تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در مهر ماه 1395به منابع کتابخانه)

چهارشنبه, 12 آبان 1395   ردي‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ۱ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ ‭Z,۴۵۰,/گ۹،ب۴ ۲ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ اص‍لاح‍ات‌: اص‍لاح‍ات‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در شهریور ماه 1395به منابع کتابخانه)

یکشنبه, 04 مهر 1395   ردي‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ۱ م‍خ‍ت‍ص‍ر ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ (ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اش‍خ‍اص‌، ام‍وال‌، دول‍ت‌ و م‍ل‍ت‌) ‭KMH,۳۸۰۰,/ی۴،م۳ ۲...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در مرداد ماه 1395به منابع کتابخانه)

پنج شنبه, 11 شهریور 1395   ردي‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ۱ ک‍ن‍ز ج‍ام‍ع‌ ال‍ف‍وائ‍د و داف‍ع‌ ال‍م‍ع‍ان‍د ‭BP,۹۶،/۵,/ن۳،ک۹ ۲ ت‍اری‍خ‌ ک‍ش‍ی‍ک‌خ‍ان‍ه‌ ه‍م‍ای‍ون‌ ‭DSR,۱۰,/ن۳،ت۲ ۳ دی‍وان‌...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در اردیبهشت ماه 1395به منابع کتابخانه)

دوشنبه, 13 ارديبهشت 1395 تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در اردیبهشت ماه 1395به منابع کتابخانه) ردیف عنوان سرشناسه ناشر سال انتشار 1 ب‍ه‍ارس‍ت‍ان‌، ف‍ص‍ل‍ن‍ام‍ه‌ اس‍ن‍اد، م‍طب‍وع‍ات‌ و م‍ت‍ون‌  ...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آبان ماه 1394 به منابع کتابخانه)

یکشنبه, 01 آذر 1394 تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آبان ماه 1394 به منابع کتابخانه)     ردي‍ف‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍اش‍ر س‍ال‌ ان‍ت‍ش‍ار ۱ ص‍ادق‍ی‌ ت‍ه‍ران‍ی‌، م‍ح‍م‍د, ۱۳۰۵-۱۳۹۰ ع‍ل‍ی‌ و...

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028