ره‌

۱۳۹۴

۲۶

ادی‍ان‍ی‌، ی‍ون‍س‌, ۱۳۴۳-

اص‍ول‌ ف‍ک‍ر ان‍س‍ان‍ی‌

ن‍ق‍ش‌ ج‍ه‍ان‌

۱۳۹۳

۲۷

ت‍ق‍وی‍ان‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر, ۱۳۶۱-

ق‍ان‍ون‌ م‍دن‍ی‌ ب‍ه‌ زب‍ان‌ ع‍ام‍ه‌

اخ‍وان‌

۱۳۹۴

۲۸

ج‍م‍ال‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌, ۱۳۶۲-

م‍غ‍ن‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌: م‍ع‍ان‍ی‌ ح‍روف‌ ب‍ا م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌

دار ال‍ف‍ک‍ر

۱۳۹۴

۲۹

ج‍م‍ال‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌, ۱۳۶۲-

م‍غ‍ن‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌: ع‍ل‍م‌ ن‍ح‍و ب‍ا م‍ب‍ان‍ی‌ ف‍ق‍ه‍ای‌ ش‍ی‍ع‍ه‌

دار ال‍ف‍ک‍ر

۱۳۹۴

۳۰

ج‍م‍ال‍ی‌، م‍ص‍طف‍ی‌, ۱۳۶۲-

م‍غ‍ن‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ی‍ه‌: م‍ی‍زان‌ ب‍لاغ‍ت‌ در ق‍رآن‌ و روای‍ت‌

دار ال‍ف‍ک‍ر

۱۳۹۴

۳۱

ش‍اه‍دی‌، م‍ظف‍ر, ۱۳۴۵-

م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ و ری‍ش‍ه‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌

۱۳۹۳

۳۲

ف‍وزی‌ ت‍وی‍س‍رک‍ان‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌ , ۱۳۳۹-

ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ اس‍لام‌گ‍رای‌ م‍ع‍اص‍ر: ب‍ررس‍ی‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌

۱۳۹۳

۳۳

طال‍ب‍ان‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۳۹-

م‍ع‍م‍ای‌ پ‍ی‍ش‌ ب‍ی‍ن‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ه‍ا (ب‍ا روی‍ک‍ردی‌ ب‍ر ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌)

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌

۱۳۹۳

۳۴

ره‍ب‍ر اس‍لام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۳۰-

ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍وض‍وع‍ی‌ ن‍ه‍ج‌ال‍ب‍لاغ‍ه‌

دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۰

۳۵

دان‍ش‌ ک‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۰-

ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ در ق‍رآن‌: ت‍ش‍اب‍ه‌ه‍ا، ت‍ف‍اوت‌ه‍ا و ت‍ع‍ارض‌ه‍ای‌ گ‍زارش‌ه‍ای‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ق‍رآن‌ ب‍ا م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ن‍ت‍خ‍ب‌ (ب‍ررس‍ی‌ م‍وردی‌ غ‍زوه‌ ب‍در، اح‍د و ت‍ب‍وک‌)

ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۳

۳۶

ال‍ه‍ام‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

س‍اخ‍ت‍ار ق‍درت‌ س‍ی‍اس‍ی‌ خ‍لاف‍ت‌ ع‍ب‍اس‍ی‍ان‌ و ت‍اث‍ی‍ر آن‌ ب‍ر ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌ (از آغ‍از ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ق‍رن‌ چ‍ه‍ارم‌ ه‍ج‍ری‌)

دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۳

۳۷

اح‍م‍دی‌خ‍واه‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۰-

ج‍ل‍وه‌ آف‍ت‍اب‌

دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۳

۳۸

خ‍س‍روپ‍ن‍اه‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۵-

در ج‍س‍ت‍ج‍وی‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ اس‍لام‍ی‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‌ دی‍ن‍ی‌ و آزم‍ون‌ ال‍گ‍وی‌ ح‍ک‍م‍ی‌ - اج‍ت‍ه‍ادی‌ در ت‍ول‍ی‍د ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ اس‍لام‍ی‌

دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۳

۳۹

ج‍ه‍ان‍ب‍خ‍ش‌، ف‍ره‍ن‍گ‌, ۱۳۵۲-

ت‍اری‍خ‌ زب‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌

ج‍ام‍ی‌

۱۳۸۳

۴۰

ص‍ل‍وات‍ی‌، م‍ژگ‍ان‌, ۱۳۴۷-

طرح‌واره‌ درم‍ان‍ی‌ (راه‍ن‍م‍ای‌ وی‍ژه‌ م‍ت‍خ‍ص‍ص‍ان‌ روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌)

دان‍ژه‌

۱۳۹۴

۴۱

پ‍ی‍روز، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۲-

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ج‍ن‍گ‌ ن‍ی‍چ‍ه‌

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۴

۴۲

ش‍ه‍ب‍ازی‌، رام‍ت‍ی‍ن‌, ۱۳۵۷-

ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ت‍اری‍خ‌ ادب‍ی‍ات‌ و ت‍ئ‍ات‍ر ای‍ران‌ (۱۳۰۰-۱۳۳۰)

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۳

۴۳

ررت‍ی‌، ری‍چ‍ارد, ۱۹۳۱-۲۰۰۷ م‌ ,     Rorty, Richard

آی‍ن‍ده‌ دی‍ن‌ و خ‍دا در م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۴

۴۴

آب‍ادی‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۳۷-

ت‍ق‍دی‍ر ت‍اری‍خ‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ در ای‍ران‌ دوره‌ ق‍اج‍ار

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۳

۴۵

م‍ح‍م‍دی‌، ب‍ی‍وک‌, ۱۳۲۶-

خ‍ودت‌ را ب‍ش‍ن‍اس‌: روش‌ه‍ای‌ ع‍م‍ل‍ی‌ خ‍ودش‍ن‍اس‍ی‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۳

۴۶

ن‍ل‍س‍ون‌، ل‍ی‍ن‌ ه‍ن‍ک‍ی‍ن‍س‍ون‌, ۱۹۴۸-   م‌ ,     Nelson, Lynn Hankinson

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ک‍وای‍ن‌

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۳

۴۷

رش‍ی‍دی‌، ص‍ادق‌, ۱۳۵۹-

م‍طال‍ع‍ات‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ (ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ م‍ع‍اص‍ر در ن‍ق‍د ادب‍ی‍ات‌ و ه‍ن‍ر)

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۳

۴۸

ف‍ری‍ت‌، ی‍وت‍ا, ۱۹۴۱-   م‌ ,               Frith, Uta

م‍ع‍رف‍ی‌ ات‍ی‍س‍م‌

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۳

۴۹

م‍ن‍ص‍وری‌ لاری‍ج‍ان‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌, ۱۳۳۷-

م‍ع‍رف‍ت‌ و ح‍ک‍م‍ت‌ ع‍ل‍وی‌

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۳

۵۰

ع‍م‍ادی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۱-

ج‍ه‍ان‌ آش‍وب‌

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۳

۵۱

ح‍ق‌پ‍ن‍اه‌، ج‍ع‍ف‍ر

ق‍درت‌ ن‍رم‌ ای‍ران‌ در آس‍ی‍ای‌ م‍رک‍زی‌ و ق‍ف‍ق‍از

اب‍رار م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌

۱۳۹۳

۵۲

م‍وس‍وی‌، رض‍ا, ۱۳۴۴-

ج‍ن‍ب‍ش‌ اش‍غ‍ال‌ وال‌ اس‍ت‍ری‍ت‌؛ پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ و پ‍ی‍ام‍ده‍ا

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۹۴

۵۳

ق‍دردان‌ ق‍رام‍ل‍ک‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌, ۱۳۴۴-

اس‍م‍اء و ص‍ف‍ات‌ خ‍دا

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۹۳

۵۴

ص‍ادق‍ی‌، اح‍م‍د, ۱۳۴۳-

ه‍وی‍ت‌ غ‍رب‍ی‌: م‍اه‍ی‍ت‌ و م‍ول‍ف‍ه‌ه‍ا

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۹۴

۵۵

اس‍ت‍وار، زه‍ره‌, ۱۳۴۵-

م‍ه‍ارت‍ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ در آم‍وزه‌ه‍ای‌ ک‍ه‍ن‌

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۴

۵۶

 

ت‍اری‍خ‍ن‍گ‍اری‌ در اس‍لام‌

گ‍س‍ت‍ره‌

۱۳۹۴

۵۷

ص‍ادق‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۰۷-۱۳۹۰

ت‍اری‍خ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍م‍دن‌: ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ "ت‍اری‍خ‌ ال‍ف‍ک‍ر و ال‍ح‍ض‍اره‌": ب‍ررس‍ی‌ ن‍ق‍ش‌ س‍ازن‍ده‌ ادی‍ان‌ ت‍وح‍ی‍دی‌ ب‍ه‌ وی‍ژه‌ دی‍ن‌ خ‍ات‍م‌، در ای‍ج‍اد ی‍ا اص‍لاح‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ و ت‍م‍دن‌

ش‍ک‍ران‍ه‌

۱۳۹۳

۵۸

طرزی‌ اف‍ش‍ار,ق‍رن‌۱۱ ق‌

دی‍وان‌ طرزی‌ اف‍ش‍ار

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌

۱۳۹۳

۵۹

ب‍طح‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۹-

ع‍وام‍ل‌ پ‍ی‍ش‍رف‍ت‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در دن‍ی‍ای‌ م‍ع‍اص‍ر ب‍ا ت‍اک‍ی‍د ب‍ر آرا و س‍ی‍ره‌ ام‍ام‌ م‍وس‍ی‌ ص‍در

دان‍ش‍گ‍اه‌ ادی‍ان‌ و م‍ذاه‍ب‌، ن‍ش‍ر ادی‍ان‌

۱۳۹۳

۶۰

ن‍واب‌، اب‍وال‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۳۷-

درس‍ن‍ام‍ه‌ ج‍غ‍راف‍ی‍ای‌ ت‍ش‍ی‍ع‌: ت‍ش‍ی‍ع‌ در ج‍ه‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر

دان‍ش‍گ‍اه‌ ادی‍ان‌ و م‍ذاه‍ب‌

۱۳۹۳

۶۱

خ‍دوری‌، م‍ج‍ی‍د, ۱۹۰۸-   م‌ ,                 Khadduri, Majid

ب‍رداش‍ت‌ م‍س‍ل‍م‍ان‍ان‌ از ع‍دال‍ت‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ف‍ی‍د

۱۳۹۴

۶۲

م‍ح‍لات‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍روش‌, ۱۳۴۰-

ش‍ه‍ر م‍ردگ‍ان‌: ده‌ م‍ق‍ال‍ه‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍اس‍ی‌ م‍خ‍ال‍ف‍ان‌

م‍ی‍راث‌ اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌

۱۳۹۴

۶۳

م‍ح‍لات‍ی‌، م‍ح‍م‍دس‍روش‌, ۱۳۴۰-

ام‍ک‍ان‌س‍ن‍ج‍ی‌ ان‍ت‍خ‍اب‍ات‌ در ن‍ظام‌ اس‍لام‍ی‌

م‍ی‍راث‌ اه‍ل‌ ق‍ل‍م‌

۱۳۹۳

۶۴

ف‍ی‍گ‍ال‌، گ‍ون‍ت‍ر, ۱۹۴۹-   م‌ ,             Figal, Gunter

درآم‍دی‌ ب‍ر ه‍ای‍دگ‍ر

ح‍ک‍م‍ت‌

۱۴۳۶ق‌=۱۳۹۴

۶۵

 

ن‍ف‍س‌ ان‍س‍ان‍ی‌ در اس‍طوره‌ه‍ای‌ اف‍لاطون‌

م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‌

۱۳۹۳

۶۶

خ‍وش‌ ن‍ظر، م‍ح‍م‍د, ۱۳۴۲-

وظی‍ف‍ه‌ ه‍ر م‍س‍ل‍م‍ان‌ در ب‍راب‍ر ام‍ام‌ و ره‍ب‍ر اس‍لام‍ی‌: ت‍ام‍ل‍ی‌ در ح‍دی‍ث‌ "ال‍ن‍ص‍ی‍ح‍ه‌ لائ‍م‍ه‌ ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌"

م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)

۱۳۹۳

۶۷

راد، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۶-

ان‍س‍ان‌ در ت‍راز ق‍رآن‌ (ج‍س‍ت‍اری‌ در ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ق‍رآن‍ی‌)

دار ال‍ح‍دی‍ث‌

۱۳۹۳

۶۸

س‍رگ‍ل‍زای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌اک‍ب‍ر, ۱۳۱۷-

ق‍رآن‌ در م‍ث‍ن‍وی‌

ب‍اران‌ ان‍دی‍ش‍ه‌، ل‍ی‍وس‍ا

۱۳۸۶

۶۹

ب‍ی‍ات‍ی‌، ص‍ب‍اح‌ ع‍ل‍ی‌, ۱۹۵۳-   م‌

ب‍ی‍داری‌: س‍ف‍ر ب‍ه‌ دی‍ار ق‍رآن‌ و ع‍ت‍رت‌: اج‍ت‍ه‍اد ت‍ح‍ق‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ی‌ س‍اب‍ق‍ه‌ در م‍ت‍ون‌ ک‍ه‍ن‌ ت‍اری‍خ‌ اس‍لام‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌ درد و ب‍ه‍ت‍ری‍ن‌ راه‌ درم‍ان‌: "ت‍رج‍م‍ه‌ اث‍ر م‍ح‍ق‍ق‍ان‍ه‌ ال‍ص‍ح‍وه‌"

راه‌ ن‍ی‍ک‍ان‌

۱۳۹۲

۷۰

س‍ب‍ح‍ان‍ی‌ن‍ی‍ا، م‍ح‍م‍دت‍ق‍ی‌, ۱۳۴۷-

ق‍رآن‌، ک‍ت‍اب‌ اخ‍لاق‌

دار ال‍ح‍دی‍ث‌

۱۳۹۳

۷۱

ص‍ادق‍ی‌، ب‍خ‍ت‍ی‍ار, ۱۳۵۶-

ان‍ب‍ی‍ای‌ ال‍ه‍ی‌، زم‍ی‍ن‍ه‌س‍ازان‌ ظه‍ور

م‍وع‍ود ع‍ص‍ر (ع‍ج‌)

۱۳۹۳

۷۲

اح‍م‍دون‍د، ی‍اس‍ر, ۱۳۶۴-

ع‍دال‍ت‌ اداری‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌

ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌

۱۳۹۰

۷۳

ل‍ه‍ون‍ی‌، م‍ی‍ن‍ا, ۱۳۶۵-

چ‍گ‍ون‍گ‍ی‌ ت‍ش‍ک‍ی‍ل‌ پ‍رون‍ده‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌

ج‍اودان‍ه‌، ج‍ن‍گ‍ل‌

۱۳۹۴

۷۴

م‍ح‍ق‍ق‌ دام‍اد، م‍ص‍طف‍ی‌, ۱۳۲۴-

ال‍ه‍ی‍ات‌ م‍ح‍ی‍ط زی‍س‍ت‌

م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‌

۱۳۹۳

۷۵

راس‍خ‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۴۲-

وض‍ع‌ م‍ق‍رره‌ در ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌

دراک‌

۱۳۹۴

۷۶

ه‍ری‍س‌، آل‍م‍ا, ۱۹۵۸-   م‌ ,             Harris, Alma

ب‍ه‍ب‍ود م‍دارس‌ از طری‍ق‌ ره‍ب‍ری‌ م‍ع‍ل‍م‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

۱۳۹۳

۷۷

ش‍رف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍م‍ج‍ی‍د, ۱۹۴۲-   م‌

اس‍لام‌ م‍ی‍ان‌ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ و ت‍ج‍ل‍ی‌ ت‍اری‍خ‍ی‌

ک‍وی‍ر

۱۳۹۴

۷۸

 

