تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در خرداد ماه 1398به منابع کتابخانه)

IMAGE

دوشنبه, 10 تیر 1398 تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در خرداد ماه 1398به منابع کتابخانه)   ردي‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ۱ ک‍ارن‍ام‍ه‌ و خ‍اطرات‌ ه‍اش‍م‍ی‌ رف‍س‍ن‍ج‍ان‍ی‌ س‍ال‌۱۳۷۵ : س‍ردار...

نگاهی به تصحیح جدید «تذکرة‌ الاولیاء» اثر محمدرضا شفیعی کدکنی

IMAGE

پنج شنبه, 02 خرداد 1398 نگاهی به تصحیح جدید «تذکرة‌ الاولیاء» اثر محمدرضا شفیعی کدکنی «تذکرة‌ الاولیاء» اثر گرانسنگ عطار نیشابوری، شاعر و عارف خطه خراسان است. محمدرضا شفیعی کدکنی در دومجلد «تذکرة‌ الاولیاء» را...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در فروردین ماه 1398به منابع کتابخانه)

IMAGE

چهارشنبه, 01 خرداد 1398 تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در فروردین ماه 1398به منابع کتابخانه) ردي‍ف‌ ع‍ن‍وان‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ۱ دی‍ب‍اچ‍ه‌ای‌ ب‍ر ف‍ل‍س‍ف‍ه‌ س‍ی‍اس‍ی‌ س‍ده‌ه‍ای‌ م‍ی‍ان‍ه‌...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آذز ماه 1397به منابع کتابخانه)

IMAGE

سه شنبه, 04 دی 1397 تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آذز ماه 1397به منابع کتابخانه) ردي‍ف‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ ۱ ک‍ش‍ف‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۵۸- ح‍دی‍ث‌ ن‍ص‍ر: خ‍اطرات‌ ف‍ق‍ی‍ه‌ م‍ج‍اه‍د...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آبان ماه 1397به منابع کتابخانه)

IMAGE

شنبه, 03 آذر 1397 تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در آبان ماه 1397به منابع کتابخانه) ردي‍ف‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ ۱ م‍ی‍رج‍ل‍ی‍ل‍ی‌، ح‍س‍ی‍ن‌, ۱۳۴۳- م‍ک‍ت‍ب‌ه‍ای‌ اق‍ت‍ص‍ادی‌ ۲ م‍ح‍م‍دی‌...

تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در مهر ماه 1397به منابع کتابخانه)

سه شنبه, 01 آبان 1397 تازه‌های کتاب (عناوین اضافه شده در مهر ماه 1397به منابع کتابخانه) ردي‍ف‌ پ‍دي‍دآورن‍ده‌ ع‍ن‍وان‌ ۱ م‍ص‍ل‍ح‌آب‍ادی‌، خ‍س‍رو, ۱۳۴۶- اص‍ول‌ و م‍ف‍اه‍ی‍م‌ ک‍ارب‍ردی‌ م‍دی‍ری‍ت‌...

پیشنهاد خرید لوح فشرده

پیشنهاد خرید لوح فشرده
عنوان (*)
ورودی نامعتبر
تولید کننده (*)
ورودی نامعتبر
منتشرکننده
ورودی نامعتبر

پیشنهاد خرید کتاب

پیشنهاد خرید کتاب
نام کتاب (*)
ورودی نامعتبر
نویسنده (*)
ورودی نامعتبر
انتشارات
ورودی نامعتبر

ساعت کار کتابخانه

شنبه تا چهارشنبه : 7:30 الی 16

 پنج شنبه : 7:30 الی 13

 


 

 تلفن تماس : 33226732 - 028

 نمابر : 33225065 - 028