تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در دی ماه 1395به منابع کتابخانه)

یکشنبه, 10 بهمن 1395 تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در دی ماه 1395به منابع کتابخانه) ردي‍ف‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍اش‍ر ۱ آخ‍ون‍دی‌، م‍ح‍م‍ود, ۱۳۱۲- آی‍ی‍ن‌ دادرس‍ی‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ وزارت‌...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آذر ماه 1395به منابع کتابخانه)

شنبه, 11 دی 1395   ردي‍ف‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ ن‍اش‍ر ۱ م‍وس‍وی‌ غ‍روی‌، م‍ح‍م‍دج‍واد, ۱۲۸۲- ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ ح‍ج‌ "ب‍خ‍ش‌ چ‍ه‍ارم‌ خ‍ورش‍ی‍د م‍ع‍رف‍ت‌ در گ‍ن‍اه‌ و طاع‍ت‌"...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آبان ماه 1395به منابع کتابخانه)

دوشنبه, 29 آذر 1395   ردي‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ۱ س‍ف‍ر در زم‍ان‌: آش‍ن‍ای‍ی‌ ب‍ا ب‍رخ‍ی‌ از م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ف‍ی‍زی‍ک‌ ن‍وی‍ن‌ و ش‍ن‍اخ‍ت‌ ج‍ه‍ان‌ ‭QB,۲۰۹,/گ۴۵،س۷ ۲ از ب‍ی‌ن‍ه‍ای‍ت‌...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در مهر ماه 1395به منابع کتابخانه)

چهارشنبه, 12 آبان 1395   ردي‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ۱ ب‍ررس‍ی‌ ت‍ح‍ل‍ی‍ل‍ی‌ ن‍ش‍ر ک‍ت‍اب‌ دی‍ن‍ی‌ در ای‍ران‌ ‭Z,۴۵۰,/گ۹،ب۴ ۲ ای‍دئ‍ول‍وژی‌ اص‍لاح‍ات‌: اص‍لاح‍ات‌ ب‍ه‌ روای‍ت‌...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در شهریور ماه 1395به منابع کتابخانه)

یکشنبه, 04 مهر 1395   ردي‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ رده‌ ک‍ن‍گ‍ره‌ ۱ م‍خ‍ت‍ص‍ر ح‍ق‍وق‌ ک‍ی‍ف‍ری‌ اخ‍ت‍ص‍اص‍ی‌ (ج‍رای‍م‌ ع‍ل‍ی‍ه‌ اش‍خ‍اص‌، ام‍وال‌، دول‍ت‌ و م‍ل‍ت‌) ‭KMH,۳۸۰۰,/ی۴،م۳ ۲...

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028