خ‍واب‌ و روی‍ا ف‍راس‍وی‌ م‍رزه‍ا: ت‍ع‍ب‍ی‍ر خ‍واب‌ در س‍رزم‍ی‍ن‌ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

ک‍وی‍ر

۱۳۹۳

۷۹

ب‍ازرگ‍ان‌، م‍ه‍دی‌, ۱۲۸۶-۱۳۷۳

دروغ‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در دی‍ن‌ و دن‍ی‍ای‌ م‍ا

ک‍وی‍ر

۱۳۹۴

۸۰

گ‍راه‍ام‌، گ‍وردون‌, ۱۹۴۹-   م‌

ج‍س‍ت‍اری‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ در م‍اه‍ی‍ت‌ ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌

ک‍وی‍ر

۱۳۹۳

۸۱

م‍ه‍دوی‌، ن‍اص‍ر, ۱۳۳۹-

ای‍ن‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‌ آی‍ن‍ه‌ زن‍دگ‍ی‌ (ن‍گ‍اه‍ی‌ دی‍گ‍ر ب‍ه‌ واق‍ع‍ه‌ ع‍اش‍ورا)

ک‍وی‍ر

۱۳۹۲

۸۲

 

زب‍ور داود

ان‍ج‍م‍ن‌ ک‍ت‍اب‌ م‍ق‍دس‌ ای‍ران‌

۱۳۶۱

۸۳

ره‍ب‍ری‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۳۴-

ب‍ازان‍دی‍ش‍ی‌ در ع‍ل‍م‌ ام‍ام‌ (ع‌)

ک‍وی‍ر

۱۳۹۴

۸۴

ره‍ب‍ری‌، ح‍س‍ن‌, ۱۳۳۴-

س‍ی‍اه‌پ‍وش‍ی‌ در ف‍ق‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌

ک‍وی‍ر

۱۳۹۴

۸۵

 

ن‍ب‍رد ام‍پ‍رات‍وری‌ه‍ا

ک‍وی‍ر

۱۳۹۳

۸۶

ک‍ی‍وم‍رث‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا, ۱۳۴۸-

م‍ه‍ار خ‍ش‍م‌: ب‍ررس‍ی‌ روان‍ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ خ‍ش‍م‌ و م‍ه‍ار آن‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌

دار ال‍ح‍دی‍ث‌

۱۳۹۱

۸۷

رض‍ای‍ی‌، اس‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۴۴-

آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ و ق‍ض‍ا در ع‍ص‍ر ام‍وی‍ان‌

م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ال‍م‍ص‍طف‍ی‌ (ص‌)

۱۴۳۵ق‌=۱۳۹۳

۸۸

ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ش‍ب‍ی‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌ (ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌:۱۳۹۱ : ت‍ه‍ران‌ و ق‍م‌)

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ن‍خ‍س‍ت‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ ش‍ب‍ی‍ه‌پ‍ژوه‍ی‌ (روی‍ک‍ردی‌ ن‍وی‍ن‌ ب‍ه‌ ه‍ن‍ری‌ ک‍ه‍ن‌)

ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌ اس‍ت‍ان‌ ق‍م‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ه‍ن‍ر

۱۳۹۳

۸۹

ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۱۲-

ف‍اطم‍ه‌ (س‌) اس‍وه‌ ب‍ش‍ر

اس‍راء

۱۳۹۳

۹۰

ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۱۲-

ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ و ت‍اث‍ی‍ر م‍ع‍ج‍زه‌

اس‍راء

۱۳۹۴

۹۱

ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۱۲-

ب‍ر ب‍ال‌ اع‍ت‍ک‍اف‌

اس‍راء

۱۳۹۳

۹۲

ج‍وادی‌ آم‍ل‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۱۲-

خ‍ان‍واده‌ م‍ت‍ع‍ادل‌ و ح‍ق‍وق‌ آن‌

اس‍راء

۱۳۹۳

۹۳

ب‍ی‍ل‍گ‍ی‍ن‌، پ‍ی‍ن‍ار, ۱۹۷۱-   م‌ ,                 Bilgin, Pinar

ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ن‍طق‍ه‌ای‌ در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌

اب‍رار م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌

۱۳۹۳

۹۴

م‍ی‍رم‍ح‍م‍دی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۹-

س‍ازم‍ان‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌: چ‍ه‍ارچ‍وب‍ی‌ ب‍رای‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌

اب‍رار م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌

۱۳۹۳

۹۵

س‍ع‍ی‍دی‌، روح‌الام‍ی‍ن‌, ۱۳۶۲-

دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌: م‍طال‍ع‍ه‌ م‍وردی‌ ل‍ب‍ن‍ان‌

اب‍رار م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌

۱۳۹۳

۹۶

اس‍م‍اع‍ی‍ل‍ی‌، رف‍ی‍ع‌ال‍دی‍ن‌, ۱۳۶۵-

ب‍ازن‍م‍ای‍ی‌ ال‍گ‍وی‌ ش‍خ‍ص‍ی‍ت‌ م‍رد و زن‌ در س‍ی‍ن‍م‍ای‌ ای‍ران‌ (ارزی‍اب‍ی‌ آن‌ ب‍ر اس‍اس‌ آی‍ات‌ و روای‍ات‌)

م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)

۱۳۹۳

۹۷

ل‍دل‍ی‌، دب‍ورا راث‌, ۱۹۷۲-   م‌ ,                   Ledley, Deborah Roth

ف‍رای‍ن‍د ب‍ال‍ی‍ن‍ی‌ درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ - رف‍ت‍اری‌ (ب‍رای‌ درم‍ان‍گ‍ران‌ ج‍دی‍د)

م‍وس‍س‍ه‌ آم‍وزش‍ی‌ و پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)

۱۳۹۳

۹۸

راب‍ک‍ی‍ن‌، ی‍اک‍وب‌,               .Rabkin, Yakov M

ی‍ک‌ ق‍رن‌ م‍ب‍ارزه‌ ی‍ه‍ود ع‍ل‍ی‍ه‌ ص‍ه‍ی‍ون‍س‍ی‍م‌ ت‍ه‍دی‍دی‌ از درون‌

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۲

۹۹

دوک‌، دی‍وی‍د ارن‍س‍ت‌, ۱۹۵۰-   م‌ ,                   Duke, David Ernest

ب‍رت‍ری‌طل‍ب‍ی‌ ی‍ه‍ود

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۳

۱۰۰

گ‍ودی‌، ج‍ک‌, ۱۹۱۹-   م‌ ,                 Goody, Jack

س‍رق‍ت‌ ت‍اری‍خ‌

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۳

۱۰۱

ص‍درال‍دی‍ن‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, ۱۳۳۶-

اس‍لام‌ دی‍ن‌ رح‍م‍ت‌، ن‍ه‌ خ‍ش‍ون‍ت‌

اطلاع‍ات‌

۱۳۹۴

۱۰۲

ی‍ق‍ی‍ن‍ی‌پ‍ور، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۳۶۶-

ح‍دی‍ث‌ آف‍ت‍اب‌ (س‍ی‍ری‌ در ح‍ی‍ات‌ ف‍ق‍ه‍ی‌، س‍ی‍اس‍ی‌ و اخ‍لاق‍ی‌ ره‍ب‍ر م‍ع‍ظم‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)

۱۳۹۲

۱۰۳

ش‍ف‍ی‍ع‌آب‍ادی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۲۲-

م‍ق‍دم‍ات‌ راه‍ن‍م‍ای‍ی‌ و م‍ش‍اوره‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ و ک‍ارب‍رده‍ا وی‍رای‍ش‌ ج‍دی‍د ب‍ا اص‍لاح‍ات‌ و اض‍اف‍ات‌

رش‍د

۱۳۹۳

۱۰۴

اح‍م‍دی‌ ن‍ورآب‍ادی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۴۴-

ع‍رض‍ه‌ ح‍دی‍ث‌ ب‍ر ق‍رآن‌

دار ال‍ح‍دی‍ث‌

۱۳۹۳

۱۰۵

غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۳-

ت‍اری‍خ‌ ح‍دی‍ث‌ ش‍ی‍ع‍ه‌ در م‍اوراءال‍ن‍ه‍ر و ب‍ل‍خ‌

دار ال‍ح‍دی‍ث‌

۱۳۹۳

۱۰۶

رح‍م‍ان‌ س‍ت‍ای‍ش‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌, ۱۳۴۴-

ب‍ازش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اص‍ل‍ی‌ رج‍ال‌ ش‍ی‍ع‍ه‌

دار ال‍ح‍دی‍ث‌

۱۳۹۳

۱۰۷

ای‍روان‍ی‌، ب‍اق‍ر, ۱۳۲۸-

دروس‌ ت‍م‍ه‍ی‍دی‍ه‌ ف‍ی‌ ال‍ف‍ق‍ه‌ الاس‍ت‍دلال‍ی‌

ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ه‍اج‍ر

۱۳۹۳

۱۰۸

ع‍اب‍دی‌ ش‍اه‍رودی‌، ع‍ل‍ی‌

س‍ن‍ج‍ش‌ و اک‍ت‍ش‍اف‌

م‍وس‍س‍ه‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ ح‍ک‍م‍ت‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ای‍ران‌

۱۳۹۴

۱۰۹

ق‍رب‍ان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۵۱-

آف‍ری‍ن‍ش‌ از دی‍دگ‍اه‌ م‍لاص‍درا و اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌

ب‍ن‍ی‍اد ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ص‍درا

۱۳۹۳

۱۱۰

ح‍س‍ی‍ن‌پ‍ور، رس‍ول‌, ۱۳۶۲-

ب‍ازن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍ج‍رد ن‍ف‍س‌

ب‍ن‍ی‍اد ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ص‍درا

۱۳۹۳

۱۱۱

ده‍ق‍ان‍پ‍ور، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, ۱۳۵۰-

ح‍ک‍م‍ت‌ ص‍درای‍ی‌ و م‍ع‍ن‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌

ب‍ن‍ی‍اد ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌ ص‍درا

۱۳۹۳

۱۱۲

راداک‍ری‍ش‍ن‍ان‌، س‍اروپ‍ال‍ی‌, ۱۸۸۸-۱۹۷۵ م‌ ,     Radhakrishnan, Sarvepalli

ادی‍ان‌ ش‍رق‌ و ف‍ک‍ر غ‍رب‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۹۳

۱۱۳

ظه‍ی‍ری‌ س‍م‍رق‍ن‍دی‌، م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌,ق‍رن‌۶ ق‌

اغ‍راض‌ ال‍س‍ی‍اس‍ه‌ ف‍ی‌ اع‍راض‌ ال‍ری‍اس‍ه‌: م‍ت‍ن‍ی‌ از ق‍رن‌ ش‍ش‍م‌ ه‍ج‍ری‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌

۱۳۹۲

۱۱۴

ع‍م‍ی‍د زن‍ج‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‍ع‍ل‍ی‌, ۱۳۱۶-۱۳۹۰

ن‍ظارت‌ ب‍ر اع‍م‍ال‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ وع‍دال‍ت‌ اداری‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌

۱۳۸۹

۱۱۵

م‍وزل‍ی‍س‌، ن‍ی‍ک‍وس‌, ۱۹۳۹-   م‌ ,.Mouzelis, Nicos P

س‍ازم‍ان‌ و ب‍وروک‍راس‍ی‌؛ ت‍ج‍زی‍ه‌ و ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ از ت‍ئ‍وری‍ه‍ای‌ ن‍وی‍ن‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ و چ‍اپ‌

۱۳۸۵

۱۱۶

م‍ص‍ل‍ی‌ن‍ژاد، ع‍ب‍اس‌ , ۱۳۴۱-

اق‍ت‍ص‍اد س‍ی‍اس‍ی‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ت‍ه‍ران‌، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۹۳

۱۱۷

ه‍الاه‍ان‌، دان‍ی‍ل‌, ۱۹۴۴-   م‌ ,.Hallahan, Daniel P

ی‍ادگ‍ی‍رن‍دگ‍ان‌ اس‍ت‍ث‍ن‍ای‍ی‌: م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر آم‍وزش‍ه‍ای‌ وی‍ژه‌

آس‍ت‍ان‌ ق‍دس‌ رض‍وی‌، ش‍رک‍ت‌ ب‍ه‌ن‍ش‍ر

۱۳۹۳

۱۱۸

زرق‍ان‍ی‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۴۹-

رس‍ال‍ه‌ه‍ای‌ ش‍ع‍ری‌ ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ م‍س‍ل‍م‍ان‌ ف‍اراب‍ی‌، اب‍ن‌ س‍ی‍ن‍ا، ب‍غ‍دادی‌، اب‍ن‌ رش‍د، خ‍واج‍ه‌ ن‍ص‍ی‍ر

س‍خ‍ن‌

۱۳۹۳

۱۱۹

م‍ی‍ری‌، ف‍اطم‍ه‌ال‍س‍ادات‌, ۱۳۴۷-

ال‍ه‍ی‍ات‌ س‍ل‍ب‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ق‍اض‍ی‌ س‍ع‍ی‍د ق‍م‍ی‌ و ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۱۳۹۲

۱۲۰

طاه‍ای‍ی‌، ج‍واد

درب‍اره‌ ن‍ظری‍ه‌ آزادی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۱۳۹۲

۱۲۱

ص‍ادق‍ی‌ ارزگ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌, ۱۳۴۱-

ان‍ج‍ام‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ر اس‍اس‌ ح‍ک‍م‍ت‌ م‍لاص‍درا و ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۱۳۹۴

۱۲۲

ق‍ل‍ف‍ی‌، م‍ح‍م‍دوح‍ی‍د, ۱۳۴۱-

ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و پ‍ارل‍م‍ان‌ در ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌: س‍ی‍ر ت‍ک‍وی‍ن‌ ن‍ه‍اد پ‍ارل‍م‍ان‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۱۳۹۳

۱۲۳

ص‍ادق‍ی‌ ارزگ‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍دام‍ی‍ن‌, ۱۳۴۱-

ج‍ل‍وه‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌ در ن‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (س‌)، م‍وس‍س‍ه‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ع‍روج‌

۱۳۸۸

۱۲۴

س‍رپ‍ی‍ش‍گ‍ی‌، م‍ه‍ن‍از, ۱۳۴۰-

ن‍ادرش‍اه‌ از ظه‍ور ت‍ا س‍ق‍وط (ب‍ررس‍ی‌ اوض‍اع‌ س‍ی‍اس‍ی‌، اق‍ت‍ص‍ادی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ای‍ران‌ از اواخ‍ر ص‍ف‍وی‍ه‌ ت‍ا م‍رگ‌ ن‍ادرش‍اه‌)

ق‍ل‍م‌ م‍ه‍ر

۱۳۹۴

۱۲۵

ن‍ورم‍ف‍ی‍دی‌، م‍ج‍ت‍ب‍ی‌

ح‍ک‍م‌ ظاه‍ری‌: پ‍ذی‍رش‌ ی‍ا ان‍ک‍ار؟

م‍رک‍ز ف‍ق‍ه‍ی‌ ائ‍م‍ه‌ اطه‍ار (ع‌)

۱۳۹۳

۱۲۶

ن‍وری‌ ه‍م‍دان‍ی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد, ۱۳۵۳-

رب‍ا و ح‍رام‍خ‍واری‌ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ ش‍ی‍طان‍ی‌

ب‍رگ‌ ف‍ردوس‌

۱۳۹۳

۱۲۷

ب‍ش‍ی‍ری‍ه‌، ت‍ه‍م‍ورث‌, ۱۳۵۹-

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍زرگ‍داش‍ت‌ زن‍ده‌ی‍اد دک‍ت‍ر اب‍وال‍ق‍اس‍م‌ گ‍رج‍ی‌

ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۱

۱۲۸

اک‍رم‍ی‌، م‍وس‍ی‌, ۱۳۳۲-

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌، از ت‍ع‍ب‍ی‍ر ج‍ه‍ان‌ ت‍ا ت‍غ‍ی‍ی‍ر ج‍ه‍ان‌

ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر

۱۳۹۳

۱۲۹

م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۲۹۹-۱۳۵۸

ه‍دف‌ زن‍دگ‍ی‌

ص‍درا

۱۴۳۶ق‌=۱۳۹۳

۱۳۰

م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌, ۱۲۹۹-۱۳۵۸

خ‍دا در ان‍دی‍ش‍ه‌ ان‍س‍ان‌

ص‍درا

۱۴۳۶ق‌=۱۳۹۴

۱۳۱

اک‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍ود

م‍ع‍ی‍اره‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌

ف‍ت‍ی‍ان‌

۱۳۸۷

۱۳۲

اح‍م‍دی‌، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌, ۱۳۴۹-

س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ اس‍لام‍ی‌ در ان‍دی‍ش‍ه‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۳

۱۳۳

طاه‍ری‌، م‍ه‍دی‌, ۱۳۵۸-

ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ از ای‍ده‌ ت‍ا ت‍ح‍ق‍ق‌

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۴

۱۳۴

م‍ح‍م‍دزاده‌، م‍رض‍ی‍ه‌, ۱۳۳۷-

ف‍رزن‍دان‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌ (ع‌)

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۳

۱۳۵

ع‍رب‌ ص‍ال‍ح‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۴۲-

غ‍ی‍ب‌ و زن‍دگ‍ی‌: ت‍اث‍ی‍ر ع‍ل‍ل‌ و اس‍ب‍اب‌ م‍ع‍ن‍وی‌ در پ‍دی‍ده‌ه‍ای‌ م‍ادی‌ ب‍ا ت‍وج‍ه‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اب‍ع‌ اس‍لام‍ی‌ و اص‍ل‌ ع‍ل‍ی‍ت‌

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۳

۱۳۶

ن‍ص‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌, ۱۳۳۲-

ان‍ک‍ار ق‍رآن‌: ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ و ن‍ق‍د دی‍دگ‍اه‌ روش‍ن‍ف‍ک‍ران‌ دی‍ن‍ی‌ درب‍اره‌ وح‍ی‌ و ق‍رآن‌

دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر ف‍ره‍ن‍گ‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۹۴

۱۳۷

م‍دن‍ی‌ ده‍خ‍وارق‍ان‍ی‌، ب‍ت‍ول‌, ۱۳۴۳-

ن‍ق‍ش‌ زن‍ان‌ در ج‍ن‍گ‌ه‍ای‌ ص‍در اس‍لام‌ (ت‍ا آغ‍از ام‍وی‍ان‌)

م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)

۱۳۹۳

۱۳۸

س‍ی‍دت‍ق‍ی‍ا، م‍ن‍ی‍ر, ۱۳۶۵-

ت‍اث‍ی‍ر ق‍رآن‌ ب‍ر ش‍ع‍ر دف‍اع‌ م‍ق‍دس‌

ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌، م‍رک‍ز م‍دی‍ری‍ت‌ ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ خ‍واه‍ران‌، م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ه‍اج‍ر

۱۳۹۴

۱۳۹

ه‍دای‍ت‍ی‌ ف‍خ‍ر داوود، اب‍وال‍ف‍ض‍ل‌, ۱۳۳۴-

ع‍ادت‌ه‍ای‌ وی‍ران‍گ‍ر (راب‍طه‌ ج‍ن‍س‍ی‌، ای‍ن‍ت‍رن‍ت‌، ورزش‌، ک‍ار، م‍وب‍ای‍ل‌، پ‍رح‍رف‍ی‌ و )...

م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ (م‍رک‍ز چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر دف‍ت‍ر ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)

۱۳۹۳

۱۴۰

م‍ورف‍ی‌، ج‍وزف‌, ۱۸۹۸-۱۹۸۱ م‌ ,           Murphy, Joseph

ق‍درت‌ ف‍ک‍ر

س‍پ‍ن‍ج‌

۱۳۹۳

۱۴۱

ج‍م‍ال‍زاده‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌, ۱۲۷۰-۱۳۷۶

خ‍ل‍ق‍ی‍ات‌ م‍ا، ای‍ران‍ی‍ان‌

ک‍ت‍اب‍ف‍روش‍ی‌ ف‍روغ‍ی‌

۱۳۴۵

۱۴۲

ک‍رم‍ی‌، س‍ع‍ی‍د, ۱۳۵۴-

آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌

ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌

۱۳۹۴

۱۴۳

م‍ورف‍ی‌، ج‍وزف‌, ۱۸۹۸-۱۹۸۱ م‌ ,                     Murphy, Joseph

ذه‍ن‌ زی‍ب‍ا

س‍پ‍ن‍ج‌

۱۳۸۵

۱۴۴

م‍ش‍رف‌، م‍ری‍م‌, ۱۳۴۹-

پ‍روی‍ن‌ اع‍ت‍ص‍ام‍ی‌ پ‍ای‍ه‌گ‍ذار ادب‍ی‍ات‌ ن‍ئ‍وک‍لاس‍ی‍ک‌ ای‍ران‌

س‍خ‍ن‌

۱۳۹۱

۱۴۵

ع‍ظی‍م‍ی‌پ‍ور، ن‍س‍ی‍م‌, ۱۳۶۰-

دی‍و در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌( ه‍م‍راه‌ ب‍ررس‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ دی‍وه‍ا و ش‍خ‍ص‍ی‍ت‍ه‍ای‌ م‍ن‍ف‍ی‌ در آی‍ی‍ن‌ م‍زد ی‍س‍ن‍ا)

س‍خ‍ن‌

۱۳۹۲

۱۴۶

ج‍م‍ی‌، غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۰۴-۱۳۸۷

خ‍اطرات‌ ح‍ج‍ه‌الاس‍لام‌ و ال‍م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌ غ‍لام‍ح‍س‍ی‍ن‌ ج‍م‍ی‌

م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۶

۱۴۷

رف‍ی‍ق‌ دوس‍ت‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۱۹-

خ‍اطرات‌ م‍ح‍س‍ن‌ رف‍ی‍ق‌ دوس‍ت‌

م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۳

۱۴۸

ب‍رون‍س‍وی‍ک‌، ای‍و,             Brunsvick, Yves

ت‍ک‍ان‍ه‌ ج‍ه‍ان‍م‍ن‍دی‌ "ت‍ول‍د ی‍ک‌ ت‍م‍دن‌"

اطلاع‍ات‌

۱۳۹۳

۱۴۹

دووام‍ب‍ه‌، پ‍ی‍ر, ۱۹۰۲-۱۹۸۰ م‌ ,             Devambez, Pierre

ه‍ن‍ر در ق‍رن‌ پ‍ری‍ک‍ل‍س‌: ع‍ص‍ر زری‍ن‌ آت‍ن‌

اطلاع‍ات‌

۱۳۹۴

۱۵۰

ع‍ل‍ی‌پ‍ور وح‍ی‍د، ح‍س‍ن‌ , ۱۳۵۰-

ح‍م‍اس‍ه‌ س‍رخ‌

دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۳

۱۵۱

ب‍ش‍ی‍ر، ح‍س‍ن‌, ۱۳۳۳-

م‍ب‍ان‍ی‌ ن‍ظری‌ ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌ از ن‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌) و آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ خ‍ام‍ن‍ه‌ای‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)، پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌

۱۳۹۲

۱۵۲

دی‍ال‍م‍ه‌، ن‍ی‍ک‍و, ۱۳۴۳-

ت‍اث‍ی‍ر ج‍ه‍ان‌ب‍ی‍ن‍ی‌ ت‍وح‍ی‍دی‌ در دان‍ش‌ م‍دی‍ری‍ت‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)، پ‍ردی‍س‌ خ‍واه‍ران‌، م‍ع‍اون‍ت‌ پ‍ژوه‍ش‍ی‌ و ف‍ن‍اوری‌

۱۳۹۳

۱۵۳

ج‍ع‍ف‍ری‌، ع‍ل‍ی‌, ۱۳۶۶-

ن‍ات‍و در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ و خ‍ل‍ی‍ج‌ ف‍ارس‌: م‍ن‍اف‍ع‌ و ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

اب‍رار م‍ع‍اص‍ر ت‍ه‍ران‌

۱۳۹۳

۱۵۴

ک‍ون‍دان‍ی‍ز، رز , ۱۹۴۷-   م‌ ,               .Kundanis, Rose M

ک‍ودک‍ان‌ و ن‍وج‍وان‍ان‌ ن‍س‍ل‌ ه‍زاره‌؛ خ‍ان‍واده‌ و رس‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ج‍م‍ع‍ی‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌، ه‍ن‍ر و ارت‍ب‍اطات‌

۱۳۹۳

۱۵۵

م‍ع‍ن‍وی‌پ‍ور، داود, ۱۳۴۸-

روش‌ه‍ای‌ پ‍ژوه‍ش‌ در ع‍ل‍وم‌ رف‍ت‍اری‌ ه‍م‍راه‌ ب‍ا روش‌ ت‍دوی‍ن‌ پ‍ی‍ش‍ن‍ه‍اده‌ پ‍ژوه‍ش‌ (پ‍روپ‍وزال‌)

ه‍زاره‌ ق‍ق‍ن‍وس‌

۱۳۸۸

۱۵۶

ری‍س‍ون‍ی‌، اح‍م‍د

ف‍ق‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌: ب‍ازن‍گ‍ری‌ه‍ا در ف‍ق‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ اس‍لام‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)

۱۳۹۲

۱۵۷

ب‍راون‌، ن‍ات‍ان‌ , ۱۹۵۸-   م‌ ,                 .Brown, Nathan J

ت‍ع‍ام‍ل‌ دی‍ن‌ و س‍ی‍اس‍ت‌: اس‍لام‌گ‍رای‍ان‌ در پ‍ارل‍م‍ان‌ه‍ای‌ ع‍رب‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)

۱۳۹۳

۱۵۸

زه‍ران‍ا، رون‍دا, ۱۹۵۶-   م‌ ,               .Zaharna, R. S

دی‍پ‍ل‍م‍اس‍ی‌ ع‍م‍وم‍ی‌ و ارت‍ب‍اطات‌ اس‍ت‍رات‍ژی‍ک‌ آم‍ری‍ک‍ا پ‍س‌ از ۱۱ س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر

دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)

۱۳۹۳

۱۵۹

 

درک‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌ دووج‍ه‍ی‌ در ح‍ی‍ن‌ ک‍ار

دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)

۱۳۹۳

۱۶۰

ع‍م‍اره‌، م‍ح‍م‍د,                   Imarah, Muhammad

ب‍ی‍داری‌ اس‍لام‍ی‌؛ ان‍ق‍لاب‌ م‍ص‍ر

دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)

۱۳۹۱

۱۶۱

ف‍روم‌، اری‍ک‌, ۱۹۰۰-۱۹۸۰ م‌ ,Fromm, Erich

ان‍س‍ان‌ ب‍رای‌ خ‍وی‍ش‍ت‍ن‌ (پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ اخ‍لاق‌)

ب‍ه‍ج‍ت‌

۱۳۸۷

۱۶۲

ام‍ی‍ن‌پ‍ور، ق‍ی‍ص‍ر, ۱۳۳۸-۱۳۸۶

دس‍ت‍ور زب‍ان‌ ع‍ش‍ق‌: از ش‍ع‍ره‍ای‌ ۸۵ -۸۰

م‍رواری‍د

۱۳۸۷

۱۶۳

ص‍ال‍ح‌، م‍ح‍س‍ن‌, ۱۳۵۳-

ی‍اران‌ ص‍ادق‌ آف‍ت‍اب‌ (درن‍گ‍ی‌ در پ‍ی‍ش‍ی‍ن‍ه‌ و ت‍لاش‌ه‍ای‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ م‍درس‍ی‍ن‌ ح‍وزه‌ ع‍ل‍م‍ی‍ه‌ ق‍م‌)

م‍رک‍ز اس‍ن‍اد ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۸۷

۱۶۴

ف‍ائ‍ز، ق‍اس‍م‌, ۱۳۳۵-

م‍رج‍ع‌ ض‍م‍ی‍ر در ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ و ن‍ق‍ش‌ آن‌ در ت‍ف‍س‍ی‍ر

دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)

۱۳۹۴

۱۶۵

 

اس‍لام‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ت‍ون‍س‌: از م‍ش‍ت‌ آه‍ن‍ی‍ن‌ ب‍ن‌ ع‍ل‍ی‌ ت‍ا ان‍ق‍لاب‌ ی‍اس‍م‍ی‍ن‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ص‍ادق‌ (ع‌)

۱۳۹۳

۱۶۶

س‍ام‌ آرام‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۲۳-

ج‍م‍ع‍ی‍ت‌ و رف‍اه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۳

۱۶۷

طاه‍رزاده‌، اص‍غ‍ر, ۱۳۳۰-

ج‍ای‍گ‍اه‌ ج‍ن‌، ش‍ی‍طان‌ و ج‍ادوگ‍ر در ع‍ال‍م‌

ل‍ب‌ ال‍م‍ی‍زان‌

۱۳۹۲

۱۶۸

ن‍ات‌ ه‍ان‌، ت‍ی‍ک‌, ۱۹۲۶-   م‌ ,                     Nhat Hanh, Thich

خ‍رد ت‍س‍ل‍ط ب‍ر خ‍ش‍م‌

ف‍راروان‌

۱۳۹۲

۱۶۹

ص‍اف‍ی‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌, ۱۲۹۷-

پ‍ی‍ام‌ه‍ای‌ ق‍رآن‍ی‌

دف‍ت‍ر ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ح‍اج‌ ش‍ی‍خ‌ ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌ ص‍اف‍ی‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌

۱۴۳۴ق‌=۱۳۹۲

۱۷۰

ص‍اف‍ی‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌ , ۱۲۹۷-

س‍ی‍ر ح‍وزه‌ه‍ای‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌

م‍رک‍ز ت‍ن‍ظی‍م‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ح‍ض‍رت‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ ال‍ع‍ظم‍ی‌ ص‍اف‍ی‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌

۱۴۳۰ق‌=۱۳۸۸

۱۷۱

وای‍ت‌، ج‍ری‌, ۱۹۶۳-   م‌ ,             White, Jerry

ه‍رگ‍ز ن‍اام‍ی‍د ن‍خ‍واه‍م‌ ش‍د

س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌

۱۳۸۹

۱۷۲

ع‍ب‍دال‍ل‍ه‍ی‌، ی‍ح‍ی‍ی‌, ۱۳۶۴-

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ش‍ی‍ع‍ی‌

ک‍ت‍اب‌ ف‍ردا

۱۳۹۳

۱۷۳

 

ف‍ردوس‍ی‌ و ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌س‍رای‍ی‌: گ‍زی‍ده‌ای‌ از م‍ق‍الات‌ دان‍ش‍ن‍ام‍ه‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ن‍اس‍ب‍ت‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ه‍زاره‌ ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ف‍ردوس‍ی‌

ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ زب‍ان‌ و ادب‌ ف‍ارس‍ی‌

۱۳۹۰

۱۷۴

طب‍اطب‍ای‍ی‌، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌

م‍ق‍اص‍د ال‍م‍س‍ت‍رش‍دی‍ن‌

 

۱۳۷۷ق‌=۱۳۳۴

۱۷۵

م‍ح‍م‍دی‌ اص‍ل‌، ع‍ب‍اس‌, ۱۳۴۶-

پ‍الای‍ش‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ع‍رف‍ت‌

ع‍ل‍م‌

۱۳۹۳

۱۷۶

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، م‍س‍ت‍ج‍اد, ۱۳۵۰-

ج‍ام‍ع‍ه‌ ارت‍ب‍اطی‌ و ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌: ب‍ررس‍ی‌ ن‍ظری‍ات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌ م‍ع‍اص‍ر درب‍اره‌ ت‍اث‍ی‍رات‌ ف‍ن‍اوری‌ه‍ای‌ اطلاع‍ات‍ی‌ و ارت‍ب‍اطی‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌

ه‍زاره‌ ق‍ق‍ن‍وس‌

۱۳۸۹

۱۷۷

ک‍رم‍ان‍ی‌ ک‍رب‍لای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌ ب‍ن‌ ح‍س‍ی‍ن‌,ق‍زن‌۱۲ ق‌

س‍راج‌ ال‍س‍ال‍ک‍ی‍ن‌

م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ائ‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۹۱=۲۰۱۳م‌

۱۷۸

ج‍وی‍ن‍ی‌، ع‍طام‍ل‍ک‌ ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د, ۶۲۳-۶۸۱ ق‌

ت‍اری‍خ‌ ج‍ه‍ان‍گ‍ش‍ا (ت‍اری‍خ‌ م‍غ‍ول‌)

زوار

۱۳۸۹-۱۳۸۵

۱۷۹

داوری‌، رض‍ا, ۱۳۱۲-

ف‍ره‍ن‍گ‌، ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ و ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌

س‍خ‍ن‌

۱۳۹۳

۱۸۰

ج‍ب‍ران‌، ج‍ب‍ران‌ خ‍ل‍ی‍ل‌, ۱۸۸۳-۱۹۳۱ م‌, Gibran, Gibran Khalil

ع‍ی‍س‍ی‌، پ‍س‍ر ان‍س‍ان‌

س‍خ‍ن‌

۱۳۸۷

۱۸۱

 

پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ک‍لام‍ی‌، ت‍اری‍خ‍ی‌ و ف‍ق‍ه‍ی‌

م‍ش‍ع‍ر

۱۳۹۳

۱۸۲

م‍ح‍ف‍وظ، ح‍س‍ی‍ن‍ع‍ل‍ی‌, ۱۹۲۶-   م‌

س‍ی‍رت‌ ک‍ل‍ی‍ن‍ی‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ و م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۳

۱۸۳

 

ال‍م‍ع‍ج‍م‌ ال‍وس‍ی‍ط

[ن‍اص‍ر خ‍س‍رو]

 

۱۸۴

س‍اع‍دی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۹۲۳-   م‌

ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌ ک‍واک‍ب‍ی‌؛ م‍رد م‍ب‍ارزه‌ و اص‍لاح‌

م‍ج‍م‍ع‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ ت‍ق‍ری‍ب‌ م‍ذاه‍ب‌ اس‍لام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۱

۱۸۵

دب‍ی‍رس‍ی‍اق‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۲۹۸-

آغ‍وش‍ی‌ پ‍ر ری‍ح‍ان‌، دام‍ن‍ی‌ پ‍ر گ‍ل‌

س‍ای‍ه‌ گ‍س‍ت‍ر، ح‍دی‍ث‌ ام‍روز

۱۳۹۰

۱۸۶

ف‍رطوس‍ی‌، ص‍لاح‌ م‍ه‍دی‌,                 Fartusi, Salah Mahdi

ت‍اری‍خ‍چ‍ه‌ آس‍ت‍ان‌ م‍طه‍ر ام‍ام‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌)

م‍ش‍ع‍ر

۱۳۹۳

۱۸۷

م‍وس‍وی‌ م‍ق‍دم‌ ت‍رب‍ت‍ی‌، م‍ه‍ن‍از, ۱۳۶۲-

ح‍ج‌ از س‍ق‍وط ح‍ک‍وم‍ت‌ ای‍ل‍خ‍ان‍ان‌ ت‍ا پ‍ای‍ان‌ ح‍ک‍وم‍ت‌ ت‍ی‍م‍وری‍ان‌

م‍ش‍ع‍ر

۱۳۹۳

۱۸۸

دوغ‍ان‌، اس‍را,                   Dughan, Asra

ح‍ج‌گ‍زاری‌ ای‍ران‍ی‍ان‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌ اس‍ن‍اد ع‍ث‍م‍ان‍ی‌ و ق‍اج‍اری‌

م‍ش‍ع‍ر

۱۳۹۳

۱۸۹

ج‍وادی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد, ۱۳۶۳-

س‍ی‍ره‌ اه‍ل‌ ب‍ی‍ت‌ (ع‌) در ح‍ج‌

م‍ش‍ع‍ر

۱۳۹۳

۱۹۰

ارک‍ون‌، م‍ح‍م‍د، ۱۹۲۸ -۲۰۱۰ م‌

ت‍اری‍خ‍م‍ن‍دی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر

۱۳۹۲

۱۹۱

ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍س‍ل‍م‌، ۱۳۶۰ -

ت‍ح‍ول‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ در ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌: م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ری‍گ‌ ودا-گ‍اه‍ان‌- س‍ن‍گ‌ ن‍ب‍ش‍ت‍ه‌ ب‍غ‍س‍ت‍ان‌ و ب‍ررس‍ی‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ع‍ی‍لام‌ ب‍اس‍ت‍ان‌

ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر

۱۳۹۳

۱۹۲

ارک‍ون‌، م‍ح‍م‍د، ۱۹۲۸ -۲۰۱۰ م‌,Arkoun، , Mohammed

اع‍اده‌ اع‍ت‍ب‍ار ب‍ه‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ دی‍ن‍ی‌: گ‍ف‍ت‍گ‍وی‌ ب‍ل‍ن‍د ه‍اش‍م‌ ص‍ال‍ح‌ و م‍ح‍م‍د ارک‍ون‌(در س‍ه‌ ب‍خ‍ش‌)

: ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر

،۱۳۸۹

۱۹۳

ش‍ارح‌

دام‍گ‍ه‌ راه‌ و ره‍زن‌ه‍ای‌ س‍ل‍وک‌: آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ح‍الات‌ و ب‍ی‍ان‌ آف‍ات‌ ت‍ج‍ارب‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ از ب‍ی‍ان‌ اب‍ن‌ع‍رب‍ی‌، : ت‍رج‍م‍ه‌ و ش‍رح‌ رس‍ال‍ه‌ م‍ا لا ی‍ع‍ول‌ ع‍ل‍ی‍ه‌( آن‍چ‍ه‌ ب‍ر آن‌ اع‍ت‍م‍اد ن‍ش‍ای‍د) از اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌

ن‍گ‍اه‌ م‍ع‍اص‍ر

۱۳۹۳

۱۹۴

ب‍ی‍گ‌ ب‍اب‍اپ‍ور، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۵۷ -

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ ده‌ رس‍ال‍ه‌ پ‍زش‍ک‍ی‌

م‍ج‍م‍ع‌ ذخ‍ای‍ر اس‍لام‍ی‌

۱۳۹۱

۱۹۵

ب‍ی‍گ‌ ب‍اب‍اپ‍ور، ی‍وس‍ف‌، ۱۳۵۷ -

رس‍ال‍ه‌ ذه‍ب‍ی‍ه‌ و ش‍روح‌ آن‌

س‍ف‍ی‍ر ارده‍ال‌

۱۳۹۲

۱۹۶

ح‍ق‍ان‍ی‌ ف‍ض‍ل‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۲ -

ت‍اری‍خ‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‍ت‌

ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌

۱۳۹۳

۱۹۷

ش‍ری‍ع‍ت‍م‍دار، س‍ی‍دم‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۷ -

ع‍دال‍ت‌ از م‍ن‍ظر م‍ردم‌س‍الاری‌ دی‍ن‍ی‌ و ل‍ی‍ب‍رال‌

ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌

۱۳۹۳

۱۹۸

غ‍لام‍ی‌، ن‍ج‍ف‍ع‍ل‍ی‌، ۱۳۵۳ -

ب‍ن‍ی‍ادگ‍رای‍ی‌

ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌

۱۳۹۳

۱۹۹

رض‍ای‍ی‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۵۷ -

ک‍ف‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ک‍ودک‍ان‌ م‍ب‍ت‍لا ب‍ه‌ ب‍ی‍م‍اری‌ه‍ای‌ ح‍اد و م‍زم‍ن‌

آوای‌ ن‍ور

۱۳۹۴

۲۰۰

م‍ی‍رم‍ه‍دی‌، س‍ی‍درض‍ا، ۱۳۵۷ -

م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ درم‍ان‍ی‌ و روی‍ک‍رد روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ث‍ب‍ت‌ن‍گ‍ر

آوای‌ ن‍ور

۱۳۹۳

۲۰۱

0

آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ارب‍ردی‌ در ش‍وراه‍ای‌ ح‍ل‌ اخ‍ت‍لاف‌ ب‍ا آخ‍ری‍ن‌ اص‍لاح‍ات‌ م‍طاب‍ق‌ ب‍ا ق‍ان‍ون‌ ج‍دی‍د

ق‍وه‌ ق‍ض‍ائ‍ی‍ه‌، دف‍ت‍ر آم‍وزش‌ روح‍ان‍ی‍ون‌ و ت‍دوی‍ن‌ م‍ت‍ون‌ ف‍ق‍ه‍ی‌، ن‍ش‍ر ق‍ض‍ا

۱۳۸۸

۲۰۲

ج‍ع‍ف‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۶ -

س‍ال‍ک‌ ای‍ران‍ی‌: (پ‍ژوه‍ش‍ی‌ در زن‍دگ‍ی‌ س‍ل‍م‍ان‌ ف‍ارس‍ی‌)

ن‍ه‍اد ک‍ت‍اب‍خ‍ان‍ه‌ه‍ای‌ ع‍م‍وم‍ی‌ ک‍ش‍ور، م‍وس‍س‍ه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ک‍ت‍اب‌ ن‍ش‍ر

۱۳۹۲

۲۰۳

م‍طه‍ری‌، م‍رت‍ض‍ی‌، ۱۲۹۸ -۱۳۵۸

خ‍دا در زن‍دگ‍ی‌ ان‍س‍ان‌

ص‍درا

۱۳۹۳

۲۰۴

گ‍ن‍ج‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۳۳ -

ش‍ف‍ی‍ع‍ه‌ م‍ح‍ش‍ر: ح‍ض‍رت‌ ف‍اطم‍ه‌ م‍ع‍ص‍وم‍ه‌ (س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ ع‍ل‍ی‍ه‍ا)

م‍ه‍دی‌ج‍وی‍ان‌

۱۳۹۰

۲۰۵

روزول‍ت‌، ک‍رم‍ی‍ت‌، ۱۹۱۶ -۲۰۰۰ م‌,Roosevelt، , Kermit

ک‍ودت‍ا: خ‍اطرات‌ ک‍روم‍ی‍ت‌ روزول‍ت‌ از ک‍ودت‍ای‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و ه‍ش‍ت‌ م‍رداد

ث‍ال‍ث‌

۱۳۹۴

۲۰۶

ت‍وس‍ل‌پ‍ن‍اه‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

ت‍وت‍م‌ و ت‍اب‍و در ش‍اه‍ن‍ام‍ه‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ی‍ادگ‍ار زری‍ران‌ و ک‍ارن‍ام‍ه‌ اردش‍ی‍ر ب‍اب‍ک‍ان‌

ث‍ال‍ث‌

۱۳۹۱

۲۰۷

آب‍ن‍دروت‌، ول‍ف‍گ‍ان‍گ‌، ۱۹۰۶ -۱۹۸۵ م‌,Abendroth، , Wolfgang

ف‍اش‍ی‍س‍م‌ و ک‍اپ‍ی‍ت‍ال‍ی‍س‍م‌: ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‍ی‌ در ب‍اب‌ خ‍اس‍ت‍گ‍اه‌ه‍ا و ک‍ارک‍رد اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ ف‍اش‍ی‍س‍م‌

ث‍ال‍ث‌

۱۳۹۴

۲۰۸

ک‍ان‍گ‌، چ‍ور-ه‍وان‌، ۱۹۶۸ -     م‌,Kang، , Chor-hwan

آک‍واری‍وم‌ه‍ای‌ پ‍ی‍ون‍گ‌ ی‍ان‍گ‌: ی‍ک‌ داس‍ت‍ان‌ واق‍ع‍ی‌ از پ‍ش‍ت‌ پ‍رده‌ آه‍ن‍ی‍ن‌ ک‍ره‌ ش‍م‍ال‍ی‌

ن‍ش‍ر ث‍ال‍ث‌

۱۳۹۴

۲۰۹

ل‍گ‌، ج‍ی‍م‍ز، ۱۸۱۵ -۱۸۹۷ م‌,1

م‍ع‍رف‍ت‌ ب‍زرگ‌ و ص‌ آی‍ی‍ن‌ م‍ی‍ان‍ه‌گ‍زی‍ن‍ی‌: م‍ت‍ون‌ اص‍ل‍ی‌ آی‍ی‍ن‌ ک‍ن‍ف‍وس‍ی‍وس‍ی‌ (چ‍ه‍ار ک‍ت‍اب‌)

ب‍ص‍ی‍رت‌

۱۴۳۶ق‌.= ۱۳۹۴

۲۱۰

م‍ی‍س‍ی‍ن‍ا، ج‍ی‍م‍ز ج‌,Messina، , .James J

اب‍زار رش‍د ف‍ردی‌

ف‍راروان‌

۱۳۸۸

۲۱۱

ح‍ک‍ی‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۱۴ -

ق‍رآن‌ و ق‍ب‍ل‍ه‌ ( دو رک‍ن‌ ب‍ن‍ی‍ادی‍ن‌ ، در ات‍ح‍اد م‍س‍ل‍م‍ی‍ن‌)

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ - ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ال‍ح‍ی‍اه‌

۱۳۹۳

۲۱۲

ن‍رس‍ی‍س‍ی‍ان‍س‌، ام‍ی‍ل‍ی‍ا، ۱۳۳۲ -

م‍ردم‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌: ن‍ق‍ش‌ زب‍ان‌ ع‍ام‍ی‍ان‍ه‌ در ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ ت‍وده‌ه‍ای‌ ارم‍ن‍ی‌ خ‍اور ن‍زدی‍ک‌ ق‍رن‌ ن‍وزده‍م‌

: ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر ن‍ق‍د اف‍ک‍ار

،۱۳۹۱

۲۱۳

رح‍م‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍دک‍اظم‌، ۱۳۵۵ -

ش‍ه‍ی‍دث‍ان‍ی‌ و ن‍ق‍ش‌ وی‌ در ت‍ح‍ولات‌ دی‍ن‍ی‌ ع‍ص‍ر ن‍خ‍س‍ت‌ ص‍ف‍وی‍ه‌

ب‍ص‍ی‍رت‌، ان‍ج‍م‍ن‌ آث‍ار و م‍ف‍اخ‍ر ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۳

۲۱۴

ج‍م‍ش‍ی‍دی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸ -

ج‍ن‍ب‍ش‌ راس‍ت‌ م‍س‍ی‍ح‍ی‌ و س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ راه‍ب‍ردی‌

۱۳۹۴

۲۱۵

س‍ی‍م‍رود-ک‍ل‍ی‍ک‍م‍ن‌، م‍ارگ‍ارت‌,Semrud-Clikeman، , Margaret

ک‍ف‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ک‍ودک‍ان‌ ت‍ی‍زه‍وش‌ و ع‍ق‍ب‌م‍ان‍ده‌ ذه‍ن‍ی‌

آوای‌ ن‍ور

۱۳۹۳

۲۱۶

ب‍ی‍دی‌، ف‍اطم‍ه‌، ۱۳۵۸ -

روان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ان‍ت‍ظار

آوای‌ ن‍ور

۱۳۹۳

۲۱۷

ح‍ائ‍ری‌ ی‍زدی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۰۲ -۱۳۷۸

ش‍رح‌ ح‍رک‍ت‌ اس‍ف‍ار

ح‍ک‍م‍ت‌

۱۳۹۴

۲۱۸

م‍ن‍اف‍ی‍ان‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د، ۱۳۶۱ -

ه‍س‍ت‍ی‌ و ع‍روض‌: درن‍گ‍ی‌ ب‍ر م‍اب‍ع‍دال‍طب‍ی‍ع‍ه‌ س‍ی‍ن‍وی‌

ح‍ک‍م‍ت‌

۱۳۹۴

۲۱۹

ی‍وس‍ف‌زاده‌، اح‍م‍د، ۱۳۴۴ -

آن‌ ب‍ی‍س‍ت‌ و س‍ه‌ ن‍ف‍ر

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۹۴

۲۲۰

ک‍لان‍ت‍ری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۵۶ -

دی‍پ‍اچ‍ه‌ای‌ ب‍ر س‍طوح‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ س‍ن‍ت‌ و ت‍ج‍دد

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ طه‌، ک‍ت‍اب‌ طه‌

۱۳۸۹

۲۲۱

ی‍وس‍ف‍ی‍ان‌، ح‍س‍ن‌

خ‍رق‍ه‌ م‍ی‌آل‍ود: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ م‍ب‍ان‍ی‌ ش‍ری‍ع‍ت‌ گ‍ری‍زی‌ در م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ص‍وف‌

ک‍ت‍اب‌ طه‌

۱۳۸۹

۲۲۲

زاه‍د زاه‍دان‍ی‌،س‍ی‍د س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۰ -

ج‍ن‍ب‍ش‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ طه‌، ک‍ت‍اب‌ طه‌

۱۳۸۹

۲۲۳

آل‌ ک‍اش‍ف‌ ال‍غ‍طاء، م‍ح‍م‍د ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۸۷۷- ۱۹۵۴ م‌

ب‍ب‍ن‍د ب‍ن‍د س‍رگ‍ذش‍ت‍م‌: ت‍رج‍م‍ه‌ ک‍ت‍اب‌ ع‍ق‍ود ح‍ی‍ات‍ی‌، زن‍دگ‍ی‌ خ‍ودن‍وش‍ت‌ و خ‍اطرات‌ آی‍ت‌ ال‍ل‍ه‌ ح‍اج‌ ش‍ی‍خ‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ک‍اش‍ف‌ ال‍غ‍طاء

م‍طال‍ع‍ات‌ و پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌

۱۳۹۴

۲۲۴

س‍ی‍م‍رود-ک‍ل‍ی‍ک‍م‍ن‌، م‍ارگ‍ارت‌,Semrud-Clikeman، , Margaret

ک‍ف‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ک‍ودک‍ان‌ ب‍ا ن‍ات‍وان‍ی‌ه‍ای‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌

آوای‌ ن‍ور

۱۳۹۳

۲۲۵

س‍ی‍م‍رود-ک‍ل‍ی‍ک‍م‍ن‌، م‍ارگ‍ارت‌,Semrud-Clikeman، , Margaret

ک‍ف‍ای‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ک‍ودک‍ان‌ ب‍ا اخ‍ت‍لال‌ ات‍ی‍س‍م‌ و ن‍ق‍ص‌ ت‍وج‍ه‌/ ب‍ی‍ش‌ف‍ع‍ال‌

: آوای‌ ن‍ور

۱۳۹۳

۲۲۶

ب‍ول‍ت‌، ری‍چ‍ارد، ۱۹۴۰ -     م‌,Bulliet، , .Richard W

در س‍ت‍ای‍ش‌ ت‍م‍دن‌ اس‍لام‍ی‌   م‍س‍ی‍ح‍ی‌

ک‍وی‍ر

۱۳۹۴

۲۲۷

ف‍ره‍ادی‌، طاه‍ره‌، ۱۳۵۰ -

پ‍اس‍خ‌ ب‍ه‌ پ‍رس‍ش‌ه‍ای‌ ف‍ل‍س‍ف‍ی‌ دوران‌ ک‍ودک‍ی‌ام‌

ک‍وی‍ر

۱۳۹۳

۲۲۸

 

چ‍گ‍ون‍ه‌ ی‍ک‌ م‍ق‍ال‍ه‌ ع‍ل‍م‍ی‌ ب‍ن‍وی‍س‍ی‍م‌

ک‍وی‍ر

۱۳۹۳

۲۲۹

م‍ی‍ره‍ادی‌، م‍ن‍ی‍رال‍س‍ادات‌،۱۳۴۵ -

ت‍اث‍ی‍ر م‍دارس‌ دخ‍ت‍ران‍ه‌ در ت‍وس‍ع‍ه‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ زن‍ان‌ در ای‍ران‌ ( ۱۳۲۰۵۱۲۸ش‍م‍س‍ی‌)

ک‍وی‍ر

۱۳۹۳

۲۳۰

ب‍ن‍ی‌اس‍دی‌، ، ن‍ازن‍ی‍ن‌

پ‍درب‍زرگ‌ م‍ن‌ ب‍ازرگ‍ان‌

ک‍وی‍ر، ب‍ن‍ی‍اد ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍ه‍ن‍دس‌ م‍ه‍دی‌ ب‍ازرگ‍ان‌

۱۳۹۳

۲۳۱

م‍طل‍ب‍ی‌، س‍ی‍داب‍وال‍ح‍س‍ن‌، ۱۳۳۸ -

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ق‍ل‍ی‌ و ت‍اری‍خ‍ی‌ ب‍ر راف‍ت‌ و خ‍ش‍ون‍ت‌ در اس‍لام‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۱۳۹۳

۲۳۲

پ‍ی‍رش‍ت‍رب‍ان‍ی‌، رح‍م‍ان‌، ۱۳۲۸ -

خ‍وش‌رف‍ت‍اری‌ ب‍ا پ‍در و م‍ادر

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۱۳۹۳

۲۳۳

س‍ی‍دع‍ل‍وی‌، س‍ی‍داب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۱۸ -

ک‍ی‍س‍ان‍ی‍ه‌؛ ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ی‍ا اف‍س‍ان‍ه‌ (ف‍رق‍ه‌ه‍ای‍ی‌ م‍ن‍س‍وب‌ ب‍ه‌ م‍خ‍ت‍ار ث‍ق‍ف‍ی‌)

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۱۳۹۴

۲۳۴

ی‍زدی‌، اب‍راه‍ی‍م‌، ۱۳۱۰ -

ش‍ص‍ت‌ س‍ال‌ ص‍ب‍وری‌ و ش‍ک‍وری‌: خ‍اطرات‌ دک‍ت‍ر اب‍راه‍ی‍م‌ ی‍زدی‌

ک‍وی‍ر

-۱۳۹۴

۲۳۵

ب‍ک‌، م‍ارت‍ان‍ی‍ب‍ل‍ی‌، ۱۹۶۲ -           م‌,Beck، , Martha Nibley

در ج‍س‍ت‌ و ج‍وی‌ س‍ت‍اره‌ ش‍م‍ال‌

پ‍ی‍ک‍ان‌

۱۳۸۲

۲۳۶

آن‍دری‍چ‌، ای‍وو، ۱۸۹۲ -۱۹۷۵ م‌,Andric، , Ivo

خ‍ان‍م‍ی‌ از س‍ارای‍وو

پ‍ی‍ک‍ان‌

۱۳۸۱

۲۳۷

گ‍ل‍دول‌، م‍ال‍ک‍وم‌، ۱۹۶۳ -     م‌,Gladwell, Malcolm

در ی‍ک‌ چ‍ش‍م‌ ب‍ه‌ ه‍م‌ زدن‌: ان‍دی‍ش‍ی‍دن‌ ب‍دون‌ ان‍دی‍ش‍ی‍دن‌

پ‍ی‍ک‍ان‌

۱۳۸۶

۲۳۸

م‍پ‍س‍ت‍ون‌، ال‍ی‍زاب‍ت‌,Mapstone, Elizabeth

ج‍دال‌ ال‍ف‍اظ

پ‍ی‍ک‍ان‌

۱۳۸۲

۲۳۹

م‍ص‍طف‍ائ‍ی‌ ه‍رس‍ی‍ن‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۵۸ -

ح‍ق‍وق‌ و ح‍دود م‍خ‍ال‍ف‍ان‌ در ن‍ظام‌ اس‍لام‍ی‌ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ س‍ی‍ره‌ ح‍ک‍وم‍ت‌داری‌ پ‍ی‍ش‍وای‍ان‌ م‍ع‍ص‍وم‌ (ع‍ل‍ی‍ه‍م‌ال‍س‍لام‌) و ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌ (ره‌)

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌،ش‍رک‍ت‌ چ‍اپ‌ و ن‍ش‍ر ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

۱۳۹۳

۲۴۰

0

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ دوم‍ی‍ن‌ و س‍وم‍ی‍ن‌ ه‍م‌ان‍دی‍ش‍ی‌ ه‍ن‍ر ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌

۱۳۸۸

۲۴۱

پ‍ن‍ج‌ت‍ن‍ی‌، م‍ن‍ی‍ره‌، ۱۳۶۲ -

زی‍ب‍ای‍ی‌ و ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ه‍ن‍ر در گ‍ف‍ت‍گ‍و (۲): ارس‍طو

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌، م‍ت‍ن‌

۱۳۹۳

۲۴۲

اس‍ح‍اق‍ی‌، س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۱ -

م‍ص‍رف‌ م‍دب‍ران‍ه‌ در اس‍لام‌

ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌ ق‍م‌

۱۳۸۹

۲۴۳

طب‍اطب‍ائ‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌، ۱۲۸۱ -۱۳۶۰

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ رس‍ائ‍ل‌

م‍وس‍س‍ه‌ ب‍وس‍ت‍ان‌ ک‍ت‍اب‌

۱۳۹۱-

۲۴۴

ع‍طاری‌ ک‍رم‍ان‍ی‌، ع‍ب‍اس‌،۱۳۱۹ -

رس‍ت‍م‌ ب‍ر ق‍ل‍ه‌ ح‍م‍اس‍ه‌

پ‍ی‍ک‍ان‌

۱۳۸۳

۲۴۵

ج‍ع‍ف‍ری‌، م‍ری‍م‌ (ام‍ی‍ن‍ی‌)، ۱۳۵۳ -

ک‍وه‌ ش‍ی‍ش‍ه‌ای‌

ش‍ادان‌

۱۳۸۷

۲۴۶

طی‍اری‌، اع‍ظم‌، ۱۳۴۶ -

در چ‍ش‍م‌ م‍ن‌ طل‍وع‌ ک‍ن‌

ش‍ادان‌

۱۳۹۲

۲۴۷

اوس‍ت‍ی‍ن‌، ج‍ی‍ن‌، ۱۷۷۵ -۱۸۱۷ م‌,Austen، , Jane

ت‍رغ‍ی‍ب‌

ن‍ش‍ر ن‍ی‌

۱۳۸۸

۲۴۸

اوس‍ت‍ی‍ن‌، ج‍ی‍ن‌، ۱۷۷۵ -۱۸۱۷ م‌,Austen، , Jane

ن‍ورث‍ن‍گ‍ر  اب‍ی‌

ن‍ش‍ر ن‍ی‌

۱۳۸۸

۲۴۹

اوس‍ت‍ی‍ن‌، ج‍ی‍ن‌، ۱۷۷۵ -۱۸۱۷ م‌,Austen، , Jane

ام‍ا

ن‍ش‍ر ن‍ی‌

۱۳۸۸

۲۵۰

اوس‍ت‍ی‍ن‌، ج‍ی‍ن‌، ۱۷۷۵ -۱۸۱۷ م‌,Austen، , Jane

م‍ن‍س‍ف‍ی‍ل‍د پ‍ارک‌

ن‍ش‍رن‍ی‌

۱۳۸۶

۲۵۱

ش‍رق‍اوی‌، ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن‌، ۱۹۲۰ -۱۹۸۷ م‌,1

خ‍ون‌ خ‍دا: ت‍رج‍م‍ه‌ ن‍م‍ای‍ش‍ن‍ام‍ه‌ ال‍ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌ ش‍ه‍ی‍دا

ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۳

۲۵۲

ی‍زدان‍ی‌ف‍ر، ص‍ال‍ح‍ه‌، ۱۳۶۲ -

ات‍ان‍ازی‌ از م‍ن‍ظر ف‍ق‍ه‌ و ح‍ق‍وق‌

ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۳

۲۵۳

ن‍ج‍ف‍ی‌، ف‍ری‍ده‌، ۱۳۳۴ -

وی‍ران‍ه‌ه‍ای‌ ه‍وس‌

ش‍ادان‌

۱۳۸۲

۲۵۴

اس‍دی‌، زه‍را، ۱۳۳۶ -

آن‌ س‍وی‌ خ‍ی‍ال‌

ش‍ادان‌

۱۳۸۲

۲۵۵

ح‍م‍زه‌ل‍و، ت‍ک‍ی‍ن‌، ۱۳۵۶ -

اف‍س‍ون‌ س‍ب‍ز

ش‍ادان‌

۱۳۸۱

۲۵۶

ب‍اب‍اش‍اه‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۱ -

راه‍ن‍م‍ای‌ س‍اخ‍ت‌ م‍س‍ج‍د

م‍وس‍س‍ه‌ ع‍م‍ران‌ م‍س‍اج‍د

۱۳۸۰

۲۵۷

طغ‍ی‍ای‍ی‌، اس‍ح‍ق‌، ۱۳۳۵ -

ت‍ف‍ک‍ر ش‍ی‍ع‍ه‌ و ش‍ع‍ر دوره‌ ص‍ف‍وی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۸۵

۲۵۸

دان‍ش‌پ‍ژوه‌، م‍ن‍وچ‍ه‍ر، ۱۳۱۷ -

ب‍ررس‍ی‌ س‍ف‍رن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ دوره‌ ص‍ف‍وی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ اص‍ف‍ه‍ان‌، ف‍ره‍ن‍گ‍س‍ت‍ان‌ ه‍ن‍ر

۱۳۸۵

۲۵۹

رح‍م‍ان‍ی‍ان‌، آری‍ن‌، ۱۳۴۶ -

ف‍لاس‍ف‍ه‌ و م‍وس‍ی‍ق‍ی‌ از ی‍ون‍ان‌ ب‍اس‍ت‍ان‌ ت‍ا ن‍ی‍چ‍ه‌

م‍وس‍س‍ه‌ ت‍ال‍ی‍ف‌، ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر آث‍ار ه‍ن‍ری‌ م‍ت‍ن‌

۱۳۹۲

۲۶۰

ت‍وک‍ل‍ی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۴۶ -

ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌؛ م‍ردی‌ در ان‍ت‍ه‍ای‌ اف‍ق‌: گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ درب‍اره‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ، س‍ل‍وک‌ و رف‍ت‍ار س‍ی‍اس‍ی‌ ام‍ام‌ خ‍م‍ی‍ن‍ی‌

ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۲

۲۶۱

ون‍ک‍ر، س‍وزان‌,Venker، , Suzanne

آن‌ روی‌ ف‍م‍ی‍ن‍ی‍س‍م‌

ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۳

۲۶۲

ش‍ری‍ف‍ی‌دوس‍ت‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۵۶ -

ع‍رف‍ان‌ه‍ای‌ ک‍اذب‌: راه‌ه‍ای‌ ن‍ف‍وذ و راه‍ک‍اره‍ای‌ م‍ق‍اب‍ل‍ه‌

ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۲

۲۶۳

م‍ری‍ج‍ی‌، ش‍م‍س‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۴۴ -

ب‍ررس‍ی‌ ع‍وام‍ل‌ م‍وث‍ر در ک‍ج‍روی‌ و ن‍ق‍ش‌ خ‍ان‍واده‌ درآن‌

ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۳

۲۶۴

پ‍وراس‍م‍ع‍ی‍ل‌ ن‍ی‍ازی‌، ج‍م‍ش‍ی‍د، ۱۳۵۳ -

س‍ی‍ری‌ در وص‍ی‍ت‍ن‍ام‍ه‌ه‍ا

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ن‍ص‍ر پ‍روان‍ه‌

۱۳۹۳

۲۶۵

ب‍ه‍دارون‍د، م‍ح‍م‍دم‍ه‍دی‌، ۱۳۴۲ -

م‍ن‍اب‍ع‌ م‍ال‍ی‌ در ح‍اک‍م‍ی‍ت‌ ف‍ق‍ی‍ه‌: ب‍رگ‍رف‍ت‍ه‌ از درس‌ه‍ای‌ آی‍ت‌ال‍ل‍ه‌ م‍ح‍م‍د م‍وم‍ن‌ق‍م‍ی‌

ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۳

۲۶۶

ش‍ری‍ف‍ی‌دوس‍ت‌، ح‍م‍زه‌، ۱۳۵۶ -

ق‍ان‍ون‌ ج‍ذب‌ و اس‍لام‌: (ب‍ررس‍ی‌ م‍س‍ت‍ن‍دات‌ دی‍ن‍ی‌ ق‍ان‍ون‌ ج‍ذب‌)

ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۳

۲۶۷

م‍وم‍ن‌ ق‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۱۷ -

ج‍ای‍گ‍اه‌ اح‍ک‍ام‌ ح‍ک‍وم‍ت‍ی‌ و اخ‍ت‍ی‍ارات‌ ول‍ی‌ ف‍ق‍ی‍ه‌

ن‍ه‍اد ن‍م‍ای‍ن‍دگ‍ی‌ م‍ق‍ام‌ م‍ع‍ظم‌ ره‍ب‍ری‌ در دان‍ش‍گ‍اه‍ه‍ا، دف‍ت‍ر ن‍ش‍ر م‍ع‍ارف‌

۱۳۹۳

۲۶۸

ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۴ -

م‍ری‍م‍ی‍ه‌؛ از ف‍ری‍ت‍ی‍وف‌ ش‍وان‌ ت‍ا س‍ی‍دح‍س‍ی‍ن‌ ن‍ص‍ر

ن‍ش‍ر ت‍ی‍س‍ا

۱۳۹۳

۲۶۹

اس‍لام‍ی‌، روح‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۶۴ -

ره‍ای‍ی‌، ی‍ا، ان‍ق‍ی‍اد ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ت‍ک‍ن‍ول‍وژی‌ اطلاع‍ات‌ در ق‍رن‌ ب‍ی‍س‍ت‍م‌

ن‍ش‍ر ت‍ی‍س‍ا

۱۳۹۳

۲۷۰

م‍ی‍رس‍ن‍دس‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۲ -

م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‌ و ان‍واع‌ دی‍ن‍داری‌

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌

۱۳۸۹

۲۷۱

ت‍ج‍اری‌، ف‍رش‍اد، ۱۳۴۸ -

ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اوق‍ات‌ ف‍راغ‍ت‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌

۱۳۹۳

۲۷۲

ف‍ت‍ح‍ی‌، م‍ن‍ص‍ور، ۱۳۵۷ -

ت‍ک‍ن‍ی‍ک‌ه‍ای‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ در م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ و م‍ش‍اوره‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ج‍ام‍ع‍ه‌ش‍ن‍اس‍ان‌

۱۳۹۳

۲۷۳

ب‍م‍ب‍ر، م‍ارت‍ی‍ن‌ آر,Bamber، , .Martin R

درم‍ان‌ ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌رف‍ت‍اری‌ اس‍ت‍رس‌ ش‍غ‍ل‍ی‌ در ح‍رف‍ه‌ه‍ای‌ س‍لام‍ت‌ ( ب‍ر اس‍اس‌ روی‍ک‍رد طرح‌واره‌ م‍ح‍ور)

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

۱۳۹۳

۲۷۴

ض‍ی‍ائ‍ی‌ ب‍ی‍گ‍دل‍ی‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، -۱۳۲۱

ح‍ق‍وق‌ ج‍ن‍گ‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

۱۳۷۳

۲۷۵

ح‍س‍ن‌زاده‌، ص‍ال‍ح‌

اص‍لاح‌ و ان‍ق‍لاب‌ در ح‍ک‍وم‍ت‌ه‍ا از دی‍دگ‍اه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ائ‍ی‌

۱۳۹۲

۲۷۶

اح‍م‍دون‍د، ش‍ج‍اع‌، ۱۳۴۵ -

ت‍ح‍ول‌ گ‍ف‍ت‍ار ق‍درت‌ در اس‍رای‍ی‍ل‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

۱۳۹۱

۲۷۷

درت‍اج‌، ف‍ری‍ب‍رز، ۱۳۴۶ -

روان‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ی‍ادگ‍ی‍ری‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

۱۳۹۱

۲۷۸

0

م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ه‍م‍ای‍ش‌ م‍ل‍ی‌ آس‍ی‍ب‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و راه‍ک‍اره‍ای‌ ارت‍ق‍ای‌ س‍ب‍ک‌ زن‍دگ‍ی‌ در ای‍ران‌ ام‍روز

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

۱۳۹۲

۲۷۹

ن‍ب‍ات‍ی‌، ف‍رش‍ت‍ه‌،۱۳۴۲ -

درآم‍دی‌ ب‍ر م‍ن‍طق‌ ت‍ک‍ل‍ی‍ف‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

۱۳۹۱

۲۸۰

س‍ام‌ آرام‌، ع‍زت‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۲۳ -

ن‍ظری‍ه‌ه‍ای‌ م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

۱۳۹۱

۲۸۱

زاه‍دی‌ اص‍ل‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۴ -

آس‍ی‍ب‌ه‍ای‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از م‍ن‍ظر م‍ددک‍اری‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

۱۳۹۳

۲۸۲

زارع‍ی‌ زوارک‍ی‌، اس‍م‍اع‍ی‍ل‌، ۱۳۵۰ -

اخ‍ت‍لالات‌ طی‍ف‌ اوت‍ی‍س‍م‌: م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ن‍ظری‍ه‌ه‍ا و راه‍ب‍رده‍ای‌ آم‍وزش‍ی‌ م‍ب‍ت‍ن‍ی‌ ب‍ر ف‍ن‍اوری‌ اطلاع‍ات‌ و ارت‍ب‍اطات‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍لام‍ه‌ طب‍اطب‍ای‍ی‌

۱۳۹۳

۲۸۳

رح‍م‍ان‍ی‌، ج‍ب‍ار، ۱۳۵۹ -

ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍اس‍ک‌ ع‍زاداری‌ م‍ح‍رم‌: ان‍س‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ م‍ن‍اس‍ک‌ ع‍زاداری‌ م‍ح‍رم‌

ت‍ی‍س‍ا

۱۳۹۳

۲۸۴

ت‍اج‍ی‍ک‌، م‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۳۷ -

س‍ی‍اه‌، س‍ف‍ی‍د ، خ‍اک‍س‍ت‍ری‌: واق‍ع‍ی‍ت‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍اخ‍ت‍ه‌ م‍ی‌ش‍ون‍د؟

ن‍ش‍ر ت‍ی‍س‍ا

۱۳۹۳

۲۸۵

رس‍ت‍م‍ی‌، م‍ح‍م‍ود

ف‍ره‍ن‍گ‌ واژه‌ه‍ای‌ ن‍ظام‍ی‌

س‍ت‍اد م‍ش‍ت‍رک‌ ارت‍ش‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

۱۳۷۸

۲۸۶

اس‍ح‍اق‌، م‍ح‍م‍د

س‍خ‍ن‍وران‌ ن‍ام‍ی‌ ای‍ران‌ در ت‍اری‍خ‌ م‍ع‍اص‍ر

ن‍ش‍ر طل‍وع‌

۱۳۷۱

۲۸۷

م‍ددی‌، س‍ی‍داح‍م‍د، ۱۳۷۰ -

ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ دری‍ا

م‍وس‍س‍ه‌ ک‍ت‍اب‍ش‍ن‍اس‍ی‌ ش‍ی‍ع‍ه‌، ان‍ت‍ش‍ارات‌

۱۳۹۳-

۲۸۸

چ‍ی‍ت‍ی‍ک‌، وی‍ل‍ی‍ام‌ س‍ی‌.، ۱۹۴۳ -     م‌,Chittick، , .William C

اب‍ن‌ ع‍رب‍ی‌، م‍ی‍راث‌دار پ‍ی‍ام‍ب‍ران‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۳

۲۸۹

اک‍ب‍ری‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۹ -

ت‍ب‍ارش‍ن‍اس‍ی‌ ه‍وی‍ت‌ ج‍دی‍د ای‍ران‍ی‌: (ع‍ص‍ر ق‍اج‍اری‍ه‌ و پ‍ه‍ل‍وی‌ اول‌)

: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

،۱۳۸۴

۲۹۰

م‍ال‍ی‍ن‍وف‍س‍ک‍ی‌، ب‍ران‍ی‍س‍لاف‌،۱۸۸۴-۱۹۴۲ م‌,1

س‍ه‌ گ‍زارش‌ از زن‍دگ‍ی‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ م‍ردم‌ ب‍دوی‌( اب‍ت‍دای‍ی‌ه‍ا)

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۸۹

۲۹۱

0

ج‍ه‍ان‌ پ‍ی‍ش‌رو: م‍ن‍اظره‌ در ب‍اره‌ ج‍ه‍ان‌ پ‍س‌ از ام‍ری‍ک‍ا

ن‍ش‍ر ن‍ی‌

۱۳۹۳

۲۹۲

م‍ک‍ل‍ل‍ن‍د، ج‌. اس‌,McClelland، , .J. S

ت‍اری‍خ‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ غ‍رب‌

ن‍ش‍ر ن‍ی‌

۱۳۹۳-

۲۹۳

رازان‍ی‌، اح‍س‍ان‌،۱۳۵۷ -

پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ح‍ض‍ور ن‍ظام‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا در ع‍راق‌ ب‍ر ام‍ن‍ی‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌

۱۳۸۴

۲۹۴

ق‍وام‌، م‍ی‍رع‍ظی‍م‌، ۱۳۴۱ -

ن‍ق‍ش‌ ام‍داده‍ای‌ ال‍ه‍ی‌ و م‍ع‍ن‍وی‍ت‌ در ت‍ح‍ولات‌ س‍ی‍اس‍ی‌

س‍ازم‍ان‌ ع‍ق‍ی‍دت‍ی‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ن‍ی‍روی‌ ان‍ت‍ظام‍ی‌، م‍ع‍اون‍ت‌ س‍ی‍اس‍ی‌

۱۳۸۴

۲۹۵

ح‍ک‍ی‍م‌ ش‍وش‍ت‍ری‌، م‍ی‍ت‍را، ۱۳۴۷ -

ک‍ودک‌ خ‍وب‌، رف‍ت‍ار ب‍د

دان‍ژه‌

۱۳۹۳

۲۹۶

ک‍ول‍م‍ن‌، ورن‍ون‌،۱۹۴۶ -       م‌,Coleman, Vermon

س‍رزم‍ی‍ن‌ ش‍رارت‌

ن‍ش‍ر خ‍ات‍ون‌

۱۳۸۵

۲۹۷

زم‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۴ -

ام‍پ‍راطوری‌ اع‍ت‍دال‌: ک‍اوش‍ی‌ در ن‍ظری‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ دی‍ن‍ی‌ خ‍ط ت‍ع‍ادل‌

ک‍ت‍اب‌ ج‍م‍ه‍ور

۱۳۹۲

۲۹۸

س‍ع‍ی‍دی‌م‍ه‍ر، م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۲ -

ض‍رورت‌، دلال‍ت‌ و ج‍ه‍ان‌ه‍ای‌ م‍م‍ک‍ن‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۴

۲۹۹

ب‍وی‍ل‌، ف‍ران‍س‍ی‍س‌ آن‍ت‍ون‍ی‌، ۱۹۵۰ -       م‌,Boyle، , Francis Anthony

ب‍ر ه‍م‌ زدن‌ ن‍ظم‌ ج‍ه‍ان‍ی‌: ام‍پ‍ری‍ال‍ی‍س‍م‌ ام‍ری‍ک‍ا در خ‍اورم‍ی‍ان‍ه‌ پ‍ی‍ش‌ و پ‍س‌ از ی‍ازده‌ س‍پ‍ت‍ام‍ب‍ر

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۰

۳۰۰

ک‍ات‍ی‍ن‍گ‍ه‍ام‌، ج‍ان‌، ۱۹۴۳ -     م‌,Cottingham، , John

م‍ع‍ن‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۲

۳۰۱

پ‍ی‍ن‍ک‌، ت‍ام‍س‌,Pink، , Thomas

اراده‌ آزاد

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۳

۳۰۲

اس‍ع‍دی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۵۰ -

م‍ن‍اظره‌ه‍ای‌ ه‍ش‍ام‌ب‍ن‌ح‍ک‍م‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۲

۳۰۳

ف‍روغ‍ی‌، ش‍ی‍دا، ۱۳۳۸ -

ت‍غ‍ذی‍ه‌ ص‍ح‍ی‍ح‌ خ‍ان‍واده‌ در اس‍لام‌

ان‍دی‍ش‍ه‌ زری‍ن‌

۱۳۸۹

۳۰۴

ح‍ج‍ازی‌، ب‍ه‍ج‍ت‌ال‍س‍ادات‌، ۱۳۳۹ -

چ‍ش‍م‌ان‍دازی‌ ب‍ه‌ ت‍ح‍ولات‌ ادب‍ی‌ پ‍س‌ از پ‍ی‍روزی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌ در ح‍وزه‌ ش‍ع‍ر وداس‍ت‍ان‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۴

۳۰۵

رال‍ی‍ن‌، ب‍رن‍ارد ای‌.، ۱۹۴۳ -     م‌,Rollin، , .Bernard E

ع‍ل‍م‌ و اخ‍لاق‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۴

۳۰۶

ب‍اب‍ای‍ی‌، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌، ۱۳۵۱ -

رن‍ج‌ ع‍رف‍ان‍ی‌ و ش‍ور اج‍ت‍م‍اع‍ی‌: ک‍ارک‍رده‍ای‌ ی‍اد واق‍ع‍ه‌ ع‍اش‍ورا در ج‍ه‍ان‌ ام‍روز

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۳

۳۰۷

ک‍ول‍ون‌، دوم‍ی‍ن‍ی‍ک‌,1

م‍ه‍ر در خ‍اور ن‍زدی‍ک‌ و ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ ع‍ل‍م‍ی‌ و ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

۱۳۹۴

۳۰۸

وک‍ی‍ل‍ی‌، م‍ح‍م‍دح‍س‍ن‌، ۱۳۵۹ -

م‍ک‍ت‍ب‌ ت‍ف‍ک‍ی‍ک‌: ت‍اری‍خ‌ و ن‍ق‍د

ک‍ان‍ون‌ ان‍دی‍ش‍ه‌ ج‍وان‌

۱۳۹۳

۳۰۹

ف‍رح‍زاد، ح‍ب‍ی‍ب‌ال‍ل‍ه‌, ۱۳۴۱-

ی‍ک‌ گ‍ام‌ ت‍ا خ‍دا: م‍ب‍اح‍ث‍ی‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ت‍ک‍ب‍ر و خ‍ودخ‍واه‍ی‌

ن‍ش‍ر ع‍طش‌

۱۳۹۳

۳۱۰

زم‌، م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۴ -

آی‍ی‍ن‌ ج‍لال‌ در گ‍ردش‍گ‍ری‌ ح‍لال‌

ک‍ت‍اب‌ ج‍م‍ه‍ور

۱۳۹۴

۳۱۱

0

ی‍ادداش‍ت‌ه‍ای‌ ن‍ات‍م‍ام‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۸

۳۱۲

ان‍ص‍اری‍ان‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۲۳ -

ره‌ ع‍ش‍ق‌: داس‍ت‍ان‍ه‍ای‍ی‌ از ح‍ی‍ات‌ ع‍ارف‍ان‍ه‌ ام‍ی‍ر م‍وم‍ن‍ان‌ ع‍ل‍ی‌ (ع‌) در آث‍ار اس‍ت‍اد ح‍س‍ی‍ن‌ ان‍ص‍اری‍ان‌

س‍راج‌ ن‍ور

۱۳۸۵

۳۱۳

ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۲ -

اش‍ک‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍رم‍ای‍ه‌ ش‍ی‍ع‍ه‌

دل‍ی‍ل‌م‍ا

۱۳۸۹

۳۱۴

اع‍راف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا, ۱۳۳۸-

ق‍واع‍د ف‍ق‍ه‍ی‌: ت‍س‍ب‍ی‍ب‌، اع‍ان‍ه‌ ب‍ر اث‍م‌، اع‍ان‍ه‌ ب‍ر ب‍ر

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ اش‍راق‌ و ع‍رف‍ان‌

۱۳۹۳-

۳۱۵

اع‍راف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۸ -

ت‍رب‍ی‍ت‌ ف‍رزن‍د ب‍ا روی‍ک‍رد ف‍ق‍ه‍ی‌

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ اش‍راق‌ و ع‍رف‍ان‌

۱۳۹۳

۳۱۶

س‍ال‍م‌، م‍ری‍م‌

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ان‍ت‍ق‍ادی‌ ن‍ظری‍ه‌ ع‍ق‍ول‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ م‍ت‍ع‍ال‍ی‍ه‌

ب‍ص‍ی‍رت‌

۱۳۹۳

۳۱۷

اح‍س‍ان‍ی‌، غ‍لام‌س‍خ‍ی‌، ۱۳۵۰ -

ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ م‍اه‍ی‍ت‌ و ح‍ق‍ی‍ق‍ت‌ ای‍م‍ان‌ ب‍ی‍ن‌ م‍لاص‍درا و اک‍وی‍ن‍اس‌

م‍رک‍ز ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ت‍رج‍م‍ه‌ و ن‍ش‍ر ال‍م‍ص‍طف‍ی‌(ص‌)

۱۳۹۳

۳۱۸

 

اب‍ع‍اد ت‍وطئ‍ه‌ و ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ح‍ک‍م‌: گ‍زی‍ده‌ م‍ق‍الات‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ت‍وطئ‍ه‌ آی‍ات‌ ش‍ی‍طان‍ی‌ و ح‍ک‍م‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ (س‌)

س‍ت‍اد ب‍رگ‍زاری‌ س‍م‍ی‍ن‍ار ت‍ب‍ی‍ی‍ن‌ ح‍ک‍م‌ ت‍اری‍خ‍ی‌ ح‍ض‍رت‌ ام‍ام‌ (س‌)

۱۳۶۹

۳۱۹

م‍ظف‍ر، م‍ح‍م‍درض‍ا،۱۹۰۴-۱۹۶۴ م‌

م‍ن‍طق‌

ح‍ک‍م‍ت‌

۱۴۲۳ق‌.=۱۳۸۱

۳۲۰

ل‍ی‍ن‍دگ‍رن‌، آس‍ت‍ری‍د (اری‍ک‍س‍ون‌)، ۱۹۰۷ -     م‌,1

دره‌ گ‍ل‌ س‍رخ‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۹۳

۳۲۱

ت‍راب‍ی‌، ای‍ران‌، ۱۳۳۴ -

خ‍اطرات‌ ای‍ران‌: خ‍اطرات‌ ای‍ران‌ ت‍راب‍ی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۹۲

۳۲۲

اف‍ه‍م‍ی‌، ج‍واد، ۱۳۴۳ -

س‍وران‌ س‍رد

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۹

۳۲۳

غ‍ی‍اث‍ی‍ان‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۷ -

خ‍اطرات‌ زن‍دان‌ : گ‍زی‍ده‌ای‌ از ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‌ زن‍دان‍ی‍ان‌ س‍ی‍اس‍ی‌ رژی‍م‌ پ‍ه‍ل‍وی‌

: ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

،۱۳۸۸

۳۲۴

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ س‍ی‍س‍ت‍ان‍ی‌، اب‍وال‍ق‍اس‍م‌، ۱۳۲۸ -

ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍وض‍وع‍ی‌ آی‍ات‌ ق‍رآن‌ ک‍ری‍م‌ درب‍اره‌ اس‍م‍اءال‍ح‍س‍ن‍ی‌ ال‍ه‍ی‌ و اس‍م‌ اع‍ظم‌ پ‍روردگ‍ار

آوای‌ م‍ن‍ج‍ی‌

۱۳۹۳

۳۲۵

ش‍ه‍ب‍ازی‌، ع‍ب‍دال‍ل‍ه‌، ۱۳۳۴ -

ن‍ظری‍ه‌ ت‍وطئ‍ه‌ و ف‍ق‍ر روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ در ت‍اری‍خ‌ ن‍گ‍اری‌ م‍ع‍اص‍ر ای‍ران‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۹۳

۳۲۶

ت‍وک‍ل‍ی‌، ی‍ع‍ق‍وب‌، ۱۳۴۶ -

ع‍ق‍اب‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ ش‍ی‍ر: ب‍ررس‍ی‌ پ‍ی‍ام‍ده‍ای‌ ح‍م‍ل‍ه‌ اح‍ت‍م‍ال‍ی‌ آم‍ری‍ک‍ا ب‍ا ای‍ران‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۹۳

۳۲۷

زی‍ب‍اک‍لام‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۳۲ -

خ‍لاف‌ ج‍ری‍ان‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

،۱۳-۱۳۸۹

۳۲۸

رج‍ب‍ل‍و، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۳۸ -

دی‍دگ‍اه‌: پ‍ن‍ج‌ گ‍ف‍ت‍ار در ب‍اب‌ ت‍اری‍خ‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ج‍ن‍گ‌ ع‍راق‌ و ای‍ران‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۹۲

۳۲۹

ن‍ی‍ری‌، ح‍س‍ی‍ن‌

ف‍رار از م‍وص‍ل‌: خ‍اطرات‌ ش‍ف‍اه‍ی‌ م‍ح‍م‍درض‍ا ع‍ب‍دی‌

س‍ازم‍ان‌ ت‍ب‍ل‍ی‍غ‍ات‌ اس‍لام‍ی‌، ح‍وزه‌ ه‍ن‍ری‌، س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۳

۳۳۰

اف‍روغ‌، ع‍م‍اد، ۱۳۳۶ -

ه‍وی‍ت‌ ای‍ران‍ی‌ و ح‍ق‍وق‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۸۷

۳۳۱

ض‍راب‍ی‌زاده‌، ب‍ه‍ن‍از، ۱۳۴۷ -

دخ‍ت‍ر ش‍ی‍ن‍ا: خ‍اطرات‌ ق‍دم‌خ‍ی‍ر م‍ح‍م‍دی‌ک‍ن‍ع‍ان‌ ه‍م‍س‍ر س‍ردار ش‍ه‍ی‍د ح‍اج‌ س‍ت‍ار اب‍راه‍ی‍م‍ی‌ه‍ژی‍ر

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۹۲

۳۳۲

غ‍ی‍اث‍ی‍ان‌، س‍ع‍ی‍د، ۱۳۴۷ -

آن‌ روز س‍ه‌ و ن‍ی‍م‌ ب‍ع‍دازظه‍ر: خ‍اطرات‌ م‍ه‍دی‌ ص‍م‍دی‌ص‍ال‍ح‌

ش‍رک‍ت‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ س‍وره‌ م‍ه‍ر

۱۳۹۱

۳۳۳

اع‍راف‍ی‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۳۸ -

ض‍م‍ی‍ر ن‍اخ‍ودآگ‍اه‌ در ق‍رآن‌

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ اش‍راق‌ و ع‍رف‍ان‌

۱۳۹۳

۳۳۴

ش‍ک‍راب‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۷ -

ع‍رف‍ان‌ اس‍لام‍ی‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ م‍طال‍ع‍ات‌ م‍ع‍اص‍ر

س‍ازم‍ان‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ و ان‍دی‍ش‍ه‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۹۳

۳۳۵

ص‍اف‍ی‌ گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌، ل‍طف‌ ال‍ل‍ه‌

پ‍ی‍ام‌ غ‍دی‍ر

گ‍ل‍پ‍ای‍گ‍ان‍ی‌

۱۳۹۱

۳۳۶

ص‍اف‍ی‌، ل‍طف‌ال‍ل‍ه‌، -۱۲۹۷

م‍ع‌ ال‍خ‍طی‍ب‌ ف‍ی‌ خ‍طوطه‌ ال‍ع‍ری‍ض‍ه‌

م‍وس‍س‍ه‌ ال‍س‍ی‍ده‌ ال‍م‍ع‍ص‍وم‍ه‌(س‍لام‌ال‍ل‍ه‌ع‍ل‍ی‍ه‍ا)

۱۴۱۸ق‌. =۱۳۷۶

۳۳۷

م‍ول‍وی‌، ج‍لال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۶۰۴ -۶۷۲ ق‌

ن‍ص‍اب‌ م‍ول‍وی‌: گ‍زی‍ده‌ اس‍م‍اع‍ی‍ل‌ ان‍ق‍روی‌ از م‍ث‍ن‍وی‌

ح‍ک‍م‍ت‌

۱۳۹۴

۳۳۸

خ‍ل‍ف‌رض‍ای‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۶۳ -

م‍واف‍ق‍ت‌ن‍ام‍ه‌ه‍ای‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌؛ ب‍ا ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ظرات‌ ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌

: ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌

۱۳۹۴

۳۳۹

ع‍رب‌اح‍م‍دی‌، ام‍ی‍رب‍ه‍رام‌، ۱۳۴۶ -

ج‍ام‍ع‍ه‌ و ف‍ره‍ن‍گ‌ اری‍ت‍ره‌

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ه‍ن‍ری‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ال‍ه‍دی‌

۱۳۹۳

۳۴۰

ف‍لاح‌، رس‍ت‍م‌، ۱۳۴۵ -

ج‍س‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در اخ‍لاق‌ پ‍ژوه‍ش‌

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

۱۳۹۳

۳۴۱

اف‍ت‍خ‍اری‌، اص‍غ‍ر، ۱۳۴۷ -

ت‍ه‍دی‍د ن‍رم‌: روی‍ک‍ردی‌ اس‍لام‍ی‌

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

۱۳۹۱

۳۴۲

اص‍غ‍ری‌، ف‍ی‍روزه‌، ۱۳۴۳ -

ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ ص‍اح‍ب‌ن‍ظران‌: ( م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا و گ‍ف‍ت‌ و گ‍وه‍ا)

پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ م‍طال‍ع‍ات‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ و اج‍ت‍م‍اع‍ی‌

۱۳۹۳

۳۴۳

خ‍اق‍ان‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۳۷ -

ن‍ش‍ان‍ه‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و زب‍ان‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اس‍لام‍ی‌

ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۹۳

۳۴۴

ش‍م‍ری‌، روؤف‌ اح‍م‍د

ال‍وج‍ودالال‍ه‍ی‌ ع‍ن‍د اب‍ن‌اب‍ی‌ال‍ح‍دی‍د

ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

۱۴۳۵ق‌.=۱۳۹۲

۳۴۵

اب‍ن‌ ش‍اذان‌، ف‍ض‍ل‌ ب‍ن‌ ش‍اذان‌،     -۲۶۰ ق‌

ال‍ن‍ق‍ض‌ ع‍ل‍ی‌اب‍ی‌ع‍ب‍ی‍د ال‍ه‍روی‌ ف‍ی‌ال‍طلاق‌

ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

۱۴۳۴ق‌.=۱۳۹۲

۳۴۶

خ‍دام‍ی‍ان‌ آران‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۳ -

روای‍ات‌ ص‍ح‍ی‍ح‍ه‌ ف‍ض‍ی‍ل‍ت‌ زی‍ارت‌ رض‍وی‌

ب‍ن‍ی‍اد پ‍ژوه‍ش‍ه‍ای‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۹۲

۳۴۷

ف‍ت‍اح‍ی‌ زف‍رق‍ن‍دی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۶۹ -

م‍ردم‌ و ح‍ک‍وم‍ت‌ اس‍لام‍ی‌: ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ج‍ای‍گ‍اه‌ م‍ردم‌ در ق‍ان‍ون‌ اس‍اس‍ی‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ ای‍ران‌

ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌ ، پ‍ژوه‍ش‍ک‍ده‌ ش‍ورای‌ ن‍گ‍ه‍ب‍ان‌

۱۳۹۴

۳۴۸

م‍ل‍ک‍ی‌، خ‍ل‍ی‍ل‌،۱۲۸۰-۱۳۴۸

درس‌ ۲۸ م‍رداد از ل‍ح‍اظ ن‍ه‍ض‍ت‌ م‍ل‍ی‌ ای‍ران‌ و از ل‍ح‍اظ ره‍ب‍ران‌ خ‍ای‍ن‌ ح‍زب‌ ت‍وده‌

پ‍ردی‍س‌ دان‍ش‌، ن‍ش‍ر و پ‍ژوه‍ش‌ ش‍ی‍رازه‌ ک‍ت‍اب‌

۱۳۹۳

۳۴۹

ن‍ب‍وی‌ رض‍وی‌، س‍ی‍دم‍ق‍داد، ۱۳۵۹ -

ت‍اری‍خ‌ م‍ک‍ت‍وم‌: ن‍گ‍اه‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍لاش‌ه‍ای‌ س‍ی‍اس‍ی‌ ف‍ع‍الان‌ ازل‍ی‌ در م‍خ‍ال‍ف‍ت‌ ب‍ا ح‍ک‍وم‍ت‌ ق‍اج‍ار و ت‍دارک‌ ان‍ق‍لاب‌ م‍ش‍روطه‌

پ‍ردی‍س‌ دان‍ش‌

۱۳۹۳

۳۵۰

ک‍ل‍ه‍ر، م‍ح‍م‍د

ج‍س‍ت‍اری‌ پ‍ی‍رام‍ون‌ ج‍ن‍ب‍ش‌ ش‍ی‍خ‌ ع‍ب‍ی‍دال‍ل‍ه‌ ش‍م‍دی‍ن‍ی‌۱۲۹۷ ق‌/۱۸۸۰م‌ ب‍ه‌ ان‍ض‍م‍ام‌ در رس‍ال‍ه‌ اف‍ت‍ت‍اح‌ ن‍اص‍ری‌

پ‍ردی‍س‌ دان‍ش‌

۱۳۹۳

۳۵۱

ب‍ی‍ات‌، ک‍اوه‌، ۱۳۳۳ -

آری‍ان‌ ب‍ه‌ گ‍رد ی‍ک‌ درف‍ش‌: پ‍ی‍ش‍گ‍رای‌ درآم‍دی‌ ب‍ر ان‍دی‍ش‍ ن‍ژادگ‍رای‍ی‌ در ای‍ران‌ م‍ع‍اص‍ر: زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ و گ‍زی‍د آث‍ار آری‍ا پ‍ارت‌، ش‍روی‍ن‌ ب‍اون‍د

پ‍ردی‍س‌ دان‍ش‌

۱۳۹۳

۳۵۲

ام‍ی‍رخ‍ان‍ی‌ ف‍راه‍ان‍ی‌، ف‍اطم‍ه‌

اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ی‌ و اس‍لام‌ش‍ن‍اس‍ان‌ ؛ از ش‍ن‍اخ‍ت‌ ت‍ا ت‍ع‍ام‍ل‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‍ی‌ ال‍ه‍دی‌

۱۳۹۳

۳۵۳

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍د، ۱۳۴۰ م‍رداد -

ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ف‍ق‍ه‍ی‌ و ح‍ق‍وق‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ات‌ ف‍ری‍ب‍ک‍اران‍ه‌ در ت‍ع‍ام‍لات‌ ب‍ی‍ن‌ش‍خ‍ص‍ی‌

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۴

۳۵۴

م‍ح‍م‍ودی‌، م‍ح‍م‍ده‍ادی‌، ۱۳۶۴ -

ج‍ن‍گ‌

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۴

۳۵۵

راج‍رز، ن‍ای‍ج‍ل‌,Rodgers، , Nigel

ف‍ی‍ل‍س‍وف‍ان‌ ب‍دک‍ردار

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۳

۳۵۶

ک‍ری‍م‍ی‍ان‌ص‍ی‍ق‍لان‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۴۶ -

اخ‍لاق‌ زی‍س‍ت‌م‍ح‍ی‍طی‌ در ح‍ک‍م‍ت‌ اس‍لام‍ی‌

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۳

۳۵۷

ق‍ائ‍م‍ی‌، ع‍ل‍ی‌، ۱۳۱۶ -

م‍ه‍ارت‌ه‍ای‌ زن‍دگ‍ی‌ از م‍ن‍ظر اس‍لام‌( ب‍ا روی‍ک‍رد خ‍ان‍واده‌)

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۳

۳۵۸

آق‍ای‍ی‌، ع‍ل‍ی‌

ت‍اری‍خ‌گ‍ذاری‌ ح‍دی‍ث‌: روش‌ه‍ا و ن‍م‍ون‍ه‌ه‍ا

ح‍ک‍م‍ت‌

۱۳۹۴

۳۵۹

0

روی‍ک‍رده‍ای‍ی‌ ب‍ه‌ ت‍اری‍خ‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر ق‍رآن‌

ح‍ک‍م‍ت‌

۱۳۹۴

۳۶۰

راج‍رس‍ون‌، ک‍ن‍ت‌ اف‌.، ۱۹۴۸ -     م‌,Rogerson، , .Kenneth F

زی‍ب‍ای‍ی‌ش‍ن‍اس‍ی‌ ک‍ان‍ت‌

ح‍ک‍م‍ت‌

۱۴۳۶ق‌.=۱۳۹۴

۳۶۱

ول‍ف‌، م‍اری‍ن‍ا ن‍ی‍ک‍الای‍ون‍ا,Vol'f، , Marina Nikolaevna

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ی‍ون‍ان‍ی‌ م‍ت‍ق‍دم‌ و ای‍ران‌ ب‍اس‍ت‍ان‌

: ح‍ک‍م‍ت‌

۱۳۹۴

۳۶۲

ک‍ی‍ن‌، راب‍رت‌، ۱۹۳۸ -     م‌,Kane، , Robert

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ اخ‍ت‍ی‍ار

ح‍ک‍م‍ت‌

۱۳۹۴. = ۱۴۳۶ ق‌

۳۶۳

ی‍ث‍رب‍ی‌، س‍ی‍د ی‍ح‍ی‍ی‌،-۱۳۲۱

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ خ‍راف‍ات‌: م‍ع‍رف‍ی‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ خ‍راف‍ات‌، ع‍ل‍ل‌ و ان‍گ‍ی‍زه‌ه‍ای‌ گ‍رای‍ش‌ و روش‌ م‍ب‍ارزه‌ ب‍ا آن‌

ام‍ی‍رک‍ب‍ی‍ر

۱۳۹۳

۳۶۴

ن‍ی‍ش‍اب‍وری‌، ع‍ب‍دال‍ح‍س‍ی‍ن‌، ۱۳۴۲ -

اح‍رام‌ م‍ح‍رم‌: آداب‌ ح‍ض‍ور در ای‍ام‌ و م‍راس‍م‌ س‍وگ‍واری‌ ام‍ام‌ح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ال‍س‍لام‌

دل‍ی‍ل‌م‍ا

۱۳۹۲

۳۶۵

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌، س‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۲ -

ال‍گ‍وه‍ای‌ ت‍ام‍ی‍ن‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ از دی‍دگ‍اه‌ اس‍لام‌ و غ‍رب‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌

۱۳۹۴

۳۶۶

داودی‌، م‍ح‍م‍د،۱۳۴۵ -

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ م‍ش‍اء

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌

۱۳۹۳-

۳۶۷

ب‍ه‍ش‍ت‍ی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۲۴ -

ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ت‍ع‍ل‍ی‍م‌ و ت‍رب‍ی‍ت‌ اش‍راق‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌

۱۳۹۳-

۳۶۸

م‍ع‍رف‍ی‌، ع‍ب‍دال‍ح‍م‍ی‍د، ۱۳۵۴ -

ع‍ل‍م‌ اق‍ت‍ص‍اد و م‍س‍ئ‍ل‍ه‌ ش‍ن‍اخ‍ت‌: ن‍ق‍دی‌ م‍ع‍رف‍ت‌ش‍ن‍اخ‍ت‍ی‌ ب‍ر روش‌ش‍ن‍اس‍ی‌ اق‍ت‍ص‍اد ن‍ئ‍وک‍لاس‍ی‍ک‍ی‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌

۱۳۹۳

۳۶۹

ل‍ش‍ک‍ری‌، ع‍ل‍ی‍رض‍ا، ۱۳۴۱ -

م‍ب‍ان‍ی‌ ع‍دال‍ت‌ اج‍ت‍م‍اع‍ی‌ در اس‍لام‌

پ‍ژوه‍ش‍گ‍اه‌ ح‍وزه‌ و دان‍ش‍گ‍اه‌

۱۳۹۴

۳۷۰

ع‍ل‍وی‌، س‍ی‍داب‍وذر، ۱۳۶۰ -

ب‍ازپ‍رس‌ و ب‍ازپ‍رس‍ی‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌ ب‍ا ن‍گ‍اه‍ی‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ب‍ه‌ ق‍وان‍ی‍ن‌ س‍اب‍ق‌ و ج‍دی‍د ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌

ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌

۱۳۹۴

۳۷۱

ک‍ازرون‍ی‌، س‍ی‍د م‍ص‍طف‍ی‌، 91/70/7631، م‍ول‍ف‌، ک‍ارش‍ن‍اس‍ی‌،۶۶۴۱۴۲۵۵

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ ح‍م‍ای‍ت‌ در ح‍ق‍وق‌ ب‍ی‍ن‌ال‍م‍ل‍ل‌

ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌

۱۳۹۳

۳۷۲

ع‍ب‍اس‍ی‌، م‍ح‍م‍د رض‍ا، ۱۳۴۹ -

ح‍ق‍وق‌ م‍ال‍ی‍ات‌ه‍ا از م‍ن‍ظر ح‍ق‍وق‌ خ‍ص‍وص‍ی‌ ش‍ام‍ل‌ ت‍ف‍س‍ی‍ر م‍واد ق‍ان‍ون‌ م‍ال‍ی‍ات‍ه‍ای‌ م‍س‍ت‍ق‍ی‍م‌...

ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌

۱۳۹۰

۳۷۳

ص‍ادق‍ی‌، ک‍ری‍م‌، ۱۳۵۲ -

اص‍لاح‍ات‌ ارض‍ی‌ در ای‍ران‌ و م‍س‍ائ‍ل‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ راج‍ع‌ ب‍ه‌ آن‌

ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌

۱۳۹۴

۳۷۴

ع‍ل‍ی‌ ن‍ژادی‌، م‍ح‍م‍د، ۱۳۶۷ -

اب‍طال‌ و اص‍لاح‌ س‍ن‍د م‍ال‍ک‍ی‍ت‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ ای‍ران‌...

ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌

۱۳۹۳

۳۷۵

ح‍س‍ی‍ن‍ی‌ م‍ق‍دم‌، س‍ی‍دع‍س‍ک‍ری‌، ۱۳۴۴ -

م‍طال‍ع‍ه‌ ت‍طب‍ی‍ق‍ی‌ ح‍ق‍وق‌ زن‌ در ادی‍ان‌ و م‍ک‍ات‍ب‌، ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و ک‍ن‍وان‍س‍ی‍ون‌ رف‍ع‌ ت‍ب‍ع‍ی‍ض‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ زن‍ان‌

ن‍گ‍اه‌ ب‍ی‍ن‍ه‌

۱۳۹۲

۳۷۶

م‍غ‍ن‍ی‍ه‌، م‍ح‍م‍دج‍واد، ۱۹۰۴ -۱۹۷۹ م‌,Maghniyah، , Muhammad Jawad

ال‍ف‍ق‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ال‍م‍ذاه‍ب‌ال‍خ‍م‍س‍ه‌

ش‍رک‍ت‌ ن‍ش‍ر ب‍ه‍ی‍ن‍ه‌ ف‍راگ‍ی‍ر

۱۳۹۳

۳۷۷

اب‍ن‌ ق‍ی‍م‌ ج‍وزی‍ة، م‍ح‍م‍دب‍ن‌ اب‍ی‌ب‍ک‍ر، ق‌ ۷۵۱-۶۹۱

ب‍دائ‍ع‌ ال‍ف‍وائ‍د

درال‍ک‍ت‍اب‌ ال‍ع‍رب‍ی‌

[م‌ ۱۹= .ق‌ ۱۴]. =۱۳

۳۷۸

0

ف‍روغ‌ م‍س‍ج‍د م‍ج‍م‍وع‍ه‌ م‍ق‍الات‌ ب‍رگ‍زی‍ده‌ اول‍ی‍ن‌ ه‍م‍ای‍ش‌ ه‍ف‍ت‍ه‌ ج‍ه‍ان‍ی‌ م‍س‍اج‍د

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‌ ث‍ق‍ل‍ی‍ن‌

۱۳۸۳

۳۷۹

م‍ح‍ق‍ق‌ دام‍اد، س‍ی‍دم‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۴ -

ت‍ح‍ص‍ی‍ل‌ ن‍ام‍ش‍روع‌ م‍ال‌ در ح‍ق‍وق‌ اس‍لام‍ی‌

م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۹۳

۳۸۰

م‍ی‍رداداش‍ی‌، م‍ه‍دی‌، ۱۳۵۱ -

م‍س‍ئ‍ول‍ی‍ت‌ م‍دن‍ی‌ م‍وس‍س‍ات‌ ع‍م‍وم‍ی‌ در ح‍ق‍وق‌ ای‍ران‌ و م‍ص‍ر

دان‍ش‍گ‍اه‌ م‍ف‍ی‍د

۱۳۹۳

۳۸۱

م‍وس‍وی‌ن‍ی‍ا، س‍ی‍درض‍ا، ۱۳۴۳ -

ال‍گ‍وه‍ای‌ ت‍ص‍م‍ی‍م‌ گ‍ی‍ری‌ در س‍ی‍اس‍ت‌ خ‍ارج‍ی‌ ای‍ران‌: ب‍ررس‍ی‌ م‍ق‍ای‍س‍ه‌ای‌ دوران‌ پ‍ه‍ل‍وی‌ دوم‌ (۱۳۴۲-۱۳۵۷ ) و ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌ (۱۳۵۸-۱۳۶۸)

دان‍ش‍گ‍اه‌ ع‍ل‍وم‌ ان‍س‍ان‍ی‌ م‍ف‍ی‍د

،۱۳۹۲

۳۸۲

وروائ‍ی‌، اک‍ب‍ر، ۱۳۴۵ -

ح‍ق‍وق‌ م‍ت‍ه‍م‌ ت‍ح‍ت‌ ن‍ظری‌ در ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ ای‍ران‌

ان‍ت‍ش‍ارات‌ ب‍ه‍ن‍ام‍ی‌

۱۳۹۳

۳۸۳

م‍ح‍ق‍ق‌ دام‍اد، س‍ی‍دم‍ص‍طف‍ی‌، ۱۳۲۴ -

ف‍اج‍ع‍ه‌ ج‍ه‍ل‌م‍ق‍دس‌: گ‍ف‍ت‍اره‍ای‍ی‌ در ت‍ح‍ل‍ی‍ل‌ ح‍ادث‍ه‌ ع‍اش‍ورای‌ ح‍س‍ی‍ن‍ی‌

م‍رک‍ز ن‍ش‍ر ع‍ل‍وم‌ اس‍لام‍ی‌

۱۳۹۲

۳۸۴

رف‍ی‍ع‍ی‌، ک‍م‍ال‌ال‍دی‍ن‌ م‍ح‍م‍د، ۱۳۴۱ -

درآم‍دی‌ ب‍ر ن‍ظام‌ ح‍ق‍وق‍ی‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌

گ‍پ‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ ام‍ام‌ ح‍س‍ی‍ن‌(ع‌)، م‍رک‍ز پ‍ژوه‍ش‌ه‍ای‌ م‍دی‍ری‍ت‌ ب‍ح‍ران‌ و دف‍اع‌ غ‍ی‍رن‍ظام‍ی‌

۱۳۸۹

۳۸۵

ات‍ک‍ی‍ن‌، م‍ی‍وری‍ی‍ل‌,Atkin, Muriel

رواب‍ط ای‍ران‌ و روس‌ (۱۷۸۰- )۱۸۲۸

م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

۱۳۸۲

۳۸۶

م‍ی‍راف‍ض‍ل‍ی‌، ع‍ل‍ی‌           ، گ‍ردآورن‍ده‌

رب‍اع‍ی‍ات‌ خ‍ی‍ام‌ در م‍ن‍اب‍ع‌ ک‍ه‍ن‌

م‍رک‍ز ن‍ش‍ر دان‍ش‍گ‍اه‍ی‌

۱۳۸۲

۳۸۷

طب‍اطب‍ائ‍ی‌ن‍س‍ب‌، س‍ی‍دم‍ح‍م‍درض‍ا، ۱۳۴۹ -

م‍ص‍ب‍اح‌ ه‍دای‍ت‌

م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ن‍ورالائ‍م‍ه‌ (ع‌)

۱۳۹۲-

۳۸۸

ج‍ع‍ف‍ری‌ ل‍ن‍گ‍رودی‌، م‍ح‍م‍دج‍ع‍ف‍ر، ۱۳۰۲ -

ق‍وه‌ ق‍دس‍ی‍ه‌

گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌

۱۳۹۳

۳۸۹

ن‍ج‍م‌ال‍دی‍ن‌ ک‍ب‍ری‌، اح‍م‍دب‍ن‌ ع‍م‍ر، ۶۱۸ -۵۴۰ ؟ق‌

رس‍ال‍ه‌ ال‍ی‌ ال‍ه‍ائ‍م‌ ال‍خ‍ائ‍ف‌ م‍ن‌ ل‍وم‍ه‌ لائ‍م‌

ک‍ی‍ه‍ان‌

۱۳۶۴

۳۹۰

ن‍ه‍ری‍ن‍ی‌، ف‍ری‍دون‌، ۱۳۴۱ -

آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ م‍دن‍ی‌

گ‍ن‍ج‌ دان‍ش‌

-۱۳۹۳

۳۹۱

اخ‍ت‍ی‍ار، ق‍رن‌۸ ق‌

ت‍ص‍ح‍ی‍ح‌ داس‍ت‍ان‌ م‍ح‍ب‌ و م‍ح‍ب‍وب‌

دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، س‍ازم‍ان‌ چ‍اپ‌ و ان‍ت‍ش‍ارات‌. ؛ ده‍اق‍ان‌، دان‍ش‍گ‍اه‌ آزاد اس‍لام‍ی‌، واح‍د ده‍اق‍ان‌

۱۳۹۰

۳۹۲

ص‍ال‍ح‍ی‌، ش‍وق‍ی‌ ذک‍ری‍ا؟

الاث‍ارال‍م‍ت‍رت‍ب‍ه‌ ع‍ل‍ی‌ ع‍م‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ت‍ل‍ق‍ی‍ح‌ ال‍ص‍ن‍اع‍ی‌

ال‍ع‍ل‍م‌ و الای‍م‍ان‌ ل‍ل‍ن‍ش‍ر و ال‍ت‍وزی‍ع‌

۲۰۰۶م‌

 

 

 

 

 

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028